Černošice
Černošice

Přihlášení trvalého pobytu

Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, byt nebo zaměstnání.

Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným, evidenčním případně orientačním a je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci. Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi objektu.

  Kdo a kde se změna ohlašuje

Změnu místa trvalého pobytu občan ohlásí ohlašovně v místě nového trvalého pobytu, tzn. Městský úřad Černošice tuto službu zajišťuje pouze pro klienty, kteří se chtějí přihlásit k trvalému pobytu v Černošicích. Za občana mladšího 15 let, občana zbaveného způsobilosti nebo s omezenou způsobilostí k právním úkonům hlásí změnu jeho zákonný zástupce. Za občana může změnu místa trvalého pobytu ohlásit i jím pověřený zmocněnec na základě úředně ověřené plné moci.

  Co k tomu potřebuji

Při přihlášení trvalého pobytu se předkládá vyplněný přihlašovací lístek (originální tiskopis), občanský průkaz nebo, nemá-li občan platný občanský průkaz, jiný obdobný doklad (např. cestovní pas, řidičský průkaz). Dále je potřeba předložit doklad o vlastnictví domu nebo bytu (to neplatí pokud si ohlašovna existenci tohoto práva může ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí); nebo doklad opravňující užívání bytu (nájemní smlouva). Úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje, pokud oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím lístku k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny.

  Doručovací adresa

Pokud občan požádá vést údaj o adrese, na kterou mu mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu. Tuto adresu, její změnu nebo zrušení ohlásí obyvatel ohlašovně písemně v místě trvalého pobytu. Žádost v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana; to neplatí v případě, kdy občan žádost podepíše před zaměstnancem ohlašovny. Pokud má žádost formu datové zprávy, občan ji podepíše uznávaným elektronickým podpisem. Ohlášení adresy pro doručování lze provést na předepsaném formuláři, který je k dispozici na příslušných ohlašovnách.

Navazující povinnost - občan je povinen do 15 dní po změně trvalého pobytu požádat o vydání nového občanského průkazu.

  Poplatky

Správní poplatek za změnu místa trvalého pobytu činí 50,- Kč za osobu starší 15 let.
 

Karlštejnská 259, Černošice, správní odbor

Za tuto stránku odpovídá Marcela Růžičková

 

 

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Masopust 2014