Černošice
Černošice

Rekonstrukce železnice


Vybrané nejnovější informace:

5/2023: Stanovisko města k projektové dokumentaci ve stupni DUR k akci "Optimalizace trati Černošice (včetně) - odb. Berounka (mimo)", tzn. k rekonstrukci v úseku od Prahy - Radotína až k přejezdu Dr. Janského v Mokropsech, ze dne 25.4.2023. Ke stažení: Stanovisko (3.03 MB)

3/2023: Úsek Černošice (včetně) – odb. Berounka (mimo), tedy od přejezdu v Radotíně až k přejezdu Dr. Janského

Obecná informace o přípravě projektu rekonstrukce železnice v tomto úseku - viz IL 04/2023 

Klíčové části téměř finální dokumentace k žádosti o Územní rozhodnutí jsou ke stažení níže. Dokumentace bude ještě drobně upravována dle požadavků města, např. přejezd Říční bude upraven tak, aby na něj mohla navazovat ulice Říční s chodníky po obou stranách ulice. Úpravy bezprostředního okolí zastávky Mokropsy, včetně úprav (rozšíření) parkovacích stání, nejsou součástí projektu Správy železnic, ale souvisejícím projektem města, na který nyní zpracovává arch. Štáfek podrobnější studii.

Situace stavby přehledné plány jednotlivých úseků - C2_01.pdf (10.05 MB)C2_02.pdf (5.17 MB)C2_03_01.pdf (8.29 MB)C2_03_02.pdf (3.16 MB)C2_04_01.pdf (8.29 MB)C2_04_02.pdf (7.75 MB)C2_05_01.pdf (8.17 MB)C2_05_02.pdf (5.77 MB) 

Akustická studie - textová část (17.75 MB), mapové podklady: 01_mapa_2020_den.pdf (77.49 MB); 02_mapa_2020_noc.pdf (77.44 MB)03_mapa_2026_bez_zam_den.pdf (77.49 MB)04_mapa_2026_bez_zam_noc.pdf (77.47 MB)05_mapa_2026_se_zam_den.pdf (77.8 MB)06_mapa_2026_se_zam_noc.pdf (77.78 MB)07_mapa_2030_se_zam_den.pdf (77.81 MB)08_mapa_2030_se_zam_noc.pdf (77.78 MB)09_mapa_2040_bez_zam_den.pdf (77.49 MB)10_mapa_2040_bez_zam_noc.pdf (77.45 MB)11_mapa_2040_se_zam_den.pdf (77.8 MB)12_mapa_2040_se_zam_noc.pdf (77.78 MB)

Zastávka Černošice - SO_046101_02-SIT_ČERNOŠICE.pdf (1.16 MB)SO_046101_05_NS 1NP.pdf (429.15 kB)

Zastávka Mokropsy - SO046108_02_SIT.pdf (2.14 MB)SO046108_04_POHL.pdf (738.86 kB)

Galerie na přeložce krajské silnice II/115 - SO_04-47-01_002_SIT.pdf (1.5 MB)SO_04-47-01_003_002_PUD2.pdf (1.65 MB)SO_04-47-01_004_001_PP_A-A.pdf (1.75 MB)SO_04-47-01_005_001_VPR_C-C.pdf (849.64 kB)SO_04-47-01_006_001_PR_E-E.pdf (655.54 kB) 

 

10/2022: Úsek přejezd Dr. Janského - železniční most, včetně lávky ke Kamennému mostu - Dokumentace k žádosti o Územní rozhodnutí + vyjádření města:

 

08/2022 SUM.architekti: Návrh zastávky Černošice (1.39 MB)  + Návrh zastávky Černošice - Mokropsy (1.94 MB) + Návrhy (situace (544.8 kB), půdorys (276.93 kB), fasády (796.01 kB)) nové budovy v zastávce Černošice - Mokropsy (aktualizované návrhy, podle nichž je nyní dokončována projektová dokumentace).

Zastávka Mokropsy Zastavka Mokropsy

06/2022: Souhlasné závazné stanovisko Ministerstva životního prostředí ČR k k záměru  "Optimalizace trati Černošice (včetně) - Odb. Berounka (mimo)“ (v rámci procesu EIA)

01/2021 + 05/2022: Vyjádření města v rámci procesu posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) + Dodatek k vyjádření po veřejném projednání

04/2021 Video-prezentace budoucí rekonstrukce úseku "Černošice - odbočka Berounka"

07/2019 Komplexní studie pro nádraží Černošice - SUM.architekti, arch. František Štáfek

citylight

 

Popis projektu

Již několik let se v celé délce na území České republiky postupně modernizuje železniční trať Praha-Plzeň-Německo. Projekt je z velké částí financován Evropskou unií a má přinést zvýšení kapacity a kvality pro dálkovou osobní i nákladní dopravu.

Pro Černošice to bude znamenat zvýšení počtu projíždějících vlaků, ale také zvýšení intenzity příměstské dopravy do Prahy. Projekt má přinést i rekonstrukci obou nádraží. Z výše napsaného vyplývá potřeba přeložky hlavní silnice na Prahu do nově vybudovaného podjezdu. Kvůli bezpečnosti i plynulosti provozu mají být zrušeny oba přejezdy v Černošicích. 

Projekt rekonstrukce trati se připravuje již řadu let a stejně dlouho probíhají méně či více častá jednání mezi investorem (stát/SŽDC) a městem, a také řada prezentací a projednání pro černošickou veřejnost.

Hlavní parametry projektu optimalizace trati

Projekt obnáší několik zásadních změn na území města Černošice, a to:

kazinska- V prostoru nádraží Černošice se v rámci celkové rekonstrukce trati navrhuje zrušit přejezdy v Kazínské i v Radotínské ulici. Podle platných bezpečnostních a technických norem není možné, aby vlakové nástupiště bylo přerušeno přejezdem. V souladu s územním plánem schváleným v roce 2010 se má prodloužit ulice Zd. Lhoty podél nástupiště v místě současné nádražní budovy a napojit se do ulice Radotínské. Hlavní přejezd v Radotínské ulici má být zacpanahrazen přeložkou krajské silnice podél trati až na úroveň kostela, resp. Penny Marketu, kde má být vybudován podjezd trati a u současné betonárny kruhový objezd pro napojení na stávající komunikaci. Tyto přeložky komunikací a zrušení obou přejezdů jsou nutnou podmínkou, aby mohlo být černošické nádraží rekonstruováno a modernizováno. Navíc jsou nutné i pro vyšší frekvenci vlaků a tedy lepší obslužnost města - jinak by projekt přinesl zásadní prodloužení času, kdy jsou spuštěné závory (ca o 12 min/hod!), a současné zatížení centra kolonami stojících aut a časové ztráty by se značně zhoršily.

Zatímco Kamenného mostu ve Slunečné ulici se projekt nijak nedotkne, velká změna nastane hned o pár set metrů dále - starý železniční most bude nahrazen novým (podobné konstrukce), což pro nezanedbatelnou část města přinese výrazné snížení hluku.

Protihluková opatření

Samostatnou kapitolou celého projektu je ochrana proti hluku. Již v roce 2011 vzniklo společné stanovisko starostů obcí od Radotína až po Srbsko požadující, aby byla přednostně použita jiná technická řešení ochrany před hlukem, než je plošná výstavba betonových protihlukových stěn. Věděli jsme, jak necitlivě stát řešil tuto otázku při rekonstrukci trati Praha-Benešov, kde je údolí Sázavy výrazně poškozeno vznikem vysokého betonového koryta, které nevyhovuje ani cestujícím ani vzhledu krajiny. I díky tomu investor přistoupil mimo jiné k návrhu použití pryžových bokovnic, které přímo brání samotnému vzniku hluku (zatímco stěny by jej pouze odrážely jinam). Tak jako tak  trať musí dodržet zákonné limity ochrany proti hluku a v některých místech může být potřeba stěny instalovat. Riziku vzniku betonové hradby napříč celým městem, což ilustruje fotografie s fotomontáží protihlukových stěn, se ale naštěstí mj. společným stanoviskem starostů podařilo zabránit.

soucasny stav fotomontaz nechtene budoucnosti

(pozn. - fotografie vpravo je pouze fotomontáží ilustrující použití vysokých protihlukových stěn (zde pouze na jedné straně trati); v současné době s PHS projekt nepočítá, viz text.)

 

Další postup přípravy projektu

Dlužno říci, že rekonstrukce trati v Černošicích je pouze jednou součástí velkého projektu nákladní a rychlíkové dopravy z Prahy do Německa. Investor (SŽDC) nicméně dosti vstřícně přistupuje k požadavkům a potřebám města, které se snaží zajistit, aby projekt znamenal pro Černošice co největší přínos. Dalším z aktérů je pak provozovatel příměstské vlakové (a autobusové) dopravy ROPID, jehož cílem je zajistit dobrou obslužnost. 

Na základě požadavků vedení města i s ohledem na vyjádření a petice obyvatel města s dále řeší s investorem mimo jiné níže uvedené body.

- prodloužení ulice Zd. Lhoty - preferujeme nejnižší možnou šířku komunikace, aby se minimalizoval dopad na sousední pozemky; cílem je zajistit obslužnost lokality v těsné blízkosti černošického nádraží, ale zamezit nežádoucímu zvýšení počtu průjezdů celou ulicí.

- přeložka komunikace II/115 podél trati do podjezdu na úrovni kostela - přesné vedení trati, odhlučnění, odstínění, minimalizace záborů pozemků, způsob řešení podjezdu - aktuálně se zpracovává varianta tzv. pologalerie, která by novou komunikaci částečně skryla

- prostupnost - zřízení podchodu pro pěší v polovině mezi nádražími - město z vlastních prostředků nechává zpracovat projektovou dokumentaci a odhad nákladů

- provedení zastávky Černošice v souladu s doporučeními varianty 18N z urbanistické studie ing. Lejčara, včetně zachování, resp. obnovení, hlavní části nádražní budovy a zřízení moderních výtahů místo bezbariérových betonových ramp

Zhruba od roku 2018 město Černošice ve věci posuzování a připomínkování projektu, a přednášení vlastních návrhů, aktivně spolupracuje s arch. Františkem Štáfkem, ateliér SUM.architekti. 

 

VIDEOPREZENTACE

04/2021 - videoprezentace rekonstrukce trati a zastávek na území města Černošice

https://www.youtube.com/watch?v=yDhJoj9epXU 

 

Starší videoprezentace připravované optimalizace trati Praha - Beroun.
Část týkající se Černošic začíná v čase 5:20.

Pozor - Vizualizace zatím neobsahuje některé výstupy jednání SŽDC s vedením města, a to zejména vedení přeložky krajské silnice ve výškové úrovni železnice a částečně skryté v tzv. "pologalerii", zachování hlavní části současné nádražní budovy, zřízení výtahů místo ramp a některé další úpravy dle varianty 18N zpracované ing. arch. I. Lejčarem a odsouhlasené zastupitelstvem města. 

Průvodní dopis SŽDC

 

https://youtu.be/2cRU5UZqVBA 

 

Studie a projektová dokumentace

10/2011 Hluková studie rekonstrukce trati Praha - Beroun - část A, část C 
             (grafická část - část B není aktuálně vzhledem ke stažení/zveřejnění k dispozici)

06/2011 Původní projektová dokumentace k rekonstrukci železnice:

02/2014 - Dokumentace k posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) (+ zveřejnění MěÚ)

03/2014 Projektová dokumentace (z 08/2013) k rekonstrukci železnice - nejedná se zřejmě o finální verzi, mj. další požadavky města jsou ve fázi prověřování projektantem / investorem

04/2014 - PD k novému mostu přes Berounku - situace, pohled, řezy

04/2014 - Soutisk projektů rekonstrukce zast. Mokropsy (SŽDC) a parkoviště P&R (město)

06/2014  - Rozhodnutí MŽP o vrácení EIA k doplnění podkladů

02/2015 - Studie návrhů pro černošické nádraží - Ivan Lejčar / ALEJ

04/2015 - Posouzení vlivu stavby na silniční dopravu v Černošicích - Fakulta dopravní ČVUT: textová zpráva, schema s mapkou, schema s vysvětlivkami

05/2015 - Podélný profilřezy po 50 m (.zip) a situace přeložky II/115 podél trati (SUDOP)

Jednotlivé řezy: dle km staničení: 13,40 - 13,45 - 13,50 - 13,55 - 13,60 - 13,65 - 13,70 - 13,75 - 13,80 - 13,85 - 13,90 - 13,95 - 14,00 - 14,05 - 14,10 - 14,15 - 14,20

05/2015 - Aktualizovaná studie arch. Lejčara​ - pozor, bez konečné varianty 18N (viz níže)!

05/2015 - Upravený návrh (varianta 18N) černošického nádraží - situaceřez (I. Lejčar)

10/2015 - Výčet pozemků dotčených trvalým záborem pro přeložky komunikací

12/2016 - Rozhodnutí o ukončení procesu EIA (všechny podklady k záměru zde)

Poznámka: Městu dosud nemá od investora k dispozici v potřebné kvalitě podklady s vyznačením dočasných záborů ani kvalitnější výškové profily (řezy) pro jednotlivé zahrady. Obojí je vyžádáno a obojí je podmínkou pro další projednávání možné změny Úz. plánu.

06/2017 - Prezentace z veřejného setkání 21.6.2017, včetně vizualizací pologalerie
(soubor lze otevřít v programu PowerPoint (Microsoft Office))

04/2018 - Ukončení procesu EIA / procesu posuzování vlivů na životní prostředí záměru „Optimalizace trati Praha Smíchov – Zbiroh, část Černošice (hranice kraje) – Řevnice“

 

06/2019 Studie/návrhy arch. F. Štáfka, SUM.architekti (soutisk s PD SUDOP): Zastávka Černošice - PD, Černošice - vizualizace, Zastávka Černošice-Mokropsy - PD, Mokropsy - vizualizace, Přeložka krajské komunikace II/115 (pologalerie), Souhrnná prezentace Černošice+Mokropsy

 

06/2019 Dokumentace SUDOP k úseku od přejezdu Dr. Janského po železniční most, přílohy k této PD - předloženo městu s žádostí o oficiální vyjádření

07/2019 Vyjádření města k předložené projektové dokumentaci (nesouhlasné)

 

07/2019 Komplexní studie pro nádraží Černošice - SUM.architekti, arch. František Štáfek

cernosicecernosice cernosice(vybrané vizualizace ze studie)

09/2019 Informační leták SŽDC k plánované optimalizaci trati

6/2020 Vyjádření města k projektové dokumentaci k akci "Optimalizaci trati Černošice (včetně) odb. Berounka (mimo)"

05/2021 SUM.architekti: Návrh zastávky Černošice (3.24 MB) + Návrh zastávky Černošice - Mokropsy (1.09 MB)

11/2021 Vyjádření města k vlivu na životní prostředí - dokumentace k akci "Optimalizace trati Černošice (včetně) odb. Berounka (mimo)" 

01/2021 + 05/2022: Vyjádření města v rámci procesu posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) + Dodatek k vyjádření po veřejném projednání

06/2022: Souhlasné závazné stanovisko Ministerstva životního prostředí ČR k k záměru  "Optimalizace trati Černošice (včetně) - Odb. Berounka (mimo)“ (v rámci procesu EIA)

08/2022 SUM.architekti: Návrh zastávky Černošice (1.39 MB)  + Návrh zastávky Černošice - Mokropsy (1.94 MB) + Návrhy (situace (544.8 kB), půdorys (276.93 kB), fasády (796.01 kB)) nové budovy v zastávce Černošice - Mokropsy (aktualizované návrhy, podle nichž je dokončována projektová dokumentace).

10/2022: Úsek přejezd Dr. Janského - železniční most, včetně lávky ke Kamennému mostu - Dokumentace k žádosti o Územní rozhodnutí + vyjádření města:

3/2023: Úsek Černošice (včetně) – odb. Berounka (mimo), tedy od přejezdu v Radotíně až k přejezdu Dr. Janského

Obecná informace o přípravě projektu rekonstrukce železnice v tomto úseku - viz IL 04/2023 

Klíčové části téměř finální dokumentace k žádosti o Územní rozhodnutí jsou ke stažení níže. Dokumentace bude ještě drobně upravována dle požadavků města, např. přejezd Říční bude upraven tak, aby na něj mohla navazovat ulice Říční s chodníky po obou stranách ulice. Úpravy bezprostředního okolí zastávky Mokropsy, včetně úprav (rozšíření) parkovacích stání, nejsou součástí projektu Správy železnic, ale souvisejícím projektem města, na který nyní zpracovává arch. Štáfek podrobnější studii.

Situace stavby přehledné plány jednotlivých úseků - C2_01.pdf (10.05 MB)C2_02.pdf (5.17 MB)C2_03_01.pdf (8.29 MB)C2_03_02.pdf (3.16 MB)C2_04_01.pdf (8.29 MB)C2_04_02.pdf (7.75 MB)C2_05_01.pdf (8.17 MB)C2_05_02.pdf (5.77 MB) (vše v archivu zip)

Akustická studie - textová část (17.75 MB), mapové podklady: 01_mapa_2020_den.pdf (77.49 MB); 02_mapa_2020_noc.pdf (77.44 MB)03_mapa_2026_bez_zam_den.pdf (77.49 MB)04_mapa_2026_bez_zam_noc.pdf (77.47 MB)05_mapa_2026_se_zam_den.pdf (77.8 MB)06_mapa_2026_se_zam_noc.pdf (77.78 MB)07_mapa_2030_se_zam_den.pdf (77.81 MB)08_mapa_2030_se_zam_noc.pdf (77.78 MB)09_mapa_2040_bez_zam_den.pdf (77.49 MB)10_mapa_2040_bez_zam_noc.pdf (77.45 MB)11_mapa_2040_se_zam_den.pdf (77.8 MB)12_mapa_2040_se_zam_noc.pdf (77.78 MB)

Zastávka Černošice - SO_046101_02-SIT_ČERNOŠICE.pdf (1.16 MB)SO_046101_05_NS 1NP.pdf (429.15 kB)

Zastávka Mokropsy - SO046108_02_SIT.pdf (2.14 MB)SO046108_04_POHL.pdf (738.86 kB)

Galerie na přeložce krajské silnice II/115 - SO_04-47-01_002_SIT.pdf (1.5 MB)SO_04-47-01_003_002_PUD2.pdf (1.65 MB)SO_04-47-01_004_001_PP_A-A.pdf (1.75 MB)SO_04-47-01_005_001_VPR_C-C.pdf (849.64 kB)SO_04-47-01_006_001_PR_E-E.pdf (655.54 kB) 

5/2023: Stanovisko města k projektové dokumentaci ve stupni DUR k akci "Optimalizace trati Černošice (včetně) - odb. Berounka (mimo)", tzn. k rekonstrukci v úseku od Prahy - Radotína až k přejezdu Dr. Janského v Mokropsech, ze dne 25.4.2023. Ke stažení: Stanovisko (3.03 MB)

 

Stanoviska a prohlášení

05/2011 Společné stanovisko starostů regionu Dolní Berounka

              Příloha - požadavky obcí

12/2011 Společné stanovisko starostů regionu Dolní Berounka

04/2012 Souhrn požadavků města Černošice (pracovní materiál)

06/2014 Společné stanovisko starostů regionu D. Berounka - přeložení dopravy mimo údolí

              ->> odpověď Ministerstva dopravy, odpověď Krajského úřadu

06/2016 Společné stanovisko starostů regionu Dolní Berounka - přeložení dopravy

12/2016 Společné stanovisko svazku obcí Region Dolní Berounka - hluk nákladních vlaků

9/2017   Společné memorandum Ministerstva dopravy, Středočeského kraje a svazku obcí Region Dolní Berounka (podepsáno 27.9.2017)

12/2018 Společné stanovisko svazku obcí RDB - žádost o snížení návrhové rychlosti
              >> odpověď, resp. posudek zpracovaný společností SUDOP pro SŽDC

07/2019 Společné stanovisko svazku obcí RDB + MČ Praha 16 (Radotín) - vyjádření k výběru tunelové varianty Praha - Beroun
              ->> odpověď Vyjádření Ministra dopravy

 

 

 

Záznamy z jednání

Zveřejněny jsou zápisy z některých formálněji pojatých jednání; vedle nich probíhá další komunikace se SŽDC ve více pracovní a méně formální rovině, včetně krátkých schůzek, telefonických kontaktů, emailů, kde formální zápisy odsouhlasené všemi stranami nejsou pořizovány. Uvedené dokumenty jsou tedy pouze dílčím obrazem komunikace. 

zápis 25.6.2015zápis 14.9.2015, zápis 7.3.2016

zápis z jednání 21.11.2017 - příprava PD na úsek odbočka Berounka - Karlštejn 

zápis z jednání 10. 9. 2018 - projednání PD na úsek odbočka Berounka - Karlštejn

 

Petice a vyjádření občanů, EIA

Vyjádření k záměru "Optimalizace trati Černošice (včetně) - Beroun (mimo)" - požadavek realizování alternativní varianty pro zintenzivnění doprav na trati Černošice - Praha a zpět oproti vybudování třetí otočné koleje v oblasti nádraží v Mokropsech

Petice "Optimalizace trati Černošice (včetně) - Beroun (mimo)" na životní prostředí - jedná se o petici odeslanou na Ministerstvo životního prostředí, protest proti vybudování nové silnice (prodloužení ulice Zd. Lhoty) v oblasti Černošického nádraží

Vyjádření k dokumentaci v procesu EIA - oficiální podání občanského sdružení Kvalitní životní prostředí města Černošice, týká se zejména přeložky silnice II/115 od černošického nádraží směrem na Prahu

Petice spolku na ochranu kvality života v okolí železnice v Černošicích - Petice proti vedení mezinárodního koridoru středem obcí Dolního Poberouní

 

Stížnosti na hluk ze současného provozu železnice

V roce 2014 provedla Krajská hygienická stanice (KHS) na podnět některých obyvatel Černošic měření hluku z provozu železniční tratě. Výsledkem bylo zjištění, že v noční době jsou překračovány hlukové limity. KHS následně zahájila řízení se správcem železniční trati, tj. SŽDC, a vyzvala ji k odstranění, případně prevenci nedostatků. SŽDC v září 2014 podala písemnou zprávu a KHS následně ve věci v lednu 2015 vydala rozhodnutí.

Na začátku roku 2015 se v této věci dotčení obyvatelé obrátili na vedení města, kterému poskytli kopie znaleckých posudků a souvisejících dokumentů (ke stažení zde: ing. Dobisík, Krajská hygienická stanice, Zdravotní ústav) a na pracovní skupině k rekonstrukci železniční tratě bylo dohodnuto, že město prověří stav věci a možnosti dalších kroků. Věcí se zabývala rada města na své schůzi 2. března 2015.

K 3. březnu starosta Černošic telefonicky kontaktoval a následně formálně (dle zákona 106/1999 Sb) požádal Krajskou hygienickou správu o poskytnutí dokumentace k této věci, a získal jak vyjádření SŽDC, tak následné rozhodnutí KHS, které zde dáváme k dispozici.

Zprávu starosty vzala rada dne 30.3.2015 na vědomí. Informace bylo rovněž předána autorům podnětu.

Počátkem listopadu 2015 jsme požádali KHS o vyjádření, zda sleduje plnění přislíbených opatření ze strany SŽDC (viz odkazy výše). Zde je ke stažení odpověď KHS se zprávou o aktuálním stavu, kterou jsme obdrželi 2. prosince 2015 (obsahuje informaci o žádosti SŽDC o dočasnou výjimku). Na základě následné žádosti o podrobnější vysvětlení jsme obdrželi upřesnění k broušení kolejnic ze dne 22.12.2015.

21.1.2016 jsme KHS upozornili, že připravované broušení kolejnic podle dopisů nemá být provedeno v úseku v úrovni Sadové a Komenského ulice, kde jsou rodinné domy přitom k trati blíže než v úseku mezi zastávkami, a požádali jsme o změnu. O den později, 22.1.2016, nás KHS informovala, že "Součástí předložené žádosti SŽDC o časově omezené povolení je informace, že broušení kolejnic v obou traťových kolejích v I.pololetí 2016 bude probíhat mezi cca km 13,800-15,800, tj. dle přiloženého staničení zahrnující obytnou zástavbu i v tomto úseku ulic Sadová a Komenského (počínaje domem č.p.52).". 

Časově omezené povolení schvaluje jen KHS na základě zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veř. zdraví, dle § 31. Obec/město se k vydávání nevyjadřuje.

Dále v prosinci 2015 vedení města odeslalo KHS žádost o řešení vysokého hluku z průjezdu nákladních vlaků v nočních hodinách (mimo provoz osobní dopravy). KHS oslovila SŽDC a od města si vyžádala dodatečný čas na poskytnutí svého vyjádření. Dne 1. února 2016 jsme od KHS dostali odpověď k provozu nákladních vlaků.

V prosinci 2016 z iniciativy Černošic přijal svazek obcí Region Dolní Berounka společné stanovisko, kterým formou otevřeného dopisu vyzývá ministra dopravy ČR k přijetí opatření ke snížení hluku z nákladních vlaků, a to zejména prostřednictvím rychlejší výměny technologie brzd a zavedením motivačního systému pro železniční dopravce.

Ke dni 14.2.2017 vydala Krajská hygienická stanice tzv. ČOP - časově omezené povolení k provozování zdroje hluku (tj. dalšímu překračování hlukových limitů do 30.6.2020), ve kterém konstatuje zlepšení, kterých se dosáhlo sérií opatření a úprav realizovaných ze strany SŽDC, nicméně současně konstatuje, že v konkrétně vymezené lokalitě na km 15-15,8 u celkem 8 objektů (místo dřívějších 16 objektů) může nadále docházet k překračování, a to až na hranici 67 dB. Plné znění zde.

Dne 21.2.2017 proběhlo osobní setkání starosty Černošic /a současně místopředsedy svazku obcí RDB/ F. Kořínka s ministrem dopravy Danem Ťokem.

Dne 16.3. se v reakci na společné stavnovisko zúčastnili jednání svazku obcí Region Dolní Berounka s zástupci ŽESNAD, Ministerstva dopravy a SŽDC - proběhla prezentace a diskuze k tématu hluku z nákladních vlaků. Viz výňatek ze zápisu z této schůze RDB, prezentace ŽESNAD a následně zaslané opatření ČD Cargo k nasazení tišší technologie brzd.

V červnu 2017 se v městském sálu v Centru Vráž uskutečnilo setkání se zástupci SŽDC (náměstek ing. Paidar). Prezentace z této akce je k dispozici výše v sekci Studie a projektová dokumentace. 

Dne 27. září 2017 bylo slavnostně podepsáno Společné memorandum Ministerstva dopravy, Středočeského kraje a svazku obcí Region Dolní Berounka k otázkám trati Praha-Beroun. Toto memorandum pokrývá všechny tři cíle, které opakovaně formuloval a prosazuje Svazek obcí Region Dolní Berounka i samotné město Černošice - snížení hluku z nákladní dopravy, provedení rekonstrukce trati způsobem citlivým k naší oblasti, a výhledové vymístění nákladní a dálkové dopravy do nově vybudované přímé trati Praha-Beroun/Hořovice, tj. mimo údolí Berounky. 

memorandummemorandum - podpismemorandummemorandum

Shodou okolností ve stejný den vydala SŽDC tiskovou zprávu k tématu snižování hlukové zátěže, která popisuje i výsledky opatření realizovaných na území Černošic.
Tisková zpráva SŽDC ke snižování hlukové zátěže

 

 Stížnosti na zpoždění a výluky v dopravě - a odpovědi odpovědných organizací

Stížnost města Černošice (14. prosince 2017)

Opakovaná stížnost města Černošice (5. března 2018)

Stížnost města Černošice na zpoždění a zastaralé soupravy, podnět k organizaci dopravy během výluk (1. října 2018)

 

Za tuto stránku odpovídá F. Kořínek

 

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie