Černošice
Černošice

Úsek krizového řízení a vnitřní kontroly


Kontakty na jednotlivé zaměstnance

 

Prodloužení nouzového stavu do 31. května 2022

Vláda ČR na základě souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky prodloužila do 31. května 2022 23:59 hodin nouzový stav vyhlášený usnesením vlády ze dne 2. března 2022 č. 147, o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu nutnosti reagovat na migrační vlnu velkého rozsahu na území České republiky.  

Usnesení vlády o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s migrační vlnou velkého rozsahu č. 256/2022 

Usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky č. 147/2022

Covid-19

Mimořádná a ochranná opatření – co aktuálně platí

Aktuální mimořádná a ochranná opatření ministerstva zdravotnictví

Covid portál - vládní opatření lidskou řečí

Vše o očkování ve Středočeském kraji

Covid-19 v ČR: Otevřené datové sady a sady ke stažení

Mapa cestovatele dle MZV - covid-19

Seznam zemí podle míry rizika nákazy a související dokumenty

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje

Informace pro školy:

 

Povodně

Hlásná a předpovědní povodňová služba

Pozorování vodních stavů v hlásných profilech

Hladiny vod v nádržích

Výstražné informace - Český hydrometeorologický ústav

Vodohospodářský informační portál VODA

Povodí Vltavy

Povodňové scénáře pro území ORP Černošice

Povodňový informační systém - POVIS

Elektronický digitální povodňový portál

Hydrologická služba, přehled hlásných profilů - evidenční listy

Strategie ochrany před povodněmi pro území ČR

Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe pro období 2015 - 2021

Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe pro období 2021 - 2027

Odvětvová technická norma vodního hospodářství TNV 75 2931 – Povodňové plány

Vodní zákon HLAVA IX - Ochrana před povodněmi

Portál krizového řízení Středočeského kraje

Povodňový plán ORP Černošice

Povodňový plán města Černošice

Počasí

Výstražné informace - Český hydrometeorologický ústav

Nebezpečí požáru

Informace o počasí ČHMÚ

Předpovědi modelu ALADIN

Aktuální radarová data

Srážky na území ČR - Kombinace radarového odhadu a pozemních srážkoměrů

Informační systém veřejné správy – VODA

MONITORING SUCHA CHMI

INTERSUCHO

 

Ptačí chřipka

Ptačí chřipka v ČR – aktuální informace

Informace pro veřejnost

Formuláře pro případ výskytu ptačí chřipky

Návody a postupy

Doporučení pro chovatele drůbeže

Seznam asanačních svozců na území Středočeského kraje k 1. 1. 2021

Pravidla pro řešení situací spojených s výskytem vysocepatogenní aviární influenzy ve Středočeském kraji

 

Informace HZS

Zásahy jednotek požární ochrany na území okresu Praha - západ

Průběžné čtvrtletní přehledy

Ochrana obyvatelstva v České republice 

Výchova a vzdělávání obyvatelstva

Rady a doporučení

Příručky

Integrovaný záchranný systém

Krizové řízení

Investiční dotace pro JSDH obcí

Souhrn metodických předpisů pro činnost JPO

Evidence pálení - Aplikace slouží k ohlášení plánovaného pálení místně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru kraje

Nařízení Středočeského kraje v oblasti požární ochrany

Nebezpečné látky 

 

Informace Armády ČR

Příprava občanů k obraně státu (POKOS)

Péče o válečné hroby

Centrální evidence válečných hrobů

 

Prevence kriminality

Prevence kriminality v ČR

Projekt "Bezpečná Praha - západ"

Bezpečný Středočeský Kraj

Mapa kriminality ČR - Projekt Otevřené společnosti, o.p.s.

Mapa kriminality Policie ČR

Statistiky kriminality MV ČR

 

Přehled možných zdrojů rizik z analýzy ohrožení ORP Černošice

Informace určené veřejnosti v zóně havarijního plánování objektu skladu výbušnin Psáry

Zóna havarijního plánování - Areál skladů výbušnin Psáry

 

Rady obyvatelstvu

Co dělat v krizových situacích

Záchranný kruh -  informování, vzdělávání a prevence v oblastech běžných rizik a mimořádných událostí.

 

Úsek krizového řízení a kontroly

 1. Kontroluje, zda jsou dodržovány právní předpisy, přijatá opatření a stanovené postupy v rámci činností na městském úřadě.
 2. Kontroluje, zda jsou rozpoznávána rizika vztahující se k činnostem městského úřadu a zda jsou přijímána odpovídající opatření.
 3. Kontroluje, zda zavedený kontrolní systém je dostatečně účinný, reaguje včas na změny ekonomických podmínek, právních podmínek při vydávání nových resp. změnách stávajících právních předpisů, provozních a jiných podmínek.
 4. Souhrnně zajišťuje připravenost na mimořádné události a krizové situace.
 5. Stanovuje a komplexně zajišťuje opatření pro případ mimořádných událostí a krizových situací na ochranu obyvatelstva.
 6. Zabezpečuje řešení krizových situací.
 7. Zabezpečuje výkon státní správy ve věcech obrany, krizového řízení, ochrany utajovaných informací a evidence válečných hrobů a pietních míst.
 8. Plní úkoly vyplývající z pověření bezpečnostního ředitele.
 9. Avizuje kontrolu webových stránek města, popřípadě jejich úpravu
 10. Předkládá návrhy na střednědobý a roční plán kontrol.
 11. Vede evidenci vnitřních předpisů včetně jejich originálů.
 12. Podílí se na tvorbě vnitřních předpisů.
 13. Administruje intranet.

 

 

 

 


 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie