Černošice
Černošice

Zelený pás Na Vysoké

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:

  • Výsadba zeleně a zadržování vody Na Vysoké, OPZP_22_1_3_01_00303
  • Žádost o dotaci do výzvy OPŽP prostřednictvím AOPK byla podána dne 27. 10. 2023

 

Stručný popis projektu

Cílem projektu je založit zelený pás, zahrnující vodohospodářská opatření v podobě průlehu, prodlouženého o zasakovací rýhu a výsadbu domácích druhů dřevin, vybraných dle působnosti a délky života. Průleh a zasakovací rýha by měli výrazně přispět k minimalizaci problémů s přívalovými dešti a případnou půdní erozí a vybrané druhy dřevin mají přispět ke stabilitě klimatických a obecně ekologických poměrů v lokálním měřítku. Konkrétně by měly zastavit půdní erozi a přívalové deště, roztříštit vzduchové proudy (zmenšit působení větru) a celkově ochlazovat prostředí v období tropických veder. Zároveň také pohlcovat prach a hluk. Tímto zeleným pásem bude probíhat cesta pro pěší, která nebude nijak speciálně upravená, nebo zpevněná. V jihovýchodní části řešeného území by měla zeleň v navrženém průlehu napomoci k odčerpávání přebytečné vody z půdy.

Cesta, která již byla vyšlapána, bude ústředním motivem projektu. Vzhledem k hlavní limitě řešeného území, kterou je vedení vysokého napětí, bude ideální trasa cesty pozměněna. Z hlediska krajinářsky kompozičních souvislostí bude pás zeleně pozvolným přechodem mezi obytnou částí a zemědělskou krajinou.

Vysazeno má být 982 ks keřů a 56 stromů, přičemž dojde k zatravnění lokality a budou aplikovány podpůrné prvky (oplocenky) pro nově vysazenou vegetaci.

Řešení je realizováno na základě zpracovaného projekt (2.17 MB). Garantem akce je paní radní Milena Paříková.

Na Vysoké (U Dubu) výchozí stav

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

výzva č. 1 Agentury ochrany a přírody krajiny ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027

 
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Předpokládané náklady celkem dle NNO*: 922 446,- Kč
Předpokládaný podíl dotace: 737 956,- Kč
Spoluúčast města: 184 490,- Kč**

* náklady obvyklých opatření MŽP, ** z hlediska uznatelných nákladů, předpoklad je realizace dalších opatření, které nejsou způsobilými

 

Termíny realizace projektu:

1. 10. 2023 došlo k omezení vstupu v prostoru výsadby 

informativní leták

27. 10. 2023 byla podána žádost o dotaci

30. 4. 2025 má být projekt dokončen

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie