Černošice
Černošice

Agenda taxislužby


Žádosti a oznámení podává provozovatel taxislužby, a to u příslušného dopravního úřadu - podle místa podnikání, jde – li o fyzickou osobu a podle sídla, jde –li o právnickou osobu, tzn. musí se jednat o sídlo na území správního obvodu Praha-západ.

Oznámení o zahájení (ukončení a změnách) výkonu taxislužby

Provozovatel taxislužby je povinen dopravnímu úřadu předem písemně oznámit zahájení výkonu taxislužby. V písemném oznámení provozovatel taxislužby uvede:

 • obchodní firmu, popřípadě název, sídlo a právní formu právnické osoby a její identifikační číslo, je-li provozovatelem právnická osoba, nebo obchodní firmu, popřípadě jméno a příjmení, případně odlišující dodatek, trvalý pobyt a místo podnikání, liší-li se od trvalého pobytu, rodné číslo a identifikační číslo fyzické osoby, je-li provozovatelem fyzická osoba,
 • číslo, pod kterým byla vydána koncese,
 • jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu, adresu pro doručování a rodné číslo všech řidičů taxislužby,
 • předpokládané datum zahájení provozování taxislužby.

Toto písemné oznámení provozovatel taxislužby doloží:

 • doklady dosvědčujícími spolehlivost všech osob, které hodlá pověřit výkonem práce řidiče taxislužby,
 • jednou fotografií takové osoby (3,5 x 4,5 cm),
 • údaji o tovární značce, státní poznávací nebo registrační značce a evidenčním číslu vozidla, pokud mu bylo již přiděleno, kterým hodlá provozovat taxislužbu.

Provozovatel taxislužby je povinen do sedmi dnů písemně oznámit příslušnému dopravnímu úřadu veškeré změny výše uvedených údajů a datum případného ukončení provozování taxislužby.

Žádost o zařazení vozidla do evidence vozidel taxislužby (žádost o vyřazení vozidla z evidence vozidel taxislužby)

Žádost o zařazení vozidla do evidence vozidel taxislužby musí být podána u příslušného dopravního úřadu a musí obsahovat tyto údaje:

 • obchodní firmu, popřípadě název, sídlo, popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s adresou sídla, a identifikační číslo provozovatele taxislužby, pokud bylo přiděleno, je-li provozovatelem taxislužby právnická osoba, nebo obchodní firmu, popřípadě jméno a příjmení, případně odlišující dodatek, adresu místa trvalého pobytu, popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu, a adresu místa podnikání, liší-li se od trvalého pobytu, a identifikační číslo fyzické osoby, pokud bylo přiděleno, je-li provozovatelem taxislužby fyzická osoba,
 • údaje o vozidle (státní poznávací značka, tovární značka, obchodní označení, rok výroby, barva),
 • datum, k němuž má být vozidlo zařazeno do evidence vozidel taxislužby,
 • kopii dokladu o kategorii vozidla podle zvláštního právního předpisu (kopii velkého technického průkazu).

Provozovatel taxislužby písemně oznámí veškeré změny týkající se údajů uvedených pod písm. a) a b) nejpozději do 7 dnů od jejich vzniku dopravnímu úřadu, který doklad o zařazení vozidla do evidence vozidel taxislužby vydal.

Provozovatel taxislužby písemně požádá dopravní úřad, který vydal doklad o zařazení vozidla do evidence vozidel taxislužby, o vyřazení vozidla, pokud jej nebude trvale používat k provozování taxislužby, z evidence vozidel taxislužby.

Žádost musí obsahovat údaje uvedené pod písm. a) a b) a datum, k němuž má být vozidlo z evidence vozidel taxislužby vyřazeno, a musí být podána na dopravní úřad před tímto dnem.

Formuláře, doklady, náležitosti:

Formuláře nejsou předepsány. Žádost lze podat volnou formou s uvedením shora popsaných údajů, včetně předepsaných příloh.

Doporučujeme použít následující připravené formuláře

 

Formulář ZFO Formulář PDF Formulář DOC Žádost o vydání průkazu řidiče vozidla taxislužby
Formulář ZFO Formulář PDF Formulář DOC Žádost o zápis do evidence / vyřazení z evidence vozidel taxislužby

 

Správní a jiné poplatky a způsob jejich uhrazení:

Za vydání průkazu o způsobilosti řidiče taxislužby se vybírá správní poplatek dle položky 34 bodu 13. přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 500,- Kč.

V ostatních případech nejsou vybírány správní poplatky.

Lhůty pro vyřízení:

Při splnění všech náležitostí podání, včetně doložení souvisejících dokladů - bezodkladně. Vydání průkazu o způsobilosti řidiče taxislužby nejpozději do 30 dnů. Vydání dokladu o zařazení vozidla do evidence vozidel taxislužby a vydání vyrozumění o vyřazení vozidla z evidence vozidel taxislužby nejpozději do 7 dnů.

Účastníci řízení:

Žadatel.

Opravné prostředky a jejich uplatnění:

Odvolání proti rozhodnutí MěÚ Černošice je možné podat do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, a to ke Krajskému úřadu Středočeského kraje podáním učiněným u MÚ Černošice, Správní odbor.

Sankce a způsob jejich uplatnění v případě nedodržení předepsaných povinností:

V § 35 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, jsou stanoveny sankce za porušení tohoto zákona.

Kde situaci řešit:


Podskalská 19, Praha 2, správní odbor, 1. patro budovy, kanceláře č. 117 a 118

Za tuto stránku odpovídá R. Haugvic