Černošice
Černošice

Územně plánovací informace


Základní informace

Stavební úřad poskytuje podle ust. §21 stavebního zákona v rámci své působnosti jako předběžné informace územně plánovací informace o

 • podmínkách využívání území a změn jeho využití zejména na základě územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace
 • podmínkách vydání územního rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů
 • podmínkách vydání územního souhlasu v případech, kdy je možno jím nahradit územní rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žadatel nebo jím pověřená zplnomocněná osoba – zástupce

Podmínky a postup řešení

Žadatel o územně plánovací informaci musí v žádosti uvést konkrétní požadavky na informaci v souvislosti se svým záměrem na změnu v území a konkrétní údaje o svém záměru, zejména účel a technické provedení stavby nebo jiného opatření v území.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním písemné žádosti s požadovanými doklady

Žádost je možné podat:

 • zaslat poštou na adresu stavebního úřadu
 • osobně na podatelně úřadu na pracovišti v Černošicích i v Praze
 • elektronicky s ověřeným elektronickým podpisem

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Podle § 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb.

 • identifikační údaje o žadateli
 • označení katastrálního území vč. parcelních čísel dotčených pozemků, se stručným popisem záměru jeho kapacity, rozměry a jeho vazeb a účinků na okolí (napojení na technickou a dopravní infrastrukturu), pokud je již typ záměru znám.
 • údaje o součeném využití pozemků a staveb na nich
 • druh požadované územně plánovací informace (viz výše)

Formuláře

Formulář „žádost o územně plánovací informaci“ není předepsán, vzor ke stažení zde.

Správní a jiné poplatky

Vydání územně plánovací informacenení zpoplatněno

Lhůty pro vyřízení

 • v jednodušších případech ve lhůtě do 30 dnů ode dne podání žádosti

Opravné prostředky

 • Poskytnutá územně plánovací informace platí 1 rok ode dne jejího vydání, pokud v této lhůtě orgán, který ji vydal, žadateli nesdělí, že došlo ke změně podmínek, za kterých byla vydána, zejména na základě provedení aktualizace příslušných územně analytických podkladů, schválení zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje a zprávy o uplatňování územního plánu.
 • Proti územně plánovací informaci se nelze odvolat. Je možno požádat o přezkum, žádost se podává u správního orgánu, který územně plánovací informaci vydal.

Kdy, s kým a kde situaci řešit:
pondělí a středa 8:00 - 17:00 hodin
úterý, čtvrtek a pátek 8:00 - 12:00 hodin - předchozí domluva s referentem nutná

Prosíme návštěvníky stavebního úřadu, aby si ve dnech mimo pondělí a středu předem telefonicky nebo emailem ověřili přítomnost referenta, který má jejich území na starosti

Riegrova 1209, Černošice, odbor stavební úřad

                                                                               Za tuto stránku odpovídá P. Pelešková

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0