Černošice
Černošice

Úsek kultury


Kontakt

Potřebuji si zařídit ...

Vyvěšení plakátu na vývěsce města

Další informace

Činnost úseku

 • Zabezpečuje pořádání nebo spolupořádání kulturních akcí v režii nebo pod záštitou města (koncerty, výstavy, přednášky, divadelní představení, zábavné programy).
 • Seznamuje veřejnost s konáním kulturních akcí, jejichž je město pořadatelem nebo spolupořadatelem.
 • Zabezpečuje chod městské knihovny a spolupráci s klubem čtenářů.
 • Zabezpečuje meziknihovní výpůjční službu
 • Zabezpečuje odbornou spolupráci se Základní uměleckou školou Černošice, ZŠ a MŠ.
 • Koordinuje spolkovou činnost a pomoc při organizaci této činnosti
 • Spolupracuje při zabezpečování grantových řízení s projektovým manažerem.
 • Spolupracuje s kluby turistů a s organizacemi působícími na úseku cestovního ruchu.
 • Pořádá městské slavnosti.
 • Organizuje výchovné programy a soutěže pro děti.
 • Spolupracuje s kroužky zájmové a umělecké činnosti dětí a mládeže.
 • Vykonává státní správu na úseku státní památkové péče v souladu se zákonem o státní památkové péči, v platném znění, pokud podle tohoto zákona není příslušný jiný orgán státní památkové péče.
 • Vykonává a organizuje státní památkovou péči ve stanoveném správním obvodu v souladu s koncepcí rozvoje státní památkové péče v České republice.
 • Podílí se na zpracování krajské koncepce podpory státní památkové péče a na zpracování střednědobých a prováděcích plánů a programů obnovy kulturních památek.
 • Zabezpečuje předpoklady pro kompletní péči o kulturní památky (movité a nemovité), památkové rezervace, památkové zóny a památková ochranná pásma a pro její zajištění vydává závazná stanoviska v řízení podle zvláštních právních předpisů, jako dotčený orgán státní památkové péče nebo v samostatném správním řízení ukončeném rozhodnutím.
 • Usměrňuje péči o kulturní památky zajišťovanou obcemi.
 • Koordinuje jednotné označování nemovitých kulturních památek tabulkou opatřenou nápisem „Kulturní památka“.
 • Vykonává dozor při obnově kulturních památek a při stavbě, změně stavby, terénních úpravách, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby nebo udržovacích pracích na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu z hlediska státní památkové péče.
 • Uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci pro území, ve kterém je nemovitá kulturní památka, ochranné pásmo, památková rezervace nebo památková zóna, a ve vztahu k tomuto území uplatňuje stanovisko k vymezení zastavěného území.
 • Uplatňuje stanovisko k regulačním plánům pro území, ve kterém je nemovitá kulturní památka, ochranné pásmo, památková rezervace nebo památková zóna.
 • Vydává rozhodnutí o opatřeních nutných k zachování historické hodnoty kulturní památky.
 • Vyjadřuje se k prohlášení věcí za movitou i nemovitou kulturní památku.
 • Vyjadřuje se ke zrušení movité i nemovité věci za kulturní památku.
 • Podílí se na rozhodování o poskytnutí příspěvku z programů určených na obnovu kulturních památek.
 • Vede správní řízení při spáchání přestupku nebo správního deliktu na úseku památkové péče.
 • Vede registr kulturních památek ve správním obvodu Městského úřadu Černošice.
 • Uplatňuje stanovisko státní památkové péče u koordinovaných stanovisek vydávaných Městským úřadem Černošice.
 • Administruje Program obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností ve správním obvodu ORP Černošice.
 • Ve spolupráci s příslušnými obcemi aktualizuje Program regenerace MPZ.
 • Zpracovává návrhy rozpisu rozpočtů finančních prostředků státního rozpočtu poskytovaných v souladu se zásadami stanovenými ministerstvem a krajskými normativy a předává je Krajskému úřadu.
 • Připravuje a zpracovává podklady pro rozpočet za školy, předškolní a školská zařízení v rozsahu působnosti obce ORP Černošice na základě metodiky KÚ Středočeského kraje.
 • Každé čtvrtletí zajišťuje sběr statistických výkazů P1-04 za školy, předškolní a školská zařízení v rozsahu působnosti obce ORP Černošice a dále je zasílá ke zpracování na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“).
 • Shromažďuje a zpracovává data ke zpracování statistických výkonových výkazů za školy, předškolní a školská zařízení v rozsahu působnosti obce ORP Černošice na základě metodiky MŠMT a dále je zasílá ke zpracování na MŠMT.
 • Připravuje podklady pro zúčtování prostředků státního rozpočtu poskytovaných krajským úřadem školám, předškolním a školským zařízením v rozsahu působnosti obce ORP Černošice závazným postupem a podle společných pokynů MŠMT a Ministerstva financí k zúčtování prostředků státního rozpočtu a předává výsledky Zúčtování krajskému úřadu.
 • Zajišťuje a zpracovává podklady pro rozbor hospodaření za školy, předškolní a školská zařízení v rozsahu působnosti obce ORP Černošice podle závazné osnovy a závazného postupu stanoveného MŠMT.

 

Za tuto stránku odpovídá Adéla Červenková