Černošice
Černošice

Dovozy vozidel ze zemí EU i mimo EU

  

 

 

  

 Vozidlo - zápis jednotlivě dovezeného silničního vozidla (již provozovaného) vozidla z jiného členského státu EU do registru vozide) a přihlášení vozidla z COC listu bez čistopisu TP

 

1. Označení - pojmenování

Vozidlo - zápis jednotlivě dovezeného silničního (již provozovaného) vozidla z jiného členského státu EU do registru vozidel

2.  Základní informace

Každý, kdo hodlá provozovat na území České republiky silniční motorové nebo přípojné vozidlo, které již bylo provozováno buďto v České republice nebo v jiném členském státě EU, je povinen toto vozidlo zapsat do registru silničních vozidel u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Výjimkou jsou osoby, jejichž pobyt na území České republiky netrvá déle než 6 měsíců v příslušném kalendářním roce. U jednotlivě dovezeného silničního vozidla z jiného členského státu EU se technická způsobilost vozidla k provozu na pozemních komunikacích již neschvaluje, nýbrž přejímá a to od státu EU v němž bylo provozováno.

3.  Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Vlastník vozidla (fyzická osoba, fyzická podnikající nebo právnická osoba). Jednat může i provozovatel vozidla se zmocněním vlastníka vozidla (např. v případě leasingu), která má trvalý nebo dlouhodobý pobyt nebo sídlo v ČR nebo se jedná o občana jiného členského státu EU s přechodným pobytem v délce alespoň 6-ti měsíců v kalendářním roce anebo se jedná o osobu, které byl udělen azyl. Jednat může také osoba, kterou k tomuto úkonu zmocní vlastník vozidla. Plná moc musí být písemná a úředně ověřená.

4.  Jaké jsou podmínky a postup pro řešení

Do registru silničních vozidel lze zapsat silniční, již v jiném státě EU provozované motorové a přípojné vozidlo u nějž bylo sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (tzv. povinné ručení), vozidlo prošlo technickou prohlídkou a evidenční kontrolou v STK.

5.  Jakým způsobem můžete zahájit řešení

Podáním písemné žádosti o zápis jednotlivě dovezeného silničního (již provozovaného) vozidla z jiného členského státu EU do registru silničních vozidel

6.  Na které instituci lze řešit

Zápis jednotlivě dovezeného silničního (již provozovaného) vozidla z jiného členského státu EU do registru silničních vozidel ČR řeší kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností.

7.  Kde, s kým a kdy můžete toto řešit

Na oddělení evidence vozidel MěÚ Černošice.

  • pracoviště Praha, Podskalská 19, Praha 2 
8.  Jaké doklady je nutné mít s sebou

•  vyplněnou žádost, formulář žádosti je k dispozici na pracovišti MěÚ Černošice a lze ji vyplnit přímo na místě,

•  doklad totožnosti. Fyzická osoba občanský průkaz, podnikající fyzická osoba živnostenský list, právnická osoba výpis z obchodního rejstříku nebo doklad o povolení k pobytu nebo udělení azylu na území ČR, není-li žadatel státním občanem ČR,

•  originál COC listu – pokud se jedná o vozidlo NOVÉ bez čistopisu TP

•  úředně ověřenou plnou moc k provedení zápisu vozidla do registru silničních vozidel udělenou vlastníkem vozidla, vyřizuje-li záležitost zmocněnec a to v případě fyzických osob nebo úředně ověřenou plnou moc, vyřizuje-li záležitost zástupce právnické osoby nevyjmenovaný ve výpisu obchodního rejstříku, udělenou statutárním orgánem právnické osoby,

•  osvědčení o registraci vozidla část II, (tzv. velký technický průkaz),

•  osvědčení o registraci vozidla část I, (tzv. malý technický průkaz), pokud bylo vydáno,

•  doklad o sjednání pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (tzv. povinné ručení)

•  doklad o způsobu nabytí vozidla (kupní smlouva, leasingová smlouva, faktura),

•  protokol o evidenční kontrole silničního motorového nebo přípojného vozidla, ne starší 30-ti dnů, počítáno ode dne následujícího po dni, kdy byla provedena evidenční kontrola vozidla, protokol se předkládá v případě, že od registrace vozidla v zahraničí neuplynula doba první periody pro provedení technické kontroly,

•  doklad o technické prohlídce vozidla, který se nepředkládá v případě, že od registrace vozidla v zahraničí neuplynula doba první periody pro provedení technické kontroly,

•  pokud zahraniční technický průkaz neobsahuje všechny údaje v rozsahu technického průkazu ČR, předkládá se rovněž technický protokol, vydaný STK.

9.  Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Dvoulist formuláře žádosti o zápis jednotlivě dovezeného silničního (již provozovaného) vozidla z jiného členského státu EU do registru silničních vozidel je k dispozici na pracovišti. Případně na stránkách v sekci Formuláře.

10.  Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Správní poplatek za zápis vozidla do registru silničních vozidel činí:

•  u motocyklu do 50 cm3                  – 300,- Kč,

•  u motocyklu nad 50 cm3                – 500,- Kč,

•  u jiného motorového vozidla        – 800,- Kč,

•  u přípojného vozidla do 750 kg    – 500,- Kč,

•  u přípojného vozidla nad 750 kg  – 700,- Kč,

•  v případě žadatele, který je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P se správní poplatek za zápis motorového dvoustopého silničního vozidla do registru silničních vozidel neplatí.

Kromě výše uvedených správních poplatků je u vozidel jednotlivě dovezených do ČR kategorie M1 a N1, pokud nevyhovují níže uvedeným emisním limitům nutno při jejich zápisu do registru vozidel ČR dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších změn a doplňků zaplatit emisní poplatek. Jeho výše je závislá na emisních limitech daného vozidla a činí:

•  10.000,- Kč    u vozidel, která neplní mezní hodnoty emisí,

•  5.000,-  Kč     u vozidel, která plní emisní limity EURO 1,

•  3.000,- Kč      u vozidel, která plní emisní limity EURO 2.

Jakou emisní normu dané vozidlo plní lze zjistit v technickém průkazu vozidla a posléze na webových stránkách Ministerstva dopravy ČR. Platba se provádí spolu s platbou správního poplatku na místě a je podmínkou registrace vozidla. Poplatky je možno rovněž uhradit bankovní kartou, na což je nutno předem upozornit správní orgán.

11.  Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žádost se nevyřizuje na počkání.

12.  Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost o zápis jednotlivě dovezeného silničního (již provozovaného) vozidla z jiného členského státu EU do registru silničních vozidel a přihlášení nového vozidlo z COC listu nelze řešit prostřednictvím elektronické pošty.

13.  Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

 

 Vozidlo - zápis jednotlivě dovezného silničního (již provozovaného) vozidla z jiného než členského státu EU do registru silničních vozidel, schválení technické způsobilosti vozidla k provozu na pozemních komunikacích

 

1.    Označení - pojmenování

Vozidlo - zápis jednotlivě dovezeného silničního (již provozovaného) vozidla z jiného než členského státu EU do registru silničních vozidel, schválení technické způsobilosti vozidla k provozu na pozemních komunikacích.

2.  Základní informace

Na pozemních komunikacích ČR mohou být provozována pouze motorová a přípojná vozidla, která jsou technicky způsobilá, tzn. taková, která mají schválenu technickou způsobilost k provozu na pozemních komunikacích v ČR. Technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích u vozidla jednotlivě dovezeného z jiného než členského státu EU může být schválena pokud vozidlo splňuje technické požadavky, které byly použity  pro danou kategorii vozidla v ČR v době výroby vozidla. Dále pokud od první registrace vozidla jednotlivě dovezeného z jiného než členského státu EU neuplynula ke dni vystavení jednotné celní deklarace doba delší než 8 let, jedná-li se o vozidlo kategorie M1, M2, N1, L, O, T, nebo S nebo 5 let, jedná-li se o vozidla ostatních kategorií. Splnění těchto uvedených podmínek se prokazuje technickým  protokolem, vydaným STK.

3.  Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Vlastník vozidla (fyzická osoba, fyzická podnikající nebo právnická osoba). Jednat může i provozovatel vozidla se zmocněním vlastníka vozidla, která má trvalý nebo dlouhodobý pobyt nebo sídlo v ČR nebo se jedná o občana jiného členského státu EU s přechodným pobytem v délce alespoň 6-ti měsíců v kalendářním roce anebo se jedná o osobu, které byl udělen azyl. Jednat může také osoba, kterou k tomuto úkonu zmocní vlastník vozidla. Plná moc musí být písemná a úředně ověřená.

4.  Jaké jsou podmínky a postup pro řešení

Do registru silničních vozidel lze zapsat silniční, již v jiném státě než EU provozované motorové a přípojné vozidlo u nějž bylo sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (tzv. povinné ručení), vozidlo prošlo technickou prohlídkou a evidenční kontrolou v STK.

5.  Jakým způsobem můžete zahájit řešení

Podáním písemné žádosti o zápis jednotlivě dovezeného silničního (již provozovaného) vozidla z jiného než členského státu EU do registru silničních vozidel

6.  Na které instituci lze řešit

Zápis jednotlivě dovezeného silničního (již provozovaného) vozidla z jiného než členského státu EU do registru silničních vozidel ČR řeší kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností v České republice.

7.  Kde, s kým a kdy můžete toto řešit

Na oddělení evidence vozidel MěÚ Černošice.

- pracoviště Praha, Podskalská 19, Praha 2 – klienti pouze objednaní

8.  Jaké doklady je nutné mít s sebou

•  vyplněnou žádost, formulář žádosti je k dispozici na pracovišti MěÚ Černošice a lze ji vyplnit přímo na místě,

•  doklad totožnosti. Fyzická osoba občanský průkaz, podnikající fyzická osoba živnostenský list, právnická osoba výpis z obchodního rejstříku nebo doklad o povolení k pobytu nebo udělení azylu na území ČR, není-li žadatel státním občanem ČR,

•  úředně ověřenou plnou moc k provedení zápisu vozidla do registru silničních vozidel udělenou vlastníkem, vyřizuje-li záležitost zmocněnec a to v případě fyzických osob nebo úředně ověřenou plnou moc, vyřizuje-li záležitost zástupce právnické osoby nevyjmenovaný ve výpisu obchodního rejstříku, udělenou statutárním orgánem právnické osoby,

•  osvědčení o registraci vozidla část II, (tzv. velký technický průkaz),

•  osvědčení o registraci vozidla část I, (tzv. malý technický průkaz), pokud bylo vydáno,

•  doklad o sjednání pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (tzv. povinné ručení); předkládá se tzv. zelená karta, pokud Vám nebyl pojišťovnou doručen originální výtisk „zelené karty“, je zapotřebí v případech, kdy je pojistníkovi zaslána „zelená karta“ v elektronické podobě tuto vytisknout oboustranně  na barevné tiskárně nebo na zeleném podkladu dle pokynu ČKP (odstín není rozhodující)

•  doklad o způsobu nabytí vozidla (kupní smlouva, leasingová smlouva, faktura), a ověřená plná moc vystavená vlastníkem vozidla, je-li vlastník vozidla odlišný od provozovatele vozidla (v případě leasingu),

•  protokol o technické a evidenční kontrole silničního motorového nebo přípojného vozidla, před schválením technické způsobilosti vozidla, ne starší 30-ti dnů, počítáno ode dne následujícího po dni, kdy byla provedena technická a evidenční kontrola vozidla,

•  technický protokol, vydaný STK,

•  doklad o celním odbavení  vozidla.

9.  Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Dvoulist formuláře žádosti o zápis jednotlivě dovezeného silničního (již provozovaného) vozidla z jiného než členského státu EU do registru silničních vozidel, schválení technické způsobilosti vozidla k provozu na pozemních komunikacích je k dispozici na pracovišti. Případně na stránkách v sekci Formuláře.

10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Správní poplatky za schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního (již provozovaného) vozidla z jiného než členského státu EU k provozu na pozemních komunikacích činí:

•  3.000,- Kč, nemá-li dovezené vozidlo osvědčení o evropské globální homologaci.

Správní poplatky za zápis vozidla do registru silničních vozidel následně činí:

•  u motocyklu do 50 cm3                        – 300,- Kč,

•  u motocyklu nad 50 cm3                     – 500,- Kč,

•  u jiného motorového vozidla             – 800,- Kč,

•  u přípojného vozidla do 750 kg         – 500,- Kč,

•  u přípojného vozidla nad 750 kg        – 700,- Kč,

•  v případě žadatele, který je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P se správní poplatek za zápis motorového dvoustopého silničního vozidla do registru silničních vozidel neplatí.

Platba správního poplatku se provádí na místě a je podmínkou registrace vozidla. Poplatek je možno rovněž uhradit bankovní kartou, na což je nutno předem upozornit správní orgán.

11.  Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žádost se nevyřizuje na počkání.

12. Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost o zápis jednotlivě dovezeného silničního (již provozovaného) vozidla z jiného než členského státu EU do registru silničních vozidel, nelze řešit prostřednictvím elektronické pošty.

13. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

 

 

 Kde situaci řešit:

Podskalská 19, Praha 2, Správní odbor, 1.patro, objednání

                                                                                  Za tuto stránku odpovídá R. Haugvic

 

 

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie