Černošice
Černošice

Úsek krizového řízení a vnitřní kontroly


Covid-19

Mimořádná a ochranná opatření – co aktuálně platí

Aktuální mimořádná a ochranná opatření ministerstva zdravotnictví

Covid portál - vládní opatření lidskou řečí

Balíčky pro návrat zpět do normálního života

Metodický pokyn pro očkovací kampaň - Plán provedení

Vše o očkování ve Středočeském kraji

Covid-19 v ČR: Otevřené datové sady a sady ke stažení

Seznam antigenních testů, pro které vydalo ministerstvo výjimku

Pro školy:

 

Ptačí chřipka

Informace pro drobnochovatele

Seznam asanačních svozců na území Středočeského kraje k 1. 1. 2021

Pravidla pro řešení situací spojených s výskytem vysocepatogenní aviární influenzy pro období jaro 2021 ve Středočeském kraji

Postup očisty po sběru volně žijících uhynulých ptáků

 

Povodně

Hlásná a předpovědní povodňová služba

Výstražné informace - Český hydrometeorologický ústav

Povodňové scénáře pro území ORP Černošice

Povodňový informační systém - POVIS

Elektronický digitální povodňový portál

Hydrologická služba, přehled hlásných profilů - evidenční listy

Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe pro období 2015 - 2021

Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe pro období 2021 - 2027 (návrh)

Odvětvová technická norma vodního hospodářství TNV 75 2931 – Povodňové plány

Portál krizového řízení Středočeského kraje

Povodňový plán ORP Černošice

Povodňový plán města Černošice

 

 

Informace k přípravě na řešení krizové situace

 

Úsek krizového řízení a kontroly

 1. Kontroluje, zda jsou dodržovány právní předpisy, přijatá opatření a stanovené postupy v rámci činností na městském úřadě.
 2. Kontroluje, zda jsou rozpoznávána rizika vztahující se k činnostem městského úřadu a zda jsou přijímána odpovídající opatření.
 3. Kontroluje, zda zavedený kontrolní systém je dostatečně účinný, reaguje včas na změny ekonomických podmínek, právních podmínek při vydávání nových resp. změnách stávajících právních předpisů, provozních a jiných podmínek.
 4. Souhrnně zajišťuje připravenost na mimořádné události a krizové situace.
 5. Stanovuje a komplexně zajišťuje opatření pro případ mimořádných událostí a krizových situací na ochranu obyvatelstva.
 6. Zabezpečuje řešení krizových situací.
 7. Zabezpečuje výkon státní správy ve věcech obrany, krizového řízení, ochrany utajovaných informací a evidence válečných hrobů a pietních míst.
 8. Plní úkoly vyplývající z pověření bezpečnostního ředitele.
 9. Avizuje kontrolu webových stránek města, popřípadě jejich úpravu
 10. Předkládá návrhy na střednědobý a roční plán kontrol.
 11. Vede evidenci vnitřních předpisů včetně jejich originálů.
 12. Podílí se na tvorbě vnitřních předpisů.
 13. Administruje intranet.

 

 

Za tuto stránku odpovídá M. Bartůněk