Černošice
Černošice

Odbor investic a správy majetku


Kontakt

Potřebuji si zařídit...

Místní poplatky

Ceník věcných břemen

Užívání veřejného prostranství
Nová výstavba na území města

Vodné a stočné

Rozbory vody

Dokumenty

Činnost odboru

 • Provádí výběrové řízení a veřejné zakázky:
  • organizace veřejných zakázek na investiční záměry města;
  • odborné činnosti související s přípravou výběrových řízení na projektanty, dodavatelské firmy, zhotovitele staveb, osoby vykonávající TDI, AD, právní poradenství, apod.;
  • administrace a řízení průběhu výběrových řízení;
  • příprava smluvních podmínek z odborného pohledu ve spolupráci s právním oddělením;
  • spolupráce při uzavírání smluv či jejich dodatků na základě usnesení rady městači zastupitelstva města.
 • Připravuje a realizuje investiční akce:
  • jednání se společnostmi zajišťujícími pro město investiční činnost (projektanti, stavební firmy, obchodní zástupci, zástupci orgánů veřejné moci, jako jsou dotčené orgány,
  • vlastníci staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury, ostatní orgány státní správy nebo samosprávy apod.);
  • příprava, administrace a kontrola projektů investičních akcí města;
  • komplexní zajištění investičních záměrů od jejich přípravy, realizace až po kontrolu po dokončení;
  • příprava smluv o dílo, mandátních smluv apod.
 • Spolupracuje s projektovým manažerem na zajišťování podkladů pro získávání dotací a spolupodílí se na tvorbě smluvních podmínek při uzavírání smluvních vztahů související se získáváním dotačních titulů.
 • Přejímá stavby, provádí kontrolu nad prováděním investičních akcí:
  • přejímka dokončených staveb;
  • zajišťování pořízení soupisu zjištěných vad a nedodělků a zajištění jejich odstranění;
  • získání a kontrola správnosti osvědčení, atestů a revizí dokončených staveb města;
  • kontrola správnosti přejímacích protokolů;
  • odborná činnost související s přípravou podkladů pro získání stanovisek orgánů veřejné moci, dotčených orgánů a institucí a užívání dokončených staveb realizovaných městem;
  • podání žádostí o stanoviska, vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů a stavebních úřadů potřebná k užívání staveb;
  • podání žádostí o vydání veřejnoprávních titulů k užívání staveb města;
  • terénní monitoring související s uzavřenými smlouvami o dílo a investiční činností města (kontrola rozestavěnosti staveb, jejich stavebně technického provedení, dodržování stavebních technologií a pravidel BOZP, podmínek vyplývajících z uzavřených smluv apod.);
  • kontrola dodržování smluvních podmínek při realizaci investičních akcí města;
  • podávání reklamací v případě závad na předaných stavebních dílech a kontrola jejich odstranění.
 • Vyřizuje agendu Czech Point (např. výpisy z katastru nemovitostí, z rejstříku trestů, z obchodního rejstříku, insolvenčního rejstříku, bodového hodnocení řidičů, zakládání a rušení datových schránek, konverze dokumentů a další činnosti) a s tím související činnosti jako je např. vedení příslušných evidencí, zadávání dat do systému apod.
 • Katastr nemovitostí:
  • komunikuje s katastrálním úřadem související s pozemky a stavbami ve vlastnictví města;
  • podává žádosti na vklad vlastnického práva k pozemkům či stavbám města na základě usnesení rady města;
  • sleduje a administruje žádosti o opravy chyb v katastrálním operátu;
  • podává žádosti o identifikaci pozemků doposud vedených ve zjednodušené evidenci;
  • podává žádosti o zapsání geometrických plánů vztahujících se na pozemky ve vlastnictví města.
 • Pozemky města:
  • účastní se na jednáních souvisejících s vytyčováním hranic pozemků v případě, že je město účastníkem;
  • vede evidence pozemků města;
  • uzavírá nájemních smluv na pozemky ve vlastnictví města na základě usnesení rady města;
  • uzavírá smluv o věcném břemeni na stavby veřejné dopravní a technické infrastruktury na pozemcích ve vlastnictví města na základě usnesení rady města;
  • zajišťuje majetkoprávní agendu – prodeje, koupě, směny pozemků ve vlastnictví města – příprava smluv s tím souvisejících;
  • zajišťuje znalecké posudky, zeměřičských nákresů, srovnávacích map PK, KN, vytyčovacích výkresů, protokolů, geometrických plánů apod. na základě usnesení rady nebo zastupitelstva města a kontrola jejich správnosti.
 • Čísla popisná:
  • vykonává agendy přidělování a odebírání čísel popisných a evidenčních a s tím souvisejících činností;
  • vede evidenci přidělených a odebraných čísel popisných a evidenčních;
  • poskytuje data do centrálních registrů.
 • Daňová přiznání:
  • administruje daňová přiznání, které se týkají na nemovitostí města;
  • zajišťuje agendy souvisejících s podáváním daňových přiznání daně z převodů nemovitostí;
  • vede agendu související s uzavíráním darovacích smluv, smluv o věcném břemeni na stavbách veřejné technické a dopravní infrastruktury na pozemcích či stavbách ve vlastnictví města.
 • VaK (vodovody a kanalizace):
  • zajišťuje činnosti související se zajištěním provozu VaK;
  • provádí kontrolní činnost, komunikace se společností zajišťující provoz Vak;
  • vede evidenci a přípravu podkladů pro fakturaci VaK a jejich předání FO;
  • vede evidenci a přípravu podkladů pro fakturaci ČOV a jejich předání FO;
  • kontroluje správnosti předávaných podkladů od pracovníků VaK.
 • Pojištění majetku města:
  • zajišťuje agendu související s pojištěním majetku města;
  • administruje a kompletuje podklady nutných pro uzavření pojistných smluv;
  • vede evidenci pojistných smluv a sledování doby jejich platnosti;
  • spolupracuje s uzavíráním pojistných smluv a s tím související agendy s radou a zastupitelstvem;
  • zajišťuje agendu související s vyřizováním pojistných událostí.
 • Bytový a nebytový fond města:
  • zajišťuje veškerou činnost spojená s provozem všech budov v majetku města;
  • zajišťuje provádění oprav těchto objektů;
  • zajišťuje nové akce na těchto objektech;
  • vede správu bytového a nebytového fondu - podklady pro předpisy nájemného a vyúčtování služeb s tím spojených;
  • připravuje smlouvy o nájmu bytových a nebytových prostor v majetku města;
  • zajištuje pasportizaci bytového fondu;
  • zajišťuje předepsané zkoušky a revize.
 • Užívání veřejného prostranství:
  • zajišťuje podmínky pro ochranu veřejného prostranství;
  • uzavírá smlouvy o záboru veřejného prostranství za účelem provedení stavby či umístění stavebního zařízení a s tím související agenda;
  • kontroluje plnění smluv.
 • Projednání investičních záměrů občanů:
  • administruje žádosti občanů o vyjádření města k jejich investičním záměrům tam, kde je město účastníkem řízení;
  • předkládá projekty jednotlivých občanů k projednání orgánům města;
  • provádí monitoring správních řízení týkajících se staveb na území města, kde má město postavení účastníka řízení, nebo kde by mohla být dotčena jeho práva vlivem provádění staveb;
  • připravuje plánovacích smluv s jednotlivými žadateli.
 • Navrhuje stavebně technická řešení a způsob provádění investičních záměrů města.
 • Připravuje odborné podklady zejména týkající se pozemků a staveb města pro jednání rady města a zastupitelstva města.
 • Zajišťuje řešení vlastnických vztahů při investičních a stavebních akcích, při získávání dotačních titulů, při převodech a identifikacích pozemků apod.
 • Zajišťuje korespondenci s orgány veřejné moci, dotčenými orgány, institucemi a vlastníky dotčených staveb vyplývající z usnesení rady a zastupitelstva, která se týkají v převážné většině pozemků a staveb ve vlastnictví města.
 • Provádí odbornou činnost související s vyřizováním stížností a námětů občanů v souvislosti s vlastnickými vztahy pozemků a staveb, jejichž vlastníkem je město Černošice a při získávání pozemků pod komunikacemi do vlastnictví města.
 • Účastní se na některých veřejných ústních jednáních na stavebním úřadě.
 • Podává za město všechny typy žádostí o vydání veřejnoprávních titulů pro investiční a majetkové záměry města, účastní se všech veřejných ústních jednání či kontrolních prohlídek, v případech, že je město účastníkem takového řízení nebo úkonu.
 • Zajišťuje tvorbu odborných stanovisek týkajících se vlastnictví pozemků a staveb města pro jednání rady a zastupitelstva města.
 • Vykonává odborné agendy související s převody a získávání pozemků převážně veřejných prostranstvích a komunikací do vlastnictví města.
 • Podílí se formou poradenství a odborné pomoci starostovi, místostarostům, radě města, zastupitelstvu města, komisím rady města a výborům zastupitelstva města na úseku dopravy.
 • Plní dílčí úkoly uložené mu v oblasti dopravy orgány města.
 • Spolupracuje s Českými dráhami, a. s., při přípravě a schvalování vlakových jízdních řádů a projednává s nimi navýšení a zefektivnění vlakových spojů.
 • Vyřizuje s Českými dráhami, a. s., stížnosti na kvalitu a intenzitu železničního dopravního spojení.
 • Projednává s Českými dráhami, a. s., závady zjištěné na stavbách a zařízeních dráhy nebo na stavbách na dráze (zastávky, nástupiště, osvětlení, úklid veřejně přístupných prostor, podchody, železniční přejezdy, oplocení).
 • Spolupracuje se společností Ropid při schvalování autobusových jízdních řádů, zřizování nových autobusových spojů a vedení nových autobusových linek.
 • Vyřizuje se společností Ropid stížnosti a podněty veřejnosti vznesené ke kvalitě a intenzitě autobusové dopravy.
 • Spolupracuje s radou města při řešení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.
 • Spolupracuje s příspěvkovou organizací SÚS Kladno při přípravě a realizaci oprav komunikací ve vlastnictví kraje a opravách dopravního značení na komunikacích ve vlastnictví.
 • Uzavírá a eviduje nájemní smlouvy na umístění reklamních zařízení na sloupech veřejného osvětlení a vyměřuje poplatky za užití těchto reklamních zařízení.
Za tuto stránku odpovídá J. Jiránek