Černošice
Černošice

Zápis změn údajů do registru silničních vozidel

 

 

Vozidlo - zápis změn údajů do registru silničních vozidel

1.   Označení - pojmenování

2. Základní informace

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení

5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení

6. Na které instituci lze řešit

7. Kde, s kým a kdy můžete toto řešit

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

11.  Elektronická služba, kterou lze využít

12.  Podle kterého právního předpisu se postupuje

  

 Vozidlo - zápis změn údajů do registru silničních vozidel

 

 1.   Označení - pojmenování

Vozidlo - zápis změn údajů do registru silničních vozidel

 2. Základní informace

Vlastník silničního vozidla, již zapsaného do registru silničních vozidel, resp. provozovatel vozidla zmocněného vlastníkem vozidla, event.. další osoby jichž se zápis v registru silničních vozidel týká, jsou povinny požádat příslušný úřad o provedení zápisu změn údajů zapisovaných v registru silničních vozidel (údajů uvedených v tzv. velkém a malém technickém průkazu). Jedná se zpravidla o tyto údaje:

•  změna bydliště nebo místa podnikání nebo sídla vlastníka vozidla resp. provozovatel vozidla v rámci správního obvodu Města Ostravy ,

•  změna příjmení (u fyzické osoby) nebo názvu (u podnikající fyzické nebo právnické osoby),

•  přistěhování z jiného správního obvodu do správního obvodu Města Ostravy,

•  změna barvy vozidla,

•  montáž nebo demontáž tažného zařízení,

•  montáž nebo demontáž zařízení pro alternatívní pohon LPG,

•  zápis nestandartních disků a pneumatik,

•  výměna karoserie vozidla,

•  vystavení duplikátu osvědčení o registraci vozidla část I, část II (tzv. velkého a malého technického průkazu) za poškozený, ztracený, odcizený nebo popsaný,

•  vydání nových tabulek registrační značky za poškozené, ztracené nebo odcizené,

•  ukončení režimu vyřazení vozidla z provozu (dříve dočasné vyřazení vozidla, tzv. depozit),

•  úřední oprava nesprávně zapsaných údajů uvedených v tzv. velkém a malém technickém průkazu.

•  prodloužení platnosti periodické technické prohlídky u motocyklu kategorie "L" a speciálních automobilů kategorie "M1" a "N1" od 1.10.2018, viz. odstavec 30.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Vlastník vozidla (fyzická osoba, fyzická podnikající nebo právnická osoba). Jednat může i provozovatel vozidla se zmocněním vlastníka vozidla (např. v případě leasingu). Jednat může také osoba, kterou k tomuto úkonu zmocní vlastník vozidla. Plná moc musí být písemná a nemusí být úředně ověřená.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení

Splnění všech požadovaných náležitostí.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení

Podáním písemné žádosti o zápis změn údajů do registru silničních vozidel.

 6. Na které instituci lze řešit

Zápis změn údajů do registru silničních vozidel řeší kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností v České republice.

 7. Kde, s kým a kdy můžete toto řešit

Na oddělení evidence vozidel MěÚ Černošice.

  • pracoviště Praha, Podskalská 19, Praha 2
  • pracoviště Černošice, Karlštejnská 259, Černošice – klienti pouze objednaní
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

•  vyplněnou žádost, formulář žádosti je k dispozici na pracovišti MěÚ Černošice a lze ji vyplnit přímo na místě,

•  doklad totožnosti. Fyzická osoba občanský průkaz, podnikající fyzická osoba živnostenský list, právnická osoba výpis z obchodního rejstříku nebo doklad o povolení k pobytu nebo udělení azylu na území ČR, není-li žadatel státním občanem ČR,

•  plnou moc k provedení zápisu změn údajů do registru silničních vozidel udělenou vlastníkem vozidla, vyřizuje-li záležitost zmocněnec a to v případě fyzických osob nebo plnou moc, vyřizuje-li záležitost zástupce právnické osoby nevyjmenovaný ve výpisu obchodního rejstříku, udělenou statutárním orgánem právnické osoby,

•  osvědčení o registraci vozidla část II, (tzv. velký technický průkaz),

•  osvědčení o registraci vozidla část I, (tzv. malý technický průkaz),

•  doklad osvědčující provedení konkrétní změny v registru vozidel:

•  doklad o změně bydliště nebo místa podnikání nebo sídla vlastníka vozidla resp. provozovatele vozidla,

•  doklad o změně příjmení (u fyzické osoby) nebo názvu (u podnikající fyzické nebo právnické osoby),

•  typový list tažného zařízení, potvrzený montážní firmou, resp. protokol STK po provedené demontáži tažného zařízení,

•  typové listy nádrže a regulátoru zařízení pro alternatívní pohon vozidla LPG či CNG, potvrzené montážní firmou a přílohu k technickému průkazu; resp. protokol STK po provedené demontáži zařízení pro alternatívní pohon vozidla LPG či CNG,

•  stanovisko akreditovaného zástupce dovozce daného vozidla např. k použití nestandartních disků a pneumatik,

•  protokol Policie ČR o odcizení  osvědčení o registraci vozidla část I nebo část II nebo registrační značky vozidla,

•  prohlášení o ztrátě  osvědčení o registraci vozidla část I nebo část II nebo registrační značky vozidla,

•  jiné doklady výše neuvedené osvědčující provedenou změnu.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Dvoustránkový formulář žádosti o zápis změn údajů v registru silničních vozidel je k dispozici na pracovišti. Případně na stránkách v sekci Formuláře.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Správní poplatek za zápis změny údajů v registru silničních vozidel činí:

•  500,- Kč v případě ztráty nebo poškození osvědčení o registraci vozidla část I a část II,

•  200,- Kč za každou tabulku ztracené, odcizené nebo poškozené registrační značky,

100,- Kč v případě odcizení osvědčení o registraci vozidla část I. a část II. (nutnost doložit protokol vydaný Policíí ČR)

•  50,-   Kč za provedení každé změny v osvědčení o registraci vozidla, část I a část II.

• 50,- Kč za prodloužení doby trvání vyřazení silničního vozidla po uplynutí jednoho roku

•  0,-   Kč za ukončení vyřazení silničního vozidla - uvedení zpět do provozu 

Platba správního poplatku se provádí na místě. Poplatek je možno rovněž uhradit bankovní kartou, na což je nutno předem upozornit správní orgán.

 11.  Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost o zápis údajů v registru silničních vozidel nelze řešit prostřednictvím elektronické pošty.

 12.  Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

 

Za tuto stránku odpovídá R. Haugvic

 

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie