Černošice
Černošice

Knihovna Františky Plamínkové

 
Nový knihovní řád

S účinností od 1. května se po zhruba 20 letech mění ceník služeb v knihovně, zároveň přibude možnost barevného tisku, kopírování a scanování.

Rada města začátkem dubna schválila nový knihovní řád, který reflektuje praxi provozu knihovny. Součástí knihovního řádu je mj. ceník služeb. Byly upraveny výpůjční lhůty vč. e-knih i sankce za ztrátu či nevrácení dokumentů. Další důležitou změnou je ohleduplnost chování a bezpečnost (lidí i knih). V případě návštěvy knihovny s většími zavazadly je nutné je uschovat do nově nainstalovaných uzamykatelných boxů.

 
 
Odlož mobil v knihovně
Do 1. 4. 2024 bylo možné odevzdat do knihovny starý mobilní telefon a vyhrát poukázku na nákup knih až za 2.000 Kč nebo jednu z více než 90 volných vstupenek pro pět osob do galerie nebo muzea ve Středočeském kraji. V naší knihovně bylo vybráno celkem 40 přístrojů. Vyhodnocení a předání výher proběhne 23. 4. 2024.
Vybrané telefony budou odborně rozebrány a recyklovány.

 

Městskou knihovnu Františky Plamínkové najdete v přístavbě nové radnice, Karlštejnská 259. 

Můžete vybírat z 18 000 knižních titulů a 14 druhů periodik.

Novinky jsou každý měsíc zveřejňovány na stránkách Informačního listu.

V knihovně je zaveden vysokorychlostní internet, pro veřejnost zdarma.

Knihovna je příjemcem podpory Středočeského kraje.

 

 
Pondělí 8.00 - 12.30 13.00 - 18.00
Úterý - -
Středa 8.00 - 12.30 13.00 - 18.00
Čtvrtek - 13.00 - 18.00
Pátek 8.00 - 12.30 -

 

 

Registrace:
 •  dospělí: 150 Kč/rok
 •  děti, mládež do 18 let, senioři od 35 let a ZTP: 120 Kč/rok
Tisk:

Černobíle:

 •  A4 jednostranná/oboustranná - 3 Kč / 5 Kč
 •  A3 jednostranná/oboustranná - 6 Kč / 10 Kč

Barevně:

 •  A4 jednostranná/oboustranná - 6 Kč / 11 Kč
 •  A3 jednostranná/oboustranná - 12 Kč / 22 Kč
Sankční poplatky: 1 Kč za výpůjčku a den *
Ztráta průkazky: 20 Kč (za vystavení duplikátu)
Ztráta knihy: cena knihy + poplatek 50 Kč
Upomínka doporučeně: 100 Kč
Meziknihovní výpůjky: 50 Kč
Internet: zdarma

 

* První upomínky se neposílají poštou. Pokud čtenář uvede svoji e-mailovou adresu, dostane upozornění 5 dní před koncem výpůjční doby.

 

 

 

Městská knihovna Františky Plamínkové
Karlštejnská 259, Černošice, 252 28
e-mail: knihovna@mestocernosice.cz

Knihovnice:
Jméno: Irena Šilhánková
Telefon: 221 982 562
E-mail: irena.silhankova@mestocernosice.cz

Informace pro fakturaci: 
Fakturační údaje: Město Černošice, Karlštejnská 259, Černošice, 252 28; IČ: 00241121
Email pro zaslání faktury: podatelna@mestocernosice.cz

 

 

Knihovní řád (KŘ) Městské knihovny Františky Plamínkové v Černošicích

V souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „knihovní zákon“) a v souladu s usnesením Rady města Černošice č. R/37/11/2024 ze dne 08.04.2024 se vydává tento knihovní řád (dále jen „KŘ“):

I. Základní ustanovení

Čl. 1 Poslání a činnost knihovny

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a §12 knihovního zákona a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby vymezené v ustanoveních § 4 a § 14 knihovního zákona (dále jen „služby“).

Čl. 2 Veřejné knihovnické a informační služby

1.   Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:

 •  výpůjční služby
 •  meziknihovní služby
 •  informační služby:
  • informace o katalozích, fondech a využívání knihovny,
  • informace z oblasti veřejné správy,
  • ústní informace bibliografického a faktografického charakteru,
  • přístup na internet.
 •  donášková služba a
 •  pořádání kulturních, vzdělávacích a společenských akcí

2.   Služby uvedené v odst. 1 tohoto článku KŘ poskytuje knihovna bezplatně. 

3.   Knihovna poskytuje za úhradu tyto služby: administrativní úkony spojené s registrací uživatelů a tisk. Tyto služby knihovna poskytuje v souladu s požadavkem § 4 odst. 2 až odst. 4 knihovního zákona, tzn., že úhradu za ně může požadovat jen do výše skutečně vynaložených nákladů. 

4.   Veškeré finanční částky (poplatky za registraci, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené ceníkem, který je přílohou tohoto KŘ. Ceník je dostupný na webových stránkách města a dále v listinné podobě v prostorách knihovny.

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Čl. 3 Registrace uživatele

1.   Registrovaným uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele. 

2.   Knihovna vyžaduje k registraci fyzické osoby následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu a datum narození. 

3.   Knihovna vyžaduje k registraci právnické osoby následující údaje: název, sídlo, IČO, jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého pobytu osoby pověřené kontaktem s knihovnou.

4.   Právnické osoby zastupuje pověřená osoba, která při registraci předloží doklad o zřízení právnické osoby (stačí výpis z internetu) a svůj osobní doklad.

5.   Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce. 

6.   Případnou změnu údajů je uživatel povinen ohlásit výpůjční službě při nejbližší návštěvě knihovny.

7.   Uživatel při prvním zápisu do knihovny obdrží čtenářskou legitimaci. Čtenářská legitimace je nepřenosná, tzn. půjčovat si na ni může pouze ten, na jehož jméno byla vystavena. Legitimaci předkládá uživatel při každé návštěvě.

8.   Uživatel odpovídá za zneužití své čtenářské legitimace, ztrátu je povinen neprodleně ohlásit knihovně.

9.   Registrace se obnovuje ročně úhradou poplatku na další rok. Po uplynutí platnosti registrace ztrácí uživatel právo na využívání služeb určených registrovaným čtenářům knihovny; tím však nezanikají jeho dluhy. Uživatelé, kteří své dluhy vůči knihovně nevyrovnali, jsou nadále vedeni v evidenci knihovny.

10. Uživatel, který nemá vypůjčeny žádné dokumenty a nemá vůči knihovně finanční závazky, je z evidence uživatelů vyřazen 3 roky od uplynutí data platnosti registrace.

11. Osobní údaje uživatelů knihovna zpracovává v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679 ze dne 27.04.2016 a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny je přílohou tohoto KŘ.

12. Registrovaný uživatel má přístup ke svému čtenářskému kontu prostřednictvím on-line katalogu na https://cernosice-katalog.koha-system.cz/vufind/. Prostřednictvím čtenářského konta lze prodlužovat dokumenty, na které nebyla podána rezervace, s výjimkou e-knih, které nelze prodloužit. K prodloužení dojde jen v případě, že čtenář nemá vůči knihovně žádné dluhy.

Čl. 4 Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

1.   Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochrany majetku. Uživatelé jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.

2.   Pobyt v knihovně je zakázán osobám znečištěným nebo pod vlivem psychotropních látek.

3.   Uživatel je povinen se v knihovně chovat vůči svému okolí ohleduplně a v prostoru nic nepoškozovat.

4.   Uživatel nesmí ostatním uživatelům ohrožovat, obtěžovat a omezovat v právu na pokojné využívání služeb knihovny. 

5.   Jestliže uživatel nedodržuje stanovená opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny a může být z prostor knihovny vykázán. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů. 

6.   Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.

7.   Pro předejití krádeží jsou uživatelé povinni si po dobu návštěvy knihovny uschovat batohy, kufry, tašky nebo jiná zavazadla do uzamykatelných boxů dostupných v prostorách knihovny.

8.   Uživatel je na výzvu knihovníka povinen před odchodem z knihovny předložit ke kontrole svá zavazadla, nebo vyčkat příjezdu příslušníků Policie ČR, jestliže je zde podezření na krádež dokumentu či vybavení knihovny.

9.   Vynesení dokumentu, který nebyl řádně vypůjčen, je považováno za krádež, a dokonce i jen pokus o ni může být oznámen orgánům činným v trestním řízení.

Čl. 5 Pokyny pro využívání výpočetní techniky

1.     Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje. 

2.     Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně. 

3.     Uživatel může kopírovat na přenosná média informace získané z internetu, databází a elektronických zdrojů z fondu knihovny, pokud to dovolují licenční podmínky. 

4.     Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky, včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry. 

5.     Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat dle příslušných právních předpisů.

6.   Není dovoleno navštěvovat stránky s erotickým nebo národnostně a nábožensky urážlivým obsahem, stránky propagující rasismus, násilí nebo podněcující k užívání drog.

III. Výpůjční řád

Čl. 6 Zpřístupňované knihovní dokumenty

1.     Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen „dokumenty“) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů. 

2.     Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 knihovního zákona, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů Národní
knihovny ČR.

3.   Pokud uživatel není registrován, může využívat pouze prezenční služby, to je studium knih a periodik v prostorách knihovny, informační služby a přístup k informacím prostřednictvím internetu, též se může účastnit kulturních, vzdělávacích a společenských akcí.

Čl. 7 Rozhodnutí o půjčování

Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty s výjimkou těchto dokumentů:

 •  kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,
 •  které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,
 •  jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),
 •  které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky pouze v prostorách knihovny.

Čl. 8 Postupy při půjčování

 1. Před převzetím výpůjčky je uživatel povinen si prohlédnout dokument, ihned ohlásit všechny závady a ověřit si zápis závad ve výpůjčním tiskopise.
 2. Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu (ústně, písemně, telefonicky, emailem).
 3. Prezenční fondy nelze půjčovat mimo knihovnu. Tyto dokumenty jsou uživatelům k dispozici pouze v knihovně.

Čl. 9 Výpůjční lhůty

1.   Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu jsou dva měsíce, u novinek jeden měsíc. Výpůjční lhůta může být prodloužena až třikrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení. E-kniha je aktivní 31 dnů, po jejich uplynutí je automaticky znepřístupněna.

2.   Knihovna je oprávněna v odůvodněných případech stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

Čl. 10 Vracení vypůjčeného dokumentu

1.   Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náhradu škody, jak je stanoveno v čl. 13 tohoto KŘ. 

2.   Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

Čl. 11 Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

1.   Pro půjčování dokumentů z knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o výpůjčce.

2.   Mimo knihovnu může mít uživatel vypůjčeno zpravidla nejvýše 10 dokumentů. Počet výpůjček e-knih může činit nejvýše 2 tituly současně.

3.   Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.

4.     Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam.  Při vracení dokumentu uživatel na vyžádání obdrží potvrzení o vrácení.

5.     Pokud čtenář uvede svoji e-mailovou adresu, dostane upozornění 5 dní před koncem výpůjční doby. Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení (zpozdné).

6.     Trvá-li prodlení uživatele s vrácením vypůjčeného dokumentu déle než půl roku, ukončuje se smlouva o výpůjčce tohoto dokumentu a povinnost dokument vrátit se nahrazuje povinností uhradit jeho cenu. Cenu dokumentu se stanoví přiměřeně podle čl. 13 tohoto KŘ.

7.      Pro čtenáře knihovny dlouhodobě nemocné, handicapované a špatně se pohybující, kterým jejich zdravotní stav neumožňuje knihovnu krátkodobě či dlouhodobě navštěvovat, je určena donášková služba, tj. doručování absenčních výpůjček do bydliště uživatele. Tato služba je poskytována jednou měsíčně po dohodě s knihovníkem.

Čl. 12 Reprografické a jiné kopírovací služby

1.      Knihovna může podle povahy dokumentu nahradit jeho půjčení kopií.

2.     Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují z fondů knihovny, anebo z fondů jiné knihovny v rámci meziknihovních služeb. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s autorskými právy.

3.      Knihovna může odmítnout zhotovit kopie, je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.).

4.     Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnách nebo v zahraničí. Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovních službách. Uživatel, pro kterého byla takto kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními autorského zákona a v souladu s ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila.

IV. Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu

Čl. 13 Ztráty a náhrady

1.     Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.

2.     O způsobu náhrady ztraceného či poškozeného dokumentu rozhoduje knihovna. Knihovna může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu opravou, či obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu škody totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo náhradu v penězích, kterou stanovuje knihovna.

3.     Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou či poškozením dokumentu vznikly.

4.     Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty či poškození dokumentu a uhrazení všech dluhů má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

ČL. 14 Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

1.      Poplatek z prodlení:

a)     Povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den. Výši poplatku z prodlení stanovuje ceník.

b)   Na poplatek z prodlení je uživatel upozorněn čtyřmi upomínkami, z nichž poslední je písemná doporučená upomínka.

2.      Ztráta průkazu uživatele:

a)     Za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek dle ceníku.

3.   Uživatel je povinen nahradit veškeré náklady, které vzniknou v souvislosti s vymáháním a upomínám dluhu, zejména paušální náklady na doporučenou upomínku a náklady právního zastoupení.

Čl. 15 Náhrada všeobecných škod

Uživatel je povinen nahradit veškerou škodu vzniklou na majetku knihovny v důsledku porušení svých povinností, a to v souladu s ustanoveními občanského zákoníku.

V. Závěrečná ustanovení  

1.     Výjimky z KŘ povoluje knihovník.

2.     Tento KŘ platí na dobu neurčitou s účinností od 01.05.2024.     

3.     Ruší se Knihovní řád ze dne 24.05.2018.

4.     Nedílnou součástí KŘ jsou tyto přílohy:

 •  Ceník služeb a poplatků
 •  Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny

 

Příloha č. 2 - Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny

Správcem osobních údajů uživatelů knihovny je město Černošice.

Knihovna zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů v tomto rozsahu:

 •  Povinné identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu
 •  Nepovinné kontaktní údaje: doručovací adresa, e-mail, telefon
 •  Služební údaje: číslo čtenářského průkazu, přehled výpůjček včetně historie, přehled rezervací, upomínání
 •  Účetní údaje o provedených o peněžitých transakcích, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech.
 •  Další údaje: kamerové záznamy, údaj o ZTP, údaj o studiu

Dále knihovna uchovává identifikační údaje zákonného zástupce, je-li registrovaný uživatel mladší 15 let.

Registrovaný uživatel oznámí knihovně případné změny identifikačních a kontaktních osobních údajů bez zbytečného odkladu.

Knihovna zpracovává osobní údaje za účelem poskytování knihovnických, informačních a dalších služeb uživatelům, informování uživatelů o službách a dále za účelem ochrany majetku a knihovního fondu. Kontaktní údaje využívá knihovna za účelem lepší komunikace s uživatelem, uživatel není povinen tyto údaje uvést.

Knihovna za účelem ochrany majetku a knihovního fondu a zvýšení ochrany práv a svobod těch, kteří by mohli být dotčeni protiprávním jednáním druhých, sleduje a zaznamenává kamerovým systémem pobyt uživatelů. Zpracování je pro účely výše uvedeného oprávněného zájmu nezbytné. Prostory knihovny dotčeny kamerovým systémem jsou zřetelně označeny.

Práva uživatelů jako subjektů osobních údajů

Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

Knihovna registrovanému uživateli na jeho žádost poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů, případně umožní náhled do přihlášky čtenáře a dalších dokladů u ní uložených. 

Žádosti uživatelů týkající se ochrany osobních údajů knihovna vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

Doba uchování osobních údajů

Knihovna uchovává osobní údaje registrovaných uživatelů po dobu registrace plus tři roky poté. Registrovaný uživatel může požádat o likvidaci svých osobních údajů, pokud nemá vůči knihovně žádný dluh a nepřeje si nadále využívat jejích služeb. Registrovaný uživatel může také požádat o vymazání historie výpůjček, aniž by byla ukončena jeho registrace.

Osobní údaje v počítačových databázích jsou likvidovány vymazáním identifikačních údajů (anonymizace). Osobní údaje v listinné podobě jsou likvidovány dle spisového a skartačního řádu města Černošice. Anonymizované údaje jsou dále používány pouze pro statistické účely.

Kamerové záznamy knihovna uchovává obvykle 3 dny. Je-li zachycena událost, kterou je nezbytné prošetřit, uchová knihovna záznam po dobu nezbytnou k naplnění účelu.

Zabezpečení osobních údajů

Písemnosti jsou uchovávány tak, aby byl zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů.

Osobní údaje knihovna uchovává v počítačové databázi programu Koha. Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců.

Další informace

Knihovna zpracovává osobní údaje na základě smlouvy o poskytování služeb, kterou s uživatelem uzavřela přijetím jeho přihlášky do knihovny, v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679 ze dne 27.04.2016, známém jako GDPR a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Dohled nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se může uživatel obrátit v případě stížnosti. Podněty ohledně osobních údajů lze směřovat na: knihovna@mestocernosice.cz.

 

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Autor: Matyáš Paul