Černošice
Černošice

Oddělení sociální prevence


Kontakt

Činnost oddělení

Pracovníci oddělení sociální prevence

 • se zabývají nezletilými dětmi, které vykazují závadové chování a jednání (např. záškoláctví, útěky z domova, zneužívání návykových látek, nerespektování rodičů, prostituce)
 • poskytují sociálně právní a výchovné poradenství dětem i rodičům při řešení jejich rodinných, osobních a sociálních problémů a krizových situací spojených s výchovnými problémy nebo trestnou činností
 • zprostředkovávají pomoc odborných poradenských a zdravotnických pracovišť a jiných odborných zařízení
 • spolupracují s orgány činnými v trestním řízení při řešení činu jinak trestného, kterého se dopustí nezletilé dítě nebo provinění, kterého se dopustí mladistvý, dále se účastní jednání u soudu ve věci
 • na základě požadavků orgánů činných v trestním řízení podávají kvalifikované zprávy o osobách nezletilých a mladistvých, k tomu využívají individuální pohovory, šetření v rodině, informace školských a zdravotnických zařízení, obecních úřadů atd.
 • účastní se přestupkového řízení vedeného proti mladistvému
 • podávají návrhy k soudu na nařízení nebo zrušení soudního dohledu, výchovného opatření, předběžného opatření a ústavní výchovy
 • spolupracují se školami, školskými zařízeními, zdravotnickými zařízeními a dalšími státními či nestátními institucemi
 • pravidelně navštěvují děti umístěné ve školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, ve vazbě nebo výkonu trestu odnětí svobody a zároveň pravidelně navštěvují jejich rodiny
 • provádějí vyhodnocení situace ohroženého dítěte a jeho rodiny
 • vypracovávají individuální plán ochrany dítěte
 • pořádají případové konference
 • rozhodují o výchovných opatřeních

 

Za tuto stránku odpovídá E. Svojtková