Černošice
Černošice

 Z důvodu změny telefonní technologie s provolbou 221 982 XXX je naplánovaný výpadek v úterý 15.10.2019 v čase 12:30 – 14:00. Doba výpadku by měla být menší než uvedený časový termín.

Oddělení správní a kontrolní


Kontakt

 

Informace

Na úrovni obecního úřadu vykonává tyto agendy:

 • Provádí kontrolu podle zákona o cenách.

Na úrovni obecního úřadu obce s rozšířenou působností vykonává tyto agendy:

 • Rozhoduje o tom, že nebyly splněny podmínky pro vznik živnostenského oprávnění.
 • Rozhoduje o pozastavení nebo zrušení živnostenského oprávnění z moci úřední.
 • Na základě zaslaných rozhodnutí správních orgánů a soudů provádí zápisy do živnostenského rejstříku.
 • Provádí živnostenskou kontrolu, sleduje, zda a jak jsou plněny povinnosti stanovené živnostenským zákonem, ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujících se na živnostenské podnikání, dočasné poskytování služeb státními příslušníky členských států EU a na podmínky provozování živnosti uložené v rozhodnutí o udělení koncese.
 • Provádí kontrolu evidence zemědělského podnikatele podle zákona o zemědělství.
 • Provádí dozor nad dodržováním povinností stanovených ve vybraných ustanoveních zákona o ochraně spotřebitele, v oblasti obchodu a služeb.
 • Provádí dozor podle zákona o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době.
 • Provádí kontrolu podle zákona o civilním letectví, vůči cestovním kancelářím nebo cestovním agenturám.
 • Provádí kontrolu podle zákona o drahách, vůči cestovní kanceláři nebo cestovní agentuře.
 • Provádí kontrolu podle zákona o vnitrozemské plavbě
 • Provádí kontrolu podle zákona o silniční dopravě.
 • Provádí kontrolu podle zákona o povinném značení lihu.
 • Provádí dozor podle zákona o pohřebnictví.
 • Provádí dozor nad dodržováním zákona o některých podmínkách podnikání a výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu.
 • Vykonává kontrolu podle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.
 • Projednává přestupky podle výše uvedených zákonů a ukládá správní tresty.
 • Projednává přestupky na úseku podnikání podle zákona o některých přestupcích.

 

Za tuto stránku odpovídá Ing. H. Vyhnalová