Černošice
Černošice

Oddělení sociálně právní ochrany dětí

Kontakt

 

Ke stažení

 

Informace pro klienty OSPOD

 

Činnost oddělení

Oddělení sociálně právní ochrany dětí se zaměřuje na ochranu práv dětí, jejich oprávněných zájmů, působí k obnovení narušených funkcí rodiny a zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro děti, které nemůžou být trvale nebo dočasně vychovávány ve vlastní rodině.

 

V rámci výkonu SPOD oddělení vykonává zejména tyto činnosti:

  • poskytuje odborné poradenství v oblasti péče o dítě, o možnostech a formách náhradní    rodinné péče a dalších sociálních oblastech
  • funkci kolizního opatrovníka v případech, kdy zákonní zástupci nemohou zastupovat své děti (např. úprava poměrů, styku, výše výživného, řízení o stanovení dohledu aj.)
  • řeší problematiku dětí týraných, zneužívaných a zanedbávaných a pracuje s rodinami, které neplní svou funkci a poskytuje okamžitou pomoc dětem, které jsou ohroženy na životě či zdraví
  • v rámci agendy náhradní rodinné péče přijímá žádosti o zařazení do evidence žadatelů o zprostředkování osvojení, pěstounské péče a pěstounské péče na přechodnou dobu a taktéž uzavírá dohody o výkonu pěstounské péče a následně sleduje naplňování těchto dohod
  • funkci opatrovníka a poručníka
  • sledování vývoje dětí s nařízenou ústavní či ochrannou výchovou, dětí, u nichž je nařízen soudní dohled, dětí svěřených do péče budoucích osvojitelů a do péče fyzické osoby, která má zájem stát se pěstounem
  • podává příslušné návrhy a podněty soudu

 

Činnost úseku sociálně-právní ochrany dětí se řídí zejména zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Ve své práci se opírá o ústavní principy upravené Ústavou České republiky, Listinou základních práv a svobod a Úmluvou o právech dítěte.

Při výkonu sociálně-právní ochrany dětí se pracovníci řídí standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí (odkaz). Tyto standardy jsou kritérii, která určují úroveň kvality poskytování sociálně-právní ochrany dětí.

 

Kdo může být klientem OSPOD?

- děti a jejich rodiče, popřípadě osoby pečující o děti či jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte (fyzická osoba), kterým bylo dítě svěřeno do výchovy rozhodnutím příslušného orgánu,

- zájemci o náhradní rodičovství,

- každý, kdo chce upozornit orgán sociálně-právní ochrany na porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské odpovědnosti, nebo na skutečnost, že rodiče nemohou plnit povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti příp. jiné skutečnosti, které se váží k právům a zájmů dětí.

 

Kdo je cílovou skupinou OSPOD?

- děti, jejichž zdárný vývoj je ohrožen,

- rodiny s dětmi v tíživé životní situaci,

- rodiny s dětmi, které prochází rozchodem či rozvodem rodičů,

- zájemci o náhradní rodičovství.

 

Za tuto stránku odpovídá P. Hermanová

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie