Černošice
Černošice

Řevnice

Projednávaná územně plánovací dokumentace města Řevnice

Obec pořizuje nový územní plán. Schválené zadání územního plánu Řevnic ze dne 15.9.2014 naleznete zde.

Návrh územního plánu Řevnic k veřejnému projednání

Návrh územního plánu - textová část
Základní členění území
Hlavní výkres
Příroda a krajina
Doprava
Energetika
Kanalizace
Vodní hospodářství
Veřejně prospěšné stavby a opatření
Odůvodnění územního plánu
Koordinační výkres
Širší vztahy
Výkres záborů ZPFa PUPFL
Písemné námitky a připomínky bylo možné podávat  přímo u pořizovatele MěÚ Černošice, odbor územního plánování do 22.1.2018 včetně.             

                                        vyvěšeno: aktuálně není nic zveřejněno

                                            zveřejněno minimálně do:

Stránka byla naposledy aktualizována 4.4.2019.