Černošice
Černošice

Připojování pozemních komunikací navzájem a sousedních nemovitostí na pozemní komunikace


Žádost o povolení připojování pozemních komunikací podává ten, v jehož zájmu nebo kvůli jehož činnosti má být povolení o připojování pozemních komunikací povoleno.

Postup a podmínky pro vyřízení žádosti:

K připojování pozemních komunikací, je třeba povolení příslušného silničního správního úřadu. Příslušný silniční správní úřad si před vydáním povolení :

  1. o připojení dálnice, silnice nebo místní komunikace k jiné pozemní komunikaci, o úpravě takového připojení nebo o jeho zrušení vyžádá předchozí souhlas vlastníka pozemní komunikace vyšší kategorie nebo třídy,
  2. o připojení sousední nemovitosti k dálnici, silnici nebo místní komunikaci, o úpravě takového připojení nebo jeho zrušení vyžádá předchozí souhlas vlastníka dotčené pozemní komunikace, a jedná-li se o dálnici nebo rychlostní silnici též předchozí souhlas Ministerstva vnitra, v ostatních případech předchozí souhlas příslušného orgánu Policie České republiky.

Postup:

Příslušný silniční správní úřad žádost a přiložené doklady posoudí, podle potřeby si vyžádá souhlas:

  • vlastníka dotčené pozemní komunikace,
  • Ministerstva vnitra, jde-li o dálnici a rychlostní silnici, v ostatních případech souhlas příslušného orgánu Policie České republiky,

a vydá rozhodnutí o povolení k připojování pozemních komunikací nebo rozhodnutí o zamítnutí žádosti.

Formuláře, doklady, náležitosti:

Žádost o povolení připojování pozemních komunikací podle § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje :

  • přesné určení místa (staničení) místa napojení pozemních komunikací,
  • projektová dokumentace požadovaného napojení pozemních komunikací, včetně zakreslení rozhledových trojúhelníků, zpracovaná autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby
  • vyjádření vlastníka (správce) pozemní komunikace (u připojení sousední nemovitosti) nebo vlastníka (správce) pozemní komunikace vyšší kategorie (u připojení pozemních komunikací navzájem),
  • vyjádření příslušného orgánu Policie ČR,
  • výpis z katastru nemovitostí, doložení vlastnického vztahu k dotčenému pozemku.

Žádost naleznete zde

Správní a jiné poplatky a způsob jejich uhrazení:

Za vydání rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení připojování pozemních komunikací se vybírají poplatky dle položky 36 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů ve výši 500,- Kč.

Lhůty pro vyřízení:

Žádost o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací se doručí příslušnému silničnímu správnímu úřadu nejpozději 30 dní před dnem zahájení.

Účastníci řízení:

Žadatel, vlastník (správce) pozemní komunikace.

Opravné prostředky a jejich uplatnění:

Odvolání proti rozhodnutí příslušných silničních správních úřadů se podává do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí k úřadu, který napadené rozhodnutí vydal.

Sankce a způsob jejich uplatnění v případě nedodržení předepsaných povinností:

Za neoprávněné zřízení, pozměnění nebo zrušení sjezdu nebo nájezdu může být uložena pokuta dle § 42 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, do výše 300 000,- Kč.

Kdy, s kým a kde situaci řešit:
pondělí a středa 8:00 - 17:00 hodin
úterý, čtvrtek a pátek 8:00 - 12:00 hodin

Podskalská 19, Praha 2, odbor stavební úřad – oddělení dopravy a správy komunikací, 1. patro budovy

                                                                                  Za tuto stránku odpovídá P. Pelešková

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Autor: Matyáš Paul