Černošice
Černošice

Dokončené projekty


2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010 a starší

 

Informace k jednotlivým ukončeným projektům

2023

Vodovod a kanalizace v lokalitě Habřiny / U Vodárny

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:

 • Splašková kanalizace v lokalitě Habřiny a U Vodárny v Černošicích, reg. č. CZ.05.01.04/01/22_002/0000446 - žádost o dotaci podána dne 19. 10. 2022 do Výzvy č. 2 OPŽP Čistírny odpadních vod a kanalizace (průběžná), RoPD vydáno dne 15. 2. 2023
 • Vodovod v lokalitě Habřiny a U Vodárny v Černošicích, reg. č. CZ.05.01.04/04/22_026/0000527 - žádost o dotaci podána dne 20. 10. 2022 do Výzvy č. 26 OPŽP Vodovody, zdroje vody a úpravny pitné vody (kolová), RoPD vydáno dne 6. 4. 2023
Povinná publicita Habřiny   U Vodárny
Stručný popis projektu

Předmětem akce bylo vybudování nových rozvodů (tj. rozšíření stávající sítě) vodovodů a kanalizace ve městě Černošice, a to v lokalitě Habřiny (481.84 kB)U Vodárny (100.83 kB). Z důvodu podmínek dotačních výzev musela být akce rozdělena na 2 projektové části, samostatně kanalizaci a samostatně vodovod. 

Kanalizace: Cílem projektu je dostavba 4 nových kanalizačních stok, tj. rozšíření kanalizační sítě o 1.349,77 metrů do zatím nepokrytých zastavěných lokalit města Černošice (Habřiny, U Vodárny) a zajištění dostupnosti likvidace odpadních vod pro 102 nově napojených ekvivalentních obyvatel. 

Vodovod: Cílem projektu je dostavba 4 nových řadů vodovodu, tj. rozšíření vodovodní sítě o 780,74 metrů nového vodovodu (řadu a přípojek) do zatím nepokrytých zastavěných lokalit města Černošice (Habřiny, U Vodárny) a zajištění dostupnosti pitné vody (stabilně, kvalitně, v dostatečném množství) min. 60 nově napojeným obyvatelům. Projekt v rámci nezpůsobilé části počítá zároveň s rekonstrukcí (intenzifikací) části nevyhovujícího vodovodu v lokalitě U Vodárny.

 

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

OPŽP, Výzva č. 2 a č. 3, pro vyčerpání výzvy č. 3 byla využita výzva č. 26

 

Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast - kanalizace:

Náklady celkem:

5 891 487, 37 Kč

Schválený příspěvek:

3 436 700, 97 Kč 

Spoluúčast města:

1 472 871, 84 Kč

 

Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast - vodovod:

Náklady celkem:

6 179 312, 63 Kč

Schválený příspěvek:

3 604 599, 03 Kč 

Spoluúčast města:

1 544 828, 16 Kč

 
Termíny realizace projektu:

Projekt byl zahájen 23. 5. 2022, kolaudace proběhla 6. 12. 2022, plánované ukončení projektu bylo 31. 5. 2023. Po ukončení realizace byly vypořádávány náležitosti dotace. Dne 28. 11. 2023 došlo k poslední úhradě dotace a od 29. 11. 2023 jsou projekty převedeny do fáze udržitelnosti.

Zhotovitelem stavby byla společnost VPK Suchý, s.r.o., IČ 27085201 za celkovou cenu díla 9.580.000,- Kč bez DPH. Smlouva o dílo (8.3 MB) byla uzavřena 13. 5. 2022. Informace o veřejné zakázce naleznete zde

Logo

Posílení tlakové kanalizace v Javorové ulici

Stručný popis projektu:

Zkapacitnění stávající tlakové kanalizace v ulici Javorová.

Javorová

Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem:

941 420 Kč bez DPH


Termíny realizace projektu:

Zhotovitelem je společnost Aquaconsult, spol. s r.o. Termín realizace díla od 1. 12. 2022 do 20. 12. 2022. V červnu 2023 byla stavba zkolaudována. Stavba byla zhotovena dle této projektové dokumentace (1.59 MB).

 

Adaptační skupiny ukrajinských dětí

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:

 • Adaptační skupiny ukrajinských dětí - Černošice
 • Evidenční číslo projektu 0270/14/UKR_AS/2022 (1. fáze)
 • Evidenční číslo projektu 0078/17/UKR_AS2/2022 (2. fáze)
 • Evidenční číslo projektu 0067/14/UKR_AS/2023 (3. fáze)

Stručný popis projektu

Cílem projektu je zajištění chodu tzv. adaptačních skupin pro děti cizinců migrujících z Ukrajiny, a to v rámci první adaptační skupinky pro děti "školkové" (3 - 6 let), které našly svůj azyl v objektu modlitebny Církve bratrské na Vráži, v rámci druhé a třetí skupinky pro děti "školního věku" (6 - 14 let), které mají svou základnu v komunitním centru římskokatolické církve MaNa v Černošicích. Skupiny se spontánně založili v březnu 2022, když k nám dorazila první vlna ukrajinských uprchlíků. Od dubna do srpna 2022 mohou skupinky fugnovat s přispěním MŠMT. O prázdninách funguje skupinka "školka", ze "školních" skupin funguje dle dohody jedna, a to v prvních dvou týdnech a v posledních dvou týdnech prázdnin, volnočasovou formou "příměstského tábora". Během školního roku byla funkce skupiny zaměřena spíše na výuku a seznámení s českým jazykem. Během prázdnin se snažíme děti seznámit s okolím, použitím MHD, s českou kulturou a památkami. O děti pečuje vždy 1 český koordinátor a ukrajinské učitelky, najaté na dohodu městem. Dětem je poskytována strava ze školní jídelny a základní materiálně-technické a hygienické zázemí. O děti je postaráno v rozmezí obvykle 6 hodin denně. 

děti v ZOO   děti při hře   děti v Sokole

Velice děkujeme všem dobrovolníkům, kteří této aktivitě jakýmkoli způsobem přispívají - svým časem, péčí o děti, dobrotami, či materiálně. Děkujeme za prostory, které děti využívají a děkujeme Sokolu, že zde děti mohou trávit aktivně čas.

Od září 2022 již děti "školou povinné", které u nás zůstaly, chodí do ZŠ Černošice. Vzhledem ke kapacitám školek v obci město zachovalo provoz školkové adaptační skupinky ukrajinských dětí. Školková skupinka se přesunula do prostor centra římskokatolické církve MaNa. Děti a jejich rodiče připravili vánoční besídku, kterou dne 19. 12. navštívil pan starosta Filip Kořínek a pan starosta Jurij Zarko z Bilopillje (Ukrajina), který přijel do Černošic vyzvednout sanitku pořízenou městem Černošice a společností RSJ spolu s humanitární sbírkou. Na besídce tak byl dokonce i televizní štáb. Děti nakreslily obrázky sanitek, které pánům starostům věnovaly. Děti se seznamovaly s českými vánočními tradicemi a učily se české vánoční koledy.

Návštěva ukrajinského starosty   Vánoční besídka   Učení :-)

Následně bylo rozhodnuto, že bude zachován provoz skupiny ještě v období leden - červen 2023 s tím, že děti, které tu setrvají, od září 2023 nastoupí buď do stávajících mateřských, nebo základních škol.

Děv MaNa Poslední den Hra

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Výzva č.j. MŠMT-7105/2022-2 z 8. dubna 2022, Výzva Adaptační skupiny dětí cizince migrující z Ukrajiny 2022 a návazné výzvy

Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:

Náklady celkem:

výše nákladů není přesně stanovena, jde přibližně o 200000,- Kč/měsíc

Poskytnutá dotace:

Fáze 1: 945 000,- Kč (vyčerpáno 765 000,- Kč, 180 000 Kč činila vratka dotace za prázdninové týdny, kdy již fungovala pouze 1 adaptační skupina)

Fáze 2: 127 500,- Kč (využito celé)

Fáze 3: 195 000,- Kč 

Spoluúčast města:

není přesně stanovena

 

Obědy pro děti byly zároveň podpořeny dvěma dary z Konta bariéry. V březnu 2022 jsme obdrželi 59.500 Kč na školní potřeby a jídlo pro předškolní i školní děti, v září 2022 jsme získali 22.900,-Kč na obědy předškolních dětí.

Konto bariéry

Prostřednictvím Diakonie Českobratrské církve evangelické a Sboru Církve bratrské v Černošicích děti obdržely dárky v rámci projektu „Krabice od bot“.

Termíny realizace projektu:

1. fáze: duben - srpen 2022 (tři adaptační skupiny)

2. fáze: září - prosinec 2022 (jedna adaptační skupina)

3. fáze: leden - červen 2023 (jedna adaptační skupina)

MŠMT

Dar na péči o nově vysazené stromy

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:

Výsadba stromů v areálu pod školou a v ulicích města Černošice, FST/SFZ/048171/2022

Žádost o dar podána 2. 5. 2022. Darovací smlouva podepsána 5. 4. 2023.

Stručný popis projektu

Dar StředStromkyočeského kraje ve výši 39.000,- Kč na podporu péče o vysázené stromy navazoval na projekt realizovaný v rámci výzvy 4/2021 NPŽP výsadbou 26 stromů v ulicích města Černošice (Riegrova, Poštovní, Fügnerova) a v areálu pod ZŠ Černošice - Mokropsy. Dar má být využit na následnou péči o tyto nově vysazené stromky.

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Středočeský kraj, Středočeský Fond na podporu výsadby stromů (2022)

Termíny realizace projektu:

Dar je využit pro péči o stromky v roce 2023.

 

Výměna garážových vrat hasičské zbrojnice

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:

Rekonstrukce hasičské zbrojnice - výměna garážových vrat. Žádost o dotaci podána 2x neúspěšně. 

Stručný popis projektu

V rámci projektu došlo k výměně stávajících garážových vrat za nová sekční vrata. Sekční vrata splňují novodobé standardy, jsou zateplená, čímž dojde ke zmírnění energetických ztrát a zlepšení podmínek pro techniku i obsluhu. Původní záměr zahrnující též opravu podlahy v garážích byl 2x neúspěšný při podání žádosti o dotaci. V roce 2022 se tak rozhodlo o realizaci výměny vrat z vlastních zdrojů, bez dalších opatření v garážích.

Nová vrata Nová vrata otevřená

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

MV - GŘ HZS, investiční dotace pro JSDHO - neúspěšné, tj. rozhodnutí o realizaci z vlastních zdrojů, se zapojením financí z prodeje staré hasičské cisterny

Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:

Náklady celkem:

575 864,- Kč

Požadovaný příspěvek :

0,- Kč

Spoluúčast města:

 575 864,- Kč

 

Termíny realizace projektu:

Žádost podaná v roce 2020 a 2021 byla kladně vyhodnocena, avšak nedosáhla potřebného počtu bodů pro získání dotace. Z rozhodnutí města a JSDH nebyla žádost o dotaci pro rok 2022 znovu podána s tím, že nová garážová vrata budou pořízena z vlastních zdrojů. K realizaci došlo v prvním čtvrtletí 2023.

 

Dar mobiliáře pro nouzové ubytování 

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:

 • Na základě výzvy Krajského úřadu Středočeského kraje v rámci nouzového stavu byl sestaven požadavek na zajištění materiálního zabezpečení dočasného nouzového ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny. V současné době se čeká na podpis darovací smlouvy a převod daru.
Krizový kontejner
Stručný popis projektu

Smyslem daru je v návaznosti na krizovou situaci migrační vlny pomoc kraje a HZS obcím s rozšířenou působností k zajištění usnesení vlády o povinnosti zajistit v případě potřeby dočasné nouzové ubytování ukrajinským uprchlíkům, a to určenému počtu osob na svém správním území. ORP Černošice řeší memorandum o spolupráci s Mníškem pod Brdy, které nabídlo jako prostor pro dočasné nouzové ubytování tělocvičnu. Město Černošice by v případě potřeby muselo být schopno obratem zajistit ubytování (v tomto prostoru), po stránce materiální, personální, hygienické, organizačně - technické. K tomu má dopomoci dar obsahující 50 ks lehátek, 50 ks přikrývek a 20 ks spacáků. Třicet spacáků má město k dispozici díky dobročinné sbírce, kterou pro nás uspořádaly Dolní Břežany a Ohrobec.  

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Středočeský kraj 

 
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:

Náklady nejsou vyčísleny, jejich výše by byla známá až v případě potřeby zajištění ubytování.

Hodnota daru 88 580, 50 Kč    

 

Termíny realizace projektu:

Převod daru: 2022.

Logo SčK

2022

 

Rekonstrukce chodníku a veřejného osvětlení podél ul. Dr. Janského

irop

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:

 • Bezpečné chodníky - chodník Dr. Janského v Černošicích
 • Registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015876
 • Dne 27. 11. 2020 byla podána žádost o dotaci; žádost kladně prošla hodnotícím procesem, ale v rámci bodového hodnocení získala nižší počet bodů. Z toho důvodu bylo možné buď od dotace odstoupit, nebo akcptovat krácený podíl dotace dle zůstatkové alokace zdrojů v rámci této výzvy. Město usnesením Rady ze dne 30. 8. 2021 souhlasilo s přijetím krácené dotace (pokrývající cca 40 % nákladů).
 • Dne 2. 12. 2021 bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace (248.85 kB).
 
Stručný popis projektu

Cílem projektu byla rekonstrukce 1, 29 km jednostranného chodníku při ulici Dr. Janského a veřejného osvětlení (modernizace a úspora energie). Při tom dochází k vybudování míst pro přecházení a přechodu pro chodce. Současně byly provedeny dílčí úpravy stávajícího chodníku při ul. Vrážská / Karlštejnská tak, aby došlo k vytvoření„bezbariérové trasy“, a byly tak napojeny a pěším bezbariérově zpřístupněny zastávky autobusů a vlaková stanice Černošice. Dopadem má být vyšší bezpečnost a komfort chodců, bezbariérovost (zrušení velkých "hrbolů" u nájezdů do domů apod.), a také estetické zkvalitnění tohoto postoru.

Studie proveditelnosti (6.11 MB)

Původní stav:

 Stávající stav    Stávající stav    Stávající stav 

                                               Foto původní chodník        Foto původní chodník  

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

EU – Evropský fond pro regionální rozvoj, 11. výzva MAS Karlštejnsko, z.ú. Dopravní infrastruktura ll., ve vazbě na výzvu ŘO IROP Č. 53 „UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD“

 
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 10 806 061,- Kč
Předpokládaný podíl dotace :

3.900.932,94 Kč (z důvodu vyčerpání alokace kráceno z původních více jak 8 mil. Kč)

Spoluúčast města: 6 699 816, 09 Kč
 
Termíny realizace projektu:

Realizace byla plánována v návaznosti na schválení dotace během roku 2021 až 2022. Vzhledem k tomu, že Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno až 2. 12. 2021, realizace proběhla od března do května 2022. Následně probíhá finanční a administrativní vypořádání dotace.

Ve zjednodušeném podlimitním řízení vyhlášeném dne 30. 9. 2021 na stavební práce v předpokládané hodnotě 7.239.649,- Kč bez DPH byly městu podány 2 nabídky, z nichž ekonomicky výdhonější byla nabídka KVS stavební, s.r.o. za cenu 6.251.849,74 Kč bez DPH. Konktrétní údaje o veřejné zakázce: https://cernosice.profilzadavatele-vz.cz/P21V10000574.

Dne 30. 9. 2021 byla zároveň vyhlášena veřejná zakázka malého rozsahu na relizaci veřejného osvětlení s předpokládanou hodnotou 2.397.232,- Kč bez DPH, kam bylo doručeno 8 nabídek. Vítězem se stala společnost UNISERVIS Hašek, s.r.o. za cenu 2.025.597,00 Kč. Údaje o zakázce: https://zakazky.mestocernosice.cz/detail_zakazky.php?no=562

Projektová dokumentace:

E1 Dr. Jánského VO situace (.PDF)
E2 Dr. Jánského VO koordinační situace (.PDF)
Dr. Jánského - B-02 - koordinační situace - sever (.PDF)
Dr. Jánského - B-03 - koordinační situace - stred (.PDF)
Dr. Jánského - B-04 - koordinační situace - jih (.PDF)

Realizace a stávající stav po rekonstrukci:

Realizace_veřejné osvětlení Nový chodník Místo pro přecházení

Místo pro přecházení Nový přechod Realizace

Realizace Nový chodník  Povinná publicita

irop

 

Vodovod a kanalizace v osadě Zátoka radosti

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 
Stručný popis projektu

Předmětem projektu bylo vybudování nových rozvodů (tj. rozšíření stávající sítě) vodovodů a kanalizace ve městě Černošice, a to v Osadě Zátoka radosti. Jako hlavní aktivita projektu je vytčena oblast 1.3.C "kanalizace", jelikož v souboru aktivit finančně převažuje. Pro zajištění kanalizacebylo třeba vzhledem k výškovému převýšení lokality vybudovat přečerpávací stanici. Napojení na kanalizaci má potenciál zlepšení životního prostředí. Druhou, neméně důležitou, aktivitou projektu je ve stejné lokalitě vybudovat vodovody (aktivita 1.6.B). Vzhledem k suchu je třeba napojení obyvatel na vodovod, aby bylo zajištěno množství a kvalita pitné vody.

Původně se město snažilo podat tuto žádost o dotaci též na lokalitu U Vodárny. Bohužel, pravomocné stavební povolení nebylo získáno do termínu podání dotace. Věříme, že budou vypsány další dotační výzvy, v nichž budeme usilovat o zabezpečení dalších lokalit, které budou disponovat pravomocným stavebním povolením. V některých lokalitách města bohužel situaci komplikují složité majetkoprávní vztahy.

VaK Osada Zátoka radosti

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

SFŽP v rámci Národního programu ŽP, výzva č. 4/2019, prioritní oblast 1.Voda, Podoblasti podpory 1.3 Čistota povrchových i podzemních vod; 1.6 Zdroje vody a zlepšení dodávek pitné vody

 

Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast (po schválení pouze části podané žádosti v lokalitě Osada Zátoka radosti):

Náklady celkem:

3 797 280, 77 Kč

Způsobilé náklady celkem:

3 138 248, 57 Kč

Schválený příspěvek (63,75 % způs. nákladů) :

2 000 633, 46 Kč

Spoluúčast města:

1 796 647, 31 Kč

 
Termíny realizace projektu:

Na základě výběrového řízení byl začátkem roku 2021 vybrán zhotovitel stavby, se kterým byla dne 12. 4. uzavřena smlouva o dílo a zahájena vlastní stavba. Následně probíhala realizace, stavba byla předána 29. 11. 2021, v březnu 2022 byla zkolaudována. Na základě žádosti o platbu byla  v říjnu t.r. dotace vyplacena. Nyní se připravuje závěrečné vyhodnocení akce.

Zhotovitelem stavby je společnost Aquaconsult, spol. s r.o.

Cena dle SoD činila celkem 2 309 984,35 Kč bez DPH = 2 795 081,06 Kč vč. DPH

V průběhu stavby byl uzavřen smluvní dodatek, který řešil provedení doplňujících prací nezbytných pro dokončení a předání díla. Jednalo se dodávku a montáž čerpací prefa-šachty, a s tím spojená úprava ceny a termínu dokončení stavby do 30. 11. 2021.

NOVÁ celková cena  dle dodatku 2 489 434,35 Kč bez DPH = 3 012 215,56 Kč vč. DPH

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.“Logo MŽP a SFŽP

www.mzp.cz
www.sfzp.cz

 

Zázemí atletického oválu

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:

 • Rozvoj infrastruktury sportovního areálu v Černošicích
 • Město podalo v roce 2020 celkem 2 žádosti o dotaci v rámci vyhlášeného programu MMR ČR (Podpora rozvoje regionů 2019+) na dovybavení sportovního areálu u ZŠ sociálním zázemím. Projekt v rámci 1. výzvy nebyl doporučen k financování, v rámci druhé výzvy se také předpokládá neschválení.
 • Dne  7. 12. 2020 vyhlásila Národní sportovní agentura program č. 162 52 v rámci výzvy 12/2020 s názvem Sportovní infrastruktura – Investice do 10 mil. Kč; REGIONÁLNÍ SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURA 2020 – 2024; žádost o dotaci byla připravena, ale ve výzvě již nebyl dostatek finančních zdrojů, žádost tak nebyla ani podána. Výzva pak byla předčasně ukončena. Město se následně rozhodlo o realizaci z vlastních zdrojů.
 •  Dne 27. 1. 2022 byla nakonec podána 4. žádost o dotaci do Středočeského Fondu sportu a volného času v Tematickém zadání Podpora sportovních a volnočasových aktivit - investiční podpora (Program 2022), a tato žádost byla v dubnu 2022 zastupitelstvem Středočeského kraje schválena.
Stručný popis projektu

Předmětem dotace je doplnění sociálního zařízení pro sportovní areál u ZŠ Černošice, který byl dokončen v roce 2019. Nový objekt sociálního zařízení je primárně určený pro hodiny tělesné výchovy žáků ZŠ, v mimoškolní době bude sloužit pro volnočasové aktivity a dále pro využití atletickým klubem DIPOLI. Je navržen z výrobků plnících funkci stavby (buňky) a obsahuje šatny a sprchy oddělené pro chlapce a dívky, WC včetně bezbariérového řešení, klubovnu, čajovou kuchyňku, úklidovou komoru a zádveří. Součástí řešení vstupu do objektu je venkovní dřevěná terasa s rampou umožňující bezbariérový přístup. Buňky budou napojeny na přípojky inženýrských sítí realizovaných již dříve při výstavbě sportovního areálu ZŠ (kanalizace, voda, elektro). Fasáda celého objektu bude sjednocena dřevěným obkladem. Z provozních důvodů budou současně s ohledem na navrženou dispozici objektu sociálního zařízení přemístěny dvě stávající buňky (krytý přístřešek a sklad) k západnímu štítu navrženého objektu.

Projektová dokumetace zde.

Atletický ovál před realizací:

Ovál - příprava na zázemí  Ovál - stan  Ovál

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Středočeský kraj - Středočeský Fond sportu a volného času v rámci Tematického zadání Podpora sportovních a volnočasových aktivit - investiční podpora (Program 2022), ev. č. SVČ/VSAI/046618/2022

 
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 4 252 715, 50 Kč
Požadovaný příspěvek : 400 000,-  Kč
Spoluúčast města: 3 852 715, 50 Kč
 
Termíny realizace projektu:

Realizace byla plánována a uskutečněna v roce 2022. 

Logo SčK

Pořízení zásahových obleků pro hasiče

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:

 • Pořízení věcných prostředků PO pro JSDH Černošice - Mokropsy
 • Dne 21. 1. 2020 byla podána žádost o dotaci do Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS v rámci Tematického zadání Podpora akceschopnosti jednotek SDH obcí (Program 2020), tato žádost nebyla pro nedostatek finančních prosředků podpořena. 
 • V roce 2021 nebyl program otevřen pro jednotky naší kategorie. 
 •  Dne 10. 2. 2022 byla podána žádost o dotaci do Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS v rámci Tematického zadání Podpora akceschopnosti jednotek SDH obcí (Program 2022), a tato žádost byla v dubnu 2022 zastupitelstvem Středočeského kraje schválena.
Stručný popis projektu

Předmětem dotace je obnova pěti kusů zásahových obleků pro hasiče (kalhoty + kabát) tak, aby došlo k obměně nestarších (až 16 let starých) kusů oděvů (tj. věcných prostředků požární ochrany), které již bezpečnostně neodpovídají požadavkům (obnošení, seprání, poškození, snížená funkcionalita a bezpečnost hasičů).  

Nové obleky    

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Středočeský kraj - Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS v rámci Tematického zadání Podpora akceschopnosti jednotek SDH obcí (Program 2022), ev. č. HAS/SDHAK/046617/2022

 
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 114 285,- Kč
Požadovaný příspěvek : 91 428,- Kč
Spoluúčast města: 22 857,- Kč
 
Termíny realizace projektu:

Realizace byla plánována a uskutečněna v roce 2022. 

Informace o dodavateli zde

Logo SčK

Otevřené město Černošice

Logo

 

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:

 • Otevřené město Černošice

 • Žádost o podporu podána na řídící orgán dne 14. 6. 2018. 

 • Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010044

 • Dne 21.3.2019 byl vydán právní akt o poskytnutí dotace.
 
Stručný popis projektu

V rámci projektu byly realizovány aktivity vedoucí k optimalizaci výkonu veřejné správy prostřednictvím zlepšení procesního řízení organizace, posílení strategického řízení města zhotovením nových strategických dokumentů a rozvoji lidských zdrojů prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností zaměstnanců (vzdělávání).

Dílčí cíle:
1. Analýza a optimalizace 6 procesů úřadu, které jsou pojímány jako nejvíce problematické 
2. Zpracování 5 strategických a analytických dokumentů pro plánování udržitelného rozvoje města (pasport vodovodů, pasport kanalizací, pasport zeleně, pasport hrobových míst, analýza IT systémů, demografická analýza - zrušena)
3. Zavedení a ověření 1 nástroje pro zlepšení komunikace s veřejnosti - Participativní rozpočet
4. Zajištění vzdělávaní pro 80 zaměstnanců  


Popis klíčových aktivit naleznete zde

 

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

EU - Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost, č. výzvy: 03_16_058 a 03_17_080

 

Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 6 792 396,80 Kč
Požadovaný příspěvek : 6 452 776,95 Kč
Spoluúčast města:    339 619,85 Kč

Termíny realizace projektu:

Realizace měla proběhnout v rozmezí 1.4.2019 - 31.3.2021 (24 měsíců), nicméně vzhledem k pandemii Covid-19, která znemožňovala především vzdělávací aktivity, byla realizace projektu prodloužena. K srpnu 2020 bylo dosaženo zpracování procesní analýzy a byl zahájen cyklus vzdělávacích kurzů. Hlavní důraz byl kladen na kurzy zaměřené na spisovou službu a archivnictví, oběh písemností, práci s příslušnými SW a správní řád. Aktivity byly řešeny výběrem dodavatelů na základě veřejných zakázek a uzavřených smluv

Následně byl zpracován pasport zeleně, pasport hrobových míst, pasport vodovodů a pasport kanalizací. Během toho probíhala veřejná zakázka na analýzu IT systémů městského úřadu. Od zpracování demografické analýzy města bylo upuštěno, neboť je žádoucí vycházet z aktuálních dat získaných při SLDB 2021, zatímco stávající dostupná data byla již zastaralá. S vybraným dodavatelem (Institute H21) byly připraveny podklady pro tzv. "participativní rozpočet". Pilotní kolo Černošické šance se vydařilo s velmi vysokou účastí občanů. 
 

Výstupy projektu:

KA1: Řízení procesů
        1. Zpracování procesní analýzy a návrh optimalizace řízení procesů (zip)
        2. Implementace opatření do praxe úřadu (zip)

KA2: Tvorba strategických dokumentů
        1. Pasport vodovodů a kanalizací (zip)
        2. Pasport zeleně a dendrologický průzkum (zip)
        3. Pasport hřbitovů (zip)
        4. Strategie efektivnosti IT systémů (zip)

KA3: Komunikace s veřejností (participativní rozpočet) Černošická šance
HlasHlasování02
         

 • Výsledky hlasování 1. kola - 2021 (Link)
 • Výsledky hlasování 2. kola - 2022 (Link)

 

KA4: Vzdělávání
omfoto1omfoto2
omfoto3omfoto4
 

Logo

 

2021

 

 Rekultivace bývalé skládky - U Dubu Černošice

podpora

 

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Rekultivace bývalé skládky "U Dubu", Černošice
 • Žádost o podporu podána na řídící orgán dne 30. 6. 2017
 • Registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_076/0005307
 • Registrace akce byla vydána dne 30. 11. 2017.
 
Stručný popis projektu

Předmětem projektu je provedení rekultivace skládky, která se nachází na jihozápadním okraji města Černošice (CHKO Český kras). Situace bývalé skládky je vnímána vedením města jako zásadní problém staré ekologické zátěže s negativním dopadem na krajinný ráz, zahrnujícím soubor rizik a znemožňujícím adekvátní udržitelný rozvoj území a v případě objektu skládky naplnění funkcí lesa a zájmu CHKO, jak jsou pro danou lokalitu legálně vymezeny. Cílem projektu je uvedení skládky do stavu, který umožní její zapojení do okolního prostředí, přičemž budou eliminovány negativní dopady skládky na okolí. Budou realizována technická opatření, která objekt zabezpečí a zabrání vsakování srážkových vod do povrchu skládky a tím i vymývání uloženého materiálu a bude provedena biologická rekultivace, která povede k "narovnání" funkcí prostoru, kdy č. parc. 4090/10 je určeno k plnění funkcí lesa, což v současné době neplní, tj. navrátí objekt funkcím lesa.

Bývalá skládka    Zdroj: projektová dokumentace  Původní stav

 
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Evropská Unie - Fond soudržnosti, Operační program Životní prostředí, výzva č. 76, prioritní osa 3, investiční priorita 1, specifický cíl 3.3

Publicita  Pamětní deska

 

Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 41 286 155,90 Kč
Požadovaný příspěvek : 35 093 232,51 Kč
Spoluúčast města:  6 192 923,39 Kč
 
Termíny realizace projektu:

Práce na projektu byla zahájena v roce 2015, kdy byly řešeny podklady (projektová dokumentace) pro zpracování Analýzy rizik kontaminovaného území. V roce 2016 proběhla veřejná zakázka, na jejímž základě byla zpracována společností Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. a v srpnu zhotovena Analýza rizik kontaminovaného území. Následně byla zpracována projektová dokumentace a zajišťovaly se potřebné dokumenty pro vydání společného stavebního povolení a územního rozhodnutí (3.08 MB). Dne 30. 6. 2017 byla podána žádost o dotaci, k níž byl 30. 11. 2017 vydán registrační list.

Termín ukončení fyzické realizace projektu byl předpokládán 1. 7. 2019, nicméně z důvodu řešení veřejné zakázky na zhotovitele stavby vč. aktualizace projektové dokumentace bylo nutné tento termín prodloužit. V červnu 2019 byla podepsána smlouva se zhotovitelem stavby, sdružením AVE-CSG-PS (https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9463131), dne 2. 7. 2019 bylo staveniště předáno zhotoviteli. Technický dozor investora vykonával pan Ing. Michal Kořínek.

V srpnu a září 2019 probíhaly přípravné a terénní práce. Dne 27. 9. 2019 bylo dokončeno kácení dřevin. Kácení dřevin bylo mimo jiné na místě konzultováno s odborníky z AOPK ČR a kontrolováno ČIŽP. Posléze probíhala technická rekultivace, odvodnění, biologická rekultivace (výsadba 2000 ks stromků, setba trávy, řešení broukovišť (1.12 MB) apod.) a řešení oplocení, hangáru a dokončovacích prací. Během tohoto období probíhaly pravidelné kontrolní dny a organizační schůzky, bylo dohlíženo na úklid komunikací, a byly podávány průběžné monitorovací zprávy a žádosti o průběžné ex-post financování.

Přípravné práce  Terénní úpravy  Technická rekultivace  Technická rekultivace  Biologická rekultivace

V průběhu realizace byly řešeny 2 změny projektu. První změna (419.2 kB) znamenala výměnu materiálu odtokových žlabů. Vzhledem k okolnostem byl upřednostněn kámen před betonem. Druhá změna (541.71 kB) znamenala mírný posun objektu hangáru a změnu rozsahu oplocení horní části areálu (tj. nelesního pozemku), pro zajištění manipulační plochy a ochrany fitru proti zvěři. Dne 25. 11. 2020 byla hotová stavba předána městu. Výsledná cena realizace díla je o 75.598,83 Kč bez DPH nižší, než vysoutěžená cena (méněpráce). Nicméně, původní konstrukce hangáru nebyla způsobilá pro demontáž a zpětnou montáž (stáří, koroze), tzn. byl pořízen z rozpočtu města hangár nový.

Dne 7. 12. 2020 byla zahájena veřejnosprávní kontrola projektu, zaměřená na samotnou realizaci, veřejné zakázky, a finanční aspekty projektu. Dne 23. 2. 2021 byl městu doručen Protokol o kontrole (407.39 kB). V jejím rámci bylo identifikováno jedno pochybení ve veřejné zakázce zpracované zpracované externě, nicméně bez uložené sankce. Z hlediska realizačního i finančního byla kontrola shledána bez závad.

Terénní úpravy  Terénní úpravy  Technická rekultivace  Technická rekultivace  Technická rekultivace 

Dne 26. 3. 2021 byl vydán kolaudační souhlas. Nyní se řeší vypořádání dotace - tj. podání poslední zprávy o realizaci a žádosti o platbu a vypořádání Závěrečného hodnocení akce. Tím bude ukončena oficiální část projektu a nastane doba udržitelnosti. Nicméně, město má následně další úkoly, a to odkup části pozemků zasažených stavbou (na základě předběžného odhadu soudního znalce jsou finance alokovány v rozpočtu), řešení dělení a zcelování lesních pozemků, ukončení dočasného vynětí lesních pozemků, kontrolu vysazených dřevin, péči o ně, případnou obnovu a další úkony. Dále je v plánu řešit příjezdovou cestu a např. informační tabule, lavičky umožňující posezení s výhledem do krajiny apod.

Skládka - biologická rekultivace Skládka - biologická rekultivace  Biologická rekultivace, odvodnění

Analýza rizik (2016)

Projektová dokumentace (2017/18)
 

podpora

 

 Stromy k amfiteátru pod ZŠ

 

Výsadba stromů pod školou a v ulicích města Černošice

 
Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Výsadba stromů pod školou a v ulicích města Černošice
 • Žádost o dotaci byla dodána do výzvy Národního programu Životní prostředí (Výzva č. NPŽP 9/2019), nicméně vzhledem k vyčerpání alokace prostředků nebyla žádost úspěšná. 
 
Stručný popis projektu

Projekt má za cíl výsadbu 26 stromů v prostoru u amfiteátru pod ZŠ (1.49 MB) Černošice a v ulicích Poštovní, Riegrova a Fügnerova (1.31 MB), a to 9 ovocných a 17 listnatých stromů dle zpracovaného odborného posudku (3.85 MB) Ing. Terezy Pragerové. Hrazen má být veškerý materiál, tj. vzrostlé sazenice stromů, vaky na zalévání, travní semeno, apod. a dále je hrazena povinná publicita, povinný znalecký posudek a dozor. Vlastní výsadba předpokládá zapojení vlastních sil. Výsadbu řeší paní Milena Paříková

Poštovní 
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Národní program Životní prostředí (Výzva č. NPŽP 9/2019) - neúspěšné, v současné chvíli se čeká na vyhlášení nové dotační výzvy

 
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Předpokládané náklady celkem: 180.500 Kč
Požadovaný příspěvek: 180.500 Kč
Spoluúčast města:  0,- Kč
 
Termíny realizace projektu:

Předpokladáný termín realizace je podzim 2021.

 

 Studie odtokových poměrů Na Poustkách

 

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
Stručný popis projektu

Cílem projektu je návrh opatření (zpracování studie) na lesní a zemědělské půdě v zájmové lokalitě nad zástavbou města Černošice. Opatření budou sloužit především k eliminaci odtoku do zástavby a zároveň budou sloužit k zadržování vody v krajině a podpoře zasakování. Výstupem má být komplexní studie, na jejímž základě by měla být zpracována projektová dokumentace umožňující budoucí realizaci navržených opatření. 

 
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Středočeský kraj

 

Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 199.650,- Kč
Požadovaný příspěvek : 179.685,- Kč
Spoluúčast města: 19.965,- Kč

Termíny realizace projektu:

Realizace projektu má proběhnout do konce roku 2021. Garantem projektu je Jiří Jiránek. Dne 28. 4. 2021 byla podepsána smlouva se zhotovitelem studie, SWECO Hydroprojekt, a.s., IIČ 26475081.  Termín odevzdání studie je do 30. 11. 2021.

Logo SčK

 Knihovna Františky Plamínkové - rozšíření knihovních služebá

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:

 • Žádost 1: Přechod na moderní webový AKS + OPAC. Přechod na MARC21
 • Žádost 2: Nákup startovacího balíčku 400 e-Knih a HW
 • Žádost o podporu podána na MKČR dne 9. 12. 2020. Dne 31. 3. 2021 bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro obě dotační žádosti. 
Stručný popis projektu

Cílem projektu je implementace nového knihovního systému, který knihovně umožní další rozvoj, umožní výpůjčky e-knih a dále nákup startovacího balíku 400 e-knih vč. drobného technického vybavení. Knihovna tak modernizuje a rozšíří své služby.

                                                   Městská knihovna v Černošicích v novém | Bulletin SKIP
 
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Program Veřejné informační služby knihoven pro rok 2021, podprogram Informační centra veřejných knihoven (VISK3) Ministerstva kultury ČR, Odboru umění, literatury a knihoven

 

Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 99.000,- Kč / 39.600,- Kč
Požadovaný příspěvek : 69.0005,- Kč / 27.000,- Kč
Spoluúčast města: 30.000,- Kč / 12.600,- Kč

Termíny realizace projektu:

Realizace projektu má proběhnout do konce roku 2021. Garantem projektu je Ing. Pavla Nováčková.

Výsledky prvního kola MKČR pro oblast tanec, pohybové a nonverbální divadlo - Taneční aktuality

 

Rekonstrukce místních komunikacích Alešova a Mělnická

 

Logo

 

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:

 • Obnova místních komunikací Alešova a Mělnická v Černošicích
 • Výzva Ministerstva pro místní rozvoj ČR  č. 1/2021/117D8220 pro rok 2021 z podprogramu Podpora obcí do 10 tis. obyvatel pro dotační titul 117D8220A
  Podpora obnovy místních komunikací
 • Dne 21. 12. 2020 byla žádost o dotaci s pořadovým číslem 120641 podána
 • Dne 4. 6. 2021 bylo zveřejněno schválení podaných žádostí. Bohužel jsme s poskytnutím dotace nebyli úspěšní. Protože nebylo zřejmé, kdy se naskytne podobná dotační příležitost a nabídková cena vítězného uchazeče byla velmi výhodná, bylo rozhodnuto o realizace projektu z vlastních zdrojů.
Stručný popis projektu

Předmětem projektu je rekonstrukce dvou místních komunikací ul. Alešova a ul. Mělnická. Ul. Alešova bude rekonstruována ve dvou úsecích, 1) Smetanova-Nerudova v délce 167,87 m; 2) Nerudova-Husova v délce 161,24 m.

Ul. Mělnická bude rekonstruována mezi ul. Jičínská a Nymburská (tedy celá) v délce 171,77.

 
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

MMR ČR, výzva č. č. 1/2021/117D8220

 
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 12 742 381,-Kč
Požadovaný příspěvek :  8 919 666,-Kč
Spoluúčast města:  3 822 715,-Kč
 
Termíny realizace projektu:

Projektová dokumentace obou ulic byla vypracována v roce 2020 společností Ekologické a inženýrské stavby, spol. s.r.oDne 23. 8. 2021 byla zahájena rekonstrukce ulice Alešova, dne 4. 10. 2021 ulice Mělnická. Předpoklad dokončení stavebních prací je 21. 11. 2021.

Zhotovitelem stavby je společnost Metrostav Infrastructure a.s.

Alešova01Alešova02Alešova03

Mělnická01Mělnická02Mělnická03


Projektová dokumentace:

Koordinační situační výkres Alešova (.PDF)
Koordinační situační výkres Mělnická (.PDF)

Rekonstrukce zpevněných ploch hasičské zbrojnice Černošice

Logo

 

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:

 • Rekonstrukce zpevněných ploch hasičské zbrojnice Černošice
 • První žádost o podporu podána na řídící orgán dne 8.9.2016. Registrační číslo projektu: CZ.06.1.23/0.0./0.0/16_055/0001957, projekt byl zamítnut z důvodu nesplnění věcných kritérií. 
 • Druhá žádost o dotaci podána na MAS Karlštejnsko, z.ú. 27. 2. 2019, dne 15. 4. 2020 splnila podmínky způsobilosti k financování po doplnění; právní akt byl vydán 10. 8. 2020.
 • Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0011149
 
Stručný popis projektu

V rámci projektu byl rekonstruován dvůr hasičské zbrojnice (dle zpracované studie proveditelnosti schválené HZS Středočeského kraje a projektové dokumentace). Stávající nevyhovující a rozpraskaný povrch byl nahrazen novým, který odpovídá technickým parametrům pro zátěž, které je vystaven, jelikož původní povrch neodpovídal nárokům provozu hasičské zbrojnice, neměl dosatatečnou únosnost, znemožňoval řádnou údržbu apod. Došlo tak k zodolnění objektu sloužícímu IZS - hasičské zbrojnice a zlepšení stavu pro řešení mimořádných událostí, výcviků jednotky aj. V rámci projektu byl pořízen také elektrický pohon vjezdových vrat.

 StavbaPublicita     Dvůr demoliceDvůr po demolici

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

EU - Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program /IROP/, specifický cíl 4.1, výzva č. 69; prostřednictvím MAS Karlštejnsko, z.ú. , výzva č. 7, Podpora složek IZS.

Nový porvrch Nový porvrch Dvůr po rekonstrukci
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 2 630 000 Kč
Požadovaný příspěvek : 2 360 000 Kč
Spoluúčast města:    270 000 Kč
 
Termíny realizace projektu:

V květnu 2020 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby, realizace proběhla v červenu až srpenu 2020. Veřejná zakázka byla zahájena na základě informace o splnění podmínek způsobilosti k financování, bez právního aktu, vzhledem k délce hodnotícího procesu a časové tísni. Smlouva o dílo na realizaci prací byla uzavřena dne 15. 6. 2020 se společností JPR Realizace s.r.o ve výši 1 399 970,- Kč vč. DPH. Výkon funkce TDI a koordinátora BOZP zajišťoval Ing. Libor Hrdoušek ze společnosti ra15 a.s. Dne 27. 7. 2020 byl uzavřen Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo, vzhledem ke zjištěné nestabilitě podloží. Celková cena díla byla navýšena o 391.466,28 Kč. Realizace stavebních prací byla ukončena dne 17. 8. 2020 předáním a převzetím díla. Po dobu realizace stavebních prací byla zajištěna akceschopnost jednotky pomocí pronájmu mobilní buňky a přesunu zásahové techniky. Dne 31. 12. 2020 byla dořešena instalace elektrického pohonu vjezdových vrat hasičské zbrojnice. Dne 17. 3. 2021 byla schválena žádost o platbu.

Logo
 

 

Rekonstrukce učebny informatiky ZŠ Černošice
 

Logo

 

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:

 • Rekonstrukce učebny informatiky ZŠ Černošice
 • Žádost o podporu podána dne 11. 11. 2019 z programu IROP v rámci vypsané  3. výzvy MAS  Karlštejnsko - Občanská vybavenost
 • Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011504,
  Žádost o podporu splnila podmínky způsobilosti k financování, dne 17. 4. 2020 byl vydán právní akt (Rozhodnutí o poskytnutí dotace)
Stručný popis projektu

Jednalo se o investiční akci, která řeší obnovu infrastruktury ZŠ ve městě Černošice ve vazbě na zvýšení kvality základního vzdělávání v oblasti digitálních technologií a přírodních věd pomocí rekonstrukce a modernizace odborné učebny informatiky v základní škole vč. rozšíření jejích funkcionalit z oblasti digitálních technologií a vybavení interiéru.
 Stavba   Leták    Stavba

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

EU - Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program /IROP/, výzva č. 3 MAS Karlštejnsko

 
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 1 247 886,00 Kč
Požadovaný příspěvek : 1 185 491,70 Kč
Spoluúčast města:     62 394,30 Kč
 

Zrekonstruovaná učebna Zrekonstruovaná učebna Zrekonstruovaná učebna

Termíny realizace projektu:

Realizace byla naplánována na období letních prázdnin roku 2020. V průběhu června byli na základě výběrových řízení vybráni jednotliví dodavatelé, a to zhotovitel stavby společnost ZIMERSTAV, s.r.o. za celkovou cenu 501 416,- Kč vč. DPH, dále dodavatelé vybavení interiéru (nábytek, tabule apod.) společnost ARBYD CZ, s.r.o za celkovou cenu 305 668,- Kč vč. DPH) a vybavení učebny  IT technikou (server, výukový software, monitory apod.)  společnost Network4u, s.r.o. za celkovou cenu 337 672,- Kč vč. DPH. Výkon funkce TDI a koordinátora BOZP zajišťoval pan Petr Špaček. Dne 30. 9. 2020 byla rekonstrukce učebny dokončena.

Dne 11. 2. 2021 byla poskytovatelem proplacena dotace ve výši 1 185 491,69 Kč a realizace projektu tak byla ukončena.

LogoBezpečné chodníky - chodník ul. Říční
 

Logo
 
Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Žádost o podporu byla podána v rámci IROP dne 28. 4. 2016, nicméně byla zamítnuta. 
 • Druhá žádost o podporu byla podána do výzvy č. 2 MAS Karlštejnsko "Dopravní infrastruktura", resp. průběžné výzvy č. 53 IROP, hodnocení  žádosti proběhlo úspěšně, dne 10. 12. 2019 byl vydán právní akt (Rozhodnutí o poskytnutí dotace)
 • Název projektu: Bezpečné chodníky - chodník Říční v Černošicích
 • Reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0011765

   Říční - VO, místo pro přecházeníPublicitaŘíční / Nádražní

 

Stručný popis projektu:

Projekt řešil vybudování nového chodníku v ulici Říční (oproti původní žádosti neřešil chodník v ul. Dr. Janského, ani chodník při Zd. Lhoty) včetně zlepšení bezpečnosti dopravy (především pohyb dětí k základní škole) a přístupu k zastávce železniční dopravy Černošice - Mokropsy. Účelem stavby bylo zajištění bezbariérovosti chodníků (a míst pro přecházení) a navázání na stávající síť chodníků (tj. její rozšíření). Zároveň bylo vybudováno nové veřejné osvětlení.

Ulice Říční před rekonstrukcí Stavba  Říční k přejezdu - nový chodník, místo pro přecházení

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

EU - Integrovaný regionální operační program (IROP) prostřednictvím výzvy č. 2 MAS Karlštejnsko "Dopravní infrastruktura", resp. průběžné výzvy č. 53 IROP

Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem:

1 064 316 Kč

Požadovaný příspěvek (95 %):

1 011 100,20 Kč

Spoluúčast města: 

    53 215,80 Kč

 
Termíny realizace projektu:

V červnu 2020 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby s předpokladem realizace  během července a srpna 2020.  Smlouva o dílo na realizaci prací byla uzavřena dne 24. 6. 2020 se společností ZIMERSTAV, s.r.o. ve výši 966 597,03- Kč vč. DPH. Výkon funkce TDI a koordinátora BOZP zajišťoval pan Petr Špaček. Dne 17. 8. 2020 byl uzavřen Dodatek č. 1 ke smlouvě, který upravoval barvu dlažby a ponížil cenu na konečných 941 073,76 Kč vč. DPH. Dne 28. 8. 2020 bylo převzato hotové dílo s termínem odstranění drobných vad a nedodělků do 15. 9. 2020. Následně bylo zkolaudováno a podána žádost o proplacení dotace.

Dne 27. 1. 2021 byla poskytovatelem proplacena dotace ve výši 900 973,98 Kč (výše aktualizovaná dle skutečných uznatelných nákladů) a realizace projektu tak byla ukončena.

Logo
2020


E-multikára pro odbor technických služeb


Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:

 • E-multikára pro Odbor technických služeb, Černošice
 • Žádost o podporu podána poskytovateli dotace (Státní fond životního prostředí ČR) dne 18. 9. 2019. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno 18. 12. 2019. V současné době se čeká na vydání Smlouvy o poskytnutí dotace.

Stručný popis projektu

Nová elektromobilní multikára má nahradit dosluhující multikáru roku výroby 1994, u níž již není rentabilní oprava. Po pořízení nové e-mulikáry bude stará ekologicky zlikvidována. Nákupem e-mulikáry má dojít k podpoře ekologicky šetrnějšího provozu a snižování hlučnosti a provozních nákladů. Vozidlo bude využíváno k běžným činnostem technických služeb - úklidu města, převozu strojů a materiálu, k údržbě zeleně. Spolu s vozidlem je pořízena nabíjecí stanice.

Žabičky  Žabičky

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Ministerstvo životního prostředí ČR, Národní program Životní prostředí, podporovaná aktivita 5.2.A Podpora alternativních způsobů dopravy, Výzva č. 11/2018

 

Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:

Náklady celkem:

1 191 850 Kč

Požadovaný příspěvek :

  515 600 Kč

Spoluúčast města:

  676 250 Kč

 

Termíny realizace projektu:

Projekt má stanovený termín ukončení 30. 9. 2020. Kupní smlouva byla na základě veřejné zakázky uzavřena dne 26. 3. 2020. 

 

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.“Logo MŽP a SFŽP

www.mzp.cz
www.sfzp.cz

 

Územní studie krajiny ORP Černošice

 

Logo

 

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Zpracování územní studie krajiny správního obvodu ORP Černošice

 • Žádost o podporu byla podána na řídící orgán dne 30. 5. 2017, dne 24. 10. 2017 byl vydán právní akt. 
 • Registrační číslo projektu: CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0005341
 • Kofinancování projektu: výzva č. 14/2016 Národního programu Životní prostředí (Podpora pořizování územních studií krajiny), žádost podána dne 18. 12. 2019, rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno 17. 7. 2020.
 
Stručný popis projektu

Cílem projektu je vytvoření Územní studie krajiny správního obvodu ORP Černošice jakožto komplexního odborného dokumentu umožňujícího víceoborový přístup k řešení krajiny (zejména v nezastavěném území), validního podkladu pro plánovací a rozhodovací činnost v krajině, s využitím koordinační úlohy územního plánování. Procesem zpracování studie má dojít k nalezení vize krajiny formulované odborníky ve spolupráci s veřejností. To vše v souladu s požadavky Evropské úmluvy o krajině a dalšími klíčovými dokumenty. Dílčími cíli jsou: stanovení cílové charakteristiky krajiny, stanovení cílové osnovy krajiny (hydrografická síť, cestní síť, zelená infrastruktura), stanovení potřebných změn zajišťujících nutná adaptační opatření pro přizpůsobení se změně klimatu a zajišťující biologickou rozmanitost. Více informací zde.

Územní studie krajiny ORP Černošice (textová část, soubor pdf)
Hlavní výkres_J
Hlavní výkres_S
Desatero krajiny 

Územní studie krajiny    ORP náhled  Logo OPZ


Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

EU - Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program /IROP/, výzva č. 9.

Ministerstvo životního prostředí - Národní program Životní prostředí, výzva č. 14/2016 Podpora pořizování územních studií krajiny (kofinancování).


Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 4 210 800 Kč
Požadovaný příspěvek : 3 789 720 Kč
Kofinancování NPŽP: 421 080 Kč
Spoluúčast města: 0 Kč

 

Termíny realizace projektu:

Předpokládaný termín ukončení fyzické realizace projektu byl plánován na 30. 12. 2019 a s mírným předstihem (9. 12. 2019) byl splněn. Zpracovatelem územní studie byla dle uskutečněné veřejné zakázky Česká zemědělská univerzita v Praze. V průběhu realizace (březen - květen 2019) se uskutečnilo několik společných setkání s dotčenými subjekty a obcemi za účelem konzultace, úprav a doplnění návrhu studie. Studie byla zveřejněna v Evidenci územně plánovací činnosti http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL2018.asp?RC_UPD=8885921. Dne 10. 5. 2020 byla městu vyplacena dotace ve výši 90 % způsobilých nákladů, tj. 3 789 720,- Kč. 

Pořízení této studie je spolufinancováno Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.sfzp.cz
www.mzp.cz

 

Infrastruktura ZŠ Černošice, stavební úpravy odborných učeben (F/CH, Přírodopis), konektivita, bezbariérovost

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Stavební úpravy v budovách ZŠ Černošice - bezbariérové řešení pro zvýšení dostupnosti a kvality vzdělávání
 • Žádost o podporu podána na řídící orgán v rámci individuálního projektu ve výzvě č. 47 IROP dne 13. 2. 2017
 • Žádost o podporu v rámci projektu Integrovaných teritoriálních investic Pražské metropolitní oblasti (ITI PMO), výzva č. 4 podána dne 18. 8. 2017.
 • Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004119 - administrace projektu ukončena na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci projektu ITI
 • Registrační číslo projektu ITI PMO: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006016 - Právní akt vydán 27. 6. 2018.
   
Stručný popis projektu

Primárním cílem projektu bylo zlepšení infrastruktury školy ve vazbě na zvýšení kvality vzdělávání v oblasti přírodních věd a dále vybudování plné konektivity školy a také bezbariérovosti budovy a odborných učeben. V rámci projektu došlo k modernizaci třídy Fyziky-chemie a třídy Přírodopisu vč. příslušných kabinetů, řešení konektivity a zajištění bezbariérovosti pomocí schodolezů (v návaznosti na projekt Přístavby ZŠ, kde je budován výtah) a odpovídajícího uspořádání tříd. Součástí projektu byly i drobné úpravy zeleně v těsné blízkosti školy. 

Přírodopis_před rekonstrukcí Učebna přírodopisu_nováUčebna chemie_nová Fyzika_chemie_nová

V rámci projektu došlo mimo jiné k úpravě topných těles, osvětlení, podlahových krytin tříd, umyvadel, vybavení novým nábytkem - skříněmi, lavicemi, nástěnkami, katedrou, příslušenstvím, a také vybavení novou počítačovou technikou, interaktivními tabulemi s projektorem, a výukovými pomůckami (sady na fyzikální a chemické pokusy, dalekohled, nový kostlivec, sada minerálů, apod.). Škola je připojena k Eduroam. Vedle výtahu je pro bezbariérový přístup k dispozici plošina, vozík a schodolez. Příkré svahy před školou byly odborně upraveny a osázeny.

Kabinet F_CH po rekonstrukciPomůckySvah před školou Plošina


Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

EU - Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program /IROP/, výzva č. 66 na základě výzvy č. 4 ITI PMO "Rozšíření kapacit a vybavení základních škol"
Publicita projektu


Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 9 914 430 Kč
Požadovaný příspěvek: 8 922 987 Kč
Spoluúčast města: 991 443 Kč

Termíny realizace projektu:

Realizace byla plánována v období hlavních školních prázdnin v r. 2019 (dokončovací práce do konce roku). Původním záměrem bylo realizovat akci v roce 2018, nicméně vzhledem k délce hodnotícího procesu a vydání právního aktu na konci června nebylo možné akci zahájit. Na základě výběrového řízení byli vybráni zhotovitel stavby (DOMISTAV, a.s.) a dodavatelé nábytku a vybavení interiérů (COMPO Interiéry, s.r.o) a školních pomůcek (MULTIP Moravia,s.r.o). V průběhu roku 2019 byly dle plánu a uzavřených smluv provedeny stavební práce a jednotlivé dodávky. Škola je již vybavena také novým pásovým schodolezem od společnosti SOLIFT, s.r.o a vybraná společnost STROMMY COMPANY, s.r.o. osázela svahy v okolí školy.

Dne 11. 5. 2020 byla poskytovatelem proplacena dotace ve výši 7 551 011,96 Kč (výše aktualizovaná dle skutečných uznatelných nákladů) a realizace projektu tak byla ukončena. 

Logo

 

 

Zvýšení kapacity ZŠ Černošice, vybavení přístavby (D), nové dílny

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 •  Název projektu: Zvýšení kapacity ZŠ Černošice a zřízení dílen ve vazbě na klíčové kompetence v technických a řemeslných oborech
 •  Žádost o podporu podána na řídící orgán dne 30. 10. 2018.
 •  Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010131, projektový záměr ITI PMO byl hodnocen kladně, právní akt (Rozhodnutí o poskytnutí dotace) byl vydán dne 27. 2. 2019
 
Stručný popis projektu

V rámci projektu byla vybavena nově dostavěná přístavba ZŠ Černošice mobiliářem, tzn. došlo k vybavení 3 nových kmenových učeben (rozšíření kapacity školy), jazykové učebny a nových dílen (podpora technických a řemeslných oborů). Z vlastních zdrojů města byly vybaveny ostatní prostory (především sborovna/aula a společné prostory se sociálním zařízením). 

Jednalo se konkrétně o dodání nábytku do učeben, interaktivních tabulí s projektory, vybavení dílen pomůckami, včetně 3D tiskárny a vybavení počítačovou technikou.
Dílny Vestibul Jazyková učebna

 

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

EU - Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program /IROP/, průběžná výzva č. 66, prostřednictvím výzvy nositele ITI PMO č. 19

Publicita projektu

 
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 5 886 300 Kč
Požadovaný příspěvek :  4 433 670 Kč
Spoluúčast města:  1 452 630 Kč
 
Termíny realizace projektu:

Akce byla dokončena dle podmínek dotace do 31. 12. 2019. V průběhu roku 2019 byli na základě výběrového řízení vybráni dodavatelé vybavení interiéru vč. nábytku do učeben (ARBYD CZ, s.r.o za celkovou cenu 4 761 954,- Kč vč. DPH), vybavení počítačové učebny (BOXED, s.r.o. za celkovou cenu 278 331,- Kč vč. DPH) a vybavení pomůcek do dílen (Rokal Praha, a.s. za celkovou cenu 227 637,- Kč vč. DPH) . Jednotlivé dodávky byly dle podmínek smluv splněny.

Aula Kabinet 

Dne 29. 4. 2020 byla poskytovatelem proplacena dotace ve výši 3 185 971,17 Kč (výše aktualizovaná dle skutečných uznatelných nákladů).

Logo

 

 

Vozidlo s alternativním pohonem pro Odbor technickcých služeb

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Pořízení nového vozdla s alternativním pohonem - hybrid pro Odbor technických služeb
 • Žádost o podporu podána dotační autoritě 27. 8. 2018. Dne 17. 12. 2018 bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Dne 24. 9. 2019 byla uzavřena smlouva o poskytnutí podpory.
Stručný popis projektu

Užívaný osobní automobil OTS byl ve špatném technickém stavu, přičemž investice do potřebných oprav nebyly dlouhodobě perspektivní. Proto došlo k obměně vozového parku novým hybridním automobilem, aby došlo k podpoře ekologicky šetrnějšího provozu a snižování provozních nákladů.

Hybrid 
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Ministerstvo životního prostředí ČR, Národní program Životní prostředí, podporovaná aktivita 5.2.A Podpora alternativních způsobů dopravy, Výzva č. 21/2017

 
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 442 900 Kč
Požadovaný příspěvek :   50 000 Kč
Spoluúčast města: 392 900 Kč
 
Termíny realizace projektu:

Dne 13. 12. 2018 došlo k uzavření kupní smlouvy s dodavatelem vozu na zákaldě uskutečněné veřejné zakázky a následně k dodání hybridního vozidla městu. V roce 2019 byly průběžně řešeny náležitosti dotace, která byla uhrazena v prosinci 2019. V únoru 2020 byla podána Zpráva o realizaci projektu.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.“Logo MŽP a SFŽP

www.mzp.cz
www.sfzp.cz

 

Pokrytí zvýšených nákladů v souvislosti s Covid-19 pro pečovatelskou službu

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:

 • Pokrytí zvýšených provozních výdajů v souvislosti s přijímáním karanténních opatření, mimořádných opatření a krizových opatření v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19
 • Během roku 2020 byly podány 2 žádosti o dotaci ve vztahu k těmto opatřením pro terénní pečovatelskou službu při DPS Černošice.

Stručný popis projektu

Rok 2020 znamenal nástup pandemie Covidu-19, což se podepsalo i na práci terénní pečovatelské služby. MPSV vyhlásilo několik dotačních výzev umožňujících náhrady zvýšených nákladů pro přímý výkon sociální služby ve stížených podmínkách. Byla tak umožněna refundace výdajů za ochranné pomůcky, dezinfekce, dekontaminace, ionizátory, nádoby na obědy, a zároveň za nákup notebooku a několika mobilních telefonů pro pečovatelky. 

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Mimořádného dotační řízení MPSV pro rok 2020 na financování zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadku příjmů v souvislosti s přijímáním karanténních opatření, mimořádných opatření a krizových opatření v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19 (Program podpory D, E)

Poskytnutá dotace:

122 071 Kč

 

Termíny realizace projektu:

Řešení opatření proti koronaviru byla aplikována od nástupu pandemie po celý rok 2020. Dle pravidel výzev byly uplatněny ty náklady, které byly aktuálně způobilé. Dotace měla podobu refundace, tzn. ex post úhrady za skutečně vynaložené náklady.

 

2019
 


 Přestavba a přístavba vily Tišnovských pro potřeby městského úřadu, městské policie, městské knihovny a pošty 

 

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 

 • Projekt bude plně hrazen z vlastních zdrojů města, resp. realizace je plánována bez dotačních zdrojů.
 
Stručný popis projektu

V rámci projektu dojde k přestavbě a přístavbě vily Tišnovských v Černošicích pro potřeby městského úřadu. Po dlouhé době tak dojde k přestěhování z původní nevyhovující budovy do nových prostor, přičemž by mělo dojít mimo jiné ke sdružení některých pracovišť a dalších klíčových institucí ve městě. 

vilaStavba

stavba_radnicestavba_podkrovi

 
Předpokládané náklady celkem:
Náklady celkem: 100 000 000 Kč
 
Realizátor:
 • Výběrové řízení bylo zahájeno v červenci 2016, otevírání a hodnocení nabídek proběhlo v srpnu 2016, o výběru nejvhodnější nabídky rozhodla rada města dne 15.8.2016.
 • Vybraný dodavatel stavby: firma METALL QUATRO spol. s r.o. Smlouva o dílo byla uzavřena 14. 9. 2016, dod.č.1 k SoD byl uzavřen dne 21. 12. 2016, dod. č.2 k SoD byl uzavřen dne 9. 8. 2017, dod.č.3 k SoD byl uzavřen dne 8. 11. 2017, dod.č.4 k SoD byl uzavřen dne 28.2.2018 a dod.č.5 k SoD byl uzavřen dne 6.6.2018
 • Výkon TDI a BOZP: společnost Atelier 15, s.r.o. za cenu 56.628,- Kč včetně DPH měsíčně.

 

Termíny realizace projektu:

Původní předpokládaný termín dokončení realizace projektu byl 30. 11. 2017 při plánované délce realizace: 15 měsíců. V důsledku nutnosti provedení projektových změn a stavebních prací nezbytných pro další technologický postup byl konečný termín dokončení stavby dle uzavřených dodatků posunut na 30. 11. 2018. Následně bylo nutné vyhlásit novou veřejnou zakázku, současný termín dokončení projektu vč. vybavení interiérů je 31. 12. 2019.

bouranipristavba

Nová radnice s knihovnou

Odkazy na doplňující informace:ermíny realizace projektu:

Záměr přestavby - studie, projektová dokumentace


 Pořízení automobilů pro zajištění pečovatelské služby DPS Černošice

 

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:

 • Pořízení automobilů pro zajištění pečovatelské služby DPS Černošice
 • Žádost o podporu byla podána 28.1.2019, schválena . číslo žádosti: HUF/SOC/038031/2019 
 
Stručný popis projektu

Pro potřeby terénní pečovatelské služby v rámci města Černošice byly pořízeny dvě nová vozidla. Jedno slouží primárně rozvozu obědů, druhé pro další činnosti, cesty pečovatelek, cesty klientů za lékaři či dalšími službami. V Černošicích tak můžete potkat vozidla pojmenovaná Tonda a Oskar a možná jezdí za někým z vás. :-)

Auta DPS  Oskar

Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:

Náklady celkem:

700 000 Kč

Požadovaný příspěvek :

600 000 Kč

Spoluúčast města:

100 000 Kč

Přiznaná dotace :

480 000 Kč

Logo SčK
Termíny realizace projektu:

do 31. 12. 2019

 


 Pořízení mobiliáře pro nové prostory Městské knihovny v Černošicích

 

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:

 • Pořízení mobiliáře pro nové prostory Městské knihovny v Černošicích
 • Žádost o podporu byla podána 31.1.2018, číslo žádosti: KUL/POK/034905/2018, tato žádost byla úspěšná, nicméně město požádalo o ukončení projektu z důvodu zřejmé nemožnosti splnit projekt v termínu.
 • Žádost o podporu byla znovu podána 26. 1. 2019, číslo žádosti: KUL/POK/038029/2019, žádost byla  schválena.
 
Stručný popis projektu

V rámci projektu má dojít k výměně stávajícího mobiliáře v knihovně v rámci jejího stěhování do nových prostor při dokončení rekonstrukce radnice. Cílem je pořízení regálů, aby vyhovovaly prostorovému rozložení, aby prostor byl moderní, komfortní pro klienty, vyhovující kapacitě knižního fondu, čítajícího přes 22 000 svazků, přičemž je každý rok doplňován o cca 400 - 500 nových svazků. Smyslem je vybavit prostor tak, aby umožňoval též pořádání besed a jiných akcí.

Knihovna  Knihovna
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Středočeský kraj - Středočeský Fond kultury a obnovy památek, Tematické zadání "Obecní knihovny", Program 2019

 
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:

Náklady celkem:

616 000 Kč

Požadovaný příspěvek :

  70 000 Kč

Spoluúčast města:

 546 000 Kč

Logo SčK
Termíny realizace projektu:

Fyzická realizace do 31. 12. 2019 dle projektové dokumentace.


Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro ORP Černošice

 

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro ORP Černošice
 • Žádost o dotaci byla podána Ministerstvu práce a sociálních věcí dne 30. 1. 2017. Právní akt byl vydán 23. 8. 2017.
 • Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006552
 
Stručný popis projektu

Cílem projektu bylo vytvořit Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro ORP Černošice (SPRSS) a Adresář sociálních a návazných služeb na území ORP Černošice, přičemž má dojít k zavedení principů "komunitního plánování sociálních služeb" do území, nastavení koordinace a posílení spolupráce mezi subjekty, zvýšení informovanosti cílových skupin o sociálních službách a procesu plánování, podnícení dalších aktivit v rámci SPRSS, sdílení dobré praxe. Očekávaným dopadem je zvýšení kvality a udržitelnosti systému soc. služeb, realizace opatření směřujících k rovnoměrnému rozvrstvení sociálních služeb, podpoře soc. začleňování, zpřehlednění orientace a zlepšení přístupu cílových skupin k sociálním službám a zlepšení možností řešení životních situací, zlepšení efektivity finančních toků, a zapojení aktérů v území.

Za účelem realizace projektu byly založeny 4 pracovní skupiny z řad všech aktérů / cílových skupin, přičemž došlo ke 4 schůzkám těchto jednotlivých pracovních skupin:

Plán aktivit projektu (termíny setkání pracovních skupin)

Pracovní schůzka

Schéma
 

Pracovní schůzka 29.11.2018 Pracovní schůzka 28.03.2019
Foto: Schůzka pracovních skupin 29.11.2018 / 28.03.2019

Projekt má vlastní záložku na webu města s podrobnými informacemi: kontakty/adresar-socialnich-sluzeb/komunitni-plan-socialnich-sluzeb/ a odkazem na interaktivní adresář služeb kontakty/adresar-socialnich-sluzeb/adresar-sluzeb/dle-situace/. Tištěné brožury byly rozeslány obcím v ORP Černošice, popř. předány poskytovatelům služeb. 

Výzva pro občany(pdf)

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

EU - Evropský sociální fond, v rámci Operačního programu Zaměstnanost, prostřednictvím MPSV ČR, výzva č. 63
 

Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 1 041 448,75 Kč
Požadovaný příspěvek:    989 376,31 Kč
Spoluúčast města:      52 072,44 Kč

Termíny realizace projektu:

Realizace projektu začala 1. 11. 2017 a ukončena byla 31. 10. 2019. Projekt je nyní ve fázi udržitelnosti. Dále se bude pracovat na aktualizaci podkladů, adresáře a pravidelné snaze o udržení komunitního plánování v ORP Černošice. V případě zájmu o zapojení se při řešení sociálních služeb nás neváhejte kontaktovat.
Napište nám na FB profil Komunitní plánování sociálních a návazných služeb ORP Černošice: https://www.facebook.com/KPSSCernosice/

Analýzy

Analýza potřeb území ORP Černošice
Analýza poskytovatelů sociálních služeb a jejich financování
Analýza SWOT
Analýza ohrožení mládeže očima odborníků SPOD
Sociodemografická analýza ORP Černošice

Střednědobý plán a adresář služeb (pdf)

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro ORP Černošice (2019)
Adresář poskytovatelů sociálních a návazných služeb pro ORP Černošice (2019)
Leták - sociální služby

Logo

 


Nákup nového vozu komunální techniky s alternativním pohonem pro město Černošice ("e-multikára" pro OTS)

 
Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Nákup nového vozu komunální techniky s alternativním pohonem pro město Černošice
 • Žádost o podporu podána řídícímu orgánu dne 29. 3. 2017. Dne 1. 6. 2017 bylo vydáno Rozhodnutí č. 03071721
  o poskytnutí finančních prostředků.
 • Registrační číslo projektu: 03071721
 
Stručný popis projektu

V rámci projektu došlo k pořízení jednoho vozidla komunální techniky - multikáry - s elektropohonem sloužícímu Odboru technických služeb jako náhrada za jedno ze stávajících vozidel roku výroby 1994, které již končí svou životnost. Předpokládá se ekologická šetrnost vozidla, snížení hlukové zátěže a snížení provozních nákladů. Ve městě tak potkáte vozítko s názvem Žabák. :-)

    Žabák     Sklápěč CITY, zdroj: www.tpci.cz    Žabák

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Ministerstvo životního prostředí ČR, Národní program Životní prostředí, podporovaná aktivita 5.2.A Podpora alternativních způsobů dopravy, Výzva č. 13/2016. Dotace nakonec nebyla poskytnuta pro nemožnost ukončení projektu ve stanovený čas.
 

Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 1 143 450 Kč
Požadovaný příspěvek :   500 000 Kč
Spoluúčast města:   643 450 Kč* 

* vozidlo bylo dodáno zdarma, plánovaná spoluúčast je tak nulová


Termíny realizace projektu:

Plánovaný termín realizace: květen 2018. Dodání vozu neproběhlo včas, dodavatel čekal na homologaci vozu, vzhledem ke smluvním podmínkám se načítala za každý den prodlení smluvní pokuta. Termín realizace dle registrace dotace: prosinec 2018, tudíž nebyl dosažen a nárok na dotaci zanikl. S dodavatelem vozidla se řešil další postup, nakonec bylo vozidlo dodáno v říjnu 2019 městu zdarma.
 


Zpracování územní studie veřejných prostranství Černošice

 
Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Zpracování územní studie veřejných prostranství Černošice
 • Žádost o podporu podána na řídící orgán dne 7. 6. 2017. Právní akt k poskytnutí dotace byl vydán dne 20.10.2017.
 • Registrační číslo projektu: CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0005455
 
Stručný popis projektu

Cílem projektu je vytvoření Územní studie veřejných prostranství města Černošice ve dvou úrovních - na základě vyhodnocení stavu veřejných prostranství stanovit základní principy rozvoje veřejných prostranství jak ve vztahu k městu jako celku, tak s průmětem do detailu konkrétním návrhem u 7 vybraných míst (jednotlivých veřejných prostranství). Účelem územní studie je získání podrobnějšího kvalifikovaného a koncepčního podkladu pro rozhodování v území sloužícího k udržitelnému rozvoji obce. Územní studie byla zpracována v souladu s územním plánem města. Bližší informace o zadání naleznete zde

 

Územní studie Černošice     Výňatek studie, Ing. arch. František Štáfek

 
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

EU - Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program /IROP/, výzva č. 9

 
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 450 000 Kč
Požadovaný příspěvek : 405 000 Kč
Spoluúčast města:   45 000 Kč
 
Termíny realizace projektu:

Ukončení fyzické realizace projektu 30. 8. 2019. 

 

Logo

 


 

Stavební úprava a přístavba ZŠ Černošice za účelem zřízení kmenových účeben, učebny dílny a sborovny
 

Stručný popis projektu
Projekt navázal na další aktivity v oblasti modernizace ZŠ Černošice. V rámci tohoto projektu došlo k rozšíření kapacity školy vzhledem ke stávajícímu nedostatku tříd, zajištění prostoru pro pedagogy a rozšíření možností výuky pomocí vybudování dílen.
Pohled na přístavbu (foto: P. Kubín)     Vnitřní schodiště (foto: P. Kubín)     Učebna (foto: P. Kubín)

V prosinci 2016 požádalo město Černošice o dotaci na spolufinancování rozšíření kapacity základní školy (přístavbou budovy B a nástavbou budovy A) v rámci programu MFČR č. 298213 na podporu materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst. V dubnu 2017 vydalo MFČR rozhodnutí o registraci akce s příslibem čerpání dotačních prostředků ve výši 24 571 tis. Kč včetně DPH v roce 2017.

V průběhu projektových prací bylo zjištěno, že by dle původně zpracované studie nebyla dostatečně zajištěna statická únosnost budovy A. Bylo tedy rozhodnuto o nutnosti řešit projekt jako dvoupodlažní přístavbu k budově B základní školy (namísto původní nástavby budovy A a jednopodlažní přístavby budovy B). Upravená projektová dokumentace byla dokončena v srpnu 2017, následně bylo vydáno stavební povolení a vyhlášeno výběrové řízení. 

Zástupci města již roku 2017 jednali na MF ČR o možnosti převodu financování projektu do roku 2018, což bylo v prosinci 2017 přislíbeno. Současně bylo požádáno o vydání nového rozhodnutí o poskytnutí dotace. Dne 5. 4. 2018 bylo toto rozhodnutí vydáno. Vzhledem ke skutečnostem zjištěným v průběhu stavby byl poskytovatel dotace požádán o rozšíření původního investičního záměru o uzavřené dodatky a možnost dočerpání dotace až v roce 2019. Žádosti bylo vyhověno a v listopadu 2018 bylo vydáno změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Projekt je řešen jako dvoupodlažní zděná přístavba k budově B základní školy umístěná západně od hlavní budovy. V přízemí přístavby je umístěna sborovna (multifunkční prostor), dílny a jedna kmenová učebna. V patře jsou navrženy 3 kmenové učebny a kabinet. Přístavba je funkčně propojena se stávající budovou školy. Součástí projektu je i výstavba výtahu při budově B.

Vizualizace_přístavba   Přístavba - přízemí   Přístavba po dokončení (foto: P. Kubín)

Předpokládané náklady celkem:
Náklady celkem: 39 290 000 Kč
Přislíbená  dotace:              22 736 000 Kč
Spoluúčast města: 16 554 000 Kč


Na financování vybavení učeben a dílen byl podán projektový záměr do výzvy č. 19 ITI PMO "Rozšíření kapacit a technického vybavení základních škol II", spadající pod 66. výzvu IROP. Projektový záměr byl posouzen kladně. Tento projekt má samostatný odkaz.

 
Termíny realizace projektu:
Datum zahájení fyzické realizace: prosinec 2017
Očekávaná délka realizace: 15 měsíců
Dle změnového rozhodnutí o poskytnutí dotace: do 31. 5. 2019, prodlouženo do 30. 6. 2019
 

Smlouva o dílo na realizaci prací byla uzavřena dne 11. 12. 2017 se společností Chládek & Tintěra ve výši 32 481 197,- Kč vč. DPH. Dne 18. 6. 2018 byl uzavřen smluvní dodatek č. 1 zohledňující mj. změny v založení objektu a s tím spojený posun termínu dokončení o 2 měsíce, tj.  do 31. 5. 2019;  dne 26. 9. 2018 byl uzavřen smluvní dodatek č. 2 zohledňující dodatečné změny vyvolané realizací stavby; dne 30. 4. 2019 byl uzavřen smluvní dodatek č. 3 zohledňující změny nutné pro dokončení a s tím spojený posun termínu dokončení do 30. 6. 2019. Celková částka za realizaci činí 36 863 814,21 Kč vč. DPH

Přístavba_výchozí stav  Přístavba_stavba1   Přístavba_stavba2   Přístavba_stavba3   Přístavba_stavba4  Učebna (foto: P. Kubín)  Střecha (foto: P. Kubín)

 

Popis prací
V průběhu provádění výkopových prací bylo zjištěno, že je nutné změnit technologii založení objektu přístavby spočívající v úpravě základových pasů a doplnění mikropilot dle výsledků zjištěné únosnosti zeminy v základové spáře. Současně s tím bylo dále nutné zajistit stavební jámu u hrany stávajícího hřiště pomocí zemní technologie tzv. „hřebíkování“. Uvedené práce si vyžádaly uzavření smluvního dodatku č. 1 s navýšením ceny o 2 171 312,60 Kč bez DPH a posunem termínu realizace stavby o 2 měsíce.

V průběhu letních prázdnin a měsíce září 2018 byla provedena kompletní spodní stavba - ležaté rozvody kanalizace, mikropiloty, základová deska, hydroizolace, opěrná železobetonová stěna podél stávajícího svahu lesního pozemku.

V průběhu stavby bylo nutné vyřešit problém se zjištěným havarijního stavu stávající železobetonové opěrné zdi podél boční stěny tartanového hřiště. Na návrh statika byla celá stávající konstrukce odstraněna a provedena nová železobetonová opěrná zeď včetně venkovních schodišť. Současně s těmito pracemi byla provedena i oprava povrchu stávajícího hřiště v rozsahu dotčeném stavbou. Dále byla z důvodu úspory celkových nákladů stavby odsouhlasena záměna původně navrženého keramického obkladu fasády objektu za silikonovou omítku a změna původně navržené „zelené“ střechy za posyp kačírkem. Uvedené práce a další dodatečné změny vyvolané realizací stavby si vyžádaly uzavření smluvního dodatku č. 2 s navýšením ceny o 650 tis. Kč bez DPH. Třetí dodatek k SoD byl uzavřen dne 30. 4. 2019 a jeho předmětem bylo upřesnění rozsahu prací nutných pro dokončení stavby (zejména provozní požadavky školy a koordinace prací s následně zpracovaným projektem interiéru). Realizace dokončovacích prací si vyžádala další posun  termínu dokončení stavby, a to o 1 měsíc, tj. do 30. 6. 2019. Celková cena tímto dodatkem stoupla o 800 762,62 Kč bez DPH.

 

Odkaz na vizualizaci projektu s podrobným popisem zde

 

Pohled na přístavbu (foto: P. Kubín)


Mateřská škola Husova ulice

 
Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Mateřská škola Husova ulice
 • První žádost o dotaci byla podána na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
      dne 29.8.2013 - žádost neúspěšná.
 • Druhá žádost podána v rámci výzvy č. 15 IROP dne 21.4.2016. Dne 16.8.2017 žádost splnila podmínky pro vydání 
      právního aktu. Dne 16. 3. 2018 bylo vydáno upravené Rozhodnutí o poskytnutí dotace , které bylo změněno dne 15. 2. 2019 Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna)
 
Stručný popis projektu
Projekt řešil výstavbu nové mateřské školy v Husově ulici se třemi kmenovými učebnami o celkové kapacitě 72 dětí a učebnou pro zájmové aktivity (tělocvičnou), vč. veškerého interního i externího vybavení a zajištění inženýrských sítí. Projekt reflektoval problém nedostatečné kapacity zařízení pro předškolní vzdělávání dětí v Černošicích, a to i s ohledem na potenciál rozvoje bydlení v dané lokalitě.
 
Zdroj: architektonický návrh ov-aKoordinační situační výkres (zdroj: projektová dokumentace)
MŠ Husova duben 2018MŠ Husova listopad 2018

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, IROP - podáno 21. 4. 2016
Výzva č. 15 - Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality
podpora max. 95 % z uznatelných nákladů (požádáno o 43 930 tis. Kč)


Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 60 583 063, 34 Kč

Požadovaný příspěvek:

Obdržená výše dotace:

43 931 445,60 Kč

43 591 781,99 Kč

Spoluúčast města: 16  991 281,35 Kč
 
Termíny realizace projektu:

Dne 21.4.2016 byla podána žádost o poskytnutí dotace u MMR ČR, IROP. Žádost byla úspěšná; v dubnu 2017 bylo vydáno stavební povolení, které bylo následně předloženo dle požadavků poskytovateli dotace.

V červnu 2017 byla vyhlášena veřejná zakázka na realizaci projektu, nicméně zadavatel rozhodl v srpnu 2017 o jejím zrušení z důvodu výhrad poskytovatele dotace. Následně byly vyhlášeny veřejné zakázky zohledňující stanovisko poskytovatele dotace, přičemž byl vybrán zhotovitel stavby (CL-EVANS s.r.o.) a další dodavatelé (viz sekce veřejné zakázky). Smlouva o dílo na realizaci prací byla uzavřena dne 21. 12. 2017 se společností CL-EVANS, s.r.o. v celkové výši 52 513 548,60 Kč vč. DPH. Realizace MŠ s kapacitou 72 žáků byla zahájena předáním staveniště vybranému zhotoviteli společnosti CL-EVANS, s.r.o. dne 22. 12. 2017.

Vybraný zhotovitel odváděl kvalitní práci a měl velmi dobře zorganizovánu výrobní přípravu celé stavby, která probíhala pod odborným dozorem TDI p. Petra Špačka. Na stavbě byl průběžně vykonáván autorský dozor projektanta nad dodržením celkové architektonické a technické koncepce projektu, který prováděl Ing. Hrdoušek.

Dne 4. 4. 2018 byl uzavřen smluvní dodatek č. 1, kterým došlo pouze k úpravě přílohy č. 4 - výkazu výměr (díky chybným zadáním matematických vzorců pro stanovení výše DPH musel být nahrazen novým). Výše celkové ceny díla se nezměnila.

Dne 15. 10. 2018 byl uzavřen smluvní dodatek č. 2 zohledňující dodatečné změny vyvolané realizací stavby nezbytné pro další technologický postup prací. Cena dle tohoto dodatku se se zohledněním odpočtů za neprovedené práce a dodávky dle změnových listů zvyšuje o 62 497,47 Kč bez DPH. Nová celková cena díla činí 52 589 170 Kč vč. DPH.

Dne 12. 12. 2018 byl uzavřen smluvní dodatek č. 3 zohledňující další dodatečné změny nezbytné pro dokončení prací. Cena se tímto dodatkem zvyšuje o 408 087,57 Kč bez DPH. Nová celková cena díla činí 53 082 956,50 Kč vč. DPH. Dne 18. 12. 2018 byl uzavřen smluvní dodatek č. 4 zohledňující konečné změny nezbytné pro dokončení prací. Cena se tímto dodatkem zvyšuje o 409 569,42 Kč bez DPH. Nová celková cena díla činí 53 578 535,50 Kč vč. DPH.

Stavba byla dokončena a předána v prosinci 2018, následně byly realizovány sadové úpravy zahrady, dodávka gastrozařízení, dodávka a montáž nábytku a vybavení MŠ a byly dokončeny venkovní herní prvky. 

Dne 3. 9. 2018 byl vyhlášen konkurz na ředitele/ředitelku školy. 
Od 1. 2. 2019 vybraná ředitelka MŠ nastoupila do své funkce.
Dne 16. 4. 2019 v době od 9 do 12 hodin a od 15 do 18 hodin se ve školce konal den otevřených dveří.
Stavba byla kompletně zkolaudována dne 15. 8. 2019 a od září 2019 je MŠ v provozu.
 
 
Doplňující informace:

V roce 2007 byla uzavřena mateřská škola, která desítky let působila ve staré vile v Husově ulici na Vráži. I po uzavření školky pokračoval spor mezi městem a majitelkou objektu, který se podařilo kompromisně urovnat až v roce 2014. Ve stejné době změnou územního plánu vznikl jen o několik desítek metrů dále nově vymezený prostor pro mateřskou školu a město zde získalo 4000 m2 tohoto pozemku do svého vlastnictví. V prosinci 2014 město podalo žádost o statní dotaci na výstavbu mateřské školy o kapacitě 3 tříd na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - žádost nebyla úspěšná.

Na podzim 2014 město oslovilo pět architektonických ateliérů s výzvou k podání návrhů možné podoby nové školky. Čtyři ateliéry o tuto zakázku vyjádřily zájem. Své návrhy osobně prezentovali vedení města a přizvaným odborníkům. Na základě této schůzky následně všechny ateliéry využily možnosti své návrhy dále upravit dle svého uvážení, a v lednu 2015 byly městu předloženy jejich druhé varianty.

Architektonické návrhy mateřské školy

Následně rada města rozhodla o předběžném výběru návrhu ateliéru OV Architekti, nicméně požádala jej o další osobní projednání, ze kterého vyšla řada dalších připomínek, které byly následně zapracovány. Upravená studie byla předložena v červnu 2015. Tento upravený návrh byl předběžně projednán s klíčovými dotčenými orgány (např. hygienou). V lednu 2016 bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace pro účely vydání stavebního povolení a dále projektové dokumentace pro provedení stavby. Pro oba stupně projektové dokumentace byla v lednu 2016 vybrána projekční kancelář ra 15 (rala s.r.o. a atelier 15 s.r.o.).

Upravená studie MŠ Husova - OV Architekti

V dubnu 2016 byla zpracována PD v rozsahu pro územní a stavební řízení. V září 2016 byla zpracována PD v rozsahu pro provedení stavby, která byla realizována.

Projektová dokumentace 2016

 
Logo

Rozvoj informačních technologií města Černošice

 

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Rozvoj informačních technologií města Černošice
 • Žádost o podporu podána na řídící orgán dne 21. 7. 2017. 
 • Registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005844
 • Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo obdrženo dne 10. 11. 2017
 
Stručný popis projektu
Projekt řeší pokrytí potřeb elektronizace vybraných procesů, výkonu agend a zpřístupnění elektronických informací pro občany. Hlavním cílem projektu je zvýšení efektivity práce MěÚ prostřednictvím integrace, rozšíření a modernizace informačních systéméu města. 
 
Specifickými cíli projektu jsou:
1. Modernizace spisové služby a realizace elektronické úřední desky,
2. Elektronizace vybraných procesů ekonomických agend,
3. Vytvoření nových funkcí portálu občana.
Úřední deska
 
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
EU - Evrospký fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program (IROP), výzva č. 28 "Specifické informační a komunikační systémy a
infrastruktura II."
 
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 8 311 406,51 Kč
Požadovaný příspěvek :  7 480 265,85 Kč
Spoluúčast města:     831 140,66 Kč

Termíny realizace projektu:
Ukončení realizace je plánováno na 31. 12. 2018. Realizace proběhla na základě uskutečněné veřejné zakázky (viz sekce veřejné zakázky) a byla dokončena v plánovaném termínu.
 
Logo

 

 

Sportovní areál u ZŠ Černošice

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 
 • Atletický ovál s venkovními hřišti, letní divadlo / letní třída - žádost o dotaci byla podána na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR dne 29.8.2013, č. programu 133 310  (Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky) - žádost neúspěšná
 • Atletický ovál s multifunkčním hřištěm a venkovním fitness - nová žádost o dotaci byla podána na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR dne 28. 1. 2016 - v rámci programu možnost požádat pouze o projekt sportoviště - žádost neúspěšná
 • Město Černošice podalo na výše uvedený projekt dvě neakceptované žádosti o dotaci. Vzhledem k tomu, že se současné dotační tituly neváží na sportoviště budované v rámci školských zařízení, rozhodlo se město pro zahájení realizace stavby s využitím vlastních finančních prostředků. 
Stručný popis projektu
Projekt zahrnuje výstavbu sportovišť (atletické dráhy, víceúčelového hřiště, skoku dalekého), skladu nářadí a terasy, oplocení sportoviště, protihlukovou stěnu, stavbu komunikací, areálové osvětlení a areálové oplocení, stavbu hlediště a krytého jeviště. V budoucnu bude v rámci areálu řešeno také vybudování kompletního zázemí, které bude zahrnovat sociální zařízení a šatny.
 
Ovál_1     Ovál_2     Ovál_3     Atletický ovál   
 
Předpokládané náklady celkem:
Náklady celkem: 26 600 000 Kč

Termíny realizace projektu:
Realizace akce byla zahájena v říjnu 2017, přičemž plánovaná délka akce je 14 měsíců. V květnu 2017 bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby. Do výběrového řízení se přihlásilo celkem 5 dodavatelů. Dne 21. 6. 2017 schválila rada města výběr dodavatele - společnost PORR a.s. za celkovou cenu 23.911.923,52 Kč včetně DPH. Dne 16. 8. 2017 byla uzavřena Smlouva o dílo se spol. PORR, a.s. Dne 3. 10. 2017 bylo vydáno pravomocné stavební povolení a staveniště bylo předáno zhotoviteli. V srpnu 2018 byl uzavřen dodatek č.1, jehož celková cena se zohledněním odpočtu neprovedených prací je ve výši 1.000.190,- Kč bez DPH.V říjnu 2018 byl uzavřen dodatek č.2, jehož celková cena se zohledněním odpočtu neprovedených prací je ve výši 668 319,- Kč bez DPH.

Nová celková cena díla činí 25 447 605,- Kč vč. DPH.

Atletický ovál

 
Popis prací
Stavba byla zahájena na podzim roku 2017 a v průběhu realizace stavby byla zjištěna nutnost provedení těchto stavebních prací a změn: změna trasy areálové přípojky elektro dle nových požadavků dodavatele energie ČEZ Distribuce,a.s., prohloubení obou vsakovacích objektů pro likvidaci dešťových vod na základě výsledků aktuálního geologického průzkumu při provádění stavby, změna barevnosti zámkové dlažby – sjednocení nově navržených ploch venkovní dlažby se stávající barevnou dlažbou u ZŠ a sportovní haly, přípojky vody, kanalizace a elektro k šatnovým buňkám sportovního areálu, dále změna dimenze potrubí areálového vodovodu v souvislosti s využitím pro závlahu zelených ploch v areálu, vypuštění parkoviště podél ulice Školní a propojení stávající drenáže do stavby do dešťové kanalizace. Na tyto práce byl uzavřen smluvní dodatek č. 1. 

Dalšími změnami v průběhu realizace, na které byl uzavřen dodatek č. 2, jsou: změna tloušťky skla zábradlí u jeviště, ochranné nátěry dřevěných konstrukcí, chráničky elektro pod chodníky, změna způsobu a druhu oplocení areálu, sadových úprav a dále změna dopadové plochy pro skok vysoký.

Na podzim 2018 byla na atletickém oválu provedena podkladní vrstva z propustné asfaltobetonové směsi a následně položena finální vrstva tartanu. Dále probíhaly stavební práce na venkovních tribunách, venkovním amfiteátru s jevištěm a na rozvodech inženýrských sítí a pěších komunikacích. Dokončeny byly částečné čisté terénní úpravy a práce na základě požadavků investora.

V současné době je stavba ukončena, pouze probíhají poslední dokončovací práce na přípojkách elektro. Z klimatických důvodů budou čisté terénní úpravy vč. zasetí travního semene provedeny na jaře 2019.

Slavnostní otevření sportovního areálu za účasti atletických hvězd se bude konat v neděli 28. dubna 2019 od 12 hodin. Více na straně 20 v Informačním listu duben 2019

 

2018


Zpracování územní studie veřejných prostranství Roztoky

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Zpracování územní studie veřejných prostranství Roztoky
 • Žádost o podporu podána na řídící orgán dne 8.11.2016.
 • Registrační číslo projektu: CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0002556
 • Dne 15. 6. 2017 byl vydán právní akt. Z důvodu nutnosti posunu harmonogramu akce bylo požádáno o změnu právního aktu. Dne 14. 8. 2017 byl vydán změnový právní akt upravující harmonogram akce. 
Stručný popis projektu
Projekt má za cíl zpracování tří územních studií veřejných prostranství - pořizovaných podle stavebního zákona, pro prostranství Roztoky - Žalov, Roztoky - Vstup a Roztoky - Nábřeží. Na základě těchto územních studií lze koncepčně řešit důležitá veřejná prostranství s ohledem na potřeby místních obyvatel i sídla. Bližší informace o projektu lze nalézt zde
 
 
Roztoky - znak města
 
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
EU - Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program /IROP/, výzva č. 9
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 605 000,-Kč
Požadovaný příspěvek :  544 500,-Kč
Spoluúčast města:   60 500,-Kč
Termíny realizace projektu:
Ukončení fyzické realizace projektu bylo stanoveno na 24. 9. 2018. Dne 27. 8. 2018 byly Územní studie schváleny a vloženy do Evidence územně plánovací činnosti. Projekt přešel do fáze udržitelnosti (5 let).
Logo

Zmírnění následků přívalových dešťů z roku 2017

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Obnova škod po extrémních deštích v červnu 2017, Černošice
 • Žádost o podporu byla podána 17.1.2018, číslo žádosti: 97710
 • Dne 15. 6. 2018 byl MMR ČR vydán dokument Registrace akce, ve kterém bylo městu přislíbeno 50 % uznatelných nákladů (z původně uplatńovaných 70 %). Ke snížení na 50 % nákladů došlo na základě rozhodnutí ministryně dle Zásad podprogramu, a to u všech akcí na obnovu místních komunikací)
 • Dne 2. 11. 2018 bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace
 • Registrační číslo projektu: 117D918001734
Stručný popis projektu
Projekt řešil opravu komunikací poničených extrémními a intenzivními dešťovými srážkami v červnu 2017 v Černošicích při zachování šířek, tras a nivelet komunikací. Jedná se o komunikace v ul. Waldhauserova, ul. Na Poustkách (bezejmenná část - příjezd k vodárenskému zařízení Kosina) a ul. Radotínská (bezejmenná část sloužící převážně pro pěší dopravu vedoucí od podchodu pod tratí Praha – Beroun směrem k prodejně potravin a ulici Radotínská). Dále projekt řešil opravu (výměnu) zcela poškozené dešťové kanalizace.
 
              Waldhauserova_1 Waldhauserova_2 Waldhauserova_3
 
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
Ministerstvo pro místní rozvoj - 117D91800 - Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2017 
Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 1 490 000 Kč
Přislíbená dotace :   691 960 Kč
Spoluúčast města:  798 550 Kč
Termíny realizace projektu:

Úplné ukončení projektu ve smyslu finančního a administrativního vypořádání je plánován na 30. 6. 2019.

Projektová dokumentace oprav


Rekonstrukce vedlejšího objektu Základní umělecké školy

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Město Černošice požádalo v dubnu 2017 o dotaci z Programu Středočeského kraje, Fondu kultury a obnovy památek - program 2017 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje, žádost č. KUL/OKP/031177/2017. V červenci 2017 obdrželo město vyjádření Středočeského kraje k dotaci o jejím neschválení z důvodu nedostatku alokovaných finančních prostředků.

Stručný popis projektu

Projekt řešil rozšíření kapacit ZUŠ v rámci využití budovy zahradního domku v areálu školy. Nově zrekonstruovaný objekt bude sloužit především jako ateliér pro výuku hudebních a výtvarných oborů, fotografie a také ke konání koncertů a vystoupení žáků školy. 

Projekt je řešen jako zděná přízemní stavba s částečným podkrovím. V suterénu objektu bude umístěna technická místnost, v přízemí je navržena 1 hudební učebna, 2 výtvarné učebny, sociální zařízení a úklidová místnost. V podkroví objektu je vložena galerie a nad ní půda k využití jako úložný prostor. Součástí stavby je venkovní atrium s terasovitými stupni a zahradní altán.

Projektová dokumentace rekonstrukce vedlejšího objektu ZUŠ č. p. 404 "domečku" k nahlédnutí zde.
 
Domeček u ZUŠ vnitřní prostor 1         Domeček u ZUŠ 1         Domeček u ZUŠ vnitřní prostor 2 
Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 6 810 000 Kč
   
Termíny realizace projektu:

V dubnu 2017 bylo vydáno stavební povolení a projekt byl připraven k realizaci. Ve stejném měsíci proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby. V květnu 2017 schválila rada města výběr dodavatele společnost Chládek & Tintěra, a.s. za cenu 4.807.857, 56 Kč včetně DPH. Stavba byla zahájena v červnu 2017. Předpokládaná délka realizace stavby: 15 - 17 měsíců. V prosinci 2017 byl uzavřen dodatek č.1, kterým došlo k navýšení celkové ceny díla o 773 881,25 Kč bez DPH a s novým termínem dokončení díla do 31. 8. 2018. V srpnu 2018 byl uzavřen dodatek č. 2 o navýšení ceny díla o 174.325,- Kč bez DPH a prodloužení termínu realizace. Dílo bylo dokončeno v září 2018, v současné době je stavba užívána ke svému účelu, tj. k rozvoji uměleckých aktivit dětí ZUŠ Černošice.

Popis prací
V souvislosti s prováděním stavebních prací u objektu zahradního domku v areálu ZUŠ byly zjištěny oproti předpokladům v PD problémy se skutečným stavebním stavem nosných svislých i vodorovných konstrukcí i konstrukcí krovu.  K řešení vzniklé situace byli přizváni zástupci města, zhotovitele, architekt, statik a dále zástupci NPU, neboť se jedná o památkově chráněný objekt. Byl stanoven nový postup stavebních úprav respektující charakter památkově chráněného objektu, a to dle upravené PD a upraveného stavebního povolení (změna stavby před dokončením), ke kterému bylo vydáno dne 4. 12. 2017 oddělením památkové péče MěÚ Černošice kladné závazné stanovisko. Na uvedené nutné změny byl v prosinci roku 2017 uzavřen smluvní dodatek č. 1, kterým mj. došlo k novému termínu dokončení.


Před dokončením stavby byl za účasti projektanta, TDI a vedení ZUŠ společně konzultován rozsah a způsob využití hudební učebny navržené v místnosti č. 102 nové přístavby ke stávajícímu objektu. Vzhledem k tomu, že výuka a případné hudební produkce budou probíhat (z hlukových důvodů) převážně při zavřených oknech učebny, je možné větrání učebny zajistit pouze o přestávkách. Vzhledem k současným vysokým teplotám a provozu ZUŠ v letních měsících bylo vhodné doplnit pro zvýšení tepelné pohody v učebně možnost chlazení těchto vnitřních prostor, a to i v průběhu výuky. 
Tímto došlo k uzavření dodatku č. 2.


 

Nákup dopravního automobilu pro JSDH Černošice - Mokropsy

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Dotace pro JSDH obcí - pořízení nového dopravního automobilu
 • Žádost o podporu podána na řídící orgán (MV- GŘ HZS) dne 31. 3. 2017. Dne 6. 10. byla uveřejněna informace o schválení alokace (450 000,- Kč).
 • Registrační číslo žádosti: JSDH-P2-2018-00065
 • Registrační číslo akce: 014D241008121
 • Žádost o podporu podána na Krajský úřad Středočeského kraje (kofinancování ve výši 300 000,- Kč) dne 23. 1. 2018, číslo žádosti: HAS/DOP/033727/2018. Žádost byla akceptována.
Stručný popis projektu
V rámci projektu je pořízen nový dopravní automobil pro JSDH Černošice - Mokropsy nahrazující stávající, 20 let starý dopravní automobil. Automobil slouží především k převozu většího množství osob, jak členů JSDH k zásahům, tak např. evakuovaných osob v případě mimořádných událostí. 
 
Zdroj: archiv KOBIT - THZ Nový dopravní automobil
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
 • MV - GŘ HZS ČR, Dotace pro jednotky SDH obcí pro rok 2018, Výzva JSDH P2 DA
 • Středočeský kraj, Středočeský fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS, Tematické zadání "Kofinancování účelových investičních dotací v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí na rok 2018 z rozpočtu Středočeského kraje", Program 2018, Oblast podpory "Pořízení nového dopravního automobilu"
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 1 450 000 Kč
Požadovaný příspěvek :   750 000 Kč
Spoluúčast města:  700 000 Kč
Termíny realizace projektu:
Realizace je plánována v průběhu roku 2018. Byl vydán registrační list akce, proběhlo výběrové řízení a dne 16. 7. 2018 došlo k převzetí nového vozidla. V současné chvíli se řeší finanční vypořádání mezi dodavatelem, městem a dotačními autoritami. 
 
Logo Středočeský kraj

Zpracování územní studie veřejných prostranství obce Čisovice

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Zpracování územní studie veřejných prostranství obce Čisovice
 • Žádost o podporu podána na řídící orgán dne 24. 3. 2017. Dne 25. 8. byl vydán právní akt na poskytnutí dotace.
 • Registrační číslo projektu: CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0004597
Stručný popis projektu
Projekt má za cíl zpracování územní studie soustavy veřejných prostranství (pořizovaných dle stavebního zákona) pro obec Čisovice ve správním obvodu ORP Černošice (Středočeský kraj). Na základě zpracované studie bude možné koncepčně řešit důležitá veřejná prostranství s ohledem na potřeby místních obyvatel i sídla. Více informací nalzenete zde.
 
Výstup projektu 
Dne 22. 5. 2018 byla uveřejněna schválená verze Územní studie veřejných prostranství obce Čisovice
 
Čisovice - znak města
 
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
EU - Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program /IROP/, výzva č. 9
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 382 900,00 Kč
Požadovaný příspěvek :       344 610 Kč
Spoluúčast města:  38 290 Kč*

* Vlastní podíl bude na základě uzavřené smlouvy uhrazen obcí Čisovice.

Termíny realizace projektu:
Předpokládaný termín fyzické realizace projektu 1. 7. 2017 až 22. 6. 2018. Ukončením fyzické realizace se rozumí nahrání Studie do Evidence územně plánovací činnosti po schválení možnosti jejího využití, k čemuž došlo dne 22. 5. 2018.
 
Logo
 

2017


Pořízení vozidla pro terénní pečovatelskou službu (DPS)

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Nákup automobilu pro DPS Černošice
 • Zádost o dotaci byla podána na Krajský úřad Středočeského kraje dne 24. 4. 2017. Dne 27. 6. 2017 schválilo Zastupitelstvo KÚ poskytnutí dotace v plné výši. 
 • Číslo projektu: HUF/SOC/032262/2017
Stručný popis projektu
Cílem projektu je pořízení nového vozidla pro Dům s pečovatelskou službou Černošice, pro účely terénní pečovatelské služby, aby byly základní úkony poskytovány v optimálním rozsahu. Pořízeno má být vozidlo umožňující převoz až 6 klientů s možnou úpravou zavazadlového prostoru tak, aby byl možný převoz kompenzačních pomůcek. 
 
Dacia Lodgy pro Dům s pečovatelskou službou
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Středočeský kraj - Středočeský Humanitární fond, Tematické zadání "Sociální oblast" v rámci Programu 2017

Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 407 289,- Kč
Požadovaný příspěvek: 366 560,10 Kč*
Spoluúčast města:

  40 728, 90 Kč

* Výše poskytnuté podpory činila původně 405 000 Kč, nicméně vzhledem ke snížení celkové ohdahodvané ceny vozu na základě veřejné zakázky byla použita poměrná část dotace tak, aby byl zachován poměr financování.

Termíny realizace projektu:
Realizace projektu byla ukončena 18. 12. 2017, a to předáním vozidla Domu s pečovatelskou službou. 
 
Středočeský kraj

 


Zateplení objektu ZŠ Černošice Mokropsy - budova C (dříve budova D)

Stručný popis projektu:
 • Projekt je součástí většího celku aktivit v oblasti školství a sportu, směřující k jejich rozvoji, modernizaci a zkvalitnění. 

Projekt zahrnuje kompletní zateplení další části ZŠ, tentokrát budovy „C“ (dříve budova D) včetně výměny původních výklopných oken pro dosažení lepších izolačních vlastností a vzhledu budovy.

V souvislosti s těmito pracemi došlo také k posunutí a opravě vzduchotechnické jednotky vč. jejich rozvodů pro školní kuchyň umístěné na budově „C“  (v celkové částce 215 549,40 Kč).

Zateplení budovy CZateplení budovy C a centrální vstup

Náklady celkem za zateplení:
Náklady celkem: 3 742 641,-  Kč
Termíny realizace projektu:
 • červen až srpen 2017, kolaudace v září 2017

Se zhotovitelem, společností OMLUX, spol. s r.o., byla Smlouva o dílo uzavřena dne 19.4. 2017, dodatek č. 1 k SoD byl ze dne 4. 9. 2017.

logo


Výměna tepelného zdroje v ZŠ Černošice - Komenského

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Dne 12. 12. 2016 byla podána žádost o podporu.
 • Dne 10. 3. 2017 byla dle požadavků poskytovatele dotace žádost doplněna. 
 • Dne 7. 4. 2017 Ministerstvo životního prostředí schválilo poskytnutí dotace.
 • Dne 19. 6. 2017 byla vydána „Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace“. Tento dokument byl (po doplnění a odsouhlasení údajů po uskutečněném výběrovém řízení na zhotovitele stavby) nahrazen změnovým dodatkem k RoPD vydaným MŽP ČR dne 3. 10. 2017 s aktualizovanými částkami a termíny.
Stručný popis projektu
Projekt řeší výměnu stávajícího akumulačního elektrického topení v budově ZŠ Černošice v ul. Komenského č.p.77  za nový zdroj vytápění. Jako nový zdroj je použito plynové absorpční čerpadlo doplněné plynovým kondenzačním kotlem. Součástí výměny tepelného zdroje jsou také tepelné rozvody a nová topná tělesa.
 
čerpadlotopení
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
OPŽP ČR, operační program 05, číslo výzvy 05_16_039, název: MŽP_39. výzva, PO 5, SC 5.1, kolová
Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 2 290 884,60 Kč
Požadovaný příspěvek :            722 316,80 Kč
Spoluúčast města:    1 568 567,80 Kč
Termíny realizace projektu:
Červenec a srpen 2017; dne 7. 6. 2017 byla se zhotovitelem stavby uzavřena SoD, dne 11. 8. 2017 byl uzavřen Dodatek č. 1 k SoD.
Logo

 


Cisternová automobilová stříkačka (CAS 20) pro JSDH Černošice - Mokropsy

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Cisternová automobilová stříkačka (CAS 20)
 • Žádost o dotaci byla podána na Středočeský kraj dne 26.1.2016
  • HAS/CAS/026569/2016
 • Veřejnoprávní smlouva CES 349/2016 o poskytnutí dotace podle Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS v rámci Tematického zadání Krajská podpora pořízení nové CAS v rámci Fondu zábrany škod byla uzavřena dne 29. 7. 2016.
 • Žádost o dotaci byla podána na Ministerstvo vnitra ČR dne 20.4.2015
  • MV-22225/PO-IZS-2015
 • Registrační list investiční akce byl vydán 26. 4. 2016. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno dne 12. 5. 2017.
Stručný popis projektu
V rámci projektu byla pořízena cisternová automobilová stříkačka CAS 20 s vybavením dle technických podmínek a s úpravou pro řešení dopravních nehod a převoz pitné vody pro JSDH Mokropsy. 
 
CAS 20CAS 20
 
 
 
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
Středočeský kraj, Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS
Ministerstvo vnitra - GŘ HZS ČR, reprodukce pořární technikypro jednotky PO 2016
Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 8 463 950 Kč
Požadovaný příspěvek :           3 500 000 Kč
Spoluúčast města:    4 963 950 Kč
 
Termíny realizace projektu:
Předpokládaný termín realizace projektu byl plánován v červnu 2017, což bylo splněno. Veřejná zakázka na nákup CAS 20 vypsaná dne 4. 5. 2016 byla zrušena. Opětovné vyhlášení proběhlo v září 2016. Dne 31.5.2017 byla CAS 20 oficiálně předána dodavatelem městu Černošice. Slavnostní předání proběhlo dne 17.6.2017 (více viz Informační list, červenec 2017, s. 2), přičemž byla cisterna zároveň zařazena do provozu. 
 

Tento projekt byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje.

Středočeský kraj

 


Cisternová automobilová stříkačka (CAS 30) pro JSDH Černošice - Mokropsy

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Pořízení hasičské techniky pro JSDH Černošice - Mokropsy
 • Žádost o dotaci byla podána dne 13.5.2016 prostřednictvím poradenské společnosti.
  • Registrační číslo projektu: CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000423
 • Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno dne 24.6.2016.
 • Dne 24.5.2017 byl vydán pokyn k platbě dotačních zdrojů na účet žadatele.
Stručný popis projektu
V rámci projektu je pořizována cisternová automobilová stříkačka CAS 30 s vybavením dle technických podmínek pro JSDH Mokropsy v souladu s podmínkami a pravidly výzvy za účelem výkonu činností spojených s extrémním suchem. 
 
CAS 30
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
EU - Evrospký fond pro regionální rozvoj, IROP, výzva č. 19
Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 7 747 630,00 Kč
Požadovaný příspěvek :           6 972 867,00Kč
Spoluúčast města:   774 763,00 Kč
Termíny realizace projektu:
Předpokládaný termín realizace projektu plánován dle harmonogramu v únoru 2017. Dne 21. 2. 2017 došlo k předání díla dodavatelem vysoutěženým na základě veřejné zakázky, a to společností KOBIT - THZ, s.r.o za cenu 7.681.080,- Kč. V současné době je realizace projektu ukončena a vozidlo, tedy CAS 30 "Monča", je zařazeno do provozu.
 Logo EU
 

2016


Centrální vstup a šatny v ZŠ Černošice Mokropsy vč. přístavby zázemí školní kuchyně a rozšíření a stavebních úprav školní jídelny v ZŠ Černošice

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:

 • Centrální vstup a šatny v ZŠ Černošice Mokropsy – evid. č. 298D213000034
 • Přístavba zázemí školní kuchyně v ZŠ Černošice Mokropsy – evid. č. 298D213000035
 • Žádost o dotaci byla podána na Ministerstvo financí ČR dne 9. 12. 2014.
 • Dne 13. 3. 2015 byl vydán souhlas Ministerstva financí s vyčleněním prostředků na poskytnutí podpory na spolufinancování projektů a byla vydána rozhodnutí o registraci prvédruhé části akce.
 • Dne 26. 3. 2015 bylo požádáno o schválení posunu termínu fyzické realizace projektů do 30. 9. 2016.
 • Dne 29. 3. 2016 bylo požádáno o změnu registrace a sloučení obou projektů z důvodu vzájemné provázanosti do jednoho společného projektu vedeného pod názvem „Město Černošice- Centrální vstup a šatny v ZŠ Černošice Mokropsy vč. přístavby zázemí školní kuchyně a rozšíření a stavebních úprav školní jídelny v ZŠ Černošice“. Současně bylo požádáno o možnost přidání dodatečného projektu „Rozšíření a stavební úpravy školní jídelny v ZŠ Černošice“, protože všechny 3 projekty se týkají stejného objektu ZŠ a budou realizovány ve stejné době ve vzájemné součinnosti (a nedočerpané prostředky z prvních dvou projektů by tak mohly být využity pro projekt třetí).
 • V dubnu 2016 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby a dále na zajištění výkonu funkce TDI a koordinátora BOZP. Dokumenty byly dle podmínek dotace předloženy poskytovateli dotace ke kontrole.
Stručný popis projektu:

Cílem projektu je vybudování centrálních šaten s kapacitou 804 míst, centrálního vstupu a s tím spojenou úpravu venkovního prostoru před vstupem do budovy základní školy včetně vybudování přístřešku pro kola v ZŠ Černošice- Mokropsy. Součástí společného projektu je také vestavba a stavební úpravy stávajícího zázemí kuchyně a dále rozšíření a stavební úpravy školní jídelny, které navazují na rozšíření kapacity školní kuchyně (realizováno v roce 2013) a rozšíření kapacity půdní vestavby (realizováno v roce 2015).

Centrální vchod 1Centrální vchod 2Jídelna

Centrální vstup

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Ministerstvo financí ČR

Podprogram 298213 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst

Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 18 024 460,- Kč
Dotace celkem: 12 449 000,- Kč
Spoluúčast města: 5 575 460,- Kč
Celkové náklady za projekt:
 • 19,9 mil. Kč

Realizátor, termíny realizace projektu:

V dubnu 2016 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby a dále na zajištění výkonu funkce TDI a koordinátora BOZP. Vzhledem k podaným žádostem o dotaci (před potvrzením poskytovatele dotace o možnosti sloučení všech 3 projektů) bylo VŘ rozděleno na samostatná výběrová řízení na Centrální vstup a šatny v ZŠ Černošice Mokropsy vč. přístavby zázemí školní kuchyně a na Rozšíření a stavební úpravy školní jídelny v ZŠ Černošice. 

Smlouva o dílo na realizaci stavby vstupu, šaten a kuchyně s vítěznou společností Chládek & Tintěra, a.s. byla uzavřena dne 10. 5. 2016.  Smlouva o dílo na stavební úpravy školní jídelny s vítěznou společností BONKA, s.r.o. byla uzavřena dne 17. 6. 2016. Současně byla také dne 11. 5. 2016 uzavřena Příkazní smlouva na zajištění výkonu TDI a koordinátora BOZP se společností Vejvoda, spol. s r.o.

Termín realizace projektu byl od poloviny května 2016 do 16. 12. 2016.

Odkazy na doplňující informace:

Oprava válečných pomníků a hrobů obětí světových válek

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Oprava válečných pomníků a hrobů obětí světových válek
 • Žádost o dotaci byla podána na Ministerstvo obrany dne 31.1.2014 do Programu na  zabezpečení péče o válečné hroby
Stručný popis projektu
V rámci projektu budou opraveny dva pískovcové pomníky (dva vojíni a plačící, sedící žena) a tři válečné hroby ve městě Černošice. Pomníky a hroby budou očištěny od nečistot a napuštěny konzervační látkou. Dále dojde k obnově písma na pamětních deskách. U jednoho válečného hrobu bude vyměněna prasklá krycí deska.
 
Pomník, ul. Komenského   Válečný hrob   Válečný hrob   Vlečný hrob   Pomník, ul. Dr. Janského   
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
Ministerstvo obrany, program Zabezpečení péče o válečné hroby
Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 106 000,-Kč
Požadovaný příspěvek :   85 000,-Kč
Spoluúčast města:   21 000, Kč
Termíny realizace projektu:
Termín realizace projektu v roce 2016. 

 


Oprava schodiště u ZUŠ Černošice

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:

 • Oprava schodiště u ZUŠ Černošice 
 • KUL/OKP/028478/2016
 • žádost o dotaci podána na Středočeský kraj dne 27.1.2016
 • po několika neúspěšných žádostech podávaných od roku 2013 byla dne 6.5.2016 tato žádost schválena zastupitelstvem Středočeského kraje

Stručný popis projektu:
Projekt počítá s kompletní opravou venkovního schodiště, při které budou ubourány jednotlivé stupně schodiště, očištěna a nově odizolována schodišťová deska. Nově budou vyzděny schodišťové stupně a schodišťové zídky, vydlážděny prostory podest. Dále dojde k opravě původního zábradlí.

Schodiště 1Schodiště2

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
Středočeský kraj
Fond: Kultury a obnovy památek

Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:

Náklady celkem: 210 054,- Kč
Požadovaný příspěvek: 199 551,- Kč
Spoluúčast města:   10 503,- Kč

 

Termíny realizace projektu:

Termín realizace projektu je v roce 2016.

Středočeský kraj

 


Sportovní hala Věry Čáslavské u ZŠ Černošice - Mokropsy

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Sportovní hala u ZŠ Černošice - Mokropsy
 • Žádost o dotaci byla podána na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 27.9.2012
 • Po neúspěšné žádosti o dotaci na Ministerstvo školství byla dne 25.3.2014 podána nová žádost o dotaci na ROP Střední Čechy pod č. žádosti CZ1.15/3.2.00/82.01899. Tato žádost byla bohužel také neúspěšná (oznámení o zamítnutí projektu bylo doručeno městu v 8/2014).
 • Žádost o dotaci na stavbu sportovní haly byla podána dne 11.6.2014 také na Ministerstvo financí ČR v rámci vypsaného dotačního titulu na podporu rozvoje a obnovu materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst. Tato žádost byla dne 25.7.2014 Ministerstvem financí ČR schválena k financování z kapitoly Všeobecná pokladní správa.

Stručný popis projektu:

Výstupem projektu je nová sportovní hala u základní školy Černošice - Mokropsy. Stavbou byl doplněn areál stávajících budov základní školy. Budova sportovní haly má rozměry 47,43 x 22,68m, výšku 11m.

Hala1   Hala 

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Ministerstvo financí ČR, podprogram č. 298213 - podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst.

Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 53 700 000 Kč
Poskytnutý příspěvek: 32 502 000 Kč
Spoluúčast města: 21 198 000 Kč
Realizátor, termíny realizace projektu:

V prosinci 2014 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby, výkon TDI, BOZP a AD.

V lednu 2015 byla uzavřena Smlouva o dílo na realizaci stavby se společností Chládek & Tintěra, a.s. Dále byla uzavřena Příkazní smlouva na výkon TDI a BOZP se společností Atelier 15, s.r.o. a Příkazní smlouva na výkon autorského dozoru se společností GRIDO, ARCHITEKTURA a DESIGN, s.r.o.

Sportovní hala u základní školy v Černošicích byla dokončena v květnu 2016. K jejímu vzniku významně přispěla veřejná sbírka mezi černošickými občany a dalšími dárci, ve které se shromáždilo celkem 10,5 milionu Kč. Jejím motem bylo "Společně to dáme!". Zbylé finance byly vlastními prostředky města (s využitím úvěru).

 

Časosběrné video z průběhu stavby:

Firemní sponzoři haly:

TetaPro.Med.CSBenefitBrudra

 
O projektu sportovní haly pro Černošice

Základní škola v Černošicích byla před dokončením této sportovní haly jedinou školou v celé České republice, která při celkové kapacitě 900 žáků dosud neměla žádnou velkou tělocvičnu nebo sportovní halu. Současně i Černošice byly mezi městy s 6-7 tis. obyvateli jediné, kde nebyly žádné vyhovující vnitřní prostory pro sportovní vyžití. Projekt sportovní haly tak představoval posun v kvalitě života našeho města.

Snaha o získání dotace trvala řadu let, intenzivně probíhala od začátku volebního období 2010-2014. Vedení města neúspěšně žádalo o dotaci MŠMT. Oblast školství patří také pod kraj, ale ten žádné vlastní dotační tituly neměl. Evropské dotační programy, které by se týkaly financování tělocvičen, neexistovaly. Až na konci roku 2013 ROP Střední Čechy vyhlásil dotační titul na volnočasové aktivity - díky úsporám z výběrových řízení v předchozích programech dotací a díky oslabení kurzu české koruny měl dodatečné prostředky k rozdělení. Ve velmi vysokém tempu byly ve spolupráci se společností GRIDO provedeny úpravy projektu a v den uzávěrky 25. března jsme podali žádost o dotaci, která mohla činit až 20 milionů Kč. Počátkem srpna jsme se dozvěděli, že žádost neuspěla. 

Na jaře 2014 vyhlásilo dotační program na financování nových kapacit základního školství MFČR, na základě alokace ze státního rozpočtu schválené Parlamentem ČR na návrh středočeské poslankyně Věry Kovářové. Město Černošice podalo žádost na dotaci na půdní vestavbu školy (5 nových učeben) a novou tělocvičnu (sportovní halu). Žádost  byla schválena. Dotace činila 70% uznatelných nákladů - cca 30 milionů Kč.

Město ze svého rozpočtu na halu alokovalo cca 10 milionů Kč. Na zbývajících 10 milionů Kč město vyhlásilo veřejnou sbírku a tzv. fundraising. Celkový výnos sbírky do doby ukončení a slavnostního otevření stavby činil 10,5 mil. Kč. Jména dárců jsou zaznamenána na pamětní desce umístěné v hale. 

Patronkou sportovní haly se stala sedminásobná olympijská vítězka, paní Věra Čáslavská, která žila v Černošicích. Dostavbu sportovní haly podpořila také řada dalších osobností. Slavnostního otevření haly se zúčastnilo téměř 1000 místních obyvatel a také řada významných hostů, včetně 5 olympioniků - samozřejmě na prvním místě patronka haly paní Věra Čáslavská, dále Eva Samková, Josef Beránek, Kamila Vodičková a Alexandr Bílek a dále předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval. 

HVČ  HVČ interiér

Projektová dokumentace pro stavební povolení březen 2014 
(autoři: Grido architektura & design)

Původní návrh projektové dokumentace byl z let 2003 - 2004 (autoři: arch. Peter Sticzay-Gromski). K úpravě došlo v r. 2012 na základě výstupů z pracovní skupiny za účasti např. učitelů tělocviku, zástupkyně Sokola a dalších osob s cílem zvětšit velikost tělocvičny (standardní rozměr 20x40 m), zredukovat některé nákladné části vnitřního vybavení a upravit vnější vzhled i dispozice budovy, včetně použitých materiálů.

Upravená projektová dokumentace z března 2014 obsahuje zřízení hlediště pro cca 180 diváků, posílení vzduchotechniky a protipožárního zabezpečení apod.

Více o Hale Věry Čáslavské a dalších sportovištích ve městě naleznete na sportovním portálu: www.sportcernosice.cz


Alternativní hudba - Koncertní cyklus Jazz, Blues, World Music 

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Koncertní cyklus Jazz, Blues, World Music - Černošice 2016
 • MK-S 13373/2015 OULK
 • Žádost o dotaci podána Ministerstvu kultury dne 30. 9. 2015. Rozhodnutí sp. zn. MK-S 13373/2015 OULK bylo vydáno 16. 3. 2016.
Stručný popis projektu
Záměrem projektu je uspořádání souboru koncertů s cílem seznámit obyvatele regionu Dolní Berounka se současnými postupy a trendy světového, evropského i domácího jazzu. Jedná se převážně o mezinárodní koncerty pořádané v Club Kinu, Černošice.
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
Ministerstvo kultury, Odbor umění, literatury a knihoven, Program 2016, Oblast hudba, divadlo, tanec a výtvarné umění, (profesionální alternativní hudba).
 
Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 76 997 Kč
Požadovaný příspěvek : 40 000 Kč
Spoluúčast města: 17 327 Kč*

*Zbylé náklady (19 670 Kč) byly pokryty ze vstupného.

Termíny realizace projektu:
Soubor koncertů v roce 2016.
 

2015


Vestavba tříd do podkroví ZŠ Černošice, Mokropsy

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Půdní vestavba 5ti učeben v ZŠ Černošice Mokropsy
 • Žádost o dotaci byla podána na ministerstvo financí dne 10.6.2014
 • Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno dne 18.6.2015
Stručný popis projektu

Vestavba byla řešena kompletní rekonstrukcí půdního prostoru, který je propojen se stávajícími podlažími objektu pomocí nově vybudovaných schodišťových ramen z prostoru stávajících schodišť. Oba schodišťové prostory budou nově řešeny jako chráněné únikové cesty, včetně přilehlých chodeb, a to přes všechna nadzemní i podzemní podlaží.

vestavba      chodba

Dispozice podkroví je řešena s centrální chodbou, která je přímo přístupná z prostoru obou schodišť. Ve východní části objektu jsou umístěny učebny a kabinety a v západní části jsou navrženy prostory sociálního zázemí.

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
Ministerstvo financí
 • podprogram 298213 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst
Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:

Náklady celkem:

36.060.000,- Kč

Požadovaný příspěvek :

20.936.000,- Kč

Spoluúčast města:

 15.124.000,- Kč

Termíny realizace projektu:

 • únor 2015 až prosinec 2015
Odkaz na doplňující informace:

projektová dokumentace

 


Konsolidace informačních technologií města Černošice

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Konsolidace informačních technologií města Černošice, reg. číslo CZ.1.06/2.1.00/22.09596.
 • Žádost o dotaci byla  podána dne 29. 6. 2014.
 • Dne 3. 3. 2015 obdrželo město Černošice Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Stručný popis projektu

Vybudování robustní a spolehlivé ICT infrastruktury žadatele, tak aby byly plně pokryty potřeby úřadu a infrastruktura připravena pro další rozvoj území. Projekt umožní reálný rozvoj konceptu eGovernmentu a díky pořízení SW a potřebných licencí umožní efektivní provoz a nasazování dalších agendových systémů minimálně v dalších 5 letech.

Publicita_konsolidace

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
Ministerstvo pro místní rozvoj
Integrovaný operační program
Prioritní osa: 6.2 - Zavádění ICT v územní veřejné správě - Cíl Konvergence
Číslo výzvy: 22 - Kontinuální výzva pro oblast podpory 6.2.1 - Konsolidace IT a nové služby TC obcí
Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem:

3 197 990,00 Kč

Dotace z EU :  2 718 291,50 Kč
Vlastní veřejné prostředky

  479 698,50 Kč

Realizátor, termíny realizace projektu:

Město Černošice, 1. 1. 2015 - 30. 11. 2015

Logo IOP


Posílení SPOD na ORP Černošice

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Posílení SPOD na ORP Černošice
 • Žádost o dotaci byla podána na Ministerstvo práce a sociálních věcí dne 13.9.2013
 • Dne 8.1.2014 byla žádost o dotaci ze strany MPSV schválena
Stručný popis projektu

V rámci projektu bude přijato 7 nových sociálních pracovníků na oddělení sociálně právní ochrany dětí. Dojde k vytvoření standardů pro výkon sociálně-právní ochrany dětí. Bude nakoupeno technické a materiální vybavení pro nové sociální pracovníky. Bude zajištěno školení pro nové a současné zaměstnance OSPOD.

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Operační program lidské zdroje a zaměstnanost
Prioritní osa: 4.3 - Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory: 4.3.1 - Podora sociální integrace a sociálních služeb, Výzva - C2 - Podpora standardizace orgánů - sociálně právní ochrany
 
Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem:  6 732 617,00 Kč
Dotace z EU :  5 722 724,45 Kč
Ministerstvo práce a sociálních věcí: 1 009 892,55 Kč
Realizátor, termíny realizace projektu:

Město Černošice, únor 2014 - červen 2015

Loga EU

 


Podpora obnovy techniky, výzbroje a výstroje jednotek sborů dobrovolných hasičů

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Výzbroj a výstroj pro dobrovolné hasiče
 • Žádost o dotaci podaná na Středočeský kraj byla schválena.
Stručný popis projektu

V rámci projektu bude pořízeno 5 zásahových kompletů pro jednotku dobrovolných hasičů v Mokropsích.

helmykomplet

 
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
Středočeský kraj
Fond: Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS, číslo projektu HAS/SDH/023979/2015
 
Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem:

177 170 Kč

Požadovaný příspěvek: 168 311 Kč
Spoluúčast města:

  8 859 Kč

Termíny realizace projektu:

Termín realizace projektu je do 31. 12. 2015.


Zabezpečení místa zpětného odběru

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Výstavba posuvné brány do technických služeb města Černošice
 • Žádost o dotaci schválena Fondem ASEKOL
Stručný popis projektu

Instalace nové posuvné brány s elektromechanickým pohonem zamezí vstupu nežádoucích osob a vjezdu cizích vozidel.

Brána

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
Fond: ASEKOL
Akce číslo 201532
 
Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem:

70 000 Kč

Požadovaný příspěvek:  49 000 Kč
Spoluúčast města:

21 000 Kč

Realizátor, termíny realizace projektu:

Termín realizace projektu: do 31. 12. 2015.


Aktivizační program pro seniory v Černošicích

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Aktivizační program pro seniory v Černošicích
 • Žádost o dotaci podaná na Středočeský kraj byla schválena.
Stručný popis projektu

V rámci projektu budou realizovány dva tematické výlety. Dále bude projektem zajištěna autobusová přeprava seniorů na plavání.

výlet1výlet 2

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
Středočeský kraj
Fond: Humanitární, sociální oblast, evidenční číslo projektu HUF/SOC/023769/2015
 
Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem:

74 300 Kč

Požadovaný příspěvek:  70 585 Kč
Spoluúčast města:

3 715 Kč

Termíny realizace projektu:

Termín realizace projektu: do 31. 12. 2015.

Středočeský kraj

 


Zateplení objektu MŠ Karlická v Černošicích

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Zateplení objektu MŠ Karlická v Černošicích
 • Žádost o dotaci byla podána na Státní fond životního prostředí dne 29.11.2013
 • Žádost byla zamítnuta
 • Dne 18.3.2015 byla znovu podána žádost na Státní fond životního prostředí
 • Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydáno dne 20.8.2015
Stručný popis projektu
Projekt řeší kompletní zateplení komplexu budov a spojovacího krčku mateřské školy včetně výměny oken za účelem dosažení úspor ve spotřebě energií, zejména energie na vytápění.
zateplení MŠzateplení školka
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
Státní fond životního prostředí ČR
Prioritní osa: 3 - Udržitelné využívání zdroje energie
Oblast podpory: 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla
Podoblast podpory: 3.2.1 - Realizace úspor energie
Výzva č. 64
Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 6 430 150 Kč
požadovaný příspěvek :           5 465 627 Kč
Spoluúčast města:    964 523 Kč
Termíny realizace projektu:
 • červenec 2015 až listopad 2015
 
Odkaz na doplňující informace:
logo

Vodní zdroje Černošice - obnova vodních zdrojů a úpravny vody po povodních 2013

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Obnova ČS ul. Radotínská vč. úpravny vody a obnova vodních zdrojů Černošice - vrty C1-C4 a studny vedle ČS po povodních v r. 2013
 • Žádost o dotaci byla podána na Ministerstvo zemědělství, program č. 129 140, podprogram č. 129 144 dne 23.12.2013
 • Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno dne 8.9.2015
Stručný popis projektu
Projekt počítá s obnovou čerpací stanice pitné vody v ulici Radotínská včetně úpravny vody a obnovy vodních zdrojů- vrtů C1 až C4 a studny umístěné v blízkosti čerpací stanice zničených po povodních v červnu 2013.

úpravna vodyúpravna vodyobnova vrtůobnova vrtů
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
Ministerstvo zemědělství, program č. 129 140, podprogram 129 144 podpora odstraňování povodňových škod způsobených povodněmi 2013
 
Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast (částky uvedeny bez DPH):
Náklady celkem: 7 499 415,- Kč
Požadovaný příspěvek :           5 018 000,- Kč
Spoluúčast města:  2 481 415,- Kč
Realizátor, termíny realizace projektu:

V červnu 2015 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby, výkon TDI, BOZP a AD

V červenci 2015 byla uzavřena Smlouva o dílo na realizaci stavby se společností VODASERVIS s.r.o. Dále byla uzavřena Příkazní smlouva na výkon TDI a BOZP s Ing. Tomášem Melicharem.

Termín realizace projektu: od 29.července 2015 do 30. listopadu 2015.

 


 Obnova kanalizace Černošice po povodních 2013

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Obnova splaškové gravitační kanalizace- ul. Ukrajinská, Dr. janského a čerpací stanice odpadních vod v ulici Radotínská po povodních v r. 2013
 • Žádost o dotaci byla podána na Ministerstvo zemědělství, program č. 129 140, podprogram č. 129 144 dne 23.12.2013
 • Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno dne 8.9.2015
Stručný popis projektu
Projekt počítá s obnovou (pročištění a oprava) vedení splaškové kanalizace v ulici Dr. Janského a Ukrajinská v celkové délce cca 2380 m a obnovou technologické části stávající čerpací stanice splaškových vod v ulici Radotínská.
 
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
Ministerstvo zemědělství, program č. 129 140, podprogram 129 144 podpora odstraňování povodňových škod způsobených povodněmi 2013
 
Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast (v částce bez DPH):
Náklady celkem: 5 299 562,- Kč
Požadovaný příspěvek : 3 598 000,- Kč
Spoluúčast města:   1 701 562,- Kč
 
Realizátor, termíny realizace projektu:

V červnu 2015 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby, výkon TDI, BOZP a AD.

V červenci 2015 byla uzavřena Smlouva o dílo na realizaci stavby se společností ZEPRIS s.r.o. Dále byla uzavřena Příkazní smlouva na výkon TDI a BOZP s společností Ing. Tomášem Melicharem.

Realizace projektu proběhla v termínu od 29.července 2015 do 30. listopadu 2015.

 


Zateplení budovy ZŠ černošice, Mokropsy - budova B a C

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Zateplení budovy ZŠ Černošice, Mokropsy - budova B a C
 • Žádost o dotaci byla podána na Státní fond životního prostředí dne 29.11.2013
Stručný popis projektu
Projekt zahrnuje kompletní zateplení nejstarší budovy základní školy včetně výměny oken za účelem dosažení úspor ve spotřebě energií, zejména energie na vytápění.
zateplení školy
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
Státní fond životního prostředí ČR
Prioritní osa: 3 - Udržitelné využívání zdroje energie
Oblast podpory: 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla
Podoblast podpory: 3.2.1 - Realizace úspor energie
Výzva č. 50
 
Náklady (stavební) celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 4 805 861 Kč
z toho způsobilé:  4 280 721 Kč
       nezpůsobilé:   525 140 Kč
Poskytnutý příspěvek: 3 829 475 Kč
Spoluúčast města k dotaci:    428 072 Kč
Celkový podíl města k dotaci:    975 525 Kč
Celkové náklady za projekt:
 • 5,2 mil. Kč
Termíny realizace projektu:
 • červen 2015 až září 2015

Rekonstrukce místních komunikací ul. Na Drahách a ul. Ukrajinská po povodních v roce 2013

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Rekonstrukce místních komunikací ul. Na Drahách a ul. Ukrajinská po povodních v roce 2013
 • Žádost o zařazení do programu 127 21 Obnova místních komunikací po povodních na Ministerstvo dopravy
Stručný popis projektu:

V rámci rekonstrukce komunikace v ul. Ukrajinská po povodních došlo k celkové rekonstrukci komunikace v úseku od ulice Topolská po ulici Kyjevská.
Délka rekonstrukce komunikace Ukrajinská je 1,033 23 km, šířka se pohybuje v rozmezí 3,00 až 4,50 m.

V rámci rekonstrukce komunikace v ul. Na Drahách po povodních došlo k celkové rekonstrukci komunikace v úseku od městské pláže po ulici Ke Hřišti.
Délka opravy komunikace je 233,86 m, šířka 3,50 m až 4,25 (v místě parkovacích stání).
V úseku 0,000 00 – 0,042 00km je zhotovena komunikace ze žulových kostek (8/10cm) kladených do cementové malty. Vydlážděn je i prostor v okolí kiosku.

UkrajinskáNa Drahách

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Ministerstvo dopravy v rámci programu 127 21 Obnova místních komunikací po povodních

Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:

Náklady celkem: 6 104 915,- Kč
Poskytnutý příspěvek: 4 493 927,- Kč
Spoluúčast města: 1 610 988,- Kč
 Realizátor, termíny realizace projektu:

V září 2014 proběhlo výběrového řízení na zhotovitele stavby

Dne 24. 10. 2014 byla uzavřena Smlouva o dílo na realizaci stavby se společností Ekostavby Louny s.r.o.

Realizace projektu probíhala v období od 2.února 2015 do 30. dubna 2015.

Odkaz na doplňující informace:

projektová dokumentace 


Rekonstrukce místní komunikace ulice Dr. Janského, Černošice

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Rekonstrukce ulice Dr. Janského, Černošice
 • Žádost o dotaci byla podána na ROP NUTS II Střední Čechy dne 29.11.2013
 • Smlouva o poskytnutí dotace byla podepsána dne 20.5.2014
 • Smlouva o dílo s vybraným dodavatelem stavby společností EKOSTAVBY Louny s.r.o. byla podepsána dne 7.7.2014
Stručný popis projektu
Projekt zahrnuje rekonstrukci ulice Dr. Janského v celé její délce (od křižovatky s ulicí Vrážská po cyklostezku u Mokropeské pláže).  Součástí stavby je rekonstrukce stávající dešťové kanalizace a výstavba nové dešťové kanalizace, oprava zpevněných ploch podél komunikace a oprava chodníků.
 
Dr. JanskéhoDr. JanskéhoDr. Janského
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
ROP NUTS II Střední Čechy
Oblast podpory: 15.1.1 Regionální dopravní infrastruktura, Výzva č. 74
 
Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 20 597 154 Kč
Požadovaný příspěvek :       16 087 821 Kč
Spoluúčast města:    4 509 333 Kč
Termíny realizace projektu:

Rekonstrukce komunikace a výstavba dešťové kanalizace proběhla v období  7/2014 až 4/2015.

Odkaz na doplňující informace:

Projektová dokumentace

logo ROP

Černošice ČOV 7500 EO

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Černošice ČOV 7500 EO
 • Žádost o dotaci byla podána na Státní fond životního prostředí dne 8.8.2012
 • Dne 12.2.2013 byla žádost o podporu SFŽP akceptována
 • Dne 22. 5. 2013 byl vydán Registrační list akce a dne 28. 5. 2013 Rozhodnutí SFŽP o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu z prostředků SFŽP
 • Dle podmínek Rozhodnutí bylo v měsíci březnu 2014 uskutečněno výběrové řízení na zhotovitele stavby a následně zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky.
 • Podklady z výběrového řízení byly dne 12. 5. 2014, společně s dalšími nezbytnými dokumenty dle závazných pokynů SFŽP pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, předloženy poskytovateli dotace ke kontrole.
 • Dne 17. 7. 2014 bylo Ministerstvem životního prostředí vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace  vč. Podmínek k poskytnutí dotace a dne 28. 8. 2014 schválena Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP
Stručný popis projektu

Cílem projektu je zvýšení kapacity stávající čistírny odpadních vod a čištění odpadních vod v souladu s platnou legislativou.

ČOVČOVČOVČOV

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
Státní fond životního prostředí ČR
XXXIX.výzva, prioritní osa č. 1: Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní
Oblast podpory: 1.1 – Snížení znečištění vod

Podoblast podpory: 1.1.1. – Snížení znečištění z komunálních zdrojů

Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:

Náklady celkem:

45 129 015,- Kč

Celkové nezpůsobilé náklady

     8 223 644,- Kč

Celkové způsobilé náklady

36 905 371,- Kč

Způsobilé výdaje připadající na příjmy

6 912 375,70 Kč

Způsobilé výdaje  bez výdajů připadajících na příjmy

(základ pro výši dotace)

29 992 995,30 Kč

Přislíbené spolufinancování ze SFŽP (5 %)

   1 499 649,76 Kč

Přislíbená podpora z ERDF/FS  (85 %)

25 494 046,-  Kč

Dotace celkem

26 993 695,76 Kč

Spoluúčast města ke způsobilým výdajům ( 10 %)

   2 999 299,54 Kč

Celková spoluúčast města k projektu

(dle metodiky poskytovatele dotace)

 10 303 011,24 Kč

Skutečně obdržená dotace ze SR/SFŽP    1 484 650,03 Kč
Skutečně obdržená dotace ze ERDF/FS  25 239 051,12 Kč
Realizátor, termíny realizace projektu:

V březnu 2014 proběhlo výběrového řízení na zhotovitele stavby a dále na zajištění výkonu funkce TDI a koordinátora BOZP.

Dne 23. 4. 2014 byla uzavřena příkazní smlouva na zajištění výkonu TDI a koordinátora BOZP s ing. Tomášem Melicharem.

Dne 7. 5. 2014 byla uzavřena Smlouva o dílo na realizaci stavby se společností HST Hydrosystémy, s.r.o. Na dodatečné stavební práce byl uzavřen dne 23.10. 2014 dodatek č. 1, dále dne 24.6. 2015 dodatek č. 2 a dne 22. 7. 2015 dodatek č. 3.

Předpokládaný termín realizace projektu byl od 14. května 2014 do 31. července 2015.

K datu 28. 7. 2015 byl odborem životního prostředí MěÚ Černošice povolen povinný roční zkušební provoz. Na základě závěrečné kontrolní prohlídky stavby ze dne 30. 8. 2016 a v souladu s vyhodnocením zkušebního provozu a předloženými nezbytnými doklady byl dne 30. 8. 2016 vydán vodoprávním úřadem MěÚ Černošice kolaudační souhlas k trvalému užívání stavby.

Odkazy na doplňující informace:

 

logo


 Regenerace zeleně ZUŠ Černošice

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Regenerace zeleně ZUŠ Černošice
 • CZ.1.02/6.5.00/13.22002
 • 28. 11. 2013 - Žádost o dotaci podána na Státní fond životního prostředí
 • 10. 3. 2014 - Akceptace žádosti
 • 20. 6. 2014 - Registrační list akce + Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 14180736-SFŽP
Stručný popis projektu
V rámci projektu dojde  k regeneraci zeleně zahrady u Základní umělecké školy v Černošicích. Projektem bude upravena/odstraněna současná zeleň a dosázená nová zeleň, tak aby vznikly kulisy po obvodu areálu, které budou vytvářet intimní zákoutí pro potřeby svatebních obřadů  a pro stálou či dočasnou expozici uměleckých děl žáků ZUŠ.
 
zeleň zeleň
zeleň zeleň
 
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
Ministerstvo životního prostředí - Státní fond životního prostředí ČR
Operační program životní prostředí - Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERFD)
Oblast podpory: 6.5 - Podpora regenerace urbanizované krajiny
Výzva č. 50
Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem:  798 342,- Kč
Požadovaný příspěvek:     598 756,- Kč
Spoluúčast města:   199 586,- Kč
Realizátor, termíny realizace projektu:
Termín realizace projektu: 2015

logo SFZP

 


Zkvalitnění nakládání s odpadem

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Zkvalitnění nakládání s velkoobjemovým odpademkomunálním odpadem a bioodpadem v chatových osadách v Černošicích
 • CZ.1.02./4.1.00/14.23804
 • 10. 6. 2014 - Akceptace žádosti
Stručný popis projektu
Předmětem je pořízení speciální svozové techniky pro úzké komunikace a kontejnerů. Cílem je zajištění odděleného sběru velkoobjemového a biologicky rozložitelného odpadu.nakládání s odpadem
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
Ministerstvo životního prostředí - Státní fond životního prostředí ČR
Operační program životní prostředí - Prioritní osa 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží
Oblast podpory: 4.1 - Zkvalitnění nakládání s odpady
 
Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 3 547 998 Kč
Požadovaný příspěvek: 1 543 369 Kč
Spoluúčast města: 2 004 629 Kč
Realizátor, termíny realizace projektu:
Termín realizace projektu: 2015

logo SFZP

 


Výzkum spokojenosti občanů Města Černošice

V rámci projektu "E-názor", který zorganizovala Schola Empirica, z.s. za podpory grantu z Islandu, Lichtenštjnska a Norska, proběhl v září a říjnu 2015 v Černošicích průzkum spokojenosti obyvatel s životem ve městě.

Zde jsou výsledky, které byly rovněž prezentovány veřejně 26. listopadu 2015 od 18 hod. v Club Kině.


Realizátor, termíny realizace projektu:
Termín realizace projektu: 2015, Schola Empirica, z.s.
 

2014


Park and Ride, přednádražní prostor Mokropsy

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Park and Ride, přednádražní prostor Mokropsy
 • Žádost o dotaci byla podána na ROP NUTS II Střední Čechy dne 30. 9. 2013, reg. číslo žádosti CZ.1.15/1.2.00/71.01667
 • Oznámení o schválení projektu k financování bylo městu zasláno dne 19.12. 2013
 • Dne 10.2. 2014 byla podepsána smlouva o poskytnutí podpory
 • V měsíci březnu 2014 se uskutečněno výběrové řízení na zhotovitele stavby a následně zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky.
 • Podklady z výběrového řízení byly dne 14. 3. 2014, společně s dalšími nezbytnými dokumenty předloženy poskytovateli dotace ke kontrole
 • Po provedené kontrole byla dne 16.4.2014 uzavřena smlouva se zhotovitelem.
Stručný popis projektu

Záměrem projektu je vytvoření  záchytného parkoviště „Park and Ride“ s možností krátkodobého parkování „Kiss and Ride“, v rámci něhož bude dobudováno i parkoviště pro jízdní kola u železniční zastávky Černošice- Mokropsy. Podél vozovky ul. Zd. Lhoty při železniční stanici Černošice- Mokropsy budou zhotovena kolmá parkovací stání. Směrem na jih od železniční zastávky se bude jednat o celkem 42 parkovacích stání a směrem na sever se bude jednat o 50 parkovacích stání. Součástí stavby bude také vybudování obslužných komunikací k parkovacím stáním, rekonstrukce komunikace ulice Zd. Lhoty, dostavba přístřešku pro stojany na jízdní kola a oplocení prostoru pro odkládání jízdních kol.

P+RP+R

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
ROP NUTS II Střední Čechy, výzva č. 71- oblast podpory 1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy
Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 5 719 070,90 Kč
Požadovaný příspěvek 1 591 422,07 Kč
Spoluúčast města  4 127 648,83 Kč
Realizátor, termíny realizace projektu:

V březnu 2014 proběhlo výběrového řízení na zhotovitele stavby

Dne 16. 4. 2014 byla uzavřena Smlouva o dílo na realizaci stavby se společností Ekostavby Louny s.r.o.

Termín realizace projektu: od 18. dubna 2014 do 19. září 2014.

Odkazy na doplňující informace:
Projektová dokumentace
logo ROP

 


Snížení prašnosti na území města Černošice

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Snížení prašnosti na území města Černošice
 • CZ.1.02/2.1.00/11.13310
 • Dne 19.12.2011 projekt splnil podmínky formální kontroly.
 • Dne 10.4.2012 byla žádost o dotaci akceptována SFŽP ČR.
 • Dne 29.8.2012 byla žádost o dotaci akceptována Řídícím výborem Operačního programu Životní prostředí.
 • Dne 26.2.2013 město obdrželo Registrační list akce a Rozhodnutí ministra ŽP o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu z prostředků SFŽP
Stručný popis projektu:

Předmětem žádosti o dotaci je pořízení čistícího samosběrného stroje s výkonným sacím zařízením, soustavou kartáčů a skrápěním.Cílem projektu je zavést intenzivní čištění vybraných zpevněných místních komunikací ve městě a tím zde snížit úroveň prašnosti.

prašnost

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Ministerstvo životního prostředí - Státní fond životního prostředí

Operační program životní prostředí - Prioritní osa 2 - Zlepšení kvality ovzduší a omezení emisí
Oblast podpory 2.1 - Zlepšení kvality ovzduší
Podoblast podpory 2.1.3 - Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů
 
Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 1 920 000,-Kč
Požadovaný příspěvek 1 728 000,-Kč
Spoluúčast 192 000,- Kč
Realizátor, termíny realizace projektu:

V první polovině roku 2014.

logo

Rozšíření separace a svoz biologického odpadu ve městě Černošice

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Rozšíření separace a svoz biologického odpadu ve městě Černošice
 • CZ.1.02/4.1.00/13.19025
 • Dne 12.4.2013 byla žádost o dotaci podána na Státní fond životního prostředí
 • Dne 15.5.2013 byla akceptována žádost o dotaci Státním fondem životního prostředí
 • Dne 13.8.2013 bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 13160344 a Registrační list akce
Stručný popis projektu

Předmětem žádosti o dotaci je pořízení svozové techniky s nosičem kontejnerů a 6 kusů velkoobjemových kontejnerů o objemu 9 m3. Cílem projektu je zavedení funkčního sběru bioodpadu rostlinného původu na území města Černošice.

Pořízené vozidlo s kontejnery

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Státní fond životního prostředí ČR

Operační program Životní prostředí - Prioritní osa 4 -Zkvalitnění s nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží

Oblast podpory 4.1 - Zkvalitnění nakládání s odpady
 
Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 1 950 000,-Kč
Požadovaný příspěvek  1 755 000,-Kč
Spoluúčast 195 000,- Kč
Realizátor, termíny realizace projektu:

Termín realizace projektu v první polovině roku 2014.logo


Herní prvky k cyklostezce

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Herní prvky k cyklostezce
 • Žádost o dotaci byla podána na Středočeský kraj dne 18.12.2013
Stručný popis projektu
V rámci projektu budou pořízeny 3 kusy herních prvků k cyklostezce. Herní prvky budou umístěny vedle horolezecké stěny u cyklostezky (sportpark Berounka). Herní prvky budou vhodné pro všechny věkové kategorie.
 
prvky
 
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
Středočeský kraj
Fond: Cestovní ruch
 
Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 105 000 Kč
Požadovaný příspěvek :   99 750 Kč
Spoluúčast města:    5 250 Kč
Termíny realizace projektu:
Termín realizace projektu v roce 2014.
 
Středočeský kraj

 


Aktivizační program pro seniory v Černošicích

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Aktivizační program pro seniory v Černošicích
 • Žádost o dotaci byla podána na Středočeský kraj dne 18.12.2013
Stručný popis projektu
V rámci projektu budou realizovány dva tematické výlety po České republice. Dále bude projektem zajištěna autobusová přeprava seniorů na plavání.
 
Aktivizační program
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
Středočeský kraj
Fond: Humanitární, sociální oblast
Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 62 000 Kč
Požadovaný příspěvek : 58 900 Kč
Spoluúčast města:    3 100 Kč
Termíny realizace projektu:
Termín realizace projektu v roce 2014.

Středočeský kraj 

 

2013


Revitalizace stromů na hřbitově

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Revitalizace stromů na hřbitově
 • Evidenční číslo: FŽP/ZŽP/013758/2012
 • Dne 19.3.2012 byla žádost o dotaci schválena Zastupitelstvem Středočeského kraje
 • Dne 11.9.2012 byla uzavřena Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu životního prostředí a zemědělství v rámci Tématického zadání Zkvalitnění životního prostředí.
 • Dendrologickým posudkem bylo zjištěno, že více stromů, než bylo předpokládáno v projektu bude potřebovat odborně ošetřit. Z tohoto důvodu město Černošice požádalo Středočeský kraj o navýšení závazných parametrů (počet ošetřených stromů) projektu. Dne 4.2.2013 Rada Středočeského kraje žádost o změnu schválila.
Stručný popis projektu:

Předmětem žádosti o dotaci byla komplexní revitalizace stávajících dřevin a kácení nevhodných dřevin na dvou hřbitovech města Černošice, tak aby se dlouho neudržované hřbitovy vrátily co nejblíže podobě z druhé poloviny 19. století.

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Středočeský kraj

Středočeský Fond životního prostředí a zemědělství - Zkvalitnění životního prostředí
 
Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem 180 870,75 Kč
Požadovaný příspěvek 171 827,21 Kč
Spoluúčast města    9 043,54 Kč
Realizátor, termíny realizace projektu:

Tomaš Gut, 1.7.2012 - 31.8.2013

 

.

 


Zlepšení procesního řízení a strategickéhop managementu města Černošice

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Zlepšení kvality procesního řízení a strategického managementu města Černošice
 • CZ.1.04/4.1.01/53.00083
Stručný popis projektu:

Realizace projektu vychází z potřeby města posílit institucionální kapacity a efektivnost výkonu územní veřejné správy a veřejných služeb města Černošice.

Obsahem projektu bylo zlepšení kvality procesního řízení a strategického managementu MěÚ Černošice. V rámci projektu bylo realizováno 9 klíčivých aktivit:

 1. Administrativní zajištění projektu
 2. Zpracování a následná implementace metodiky projektového řízení
 3. Plánování rozvoje sociálních služeb (KPSS)
 4. Dosažení kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2009
 5. Zvýšení efektivnosti řízení rizik v rámci městského úřadu
 6. Průzkum veřejného mínění
 7. Vytvoření strategie rozvoje města Černošice a její implementace
 8. Podpůrná školení vybraných zaměstnanců úřadu
 9. Činnosti spojené s členstvím Benchmarkingové iniciativě 2005

Projekt byl realizován v období od 1. 9. 2010 – 31. 8. 2013. Část klíčových aktivit projektu byla řešena dodavatelsky a část z vnitřních zdrojů. Do realizace projektu byli aktivně zapojeni zaměstnanci úřadu.

V rámci projektu vzniklo:
 1. Metodika projektového řízení
 2. Metodika řízení sociálních služeb - komunitní plán
 3. Certifikát kvality v rámci normy ČSN EN ISO 9001:2009
 4. Manuál BOZP
 5. Příručka kvality
 6. Atest č. AT 110002 informačních systémů
 7. Průzkum veřejného mínění 
 8. Strategie městského úřadu města Černošice
 9. Aktualizovaný grafický manuál města Černošice
 10. Strategický plán města Černošice
 11. Vytvořený akční plán
 12. benchmarkingové analýzy
 13. proškolení celkem 36 osob (15 zaměstnanců + 21 zastupitelů).
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Ministerstvo vnitra ČR („MVČR“), OP Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy, výzva č. 53 „Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy“.


Procesní řízení

Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem 6 153 765  Kč
Dotace 5 230 700 Kč
Spoluúčast města    923 065 Kč
Realizátor, termíny realizace projektu:

1.9.2010 - 31.8.2013

Doplňující informace:

Souhrnné vyhodnocení dotazníků spokojenosti občanů s prací MěÚ:

Loga EU

 


Likvidace následků povodní ve městě Černošice
Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Likvidace následků povodní 2013 ve městě Černošice
 • Dne 27. 6. 2013 byla žádost o podporu podána na Státní fond životního prostředí ČR
 • Dne 8. 7. 2013 byla žádost o podporu zaregistrovánaStátním fondem životního prostředí ČR
 • Dne 9. 8. 2013 byla žádost o podporu Státním fondem životního prostředí schválená.
 Stručný popis projektu:

Předmětem žádosti o podporu byl nákup 10 kusů kondenzačních vysoušečů a 3 kusů vysokotlakových čistících strojů Wap, které sloužily k vysoušení objektů a k likvidaci nánosů po povodni 2013. Dále v rámci žádosti byly pořízeny prostředky (lopaty, kolečka, kartáče,atd.) určeny k likvidaci odpadu vzniklého v důsledku povodní 2013.

Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem 163 765 Kč
Dotace 145 795 Kč
Spoluúčast města   17 970 Kč
Realizátor, termíny realizace projektu:

Město Černošice v průběhu měsíce června nakoupilo výše uvedené prostředky na likvidaci škod vzniklých povodní 2013.

n

 


Zateplení Základní školy Černošice, Komenského 77
Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Zateplení Základní školy Černošice, Komenského 77
 • Žádost o dotaci byla podána na Státní fond životního prostředí dne 1. 3. 2012. 
 • Dne 16.5.2012 byla žádost o podporu z prostředků Operačního programu Životního prostředí akceptována.
 • Dne 29.8.2012 byla žádost o dotaci akceptována Řídícím výborem Operačního programu Životní prostředí
 • Dne 17.12.2012 město obdrželo Registrační list akce a Rozhodnutí ministra ŽP o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu z prostředků SFŽP
 • Dle podmínek Rozhodnutí bylo nutné uskutečnit výběrové řízení na zhotovitele stavby a uzavřít smlouvu o dílo a tyto doklady spolu s dalšími dle závazných pokynů OPŽP předložit ke kontrole na SFŽP (odevzdáno dne 18.4.2013).
 • Dne 22.8.2013 bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí podpory a následně bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnut podpory a dne 9. 9. 2013 uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP.
 Stručný popis projektu:

Jednalo se o zateplení fasády objektu základní školy v ulici Komenského kontaktním zateplovacím systémem. Při tomto řešení bylo zachováno architektonické členění hlavního průčelí vč. portálu vstupních dveří. Vzhledem k tomu, že v roce 2010 již byla provedena výměna původních dřevěných špaletových oken za nová plastová s izolačním dvojsklem, byla v režimu dotace zahrnuta pouze tepelná úprava vlastní fasády.

Zateplení ZŠ Komenského Zateplení ZŠ Komenského

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
Státní fond životního prostředí ČR
Operačního programu Životní prostředí - Prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie
Oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla, primárně zaměřena na realizaci úspor energie (zateplení)
 
Náklady (stavební) celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem 2 661 432 Kč
Způsobilé výdaje 1 711 432 Kč
Nezpůsobilé výdaje    950 000 Kč
Dotace (90% ze způsob. výdajů) 1 540 288,80 Kč
Spolúčast města (171 413,20,- + nezp. výdaje 950 000,-) 1 121 143,20 Kč
Celkové náklady za projekt:

3,1 mil. Kč

Realizátor, termíny realizace projektu:

Chládek & Tintěra, a.s., 1.7. - 31.8.2013

logo

 


Cyklodoprava Regionu Dolní Berounka
Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Cyklodoprava Regionu Dolní Berounka
 • Žádost o příspěvek z prostředků ROP Střední Čechy zajišťoval Svazek obcí -Region Dolní Berounka, jehož je město Černošice členem a prostřednictvím něhož se účastní předmětné výzvy
 • Žádost o dotaci byla podána dne 31.8.2011
 • Dne 29. 6. 2012 byla mezi ROP SČ a Svazkem obcí – Regionem Dolní Berounka uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace. Akce byla financována za spoluúčasti Evropských fondů – zprostředkovatel ROP NUTS II Střední Čechy.
 Stručný popis projektu:

Výstavba nových cyklostezek v úsecích Na Vírku, Pod Hladkou Skálou, Ke Skále a V Lavičkách v návaznosti na stávající cyklotrasy směrem do Radotína a Dobřichovic. Projektem byly pořízeny lavičky s odpočívadly a stojany na kola. Dále byla vybudována terasa pro cyklisty v úseku Ke Skále.                     

Součástí původního záměru projektu bylo vybudování terasy pro cyklisty v úseku Ke Skále. Při administraci projektu bylo poskytovatelem dotace rozhodnuto, že náklady související s vybudováním terasy pro cyklisty by byly neuznatelné. Z tohoto důvodu se terasa pro cyklisty společně s tímto projektem nerealizovala.

Cyklo1Cyklo2Cyklo3

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
ROP NUTS 2 Střední Čechy, oblast podpory 1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy, výzva č. 54
 
Náklay celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem 17 841 653,92 Kč
Způsobilé výdaje 17 313 148,95 Kč
Nezpůsobilé výdaje      528 504,97 Kč
Dotace (80%) 13 850 519,15 Kč
Spolúčast města (20% ze způsobilých + nezpůsobilé výdaje dle dodatků)   3 838 142,79 Kč

Vzhledem k tomu, že došlo dle vysoutěžené ceny v e-aukci ke změně (úspoře) způsobilých výdajů oproti výdajům uvedeným ve smlouvě o dotaci a bylo rozhodnuto o tom, že se nebude realizovat terasa pro cyklisty (což byly veškeré nezpůsobilé výdaje), byly způsobilé výdaje i částka dotace ze strany poskytovatele přepočítána.

Realizátor, termíny realizace projektu:

 Vodohospodářské stavby, spol. s r.o., 1.8.2012 - 11.10.2013

Odkazy na doplňující informace:

logo ROP

 


Dětské hřiště u Základní školy Černošice
Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Dětské hřiště u Základní školy Černošice
 Stručný popis projektu:

Předmětem projektu bylo vybudování multifukčního dětského hřiště pod Základní školou. Dětské hřiště tvoří 11 herních prvků: herní jehlan se skluzavkou a velkým tobogánem, lanovka, pískoviště 3x3m, opičí dráha, tělocvičná herní sestava, síťová prolézací polokoule, herní prvek s pavučinou a hnízdem, kolotoč s prolézačkou, trojmístná houpačka s košem, trojitá hrazda, houpačka Bidlo. U všech herních prvků byly vytvořeny kvalitní dopadové plochy. Dále bylo hřiště doplněno městským mobiliářem (lavičky, odpadkové koše).

Dětské hřiště Dětské hřiště

Financování:

Realizace dětského hřiště u Základní školy byla fincována z darů a z rozpočtu města Černošice. Město Černošice dostalo finanční příspěvek (dar) od pana Martina Moravce a od společnosti Muchovo muzeum, s.r.o.

Celkové náklady:  1 905 801,43 Kč
Martin Moravec:     200 000 Kč
Muchovo museum, s.r.o.:     500 000 Kč
Z rozpočtu města Černošice:  1 205 801,43 Kč
Realizátor, termíny realizace projektu:

 KARIM Europe, s.r.o. 1.7. - 6.11.2013

Odkazy na doplňující informace:

Kulturně - společenský sál Černošice
Popis projektu:

V prosinci 2012 zastupitelstvo města schválilo koupi kulturně-společenského sálu v objektu Centra Vráž. Sál byl vybudován podle požadavků města jako náhrada za bývalé kulturní středisko, které muselo ustoupit nové výstavbě.

sal

Sál byl zakoupen za 7,1 mil. Kč, ale součástí kupní smlouvy s IBS Rokal bylo též ujednání o jeho dokončení a vybavení v celkové hodnotě 2,6 mil. Kč. Dalších cca 1 mil. Kč stálo vybavení nábytkem, audio-video aparaturou, osvětlením, menším pódiem, zrcadlovou stěnou apod. Na vybavení sálu se městu podařilo získat dotaci skrze program MAS Karlštejnsko, zbytek hradilo město samo.

 Zde jsou k dispozici některé další, starší i aktuální podklady:

Nový sál o rozměru cca 120 m2 (+ 80 m2 zázemí) poskytuje prostor pro různé volnočasové aktivity (taneční či divadelní kroužek, sportovní kroužky, fitness a zdravotní cvičení), společenské události (slavnostní setkání, dětská představení), výstavní akce, kulturní a vzdělávací akce (koncerty a představení, přednášky a semináře) apod., a dle kapacity i pro další komerční využití.Provoz sálu byl zahájen od září 2013.

sál1sál2sál4sál3

Koupě sálu

Financování: vlastní zdroje

Náklady: 9 700 000,- Kč

Vybavení sálu
 • Název a číslo projektu: 
  Vybavení kulturního sálu Černošice, č. 13/018/41200/194/000812
 • Žádost o dotaci byla podána na MAS Karlštejnsko dne 5. 2. 2013 do Programu rozvoje venkova, Fiche č. 2 - Občanské vybavení a služby Karlštejnska
 • Dne 26.2.2013 byl projekt výběrovou komisí vybrán k financování realizace.

V rámci projektu byla pořízena audiovizuální technika, židle, jeviště, osvětlení jeviště, recepce.

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Vybavení sálu: MAS Karlštejnsko, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova - Program rozvoje venkova, opatření IV. 1.2. Leader, Fiche č. 2 - Občanské vybavení a služby.

Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 604 516,-Kč
Nezpůsobilé výdaje (DPH): 104 916,-Kč
Požadovaný příspěvek 449 640,-Kč
Spoluúčast 49 960,- Kč
Realizátor, termíny realizace projektu:

Stavební dokončení a vnitřní vybavení kulturního sálu bylo realizováno do 28.11.2013.

vlajkaleadrkarp

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do evropských oblastí

 


Rekonstrukce hasičské zbrojnice

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Přístavba hasičské zbrojnice
Stručný popis projektu:

Rekonstrukce hasičské zbrojnice je zaměřena na stavební úpravy stávajícícho objektu, nástavbu 2. NP, včetně celkového zateplení budovy a provedení fasády a rozvodů technologických instalací.

hasičská zbrojnice

Financování:

 • úvěr
Náklady:

Náklady: 4 474 603,- Kč

Realizátor, termíny realizace projektu:

TOST.cz,s.r.o., 26.4.- 31.10.2013

Odkazy na doplňující informace:

 

2012


Rozvoj služeb eGovernmentu ORP Černošice I-III (Technologické centrum)

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Rozvoj služeb eGovernmentu ORP Černošice I-III (Technologické centrum)
 • CZ.1.06/2.1.00/06.06883
 • Žádost o dotaci byla 31.5.2010 předána na Centrum pro regionální rozvoj ČR, žádost byla schválena. K žádosti o dotaci byla zpracována studie proveditelnosti.
 • Dne 1.3.2011 obdrželo město od Ministerstva vnitra Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Stručný popis projektu:

Realizace projektu vycházela z potřeby rozvíjet a zkvalitňovat poskytování veřejných služeb územní samosprávou a to zejména prostřednictvím zavádění ICT v územní veřejné správě a závádění služeb eGovernmentu.

Obsahem projektu byl rozvoj služeb eGovernmentu v ORP Černošice prostřednictvím:

 • zřízení technologického centra obce (aktivita I.)
 • pořízení elektronické spisové služby v obvodu ORP Černošice (aktivita II.)
 • vnitřní integrace úřadu (aktivita III.)

Realizace projektu byla rozdělena do dvou etap:

 • etapa č. I. (1.10.2010 – 31.7.2011) – bylo vytvořeno technologické centrum s rozšířenou působností. Technologické centrum umožní posílit infrastrukturu ICT a podpořit ORP ve snaze o standardizaci IS obcí v rámci správního obvodu a zajištění stanovené úrovně služby. Dále v této etapě byla zavedena elektronická spisová služba. Spisová služba byla zřízena pro ORP Černošice a 45 obcí v jejím správním obvodu.

 • etapa č. II. (1.8.2011 – 29.2.2012) – vnitřní integrace úřadu, která spočívala v nákupu, instalaci a zprovoznění softwarových aplikací připívajících k efektivnějšímu a transparentnějšímu fungování úřadu ORP.

Dne 14. 12. 2010 byla v Informačním systému veřejných zakázek pod číslem 60053944 v otevřeném řízení uveřejněna nadlimitní veřejná zakázka na dodávky, která obsahovala 10 částí. Na jednotlivé části veřejné zakázky byli z uchzečů vybráni následující dodavatelé, kromě dvou částí (003 a 004), na které nebyla podána žádná nabídka:

 • v části 001 - CALEUM s.r.o,
 • v části 002 - ALEF NULA a.s.,
 • v části 005 - Novell Professional Services Česká republika, s.r.o.,
 • v části 006 - POLYSOFT, s.r.o.,
 • v části 007 - GORDIC spol. s.r.o.,
 • v části 008 - TRIADA, spol. s.r.o.,
 • v části 009 - ALIS spol. s.r.o.,
 • v části 010 - GORDIC spol. s.r.o.

Chybějící komponenty se v souladu s platnou směrnicí příjemce č. 5/2009, o nakupování a výběru dodavatelů, soutěžily prostřednictvím elektronického tržiště GEM:

 • G11/88693 - POLYSOFT, s.r.o,
 • G11/90142 - Kapsch s.r.o.,
 • G11/92361 - Servodata a.s.
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Ministerstvo vnitra ČR („MVČR“), Integrovaný operační program, oblast podpory 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě, výzva č. 06 „Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích“.

Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast (bez DPH):
Předpokládané náklady celkem: 5 990 684,- Kč
Požadovaná dotace: 5 092 081,- Kč
Spoluúčast:    898 603,- Kč
Realizátor, termíny realizace projektu:

Projekt byl realizován v období od 1. 10. 2010 do 29. 2. 2012. Aktivity projektu byly realizovány dodavatelsky.

Odkaz na doplňující informace:

Analýza chodu úřadu

.

 


 Oáza Klatovská

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Oáza Klatovská
 Stručný popis projektu:

V rámci projektu bylo obnoveno dětské hřiště. Na hřiště byly umístěny nové herní prvky: pískoviště Ohrádka s plachtou, houpačka Kládovka, fotbalová minibranka, malovací tabule Čmáralka. Dále bylo hřiště vybaveno ohništěm a lavicí se stolem. Pro město Černošice je důležitá zodpovědnost k životnímu prostředí, z tohoto důvodu byly vybrány herní prvky vyráběné z přírodních materiálů od společnosti Tomovy parky,s.r.o.

Forma financování:

Projekt byl financován ve výši 118 276,-Kč společností PRO.MED.CS Praha a.s., na základě darovací smlouvy.

Náklady celkem a spoluúčast:
Náklady celkem: 118 276,- Kč
PRO.MED.CS Praha: 118 276,- Kč
 
Realizátor, termíny realizace projektu:

 Termín realizace: 1.12.2011 - 30.6.2012.

Odkazy na doplňující informace:
 

Park Domu s pečovatelskou službou

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Park DPS
 Stručný popis projektu:

V rámci projektu bylo instalováno 7 kusů herních prvků (houpačka ptačí hnízdo a 6 kusů trampolín o rozměrech 125x125 cm) v parku u Domu s pečovatelskou službou města Černošice. Pro město Černošice je důležitá zodpovědnost k životnímu prostředí, z tohoto důvodu byly vybrány herní prvky vyráběné z přírodních materiálů od společnosti Tomovy parky,s.r.o.

park DPS 1park DPS2

Forma financování:

Projekt byl financován ve výši 374 353,-Kč společností PRO.MED.CS Praha a.s., na základě darovací smlouvy.

Náklady celkem a spoluúčast:
Náklady celkem: 374 353,- Kč
PRO.MED.CS Praha: 374 353,- Kč
 
Realizátor, termíny realizace projektu:

 Termín realizace: 1.12.2011 - 30.6.2012.

Odkazy na doplňující informace:

 

 


Posilovací prvky pro seniory k DPS

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Posilovací prvky pro seniory k DPS
 • Dne 5. 4. 2012 byla žádost o dotaci schválena
 • Dne 23.9.2012 byla provedena instalace posilovacích prvků pro seniory k Domu s pečovatelskou službou
 Stručný popis projektu:

Předmětem žádosti o dotaci bylo pořízení 2 kusů posilovacích prvků (procvičování kloubů a elipsovité zařízení) pro seniory do parku u Domu s pečovatelskou službou města Černošice.

cvičební prvky

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

 Nadace správného životního stylu

Náklady celkem a spoluúčast:
Náklady celkem: 90 574,- Kč
Dotace: 55 594,- Kč
Spoluúčast města: 34 980,- Kč
 
Realizátor, termíny realizace projektu:

  1.5.2012 - 30.9.2012

Odkazy na doplňující informace:

 


Regály pro městskou knihovnu Černošice

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Regály pro městskou knihovnu Černošice
 • Evidenční číslo: KUL/POK/013693/2012
 • Dne 19.3.2012 byla žádost o dotaci schválena Zastupitelstvem Středočeského kraje
 • Dne 6.8.2012 byla uzavřena Smlouva o poskytnutí účelovédotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek v rámci Tématického zadáni Podpora obecních knihoven
 Stručný popis projektu:

Předmětem žádosti o dotaci je pořízení 25 kusů regálů na knihy. Cílem projektu je rozšířit prostory (regály) pro ukládání knih, které jsou nedostatečné, tak aby byl zajištěn, co největší volný výběr knih čtenářům.

Celkem bylo nakoupeno 34 kusů regálů. 9 kusů regálů bylo hrazeno z rozpočtu města.

Regály knihovna

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Středočeský kraj

Středočeský Fond kultury a obnovy památek - Podpora obecních knihoven
Náklady celkem a spoluúčast:
Náklady celkem: 95 880,- Kč
Dotace: 50 000,- Kč
Spoluúčast města: 45 880,- Kč
                                                                                                                               
Realizátor, termíny realizace projektu:

 LAMINO Stolařské potřeby

1.5.2012 - 9.10.2012

Odkazy na doplňující informace:

.

 


Úprava autobusových zastávek hromadné dopravy v Černošicích

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Úprava stávajících autobusových zastávek a stavba nových.
 • Žádost o příspěvek z prostředků ROP Střední Ćechy zajišťoval Svazek obcí - Region Dolní Berounka, jehož je město Černošice členem a prostřednictvím nehož se účastní předmětné výzvy.
 • Žádost o příspěvek podána dne 31.1.2011 do výzvy č. 64 (prioritní osa 15.1 doprava, oblast podpory 1.2 udržitelné formy veřejné dopravy - zastávky a terminály).
 Stručný popis projektu:

Jednalo se o úpravu stávajících autobusových zastávek a výstavbu nových. Celkem bylo v rámci předmětného projektu upraveno 7 autobusových zastávek na území města Černošice. U některých autobusových zastávek došlo pouze k osazení zastávkového přístřešku, lavičky, koše a označníku. U některých byla upravena i nástupní plocha, přístupový chodník a došlo k vytvoření nového autobusového zálivu. Bližší informace o jednotlivých zastávkách jsou uvedeny pod odkazem detailní popis.

Zastávka U Transformátoru

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

 ROP NUTS 2 Střední Čechy, operační program CZ.1.15, výzva č. 64

Náklady celkem a spoluúčast:
Předpokládané náklady celkem: 2 537 896,- Kč
Administrativní náklady projektu:    372 047,- Kč
Mapy, tabulky, plochy pro jízdní řády:      37 000,- Kč
Stavby autobusových zastávek: 2 128 249,- Kč
Požadovaný příspěvek (72,5 % ze způsobilých výdajů): 1 839 975,- Kč
Spoluúčast města (27,5%)    697 921,- Kč
 

Odkazy na doplňující informace:

 

logo ROP


Rekonstrukce ulice Komenského

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Rekonstrukce ulice Komenského
 • Žádost o příspěvek podána na ROP Střední Čechy dne 31.3.201 dle výzvy č. 58 (prioritní osa 15.1. doprava ,oblast podpory 1.1. regionální dopravní infrastruktura – místní komunikace)
 • Registrační číslo projektu: CZ.1.15/1.1.00/58.01231
 • Dne 17.8.2011 město obdrželo Oznámení z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy ( "ROP Střední Čechy"), že projekt splnil všechna kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí a dále postoupil do procesu věcného hodnocení.
 • Dne 5.10.2011 byl projekt schválen Výborem Regionální Rady a doporučen k financování z ROP Střední Čechy.
 • Dne 26.10.2011 obdrželo město od Regionální rady soudržnosti SČ návrh Smlouvy o poskytnutí dotace. Smlouvu a vyčleněné finanční prostředky schválilo po projednání Radou města Zastupitelstvo města dne 3. 11. 2011.
 • Dne 22. 12. 2011 byla uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace. Akce bude financována za spoluúčasti Evropských fondů – zprostředkovatel ROP NUTS II Střední Čechy.
 Stručný popis projektu:

Rekonstrukce ulice Komenského včetně výstavby přilehlých chodníků, rekonstrukce vodovodního řadu a stávající dešťové kanalizace, výstavba 3 nových osvětlených přechodů a úprava točny pro autobusy.

Výstavba chodníků a točna pro autobusy byly dle pravidel a podmínek ROP SČ zařazeny do nezpůsobilých výdajů.
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
ROP NUTS II Střední Čechy, operační program CZ.1.15, výzva č. 58
Náklady celkem a spoluúčast:
Náklady celkem:         11 422 699,- Kč
Nezpůsobilé výdaje:           3 928 957,- Kč
Způsobilé výdaje:           7 493 742,- Kč
Dotace:           5 432 962,- Kč
Spoluúčast (27,5% ze způsobilých výdajů + nezpůsobilé výdaje)           5 989 737,- Kč
 
Realizátor, termíny realizace projektu:

 STRABAG, a.s., realizace: 15. 3. - 30. 9. 2012

Komenského ul.    Komenského ul.    Komenského ul.

Odkazy na doplňující informace:

 

logo ROP

 


Samostatný přivaděč vodovodu do Černošic - propojení řádu Radotín

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Smlouva o dílo s vybraným zhotovitelem – EKIS, spol s r.o.
 • Trojstranná smlouva o podmínkách výstavby na území hl. m. Prahy mezi městem Černošice, PVS a PVK
 Stručný popis projektu:

Výstavba nového vodovodního přivaděče z Radotína ke zvýšení kapacity přiváděné vody pro město Černošice

Forma financování:

vlastní zdroje (popř. úvěr)

Náklady celkem a spoluúčast:
Náklady celkem:          3 508 710,- Kč
Náklady celkem dle Dodatku č. 1:          3 708 708,85 Kč
 
Realizátor, termíny realizace projektu:
Zhotovitel stavby EKIS, spol. s.r.o.
Termín zahájenín dle smlouvy listopad 2010
Termín předání staveniště 16.2.2011
Termín ukončení díla dle Dodatku č. 2  31.12.2012
Odkazy na doplňující informace:
 • Detailní popis
 • Dodatek č.1 - Dodatek ke smlouvě byl uzavřen z důvodu navýšení celkové ceny díla na 3 708 708,85 Kč (v rámci provádění díla došlo ke zřízení nové vodoměrné šachty, k provedení proplachů na stávajících rozvodech vody v souvislosti s napojením nových uzlů vodovod. přivaděče a změnila se tlaková třída materiálu vodovod. přivaděče)
 • Dodatek č.2 - Dodatek ke smlouvě byl uzavřen z důvodu změny termínu dokončení díla na 31. 12. 2012 (prodloužení termínu dokončení bylo nutné v koordinaci s dokončením akce Radotín - Viničky realizovanou Hl. městem Prahou).

 

2011


Rekonstrukce ulice Střední

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Rekonstrukce ulice Střední
 • dle smlouvy: ul. Gorkého – Školní a ul. Vrážská – Gogolovaj
 • dle dodatku ke smlouvě: ul. Gorkého – Školní a ul. Mládežnická – Gogolova
Stručný popis projektu:

V rámci projektu byla realizována rekonstrukce 2 úseků komunikace v ulici Střední.

ul. Střední

Forma financování:

úvěr

Náklady celkem:
Náklady celkem:
5 057 472,- Kč vč. DPH – cena dle smlouvy o dílo
4 580 956,- Kč vč. DPH - cena dle smluvního dodatku
Realizátor, termíny realizace projektu:
Zhotovitel stavby: Alstap, s.r.o.
Termín zahájení dle smlouvy: 19.9.2010
Termín předání staveniště: 16.9.2010
Termín ukončení díla dle smlouvy: 80 dní od zahájení stavby

 

 • Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo: 16.12.2010 – předmětem bylo zmenšení rozsahu stavby, snížení ceny díla
 • Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo: 24.2.2011 – předmětem změna termínu dokončení stavby na 14.3.2011
Odkazy na doplňující informace:

 Rekonstrukce automatické tlakové stanice ve vodojemu Vráž

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Rekonstrukce automatické tlakové stanice ve vodojemu Vráž
Stručný popis projektu:

Dodávka a montáž zařízení ATS o kapacitě 20 l/s včetně demontáže stávající ATS a likvidace demontovaného materiálu. Důvodem rekonstrukce byla nutnost posílení tlaku vody v horním tlakovém pásmu.

Vodojem Vráž Vodojem Vráž

Forma financování

Projekt byl spolufinancován ve výši 1 000 000 ,- Kč společností Prague Hills, s.r.o. na základě plánovací smlouvy.

Náklady celkem:
Náklady celkem: 1 613 284,- Kč
Společnost Prague Hills s.r.o. 1 000 000,- Kč
Spoluúčast města:    613 284,- Kč
Realizátor, termíny realizace projektu:

Aquaconsult, s.r.o.

31. 7. 2011

 


Mateřská škola Barevný ostrov

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Výstavba mateřské školy Černošice, ulice Pod Ptáčnicí
 • CZ.1.15/3.2.00/39.00900
 • Žádost o dotaci podána na ROP SČ dne 15. 12 .2009
 • Smlouva o poskytnutí dotace uzavřena dne 25. 10. 2010
Stručný popis projektu:

Dne 19. 11. 2010  byla zahájena výstavba mateřské školy. Na základě výběrového řízení byla vybrána realizační firma Konstruktiva Branko, a.s. V rozmezí března až května 2011 byla provedena hrubá stavba objektu zahrnující suterén a dvě nadzemní podlaží v severní části a spojovací krček a dvě nadzemní podlaží u jižní části objektu MŠ. Červen až srpen 2011 - byl řešen interiér MŠ (návrh, vysoutěžení zhotovitele - Kořan nábytek, s.r.o.). Realizace interiérů proběhla v říjnu 2011. Společnost Pražské výtahy, s.r.o. s cenou 1 243 200,- Kč vč. DPH instalovala výtah zajišťující bezbariérovost MŠ. 

V souvislosti s plánovaným zvýšením kapacity kuchyně v ZŠ Černošice (pro nový počet strávníků v objektu MŠ) byla zpracována projektová dokumentace pro rozšíření technologie stávající kuchyně. Proběhlo výběrové řízení na zhotovitelskou firmu a vlastní realizaci provedla v srpnu vybraná firma TeS, spol. s r.o., Chotěboř. Školní kuchyně byla mimo jiné vybavena novými myčkami nádobí a elektrickými konvektomaty, které zkvalitní a urychlí přípravu jídel pro děti v základní i mateřské škole.

Na základě jednání se zhotovitelem stavby firmou Konstruktiva Branko, a.s. došlo k dohodě o urychleném postupu prací a zkrácení finálního termínu stavby. Nový termín dokončení byl potvrzen uzavřeným smluvním dodatkem č. 2 a je stanoven na 30. 9. 2011.
 
Závěrem byly řešeny venkovní úpravy areálu – tj. čisté terénní úpravy, komunikace pro pěší, vybavení hřišť, výsadba zeleně, oplocení, parkoviště apod. Dne 30. 9. 2011 byla stavba MŠ ukončena a zhotovitelem předána.Stavba byla kompletně zkolaudována dne 23. listopadu 2011.
 
.  .
 
Architektonické a stavebně technické řešení:

 

Vizualizace provedení dětského hřiště nové školky:
Školka Vápenice

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Středočeský kraj, Regionální operační program NUTS 2 Střední Čechy (ROP SČ), oblast podpory 3.2 Rozvoj měst a rozvoj venkova, výzva č. 39

Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast (bez DPH):
Náklady celkem: 26 571 270,- Kč
Dotace: 14 721 335,- Kč
Spoluúčast: 11 849 935,- Kč

 

 Realizátor, termíny realizace projektu:

Konstruktiva Branko, a.s.

19. 11 .2010 - 15. 2. 2012

logo ROP 

 


Oprava Puškinovy ulice po přívalových deštích v 6/2010

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Oprava Puškinovy ulice po přívalových deštích v 6/2010
 • Identifikační číslo EDS: 217D117006630 dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Stručný popis projektu:

V rámci projektu byla opravena místní komunikace včetně chodníků, která byla poškozena po přívalových děštích v červnu 2010. Oprava zahrnovala zhotovení nového asfaltového povrchu v délce 116 m a šířce 3 m (včetně konstrukčních vrstev).

 • žádost o dotaci byla podána na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR („MMR ČR“) dne 23.12.2010.
 • dne 13.6.2011 byl vydán "Registrační list akce"
 • dne 11.7.2011  bylo schváleno Radou města zadání zhotovení opravy firmě Pozemní komunikace Bohemia, a.s., se kterou byla následně uzavřena Smlouva o dílo
 • rekonstrukci komunikace předcházela oprava vodovodního řádu v trase stávajícího vodovodu včetně vodovodních přípojek k jednotlivým nemovitostem. Rekontrukce byla provedena dle projektové dokumentace firmy Šetelík OLiva, s.r.o., samotnou realizaci provedla na základě vypsaného VŘ firma Aquaconsult, a.s. Oprava byla realizována v obdodí 22.8. - 12.9.2011.
 • dne 29.8.2011 město obdrželo od poskytovatele podpory "Rozhodnutí o poskytnutí dotace"
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Dotační titul – Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou.

Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
Předpokládané náklady celkem: 626 407,- Kč
Požadovaná dotace: 438 000,- Kč
Spoluúčast: 188 407,- Kč
Realizátor, termíny realizace projektu:

Realizace projektu se plánuje na 15.9. - 15.10.2011

Puškinova ul.

Odkazy na doplňující informace:


Spolufinancované rekonstrukce části místních komunikací - Berounská, Na Ladech, Ostružinová

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Rekonstrukce části místních komunikací - Berounská, Na Ladech, Ostružinová
Stručný popis projektu:

Na základě nabídek občanů na spolufinancování rekonstrukce části nezpevněných místních komunikací Berounská, Na Ladech a Ostružinová bylo Radou města rozhodnuto o zhotovení nových asfaltových povrchů vč. konstrukčních vrstev v rozsahu zpracované projektové dokumentace. Jedná se o tyto části místních komunikací:

 • Berounská – slepá část – délka 34,5 m, šířka 4 m
 • Na Ladech – úsek (Mokropeská – Jabloňová)  - délka 142 m šířka 5 m
 • Ostružinová – úsek (Čapkova – Dobřichovická) – délka 102 m, šířka 5,5 m

Na základě vypsaného VŘ byla dne 30. 6. 2011, na doporučení hodnotící komise, vybrána a schválena Radou města zhotovitelská firma Pozemní komunikace Bohemia, a.s., se kterou byla následně uzavřena Smlouva o dílo na realizaci všech tří komunikací.

ul. Berounská   ul. Na Ladech   ul. Ostružinová 

Forma financování:

Na rekonstrukci se podíleli jednotlivý občané města Černošice, dle uzavřených Smluv o výstavbě, následujícími podíly: v ul. Berounská 50% s celkové částky, která byla pokrácena o dodávku zatravňovacích dlaždic. U ul. Na Ladech a Ostružinové min. 30% z celkových nákladů na rekonstrukci.

Náklady celkem a spoluúčast:
  Berounská  Na Ladech Ostružinová
Náklady celkem    167 847,00 Kč 741 566,91 Kč 801 847,00 Kč
Podíl spoluobčanů    78 313,50 Kč 240 000,00 Kč 240 500,00 Kč
Podíl města 89 533,50 Kč 501 566,91 Kč 561 347,00 Kč
Realizátor, termíny realizace projektu:

Pozemní komunikace Bohemia, a.s.

Termín realizace: 15. 8. - 14. 10. 2011         

Odkazy na doplňující informace:

Komunitní plánování sociálních služeb města Černošice

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:

Jedná se o dílčí součást projektu „Zlepšení kvality procesního řízení a strategického managementu města Černošice“, registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.01/53.00083.

Stručný popis projektu:

Cílem projektu bylo zmapovat potřeby jednotlivých skupin občanů, stanovit priority a hledat cesty k efektivnímu uspokojování těch potřeb, o něž je skutečně zájem. Do projektu se mohli v období 2010 - 2011 zapojit mimo jiné aktivní zástupci veřejnosti a poskytovatelé sociálních služeb. S každou pracovní skupinou se uskutečnila 4 setkání a dále probíhala práce v terénu a jednání s dalšími institucemi. Dále probíhalo veřejné dotazníkové šetření. Výsledkem je dokument - Komunitní plán sociálních služeb, a dále Adresář poskytovatelů služeb.

Pracovní skupiny projektu:

 • rodiče dětí předškolního věku
 • senior
 • člověk se zdravotním postižením
Výsledný dokument:

Komunitní plán sociálních služeb města Černošice - výsledný dokument 

Adresář poskytovatelů sociálních služeb (2011)

 

Fotografie pracovní skupiny rodiny s dětmi            Schuzka senioři            Schůzka ZTP

 

Vyhodnocení dotazníků:
Forma financování

Tento projekt je jako dílčí součást spolufinancován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pod názvem zastřešujícího projektu „Zlepšení kvality procesního řízení a strategického managementu města Černošice“, registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.01/53.00083.

Realizátor, termíny realizace projektu:

Město Černošice, 2010 - 2011, garant projektu: Miroslav Strejček, vedoucí DPS.

Loga EU

2010 a starší


Černošice - bezbariérové chodníky, etapa Centrum Černošice

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Černošice - bezbariérové chodníky, etapa Centrum Černošice
 • Žádost o dotaci byla podána na SFDI dne 19. 2. 2010 (na akci byly vyčleněny dotační prostředky zařazené do rozpočtu SFDI usnesením PSP ČR ze dne 11. 12. 2009).
 • Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI byla uzavřena dne 26. 7. 2010.
Stručný popis projektu:

V rámci projektu byla realizována výstavba bezbariérových chodníků podél komunikace silnice II. třídy č. II/115 (ul. Radotínská a Vrážská) a podél navazující frekventované komunikace (ul. Riegrova).

Chodník U Vodárny Chodník Vrážská

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Státní fond dopravní infrastruktury („SFDI“)

Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast (bez DPH):
Náklady celkem: 5 290 368,- Kč
Dotace: 3 724 916,- Kč
Spoluúčast: 1 565 452,- Kč
Realizátor, termíny realizace projektu:

STRABAG, a.s.
9. 8. 2010 – 5. 11. 2010

 

 


Černošice - zvýšení bezpečnosti chodců

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Černošice - zvýšení bezpečnosti chodců
 • Žádost o dotaci byla podána na SFDI dne 19. 2. 2010 (na akci byly vyčleněny dotační prostředky zařazené do rozpočtu SFDI usnesením PSP ČR ze dne 11. 12. 2009)
 • Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI byla uzavřena dne 26. 7. 2010.
Stručný popis projektu:

V rámci projektu byla realizována výstavba bezbariérových chodníků podél frekventované komunikace silnice III. třídy č. III/1159 (ul. Dr. Janského) a podél navazujících frekventovaných místních komunikací s vysokou intenzitou provozu (ul. Bulharská a Srbská).

Chodník Bulharská Chodník Dr. Janského

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Státní fond dopravní infrastruktury („SFDI“)

Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast (bez DPH):
Náklady celkem: 5 724 253,- Kč
Dotace: 4 508 000,- Kč
Spoluúčast: 1 216 253,- Kč
Realizátor, termíny realizace projektu:

EKIS, spol. s r.o.
4. 8. – 7. 10. 2010


Cyklostezka Černošice

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Cyklostezka Černošice
 • Žádost o dotaci byla podána na SFDI dne 18. 3. 2010 (na akci byly vyčleněny dotační prostředky zařazené do rozpočtu SFDI usnesením PSP ČR ze dne 11. 12. 2009).
 • Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI byl uzavřen dne 27. 10. 2010.
Stručný popis projektu:

V rámci projektu byla realizována výstavba cyklostezky. Cílem projektu bylo zvýšení bezpečnosti cyklistické dopravy v úseku Na Vírku a na zvýšení atraktivity této trasy.

Cyklostezka  Cyklostezka

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Státní fond dopravní infrastruktury („SFDI“)

Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast (bez DPH):
Náklady celkem: 7 198 782,- Kč
Dotace: 4 638 852,- Kč
Spoluúčast: 2 559 930,- Kč
Realizátor, termíny realizace projektu:

STRABAG, a.s.
30. 9. – 29. 11. 2010


Zastávky Karlštejnska

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Zastávky Karlštejnska
 • CZ.1.15/1.2.00/20.00466
 • Žádost o dotaci z prostředků ROP SČ vč. ostatních administrativních náležitostí zajišťoval smluvně Svazek obcí – Region Dolní Berounka na základě Smlouvy o partnerství.
Stručný popis projektu:

Provedení sedmi stavebních přístřešků, které slouží ke zvýšení komfortu ve veřejné dopravě. Jednotlivé zastávky jsou prefabrikované výroby typu AUREO 200-SS se zadní stěnou, bez bočních skel, střechou z kaleného skla, vestavěnou lavičkou, se zastávkovými označníky, nosiči jízdních řádů a odpadkovými koši.

Zastávka U Vodárny 

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Středočeský kraj, Regionální operační program NUTS 2 Střední Čechy („ROP SČ“), oblast podpory 1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy, výzva č. 20

Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast (bez DPH):
Náklady celkem: 1 377 149,- Kč
Dotace: 1 273 863,- Kč
Spoluúčast: 123 096,- Kč
Realizátor, termíny realizace projektu:

Dodavatel celého projektu byla firma Vladeko, spol. s r.o., realizaci zastávek provedla firma Mmcité, a.s. K oficiálnímu převzetí od Svazku obcí Regionu Dolní Berounka do správy Města Černošice došlo dne 26. 5. 2010, po dobu 5 let udržitelnosti projektu byly zastávky ve vlastnictví přímého investora (Svazek obcí Region Dolní Berounka). Dne 1. 1. 2016 byly předány do majetku Města Černošice.

logo ROP

 


Turinka 2009

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Turinka 2009
 • CZ.1.15/2.2.00/29.00675
 • Žádost o dotaci z prostředků ROP SČ vč. ostatních administrativních náležitostí zajišťoval smluvně Svazek obcí – Region Dolní Berounka.
Stručný popis projektu:

Vybudování a doplnění turistické infrastruktury v regionu Karlštejnsko. Jedná se o realizaci chodníku u kapličky mezi ul. Radotínskou a U Jezu, oplocení před kapličkou vč. kované mřížky do niky, 7 ks vitrín s mapami, šachové figury s městským znakem vč. lavičky a stojanu na kola.

šachy
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Středočeský kraj, Regionální operační program NUTS 2 Střední Čechy („ROP SČ“), oblast podpory 2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu č. 29

Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast (bez DPH):
Náklady celkem: 713 273,- Kč
Dotace: 643 300,- Kč
Spoluúčast:  69 973,- Kč
Realizátor, termíny realizace projektu:

Realizace v roce 2011 (dle uzavřených smluv mezi jednotlivými dodavateli a Svazkem obcí – Regionem Dolní Berounka.)

logo ROP

 


 Výsadba stromořadí v ulicích města a založení parku u DPS v Černošicích

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Výsadba stromořadí v ulicích města a založení parku u DPS v Černošicích
 • CZ.1.02/6.5.00/08.03231
Stručný popis projektu:

Výsadba stromořadí v ulicích města a založení parku u DPS v Černošicích

Náklady:
Náklady celkem  1 052 686 Kč
Dotace     847 888 Kč
Spoluúčast města     204 798 Kč
Realizátor, termíny realizace projektu:

2009

logo

 Ozelenění sportparku Kazín ve městě Černošice

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Ozelenění sportparku Kazín ve městě Černošice
 • CZ.1.02/6.5.00/08.03485
Stručný popis projektu:

V rámci projektu byla pořízena zeleň do prostoru sportparku Kazín.

Náklady:
Náklady celkem    2 364 530, 00 Kč
Dotace     1 934 330,40 Kč
Spoluúčast města        430 199,60 Kč
Realizátor, termíny realizace projektu:

2009

logo

 

Za tuto stránku odpovídá M. Formáčková

 

 

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Autor: Radim Jasek