Černošice
Černošice

Zvláštní užívání pozemních komunikací


Ustanovení § 40 vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, řeší postup povolování zvláštního užívání komunikací podle § 25 odst. 6 písm. c) až e) při:

 • užití dálnice, silnice nebo místní komunikace a silničního pomocného pozemku pro 
  • umísťování a provozování reklamních poutačů,
  • umísťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů,
  • provádění stavebních prací,
  • zřizování vyhrazeného parkování,
  • zřizování a provoz stánků,
  • audiovizuální tvorbu,
 • umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech,
 • pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavných a podobných akcí a shromáždění, jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu.

Žádost o povolení zvláštního užívání podává ten, v jehož zájmu nebo kvůli jehož činnosti má být zvláštní užívání povoleno pokud příslušný silniční správní úřad nestanoví jinak.

Postup a podmínky pro vyřízení žádosti:

Ke zvláštnímu užívání dálnic, silnic a místních komunikací, je třeba povolení příslušného silničního správního úřadu vydaného s předchozím souhlasem vlastníka dotčené pozemní komunikace, a může-li zvláštní užívání ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, také s předchozím souhlasem Ministerstva vnitra, jde-li o dálnici a rychlostní silnici, v ostatních případech se souhlasem příslušného orgánu Policie ČR.

Postup:

Příslušný silniční správní úřad žádost a přiložené doklady posoudí, podle potřeby si vyžádá souhlas:

 • vlastníka dotčené pozemní komunikace,
 • Ministerstva vnitra, jde-li o dálnici a rychlostní silnici, v ostatních případech souhlas příslušného orgánu Policie České republiky,

a vydá rozhodnutí o povolení zvláštního užívání nebo rozhodnutí o zamítnutí žádosti.

Formuláře, doklady, náležitosti:

Žádost o povolení zvláštního užívání podle § 25 odst. 6 písm. c) až e) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje :

 • přesné určení místa (staničení), účelu a doby zvláštního užívání a způsobu jeho realizace (jaký druh stavebních prací, jaký způsob prodeje a v jakém zařízení, jaký rozsah akce apod.),
 • jméno a příjmení toho, kdo má za průběh zvláštního užívání zodpovídat, jeho datum narození, telefon a adresu (u právnických osob jejich název, sídlo a IČO),
 • odhadovaný vliv zvláštního užívání (popřípadě ruchu tímto užíváním vyvolaného) na bezpečnost a plynulost provozu na dotčeném úseku komunikace a návrh řešení vzniklé situace,
 • povolení k provozování předmětu činnosti v rámci zvláštního užívání, pokud je takové povolení zapotřebí podle zvláštních předpisů,
 • stanovisko dotčených správních úřadů, pokud je to zapotřebí podle zvláštních předpisů.

Vzor žádosti najdete zde

Správní a jiné poplatky a způsob jejich uhrazení:

Za vydání rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení zvláštního užívání se vybírají poplatky dle položky 36 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů ve výši 100,- Kč, 500,- Kč a 1000,- Kč.

Lhůty pro vyřízení:

Žádost o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací se doručí příslušnému silničnímu správnímu úřadu nejpozději 30 dní před dnem zahájením řízení.

Účastníci řízení:

Žadatel, vlastník (správce) pozemní komunikace.

Opravné prostředky a jejich uplatnění:

Odvolání proti rozhodnutí příslušných silničních správních úřadů se podává do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí k úřadu, který napadené rozhodnutí vydal.

Sankce a způsob jejich uplatnění v případě nedodržení předepsaných povinností:

Za provádění prací bez platného povolení nebo nedodržení podmínek rozhodnutí může být uložena pokuta dle § 42 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, do výše 500 000,- Kč.

Kdy, s kým a kde situaci řešit:
pondělí a středa 8:00 - 17:00 hodin
úterý, čtvrtek a pátek 8:00 - 12:00 hodin

Podskalská 19, Praha 2, odbor stavební úřad, oddělení dopravy a správy komunikací, 1. patro budovy

                                                                                  Za tuto stránku odpovídá P. Pelešková

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Kostel

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0