Černošice
Černošice

Zvole

  • Územní plán

Územní plán Zvole zahrnující úplné znění po vydání 1. změny.

Text
Hlavní výkres
Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření
Základní členění území

  • Územní studie

Územní studii ÚS1 - Zvole - severozápad pořizovatel schválil dne 21.12.2016 jako podklad pro rozhodování v území.

Územní studii ÚS2 - Zvole - severovýchod pořizovatel schválil dne 15.1.2019 jako podklad pro rozhodování v území.

Do platné územně plánovací dokumentace je možné nahlížet na stavebním úřadu v Jesenici, obci Zvole a odboru územního plánování MěÚ Černošice.

Stránka byla naposledy aktualizována 27.5.2020.