Černošice
Černošice

Náves u kostela - Komenského ulice

 


V souvislosti s chystanou rekonstrukcí ulice Komenského (viz popis dopravního projektu) zadalo vedení města ve spolupráci s MgA. Ondřejem Synkem a Ing. arch. Janem Vlachem zpracování 3 architektonických studií budoucí podoby návsi před kostelem, která by posílila význam a vzhled tohoto důležitého centrálního veřejného prostoru, jež dnes není o mnoho více než širší křižovatkou. (viz zadání studií) Na budoucí podobu návsi je potřeba myslet dopředu a dopravní projekt, který bude s využitím evropské dotace zrealizován již v nejbližších týdnech a měsících, včas upravit. K vlastní realizaci přestavby návsi dojde zřejmě až s časovým odstupem, zejména dle dostupnosti finančních prostředků.

Dne 28. února 2012 byly studie představeny svými autory pracovní skupince odborníků a zástupců vedení města. Z prvotního posouzení vzešla potřeba dalších úprav s tím, že se předpokládalo vyjít spíše z návrhu předloženého tandemem Prokš + Přikryl, který většina přítomných považovala za snáze přizpůsobitelný dalším požadavkům města. Druhým silným kandidátem byl návrh společnosti Grido, který byl rovněž detailně diskutován. Ani jeden z návrhů nebyl považován za přijatelný bez výhrad, resp. úprav. 

Dne 7. března pak proběhla krátká prezentace na zasedání zastupitelstva a následně byly návrhy zveřejněny zde na webu.Uskutečnila se také další jednání, na nichž byly prodiskutovány klady a zápory dvou vybraných návrhů, které nejvíce splňovaly zadaná kritéria, tedy návrhu arch. Přikryla a Prokše a společnosti Grido, architektura & design, s.r.o.. Oba týmy byly pozvány k dalšímu upřesnění.

Následně byly návrhy předloženy k posouzení radě města, aby rozhodla o výběru jednoho z nich k dopracování. Rada města na své schůzi 12. března rozhodnutím všech šesti přítomných členů (jedna nepřítomna) rozhodla vybrat k dopracování návrh zpracovaný společností Grido.

Mezi důvody tohoto rozhodnutí mimo jiné byla preference provedení návsi s více „pobytovými“ prvky (městský mobiliář apod.), pravděpodobná potřeba (kvůli inž. sítím) i preference (kvůli vytvoření oddychového prostoru a kvůli zachování stávající vzrostlé zeleně - kaštanů) zachování terénního rozdílu v dnešním místě pomníku (což neumožňuje provedení betonových stupňů jako hlavního prvku druhého návrhu), detailnější provedení i propočítání návrhu (včetně veř. osvětlení, mobiliáře atd.) a větší realizační zkušenosti autorského týmu. 

Předložené architektonické studie

(1) Architektonický ateliér GRIDO - Peter Sticzay-Gromski

(2) Architekti Prokš & Přikryl

(3) Architekti Žid + Pavlišta + Kadlas

 

V rámci dalšího zpracování návrhu se požadovaly další úpravy návrhu, a to zejména další rozšíření pobytového prostoru návsi, přesun parkovacích míst, přesun stanoviště kontejnerů, přehodnocení nového umístění pomníku, úprava městského mobiliáře a zmenšení posunu komunikace směrem od kostela kvůli zachování inženýrských sítí pod chodníkem. Architektu Sticzayovy byly rovněž předávány všechny připomínky občanů.

viz souhrn požadavků města a připomínek občanů

Dne 12. 4. 2012 od 18:00 hod se v Komunitním centru Mana uskutečnila veřejná prezentace a diskuse o všech architektonických návrzích návsi a bližší projednání návrhu vybraného Radou města k dopracování. Ateliér Grido představil návrh, do kterého byly zapracovány všechny požadavky rady. Z vlastní iniciativy představil částečně upravený návrh také tým Prokš+Přikryl...

viz upravený návrh Grido: půdorys, panelová prezentace, ptačí perspektiva - studie

grido-náhled

viz upravený návrh Prokš+Přikryl: půdorys, náhledová axonometrie

P&P-nahled

Na pondělí 16. 4. byla svolána mimořádná schůze rady, kde se rozhodlo o dalším postupu ve věci rekonstrukce komunikací v oblasti návsi. Rada formulovala konkrétní požadované technické parametry a úpravy projektu, které byly následně zakresleny do projektové dokumentace, a vše bylo předloženo ke schválení zastupitelstvu na jeho zasedání 19. 4..

viz rozhodnutí rady 16.4.2012
viz upravený projekt - příloha schváleného rozhodnutí zastupitelstva 19.4.2012

a dále závěrečná grafická podoba s podrobnější specifikacítechnická zpráva

Tato finální verze upraveného projektu se stala schváleným podkladem pro rekonstrukci komunikací Komenského a Jansovy, která byla následně realizována v průběhu roku 2012 (dokončeno v září). Současně s rekonstrukcí vozovky a chodníků bylo v celé délce také vybudováno nové veřejné osvětlení.

O budoucí podobě návsi (tj. okolních ploch) není v současné době rozhodnuto.

 

16. května 2013 proběhlo za účasti několika dalších architektů veřejné setkání v Centru Mana, kde se diskutoval další možný postup, hlavní požadavky na funkční využití návsi aj.

(4) Ing. arch. Jan Červený

současný stav s návrhy (3.06 MB), studie návsi (335.62 kB)

21. června 2021 proběhlo setkání na návsi s diskusí o možných úpravách veřejného prostoru.

 

Případné náměty a komentáře občanů uvítáme prostřednictvím emailu na odboru investic, popřípadě starostovi města.

 

Text na této stránce zpracoval F. Kořínek.

 

Za tuto stránku odpovídá F. Kořínek

 

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie