Černošice
Černošice

Odbor investic a správy majetku


Kontakt

 

Potřebuji si zařídit...

Místní poplatky

Ceník věcných břemen

Kategorie komunikací k ceníku věcných břemen

Užívání veřejného prostranství
Nová výstavba na území města

Informace pro budoucí stavebníky

 

Vodné a stočné

Rozbory vody

Dokumenty

Činnost odboru

 • Provádí výběrové řízení a veřejné zakázky:
  • organizace veřejných zakázek na investiční záměry města;
  • odborné činnosti související s přípravou výběrových řízení na projektanty, dodavatelské firmy, zhotovitele staveb, osoby vykonávající TDI, AD, právní poradenství, apod.;
  • administrace a řízení průběhu výběrových řízení;
  • příprava smluvních podmínek z odborného pohledu ve spolupráci s právním oddělením;
  • spolupráce při uzavírání smluv či jejich dodatků na základě usnesení rady města či zastupitelstva města.
 • Připravuje a realizuje investiční akce:
  • jednání se společnostmi zajišťujícími pro město investiční činnost (projektanti, stavební firmy, obchodní zástupci, zástupci orgánů veřejné moci, jako jsou dotčené orgány, vlastníci staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury, ostatní orgány státní správy nebo samosprávy apod.);
  • příprava, administrace a kontrola projektů investičních akcí města;
  • komplexní zajištění investičních záměrů od jejich přípravy, realizace až po kontrolu po dokončení;
  • příprava smluv o dílo, mandátních smluv apod.
 • Spolupracuje s projektovým manažerem na zajišťování podkladů pro získávání dotací a spolupodílí se na tvorbě smluvních podmínek při uzavírání smluvních vztahů související se získáváním dotačních titulů.
 • Přejímá stavby, provádí kontrolu nad prováděním investičních akcí:
  • přejímka dokončených staveb;
  • zajišťování pořízení soupisu zjištěných vad a nedodělků a zajištění jejich odstranění;
  • získání a kontrola správnosti osvědčení, atestů a revizí dokončených staveb města;
  • kontrola správnosti přejímacích protokolů;
  • odborná činnost související s přípravou podkladů pro získání stanovisek orgánů veřejné moci, dotčených orgánů a institucí a užívání dokončených staveb realizovaných městem;
  • podání žádostí o stanoviska, vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů a stavebních úřadů potřebná k užívání staveb;
  • podání žádostí o vydání veřejnoprávních titulů k užívání staveb města;
  • terénní monitoring související s uzavřenými smlouvami o dílo a investiční činností města (kontrola rozestavěnosti staveb, jejich stavebně technického provedení, dodržování stavebních technologií a pravidel BOZP, podmínek vyplývajících z uzavřených smluv apod.);
  • kontrola dodržování smluvních podmínek při realizaci investičních akcí města;
  • podávání reklamací v případě závad na předaných stavebních dílech a kontrola jejich odstranění.
 • Katastr nemovitostí:
  • komunikuje s katastrálním úřadem ohledně pozemků a staveb ve vlastnictví města;
  • podává žádosti o vklad vlastnického práva k pozemkům či stavbám města;
  • sleduje a administruje žádosti o opravy chyb v katastrálním operátu;
  • podává žádosti o zapsání geometrických plánů vztahujících se k pozemkům ve vlastnictví města.
 • Pozemky města:
  • účastní se na jednáních souvisejících s vytyčováním hranic pozemků v případě, že je město účastníkem;
  • vede evidence pozemků města;
  • uzavírá nájemní smluvy k pozemkům ve vlastnictví města na základě usnesení rady města;
  • uzavírá smlouvy o věcném břemeni na stavby veřejné dopravní a technické infrastruktury na pozemcích ve vlastnictví města na základě usnesení rady města;
  • zajišťuje majetkoprávní agendu – prodeje, koupě, směny pozemků ve vlastnictví města a připravuje smlouvy s tím související;
  • zajišťuje znalecké posudky, zeměřické nákresy, geometrické plány pro pozemky ve vlastnictví města;
 • Čísla popisná:
  • vykonává agendy přidělování a odebírání čísel popisných a evidenčních a s tím souvisejících činností;
  • vede evidenci přidělených a odebraných čísel popisných a evidenčních;
 • Daňová přiznání:
  • administruje daňová přiznání, která se týkají nemovitostí města;
 • VaK (vodovody a kanalizace):
  • zajišťuje činnosti související s provozem VaK;
  • provádí kontrolní činnost, komunikuje se společností poskytující odbornou a technickou pomoc pro provoz VaK;
  • fakturuje za nově osazené vodoměry a za vývoz fekálií do ČOV.
 • Pojištění majetku města:
  • zajišťuje agendu související s pojištěním majetku města;
  • administruje a kompletuje podklady nutné pro uzavření pojistných smluv;
  • vede evidenci pojistných smluv a sledování doby jejich platnosti;
  • zajišťuje agendu související s vyřizováním pojistných událostí.
 • Bytový a nebytový fond města:
  • zajišťuje veškerou činnost spojenou s provozem všech budov v majetku města;
  • zajišťuje provádění oprav těchto objektů;
  • vede správu bytového a nebytového fondu - podklady pro předpisy nájemného a vyúčtování služeb s tím spojených;
  • připravuje smlouvy o nájmu bytových a nebytových prostor v majetku města;
  • zajišťuje předepsané zkoušky a revize.
 • Užívání veřejného prostranství:
  • zajišťuje podmínky pro ochranu veřejného prostranství;
  • uzavírá smlouvy o záboru veřejného prostranství za účelem provedení stavby či umístění stavebního zařízení;
  • vede agendu související se záborem veřejného prostranství pro krátkodobé umístění filmové techniky;
  • kontroluje plnění smluv.
 • Projednání investičních záměrů občanů:
  • administruje žádosti občanů o vyjádření města k jejich investičním záměrům tam, kde je město účastníkem řízení;
  • předkládá projekty jednotlivých občanů k projednání orgánům města;
  • provádí monitoring správních řízení týkajících se staveb na území města, kde má město postavení účastníka řízení, nebo kde by mohla být dotčena jeho práva vlivem provádění staveb;
  • připravuje plánovací smlouvy s jednotlivými žadateli.
 • Navrhuje stavebně technická řešení a způsob provádění investičních záměrů města.
 • Připravuje odborné podklady týkající se pozemků a staveb města pro jednání rady města a zastupitelstva města.
 • Zajišťuje řešení vlastnických vztahů při investičních a stavebních akcích, při získávání dotačních titulů, při převodech a identifikacích pozemků apod.
 • Provádí odbornou činnost související s vyřizováním stížností a námětů občanů týkající se městské infrastruktury.
 • Vede agendu související se získáváním pozemků pod komunikacemi a veřejnými prostranstvími do vlastnictví města.
 • Podílí se formou poradenství a odborné pomoci starostovi, místostarostům, radě města, zastupitelstvu města, komisím rady města a výborům zastupitelstva města na úseku dopravy.
 • Plní dílčí úkoly uložené mu v oblasti dopravy orgány města.
 • Spolupracuje s Českými drahami, a. s., při přípravě a schvalování vlakových jízdních řádů a projednává s nimi navýšení a zefektivnění vlakových spojů.
 • Vyřizuje s Českými drahami, a. s., stížnosti na kvalitu a intenzitu železničního dopravního spojení.
 • Projednává s Českými drahami, a. s., závady zjištěné na stavbách a zařízeních dráhy nebo na stavbách na dráze (zastávky, nástupiště, osvětlení, úklid veřejně přístupných prostor, podchody, železniční přejezdy, oplocení).
 • Spolupracuje se společností Ropid při schvalování autobusových jízdních řádů, zřizování nových autobusových spojů a vedení nových autobusových linek.
 • Vyřizuje se společností Ropid stížnosti a podněty veřejnosti vznesené ke kvalitě a intenzitě autobusové dopravy.
 • Spolupracuje s radou města při řešení místních úprav provozu na pozemních komunikacích.
 • Spolupracuje s příspěvkovou organizací SÚS Kladno při přípravě a realizaci oprav komunikací ve vlastnictví kraje a opravách dopravního značení na těchto komunikacích.
 • Uzavírá a eviduje nájemní smlouvy na umístění reklamních zařízení a vyměřuje poplatky za užití těchto reklamních zařízení.
Za tuto stránku odpovídá J. Jiránek

 

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie