Černošice
Černošice

Územně plánovací informace


Základní informace

Stavební úřad poskytuje podle ust. §21 stavebního zákona v rámci své působnosti jako předběžné informace územně plánovací informace o

 • podmínkách využívání území a změn jeho využití zejména na základě územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace
 • podmínkách vydání územního rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů
 • podmínkách vydání územního souhlasu v případech, kdy je možno jím nahradit územní rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žadatel nebo jím pověřená zplnomocněná osoba – zástupce

Podmínky a postup řešení

Žadatel o územně plánovací informaci musí v žádosti uvést konkrétní požadavky na informaci v souvislosti se svým záměrem na změnu v území a konkrétní údaje o svém záměru, zejména účel a technické provedení stavby nebo jiného opatření v území.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním písemné žádosti s požadovanými doklady

Žádost je možné podat:

 • zaslat poštou na adresu stavebního úřadu
 • osobně na podatelně úřadu na pracovišti v Černošicích i v Praze
 • elektronicky s ověřeným elektronickým podpisem

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Podle § 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb.

 • identifikační údaje o žadateli
 • označení katastrálního území vč. parcelních čísel dotčených pozemků, se stručným popisem záměru jeho kapacity, rozměry a jeho vazeb a účinků na okolí (napojení na technickou a dopravní infrastrukturu), pokud je již typ záměru znám.
 • údaje o součeném využití pozemků a staveb na nich
 • druh požadované územně plánovací informace (viz výše)

Formuláře

Formulář „žádost o územně plánovací informaci“ není předepsán, vzor ke stažení zde.

Správní a jiné poplatky

Vydání územně plánovací informacenení zpoplatněno

Lhůty pro vyřízení

 • v jednodušších případech ve lhůtě do 30 dnů ode dne podání žádosti

Opravné prostředky

 • Poskytnutá územně plánovací informace platí 1 rok ode dne jejího vydání, pokud v této lhůtě orgán, který ji vydal, žadateli nesdělí, že došlo ke změně podmínek, za kterých byla vydána, zejména na základě provedení aktualizace příslušných územně analytických podkladů, schválení zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje a zprávy o uplatňování územního plánu.
 • Proti územně plánovací informaci se nelze odvolat. Je možno požádat o přezkum, žádost se podává u správního orgánu, který územně plánovací informaci vydal.

Kdy, s kým a kde situaci řešit:
pondělí a středa 8:00 - 17:00 hodin
úterý, čtvrtek a pátek 8:00 - 12:00 hodin - předchozí domluva s referentem nutná

Prosíme návštěvníky stavebního úřadu, aby si ve dnech mimo pondělí a středu předem telefonicky nebo emailem ověřili přítomnost referenta, který má jejich území na starosti

Riegrova 1209, Černošice, odbor stavební úřad

                                                                               Za tuto stránku odpovídá P. Pelešková

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie