Černošice
Černošice

Vydání cestovního dokladu

 Obecné informace

Doba platnosti cestovního pasu

Cestovní pas se vydává občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti na 5 let, občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let. Dobu platnosti cestovního pasu nelze prodloužit.

Lhůty pro vyřízení

Cestovní pas se vydává ve lhůtě 30 dnů; je-li žádost podána u zastupitelského úřadu, ve lhůtě 120 dnů. Občan může požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě, a to

 • v pracovních dnech do 24 hodin, nebo
 • do 5 pracovních dnů.

O vydání cestovního pasu může požádat:

 • občan starší 15 let; pokud je občan nezletilý, k žádosti předkládá písemný souhlas zákonného zástupce, poručníka, opatrovníka, pěstouna, osoby, které byl nezletilý občan svěřen do osobní péče, ředitele zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podepsaný jejich úředně ověřeným podpisem. Ověření podpisu se nevyžaduje, jestliže osoby oprávněné dát souhlas se žádostí vyjádří svůj souhlas a žádost podepíší před orgánem příslušným k vydání cestovního pasu nebo u zastupitelského úřadu.
 • za občana mladšího 15 let zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy, nebo ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
 • za občana staršího 15 let, kterému soud jmenoval opatrovníka z důvodu, že mu jeho zdravotní stav působí obtíže při hájení jeho práv, tento opatrovník, umožňuje-li to rozsah jeho působnosti,
 • za občana staršího 18 let, jemuž brání duševní porucha samostatně jednat, člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.
 • Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí, jde-li o osvojení občana mladšího 15 let do ciziny; jedná-li se o nezletilého občana staršího 15 let, dává tento úřad k žádosti souhlas

Žádost o vydání cestovního pasu lze podat:

 • u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22, jedná-li se o cestovní pas vydávaný ve lhůtě 30 dnů, nebo ve zkrácených lhůtách do 24 hodin pracovního dne anebo do 5 pracovních dnů,
 • u Ministerstva vnitra, jedná-li se o cestovní pas vydávaný ve zkrácených lhůtách do 24 hodin pracovního dne nebo do 5 pracovních dnů.

Více informací lze získat na webových stránkách Ministerstva vnitraMinisterstva zahraničních věcí.

 Podání žádosti o vydání cestovního pasu

K žádosti o vydání cestovního pasu je třeba předložit

 • doklady prokazující údaje zapisované do cestovního pasu (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, apod.), například občanský průkaz (u občanů, kteří nemají občanský průkaz, jiné doklady, např. rodný list nebo oddací list),
 • doklad o státní občanství (doklad o státním občanství se vyžaduje při vydání prvního cestovního pasu občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky); osvědčení o státním občanství lze vyžadovat, pokud by byly o státním občanství žadatele pochybnosti,
 • rodný list nebo občanský průkaz anebo cestovní pas občana mladšího 15 let, podá-li žádost jeho zákonný zástupce,
 • doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti poručníkem, opatrovníkem, pěstounem, osobou, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče, nebo ředitelem zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitelem zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, tj. příslušné rozhodnutí soudu,
 • doklad prokazující oprávněnost k podání žádosti opatrovníkem za občana, jemuž jeho zdravotní stav působí obtíže při hájení jeho práv, tj. příslušné rozhodnutí soudu,
 • smlouvu o zastoupení schválenou soudem, podává-li za občana staršího 18 let člen domácnosti;
 • odůvodnění žádosti o vydání cestovního pasu, pokud občan již je držitelem platného cestovního pasu, a potřebuje další cestovní pas k cestám do zahraničí.

Občan nepodává žádost o vydání cestovního pasu na vyplněném úředním tiskopisu, pouze předloží doklady potřebné k vydání cestovního pasu, např. občanský průkaz. Občan nepředkládá fotografii, protože fotografii pořizuje příslušný úřad při podání žádosti - proto se občan musí k němu osobně dostavit.

Údaje v předložených dokladech se ověří v základních registrech a v informačních systémech správních evidencí.

Jestliže se ověří správnost těchto údajů a není-li důvod pro odepření vydání cestovního pasu, pořídí se biometrické údaje, to znamená zobrazení obličeje a otisky prstů rukou občanů starších 12 let.

Po pořízení biometrických údajů se pořídí digitalizovaný podpis občana, který se přenese do cestovního pasu. Dalším podpisem občan, popřípadě jiná osoba oprávněná podat žádost, potvrdí správnost a úplnost žádosti, dá souhlas ke zpracování biometrických údajů do nosiče dat cestovního pasu a potvrdí, že byla informována o vedení biometrických údajů po dobu 60 dnů od předání vyrobeného cestovního pasu výrobcem Ministerstvu vnitra v informačním systému cestovních dokladů.

Podání žádosti je ukončeno elektronickým odesláním dat výrobci za účelem jejich dalšího zpracování při výrobě cestovního pasu.

 Převzetí cestovního dokladu

Cestovní pas mohou převzít tyto osoby:

 • občan starší 15 let,
 • zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let, nebo Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí,
 • opatrovník jmenovaný soudem občanovi z důvodu, že mu jeho zdravotní stav působí obtíže při hájení jeho práv, umožňuje-li to rozsah jeho působnosti,
 • člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana staršího 18 let bylo schváleno soudem,
 • z důvodu zvláštního zřetele hodného zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem.
   

Vyžaduje se osobní převzetí cestovního pasu.

Kde lze cestovní pas převzít:

 • Cestovní pas vydaný ve lhůtě 30 dnů lze převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého občan podal žádost o jeho vydání, nebo u jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti.
 • Cestovní pas vydaný ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne lze převzít pouze u Ministerstva vnitra.
 • Cestovní pas vydaný ve lhůtě do 5 pracovních dnů lze převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého občan podal žádost o jeho vydání, nebo u Ministerstva vnitra.
 • Cestovní pas vydaný ve lhůtě 120 dnů lze převzít u zastupitelského úřadu, u kterého byla podána žádost o jeho vydání, nebo u obecního úřadu obce s rozšířenou působností příslušného k jeho vydání, pokud to občan uvede v žádosti; zastupitelský úřad může předat cestovní pas občanovi rovněž prostřednictvím vedoucího honorárního konzulárního úřadu.
   

Občan, který převezme cestovní pas, může požádat o ověření správnosti údajů v něm uvedených a o ověření funkčnosti nosiče dat (čipu); v případě nesprávnosti údajů nebo nefunkčnosti nosiče dat má právo na vydání nového cestovního pasu.

 

 Ztráta cestovního dokladu

Ztrátu nebo odcizení cestovního pasu ohlásíte neprodleně orgánu příslušnému k jeho vydání nebo matričnímu úřadu anebo nejbližšímu útvaru Policie České republiky; Ministerstvu vnitra můžete ohlásit ztrátu nebo odcizení, pokud současně požádáte o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě.

 

V zahraničí ohlásíte ztrátu nebo odcizení cestovního dokladu nejbližšímu zastupitelskému úřadu České republiky, popřípadě též orgánu policie cizího státu.

 

Včasné ohlášení ztráty nebo odcizení může zabránit případnému zneužití ztraceného nebo odcizeného cestovního dokladu, protože ztracené nebo odcizené cestovní doklady se zavedou do  informačního systému evidence cestovních dokladů, který využívá především Policie České republiky,  Schengenského informačního systému a do databáze Interpolu, které využívají kromě Policie České republiky i policejní orgány cizích států,  veřejnosti přístupných webových stránek Ministerstva vnitra.

 

Ohlášením ztráty nebo odcizení skončí platnost cestovního dokladu. Pokud naleznete cestovní doklad, jehož ztrátu nebo odcizení jste ohlásili, odevzdejte ho orgánu, kterému se ohlašuje jeho ztráta nebo odcizení.

Nalezený cestovní doklad nepoužívejte k cestám do zahraničí. Vystavujete se zbytečným problémům, protože při kontrole na letištním hraničním přechodu v České republice nebo i za pobytu v zahraničí policie z informačních systémů snadno zjistí, že nalezený cestovní doklad je neplatný.

 

Více informací naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra.

 Skončení platnosti cestovního dokladu

Platnost cestovního dokladu skončí:

 • uplynutím doby v něm vyznačené;
 • ohlášením jeho ztráty nebo odcizení;
 • uplynutím 3 měsíců ode dne změny příjmení občana, pokud k ní došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana;
 • pozbytím státního občanství, úmrtím nebo nabytím právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení držitele cestovního dokladu za mrtvého.

O skončení platnosti cestovního dokladu rozhodne obecní úřad obce s rozšířenou působností, Ministerstvo vnitra, nebo zastupitelský úřad, jestliže

 • cestovní doklad je poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho celistvost;
 • cestovní doklad obsahuje nesprávné údaje nebo neoprávněně provedené změny s výjimkou nesprávného údaje o aktuálním příjmení občana, pokud ke změně příjmení došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana, nebo
 • jeho držitel podstatně změnil podobu.
   

Před cestou do zahraničí

Před cestou do zahraničí byste si měli zkontrolovat, zda máte platný cestovní doklad. Držitel cestovního pasu je oprávněn požádat u orgánu příslušného k jeho vydání k vydání s výjimkou Ministerstva vnitra o ověření funkčnosti nosiče dat a správnosti údajů v něm zpracovaných biometrických údajů a osobních údajů. Dále je třeba zjistit podmínky vstupu a pobytu v daném státě. Cestujete-li do členských států Evropské unie, postačuje ke vstupu a pobytu na území těchto států platný cestovní doklad. Při cestě do ostatních států je třeba zjistit, zda se kromě platného cestovního dokladu uplatňují další podmínky vstupu a pobytu, zejména:

 • zda má Česká republika s daným státem uzavřenou bezvízovou dohodu či nikoliv. Bezvízová dohoda stanoví, po jakou dobu a na jaké cestovní doklady se lze v daném státě zdržovat bez víza.
 • zda daný stát požaduje minimální platnost cestovního dokladu v souvislosti se vstupem a pobytem na svém území.

Většina států světa při udělování víz nebo při vstupní hraniční kontrole požaduje, aby doba platnosti pasu cizince přesahovala plánovanou dobu pobytu minimálně o 6 měsíců.

 

 Poplatky

Za vydání cestovního pasu ve lhůtě 30 dnů

 • Správní poplatek činí 600 Kč, u občana mladšího 15 let 100 Kč.

Tyto správní poplatky se platí při podání žádosti.

Za převzetí cestovního pasu

Za převzetí cestovního pasu se platí správní poplatek 100 Kč, pokud občan převezme cestovní pas vydaný ve lhůtě 30 dnů u jiného úřadu, než podal žádost o jeho vydání. Správní poplatek zaplatí před převzetím cestovního pasu.

Za vydání cestovního pasu ve zkrácených lhůtách do 24 hodin pracovního dne nebo do 5 pracovních dnů

Občan zaplatí celý správní poplatek při podání žádosti, pokud cestovní pas převezme u úřadu, u kterého žádost podal. Pokud podal žádost u obecního úřadu obce s rozšířenou působností či úřadu městské části Praha 1 až 22 a převezme cestovní pas u Ministerstva vnitra, zaplatí první část správního poplatku při podání žádosti a druhou při převzetí cestovního pasu.

 Přehled správních poplatků za vydání cestovního pasu ve zkrácených lhůtách

Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 24 hodin pracovního dne

 • při podání a převzetí u Ministerstva vnitra 6 000 Kč,
 • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností  4 000 Kč,
  a převzetí u Ministerstva vnitra  2 000 Kč

občanům mladším 15 let

 • při podání a převzetí u Ministerstva vnitra   2 000 Kč,
 • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností  1 500 Kč,
  a převzetí u Ministerstva vnitra 500 Kč
   

Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů

 • při podání a převzetí u Ministerstva vnitra 3 000 Kč,
 • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností 2 000 Kč,
  a převzetí u Ministerstva vnitra 1 000 Kč

při podání a převzetí

 • u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností  3 000 Kč

občanům mladším 15 let

 • při podání a převzetí u Ministerstva vnitra 1 000 Kč,
 • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností 500 Kč,
  a převzetí u Ministerstva vnitra  500 Kč

při podání a převzetí

 • u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností 1 000 Kč

Za tuto stránku odpovídá R. Haugvic

 

 

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Autor: Radim Jasek