Černošice
Černošice

Oddělení sociálně právní ochrany dětí

 

 

Ke stažení

 

Informace pro klienty OSPOD

 

Činnost oddělení

Oddělení sociálně právní ochrany dětí se zaměřuje na ochranu práv dětí, jejich oprávněných zájmů, působí k obnovení narušených funkcí rodiny a zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro děti, které nemůžou být trvale nebo dočasně vychovávány ve vlastní rodině.

 

V rámci výkonu SPOD oddělení vykonává zejména tyto činnosti:

  • poskytuje odborné poradenství v oblasti péče o dítě, o možnostech a formách náhradní    rodinné péče a dalších sociálních oblastech
  • funkci kolizního opatrovníka v případech, kdy zákonní zástupci nemohou zastupovat své děti (např. úprava poměrů, styku, výše výživného, řízení o stanovení dohledu aj.)
  • řeší problematiku dětí týraných, zneužívaných a zanedbávaných a pracuje s rodinami, které neplní svou funkci a poskytuje okamžitou pomoc dětem, které jsou ohroženy na životě či zdraví
  • v rámci agendy náhradní rodinné péče přijímá žádosti o zařazení do evidence žadatelů o zprostředkování osvojení, pěstounské péče a pěstounské péče na přechodnou dobu a taktéž uzavírá dohody o výkonu pěstounské péče a následně sleduje naplňování těchto dohod
  • funkci opatrovníka a poručníka
  • sledování vývoje dětí s nařízenou ústavní či ochrannou výchovou, dětí, u nichž je nařízen soudní dohled, dětí svěřených do péče budoucích osvojitelů a do péče fyzické osoby, která má zájem stát se pěstounem
  • podává příslušné návrhy a podněty soudu

 

Činnost úseku sociálně-právní ochrany dětí se řídí zejména zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Ve své práci se opírá o ústavní principy upravené Ústavou České republiky, Listinou základních práv a svobod a Úmluvou o právech dítěte.

Při výkonu sociálně-právní ochrany dětí se pracovníci řídí standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí (odkaz). Tyto standardy jsou kritérii, která určují úroveň kvality poskytování sociálně-právní ochrany dětí.

 

Kdo může být klientem OSPOD?

- děti a jejich rodiče, popřípadě osoby pečující o děti či jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte (fyzická osoba), kterým bylo dítě svěřeno do výchovy rozhodnutím příslušného orgánu,

- zájemci o náhradní rodičovství,

- každý, kdo chce upozornit orgán sociálně-právní ochrany na porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské odpovědnosti, nebo na skutečnost, že rodiče nemohou plnit povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti příp. jiné skutečnosti, které se váží k právům a zájmů dětí.

 

Kdo je cílovou skupinou OSPOD?

- děti, jejichž zdárný vývoj je ohrožen,

- rodiny s dětmi v tíživé životní situaci,

- rodiny s dětmi, které prochází rozchodem či rozvodem rodičů,

- zájemci o náhradní rodičovství.

 

Za tuto stránku odpovídá Mgr. Andrea Cinklová

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie