Černošice
Černošice

Odbor přestupků

Činnost odboru

 • Vede přestupkové řízení podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „ZOPŘ“), zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád (dále jen „správní řád“) o všech přestupcích uvedených v zákonech České republiky, s výjimkou těch, které spadají do speciální působnosti jiného odboru (životní prostředí, stavby, podnikání) spáchaných ve správním obvodu obce (§ 60, 62 ZOPŘ), především z oblasti:
  •  Dopravy podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, zákona č. 56/2001 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve věci přestupků spáchaných řidiči nebo provozovateli vozidel při provozu vozidel na pozemních komunikacích v souvislosti s překročením maximálních rozměrů a hmotností vozidel; Podle Směrnice Rady 91/671/EHS ze dne 16. prosince 1991 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se povinného používání bezpečnostních pásů ve vozidlech s hmotností do 3,5 tuny. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/20/ES ze dne 8. dubna 2003, kterou se mění směrnice Rady 91/671/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se povinného používání bezpečnostních pásů ve vozidlech s hmotností do 3,5 tuny. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES ze dne 20. prosince 2006 o řidičských průkazech. Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/413 ze dne 11. března 2015 o usnadnění přeshraniční výměny informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/59/ES ze dne 15. července 2003 o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a směrnice Rady 91/439/EHS a zrušení směrnice Rady 76/914/EHS. Směrnice Komise 2014/85/EU ze dne 1. července 2014, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/47/EU ze dne 3. dubna 2014 o silničních technických kontrolách užitkových vozidel provozovaných v Unii a o zrušení směrnice 2000/30/ES. Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/719 ze dne 29. dubna 2015, kterou se mění směrnice Rady 96/53/ES, kterou se pro určitá silniční vozidla provozovaná v rámci Společenství stanoví maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a maximální přípustné hmotnosti pro mezinárodní provoz.;
  • Veřejného pořádku, občanského soužití, majetku podle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích;
  • Návykových látek podle zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek;
  • Zbraní a střeliva podle zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu;
  • Občanských průkazů podle zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech;
  • Cestovních dokladů podle zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech;
  • O střetu zájmů podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů; apod.
 • Rozhoduje o upuštění od výkonu zbytku zákazu činnosti uloženého ve své působnosti;
 • Vede evidenci přestupků, zpracovává statistiku přestupkových řízení vedených u městského úřadu;
 • Poskytuje součinnost orgánům činným v trestním řízení a ostatním orgánům veřejné správy;
 • Na žádost státních orgánů vypracovává pověsti o obyvatelích projednávaných na úrovni obce;
 • Vypracovává zprávy o spolehlivosti k žadatelům o zbrojní průkazy;
 • Poskytuje nezbytné informace pojišťovacím ústavům a kanceláři pojistitelů;
 • Vede přestupkové řízení podle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích;
 • Vede přestupkové řízení podle ostatních zákonů, pokud je k jejich řešení příslušný správní orgán na úrovni obce s rozšířenou působností ve svém územním obvodu.

Kontakt

Najdete nás na adrese Podskalská 19, 120 00 Praha 2 ve zvýšeném přízemí budovy.

Další informace:

Přestupky podle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, projednává na základě uzavřených veřejnoprávních smluv (VPS) nebo podle rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje (Rozhodnutí) o přenosu příslušnosti k jejich projednávání za obce:

 • Choteč, Kosoř, Roblín, Řitka, Třebotov, Vonoklasy, Dobřichovice, Karlík, Všenory, Dobříč, Řevnice, Tursko, Úholičky a Velké Přílepy.

Přestupky podle ostatních zákonů, pokud je k jejich řešení příslušný správní orgán na úrovni obce s rozšířenou působností:

 • pro celý okres Praha – západ.

Pro elektronickou korespondenci se zaměstnanci odboru přestupků, lze při dodržení stanovených podmínek (uznávaný elektronický podpis, podání je do 5 dnů potvrzeno viz ustanovení § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu) používejte e-mail: podatelna@mestocernosice.cz

Za tuto stránku odpovídá Ing. Josef Sedláček

 

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0