Černošice
Černošice

Oddělení sociální prevence


Kontakt

Informace pro občany Ukrajiny

Činnost oddělení

Pracovníci oddělení sociální prevence

 • se zabývají nezletilými dětmi, které vykazují závadové chování a jednání (např. záškoláctví, útěky z domova, zneužívání návykových látek, nerespektování rodičů, prostituce)
 • poskytují sociálně právní a výchovné poradenství dětem i rodičům při řešení jejich rodinných, osobních a sociálních problémů a krizových situací spojených s výchovnými problémy nebo trestnou činností
 • zprostředkovávají pomoc odborných poradenských a zdravotnických pracovišť a jiných odborných zařízení
 • spolupracují s orgány činnými v trestním řízení při řešení činu jinak trestného, kterého se dopustí nezletilé dítě nebo provinění, kterého se dopustí mladistvý, dále se účastní jednání u soudu ve věci
 • na základě požadavků orgánů činných v trestním řízení podávají kvalifikované zprávy o osobách nezletilých a mladistvých, k tomu využívají individuální pohovory, šetření v rodině, informace školských a zdravotnických zařízení, obecních úřadů atd.
 • účastní se přestupkového řízení vedeného proti mladistvému
 • podávají návrhy k soudu na nařízení nebo zrušení soudního dohledu, výchovného opatření, předběžného opatření a ústavní výchovy
 • spolupracují se školami, školskými zařízeními, zdravotnickými zařízeními a dalšími státními či nestátními institucemi
 • pravidelně navštěvují děti umístěné ve školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, ve vazbě nebo výkonu trestu odnětí svobody a zároveň pravidelně navštěvují jejich rodiny
 • provádějí vyhodnocení situace ohroženého dítěte a jeho rodiny
 • vypracovávají individuální plán ochrany dítěte
 • pořádají případové konference
 • rozhodují o výchovných opatřeních

 

Mám podezření, že moje dítě užívá návykové látky. Kde mohu nechat svoje dítě otestovat.

Při podezření je možné obrátit se na kurátora pro děti a mládež, který Vám doporučí odborníky zabývající se touto problematikou. Případně se můžete obrátit na odborníky přímo. Konkrétně se jedná např. o Sananim, Prev-centrum, Dětskou dorostovou adiktologii, Dětské dorostové a detoxikační centrum.

 

Na koho se mohu obrátit, když u svého dítěte pozoruji problémy s příjmem potravy nebo sebepoškozování.

Obrátit se můžete obrátit na kurátora pro děti a mládež, případně kontaktovat přímo odborníky, kterými jsou dětští psychiatři, Dětské krizové centrum atd. Poruchami příjmu potravy se také zabývá Centrum Anabell – Cimburkova 258/21, Praha – Žižkov.

 

Dítě mi odmítá chodit do školy, má neomluvené absence.

Při zjištění záškoláctví se nejprve obraťte na školu, kterou dítě navštěvuje, můžete také kontaktovat kurátora pro děti a mládež. Danou problematiku je možné řešit také ve Středisku výchovné péče, kam se můžete objednat sami. SVP Dobřichovice, SVP Klíčov, SVP Modřany 

       

Dítě se mi nevrátilo v noci domů nebo se opakovaně dopouští útěků.

Útěk byste měli nahlásit na PČR a zároveň se můžete obrátit na kurátora pro děti a mládež.

 

Mám výchovné problémy s dítětem, nerespektuje mě, je agresivní.

Touto problematikou se zabývají např. Střediska výchovné péče (Dobřichovice, Klíčov, Modřany). Zároveň se můžete obrátit také na kurátora pro děti a mládež.

 

Jak máme postupovat, pokud nám dítě odmítne po ukončení povinné školní docházky, dále studovat.

Pokud dítě nepokračuje po ukončení povinné školní docházky v dalším vzdělávání a nenastoupilo do žádného pracovního poměru, je potřeba, aby se zaevidovalo na ÚP. V rámci Středočeského kraje se může zaevidovat na kterékoliv pobočce Úřadu práce.

Odkaz na ÚP Praha – Západ.

 

Moje dítě spáchalo trestný čin, co máme dělat?

V tomto případě budete spolupracovat s PČR, která bude danou věc řešit. Policie bude rovněž kontaktovat kurátora pro děti a mládež, který se s Vámi také spojí, případně se na něj můžete sami obrátit. Doporučena Vám bude také spolupráce s Probační a mediační službou.

 

Dozvěděl/a jsem se nebo mám podezření, že se mého dítěte týká problematika šikany či kyberšikany.

V takové situaci hraje roli také skutečnost, zda se věc udála či děje např. v prostředí školského zařízení. V tomto případě je určitě vhodné školské zařízení informovat a domluvit se na dalším řešení, současně se lze v takovém případě obrátit i na kurátora, který Vám může pomoci s orientací v možnostech řešení, popřípadě doporučí další vhodné navazující služby či instituce (psychologická podpora, policie apod.).

https://www.e-bezpeci.cz/index.php/71-trivium/1418-co-je-kybersikana

 

 

 

Za tuto stránku odpovídá V. Kvapilová

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Autor: Radim Jasek