Černošice
Černošice

Úsek krizového řízení a vnitřní kontroly


Kontakty na jednotlivé zaměstnance

 

Krizové řízení je nedílnou součástí řízení státu, organizace či jiné instituce, které mají zájem na svém rozvoji. Jeho cílem je předcházet vzniku možných mimořádných událostí a krizových situací, zajistit všeobecnou přípravu na zvládnutí potenciálně možných krizových situací, zajistit zvládnutí těchto situací v rámci působnosti správního obvodu obce s rozšířenou působností Černošice (orgán krizového řízení) a úkolů uložených vyššími orgány krizového řízení, nastartovat obnovu společenského života v postiženém území a další rozvoj. Aktuálně a v širších souvislostech je krizové řízení chápáno jako nástroj pro zajištění trvale udržitelného rozvoje společnosti, organizace, území a státu.

Úsek krizového řízení a kontroly 

je zřízen jako pracoviště krizového řízení za účelem zajištění připravenosti správního obvodu obce s rozšířenou působností Černošice na řešení krizových situací. 

Zabezpečuje přenesený výkon státní správy zejména na úseku obrany, branných opatření, ochrany obyvatelstva, požární ochrany, krizového řízení, hospodářských opatření za krizových stavů, ochrany utajovaných informací a zvláštních skutečností a evidenci válečných hrobů a pietních míst.

Pracovník krizového řízení a kontroly je:

 •  bezpečnostním ředitelem městského úřadu pro oblast ochrany utajovaných informací.
 •  tajemníkem Bezpečnostní rady ORP Černošice a Krizového štábu ORP Černošice. 

Činnost pracoviště:

 1. Podílí se na zajišťování bezpečnosti České republiky.
  • Plánování věcných zdrojů k zajištění bezpečnosti ČR.
 2. Zajišťování připravenosti správního obvodu obce s rozšířenou působností (dále také „ORP“) na mimořádné události, provádění záchranných a likvidačních prací a ochranu obyvatelstva /v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů/;
 3. Zajišťování připravenosti správního obvodu ORP v systému hospodářských opatření pro krizové stavy (dále jen „HOPKS“), plánování nezbytných dodávek, aktualizace „Plánu nezbytných dodávek“, zajištění činnosti umožňující přijetí regulačních opatření /v souladu se zákonem č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy/;
 4. Zajišťování připravenosti správního obvodu ORP k realizaci přídělového systému v případě jeho zavedení /v souladu se zákonem č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů [zákon o nouzových zásobách ropy] /;
 5. Zajišťování připravenosti a opatření obrany ČR k vytvoření nezbytných podmínek pro zabezpečení životních potřeb obyvatel, fungování státní správy a samosprávy /v souladu se zákonem č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, zákonem č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování [branný zákon] /.
 6. Zajišťuje činnost Bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností (ORP) Černošice a její součinnost s ostatními obcemi, které jsou v působnosti ORP Černošice.
 7. Organizuje činnosti Krizového štábu ORP Černošice a pracoviště krizového řízení, připravuje a vede evidenci dokumentace pro činnost Bezpečnostní rady ORP Černošice, Krizového štábu ORP Černošice.
 8. Organizuje součinnost v oblasti krizového řízení mezi obecními úřady a dalšími institucemi a poskytuje jim metodickou pomoc.
 9. Zajišťuje zpracování a aktualizaci dokumentace ORP Černošice na přípravu a řešení vojenských a nevojenských krizových situací, mimořádných událostí velkého rozsahu, provádění záchranných a likvidačních prací a ochranu obyvatelstva po stránce dokumentační.
 10. Zabezpečuje zpracování a aktualizaci krizového plánu ORP Černošice, shromažďuje údaje nezbytné pro jeho zpracování a aktualizaci.
 11. Zajišťuje rozpracování úkolů v oblasti krizového řízení stanovených vládou ČR, Ministerstvem vnitra a krajským úřadem.
 12. Posuzuje možná rizika vzniku krizové situace na území správního obvodu ORP Černošice, zpracovává podklady do krizového plánu ORP Černošice.
 13. Navrhuje finanční zabezpečení přípravy a řešení krizových situací a mimořádných událostí.
 14. Zajišťuje činnosti při řešení krizových situací, podílí se na koordinaci záchranných a likvidačních prací při řešení mimořádné události vzniklé na území ORP Černošice.
 15. Koordinuje a zabezpečuje úkoly obranného plánování, civilně nouzového plánování a havarijního plánování.
 16. Zabezpečuje proces obranného plánování ve správním obvodu obce s rozšířenou působností.
 17. Podílí se na zabezpečení požadavků a potřeb Armády ČR při plnění úkolů mobilizace ozbrojených sil a dalších opatření k obraně státu v součinnosti s Územní vojenskou správou a krajským vojenským velitelstvím.
 18. Zpracovává podkladové materiály do dokumentace obranného plánování krajského úřadu a ústředních správních úřadů.
 19. Péče o válečné hroby a pietní místa v přenesené působnosti na území ORP (vede evidenci válečných hrobů, které jsou v jeho správním obvodu, informuje příslušný krajský úřad o počtech a o stavu válečných hrobů, které vede v evidenci).
 20. Zabezpečuje ochranu utajovaných informací, zvláštních skutečností, jejich evidenci, ukládání, skartaci a manipulaci a kontroluje dodržování zásad pro práci s nimi.
 21. Kontroluje, zda jsou dodržovány právní předpisy, přijatá opatření a stanovené postupy v rámci činností na městském úřadě.
 22. Kontroluje, zda jsou rozpoznávána rizika vztahující se k činnostem městského úřadu a zda jsou přijímána odpovídající opatření.
 23. Kontroluje, zda zavedený kontrolní systém je dostatečně účinný, reaguje včas na změny ekonomických podmínek, právních podmínek při vydávání nových resp. změnách stávajících právních předpisů, provozních a jiných podmínek.
 24. Provádí kontrolu webových stránek města, popřípadě jejich úpravu.
 25. Provádí veřejnosprávní kontroly dotací z rozpočtu Města.
 26. Provádí veřejnosprávní kontroly příspěvkových organizací Města.
 27. Předkládá návrhy na střednědobý a roční plán kontrol.
 28. Podílí se na tvorbě vnitřních předpisů a metodik.
 29. Zajišťuje kontrolní, dozorovou a metodickou činnost v oblasti zpracování a ochrany osobních údajů zaměstnanců a klientů Městského úřadu Černošice.
 30. Zajišťuje soulad agend MěÚ s GDPR.
 31. Zpracovává a koordinuje výstupy dotazů dle zákona č. 106/1999 Sb.
 32. Monitoruje změny a novelizace právních předpisů.
 33. Vytváří vnitřní metodiky a předpisy.
 34. Prošetřuje stížnosti a jiná podání v rámci MěÚ (interních i externích).
 35. Spolupráce s vedoucími odborů.
 36. Zpracovává další činnosti a pokyny zadané vedoucím úřadu.
 37. Poskytuje metodickou pomoc vedoucím odborů a dalším pracovníkům ve výše uvedených oblastech.
 38. Prevence kriminality

 • spolupráce s protidrogovým koordinátorem a manažerem prevence kriminality úřadu Kraje
 • úzká spolupráce s Městskou policí, Policií ČR, Probační mediační službou, školami a dalšími orgány nebo složkami veřejné správy, státními i nestátními organizacemi činnými v preventivních programech nebo akcích.
 • koordinace činnosti Pracovní skupiny prevence kriminality.

Kontakty na jednotlivé zaměstnance

Odkazy na další informace

Veřejný povodňový plán ORP Černošice 2014 - aktualizace 2/2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 1.77 MB

Portál krizového řízení

Portál krizového řízení

Zdroje ohrožení

OCHRANA OBYVATELSTVA

 

COVID-19 | Onemocnění aktuálně od MZČR     Koronavirus - informace a odkazy

 

Povodeň 2002 - činnost      Povodně - informace, rady a kontakty

 

Bouřka a tornádo; Foto: pixels    Počasí

 

Hasičský záchranný sbor České republiky udělí medaile - Hasičský záchranný sbor České republikyHZS Středočeského kraje - VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO! Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje hledá zájemce pro obsazení pracovního místa REFERENT MAJETKOVÉ SPRÁVY – oddělení provozní a správy majetku.NÁSTUP OD LEDNA 2019.  http://www.hzscr.cz/clanek ...  HZS ČR - Informace

Aktuality | Radonový program ČR 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) 

 

Úvod

HZS Zlínského kraje - Evakuace - Hasičský záchranný sbor České republiky          Rady obyvatelstvu

 

Znak Ministerstva obrany České republikyZnak AČR Informace - MO ČR a AČR

 

                 Ptačí chřipka

 

Prevence kriminality | Česká agentura pro standardizaciPrevence kriminality

Výsledek obrázku pro znak město černošice             ORP Černošice - zdroje ohrožení

                                 Informace o stavu distribuční soustavy

Tento odkaz na internetové stránky společnosti ČEZ Distribuce, a. s. obsahuje v případě vzniku mimořádné situace informace o aktuálním stavu elektrické distribuční soustavy.

Válečné hroby a pietní místaPéče válečné hroby a pietní místa

 

vlajka

Informace pro občany Ukrajiny registrované v městě Černošice

Інформація для громадян України, зареєстрованих у місті Чорношице

 

Za tuto stránku zodpovídá Bc. Richar Řezáč

 


 

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie