Černošice
Černošice

Oddělení sociálně právní ochrany dětí


Kontakt

Činnost oddělení

 • Sociálně právní ochranou se rozumí zejména ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění, působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny. Dítětem se rozumí nezletilá osoba.
 • Oddělení sociálně-právní ochrany dětí zejména:

  • vykonává funkci kolizního opatrovníka při soudním řízení v případech, kdy zákonní zástupci nemohou zastupovat své nezl. děti (např. úprava poměrů pro dobu do rozvodu, úprava poměrů pro dobu po rozvodu, určení/snížení/zvýšení výživného, úprava styku, schválení právního úkonu, řízení o stanovení dohledu, řízení o nařízení ústavní výchovy, apod)
  • účastní se jednání u orgánů činných v trestním řízení jako přibrané osoby
  • účastní se jednání u jiných institucí, kde zastupují nezletilé dítě, např. projednání dědictví u notáře
  • poskytuje okamžitou pomoc dětem, které jsou ohroženy na životě či zdraví
  • sleduje vývoj dětí s nařízenou ústavní výchovou včetně dodržování práv dítěte v zařízeních pro výkon ústavní  výchovy<
  • sleduje vývoj dětí svěřených do péče jiné fyzické osoby
  • sleduje vývoj dětí, nad jejichž výchovou je stanoven dohled
  • řeší problematiku dítěte týraného, zneužívaného či zanedbávaného
  • dítěte, které je přítomno domácímu násilí
  • pracuje s rodinami, které neplní své funkce
  • poskytuje poradenskou péči manželům, rodičům, dětem i těhotným ženám při řešení jejích osobních, rodinných a sociálních problémů
  • spolupracuje se školami, školskými zařízeními, zdravotnickými zařízeními a dalšími státními či nestátními organizacemi
  • poskytuje odborné sociální poradenství
  • provádí vyhodnocení situace ohroženého dítěte a jeho rodiny
  • zpracovává individuální plán ochrany dítěte
  • pořádá případové konference
  • rozhoduje o uložení výchovných opatření

 

Za tuto stránku odpovídá P. Hermanová