Černošice
Černošice

Základní a povinné údaje


Struktura povinně zveřejňovaných informací respektuje vyhlášku č. 515/2020 Sb. - čísla dle struktury uvedena v závorkách.

(1)    Úplný název povinného subjektu
(2)    Důvod a způsob založení
(3)    Organizační struktura městského úřadu
(4)    Kontaktní spojení, úřední hodiny
(5)    Bankovní spojení - běžné platby, správní poplatky
(6)   
(7)    DIČ
(8)    Dokumenty a rozpočet
(9)    Žádosti o informace
(10)  Příjem žádostí a dalších podání
(11)  Opravné prostředky
(12)  Formuláře
(13)  Návody na řešení nejrůznějších životních situací
(14)  Přehled nejdůležitějších používaných předpisů
(15)  Úhrady za poskytování informací
(16)  Licenční smlouvy
(17)  Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999Sb.
(18)  Informace o zpracování osobních údajů
(19)  Rejstříky
(20)  Doplňující informace k povinně zveřejňovaným informacím
(21)  Zveřejňování informací o kontrolách
(22) Příjem podání, opravné prostředky

 

 (1) Úplný název poviného subjektu: město Černošice

Fakturační údaje:                          
Město Černošice                         IČ: 00241121
Karlštejnská 259                         DIČ: CZ00241121
252 28  Černošice                       číslo účtu (výdaje) - transparentní účet u ČS, a.s.: 
                                                    27-388063349/0800
                                           

 (2) Důvod a způsob založení

(2.1) Město Černošice vzniklo jako územní samosprávná jednotka ve smyslu hlavy sedmé zákona č. 1/1993 Sb., ústava České republiky podle ustanovení s § 1 a 2 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění (zákon č.367/1990 Sb. o obcích byl zrušen novým zákonem o obcích - č. 128/2000 Sb.).

(2.2) podmínky a principy, za kterých provozuje svoji činnost:

Podle § 1 a 2 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, je obec základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

 (3) Organizační struktura Městského úřadu Černošice

(3.1) Organizační struktura

Organizační řád a ostatní vnitřní předpisy Městského úřadu Černošice

(3.2) Seznam organizací

Seznam organizací zřízených městem Černošice

Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací a orgánů města, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu.

 (4) Kontaktní spojení

(4.1) Adresy k doručování poštovních zásilek (fyzických dokumentů):

Město Černošice - adresa sídla
Městský úřad
Karlštejnská 259
252 28 Černošice

Městský úřad Černošice
pracoviště Praha
Podskalská 19
120 00  Praha 2

(4.2) Adresy úřadoven Městského úřadu Černošice:

Pracoviště Černošice:

Karlštejnská 259
252 28 Černošice

Odbor technických služeb
Topolská 660
252 28  Černošice
Tel. 251 641 183

 

 

 (4.3) Úřední hodiny městského úřadu

(4.4) Telefonní seznam

Pracoviště Praha:

Podskalská 19
120 00 Praha 2
Tel. ústředna: 221 982 111
 

Oddělení sociálně právní ochrany
Oddělení náhradní rodinné péče
Oddělení sociální prevence
 
Václavská 12
120 00  Praha 2
Tel. ústředna: 221 982 111

(4.7) Elektronická adresa všech elektronických podatelen:

adresa e-podatelny: podatelna@mestocernosice.cz

ID datové schránky města Černošice: u46bwy4

Formáty elektronického podání:

• textovém standardu RTF s příponou .rtf
• prostý text (CP 852,1250) s příponou .txt
• formát Adobe Acrobat Reader® s příponou .pdf
• formát Microsoft ® Word  s příponou .doc a .docx bez maker
• obrázky vkládané jako přílohy k podáním mohou být ve formátech .gif, .jpg, .jpeg, .png
• formát 602XML Filler s příponou .zfo
• formát .eml
• formát .xml
• audio formát s příponou .mp4, m4a
• multimediální formát s příponou .mpg


Při použití jiných formátů nebude elektronická podatelna způsobilá tato podání přijmout. V žádném případě nepřipojujte samospustitelné soubory. Tyto budou okamžitě smazány hned při zjištění jejich výskytu.

Pro elektronická podání jsou přípustné tyto  technické nosiče dat – CD, DVD, USB Flash disk.

(4.8) Důsledky vad doručených dokumentů v analogové nebo v digitální podobě:

Vady dokumentu v analogové podobě: je neúplný nebo nečitelný.

Pokud  lze  zjistit  odesílatele doručeného  dokumentu  a  kontaktní  údaje  odesilatele, neprodleně  bude  odesílatel  vyrozuměn  o  zjištěné  vadě  dokumentu  a  stanoven  další  postup pro její odstranění.
Nepodaří-li  se  ve spolupráci  s odesílatelem  vadu  dokumentu  odstranit, nebo  není-li možné určit odesílatele doručeného dokumentu, který vykazuje vady, a kontaktní údaje odesílatele, dokument se dále nezpracovává.

Vady   dokumentu   v digitální  podobě:  je  neúplný,  nelze  jej  zobrazit  uživatelsky vnímatelným  způsobem,  obsahuje  škodlivý  kód,  není v datovém  formátu,  ve  kterém město Černošice přijímá dokumenty  v digitální  podobě, nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém město Černošice přijímá  dokumenty  v digitální  podobě,  je-li  k doručení  dokumentu  užito  přenosného technického nosiče dat.

V případě, že datová zpráva nesplňuje určené standardy formátů, podatelna podání odmítne přijmout a oznámí tuto skutečnost odesilateli nejpozději do 2 pracovních dnů.
Pokud zaměstnanec podatelny zjistí výskyt škodlivého kódu, odmítne přijetí tohoto podání a tuto zprávu zničí. V případě odmítnutí příjmu podání je další zpracování elektronického podání zastaveno. Pokud je možno zjistit elektronickou adresu odesilatele, zaměstnanec podatelny o této skutečnosti uvědomí předkladatele podání a to nejpozději do 2 pracovních dnů a vyzve jej k novému odeslání dokumentu. O vyrozumění odesilatele se vede zvláštní evidence. Je-li podání zasláno z veřejného místa (internetový kiosek, internetová kavárna), splní podatelna tento požadavek pouze v případě, že předkladatel uvedl zpětnou adresu (elektronickou nebo poštovní).

 (5) Bankovní spojení

Případné platby lze poukázat dle druhu na účet

Správní poplatky, pokuty                                                     19-388063349/0800

Transparentní příjmový účet města - ostatní příjmy   9021-388063349/0800

Platby poplatku za odvoz odpadu                                     30015-388063349/0800

Platby VaK (vodné, stočné)                                                  40010-388063349/0800

Podrobnější přehled možných plateb a poplatků včetně uvedení účtů, variabilních symbolů a lhůt naleznete v tabulce na stránce finančního odboru, kde jsou také uvedeny další běžné i účelové účty města.

Informace pro platby v cizí měně
číslo účtu (IBAN): CZ25 0800 0000 1903 8806 3349
kód banky (BIC): GIBACZPX

 (6) IČ: 00241121

 

 (7) DIČ: CZ00241121

 

 (8) Dokumenty města a rozpočet města

(8.1) Dokumenty zastupitelstva městarady města jsou zveřejněny na tomto webu, v listinné podobě jsou k nahlédnutí v kanceláři asistentky vedení města.

Strategické dokumenty města jsou v zveřejněny v odkazu Studie a analýzy na stráce Projekty a dotace, kde jdou zveřejněny i další dokumenty týkající se rozvoje města. V listinné podobě jsou tyto dokumenty uloženy v kanceláři vedoucího odboru investic a správy majetku, případně u starosty města.

Dokumenty týkající se veřejných zakázek jsou zveřejňovýny v souladu s vnitřními směrnicemi na webu města a v listinné podobě jsou k nahlédnutí v kanceláři odboru investic a správy majetku a v kanceláři referenta veřejných zakázek na adrese sídla.

Dokumenty jsou zveřejňovány v souladu se zákonem na úřední desce a současně i na elektronické úřední desce.

Rozpočet (8.2) pro rok 2016 schválilo zastupitelstvo města dne 9. 12. 2015.

Schválený rozpočet města, rozpočtový výhled a další dokumenty týkající se finančních záležitostí města naleznete na stránce věnované rozpočtu města, další informace na stránce finančního odboru.

(8.3) Informace poskytnuté na žádost jsou zveřejněny v rámci části (9)

 (9) Žádosti o informace

Informace o místě a způsobu, jak získat příslušné informace uvádíme na stránce Poskytování informací. Jsou zde uvedeny i informace o vyřízených žádostech.

 (10) Příjem žádostí a dalších podání

Informace o místě, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání.

 (11) Opravné prostředky

Informace o místě, lhůtě a způsobu, kde lze podat opravný prostředek.

 (12) Formuláře

Městský úřad Černošice využívá vlastní formuláře a elektronické formuláře. Přehled všech fomlulářů včetně informace k používání elektronických formulářů naleznete na stráce Formuláře.

 (13) Návody na řešení různých životních situací

Městský úřad Černošice zveřejňuje odkaz na Portál veřejné správy, kde je zaručena aktuálnost poskytovaných informací. Informace ke konkrétním činnostem vykonávaným Městským úřadem Černošice poskytnou jednotliví zaměstnanci dle organizační struktury.

 (14) Přehled nejdůležitějších používaných předpisů

Přehled předpisů (14.1), podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinost poskytovatoskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu. Město dále jedná a rozhoduje podle vlastních obecně závazných vyhlášek (14.2).

V listinné podobě jsou kompletní sbírky zákonů k nahlédnutí v budově Městského úřadu Černošice, Karlštejnská 259, v kaceláři asistentky vedení města.

 (15) Úhrady za poskytování informací

Sazebník je zveřejněn na stráce o poskytování informací.

 (16) Licenční smlouvy

Město Černošice - Městský úřad Černošice nedisponuje s informacemi, které jsou předmětem ochrany práva autorského a mohly by být poskytnuty na základě licenční nebo podlicenční smlouvy. V případě, že taková situace nastane, bude řešena samostatně dle konkrétního případu.

 (17) Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy (7.1), rozsudky (7.2) a informace o výdajích na soudy (7.3) jsou zveřejněny na stránce poskytování informací. V listinné podobě jsou k nahlédnutí v kanceláři asistentky vedení města.

 (18) Informace o zpracování osobních údajů

Informace týkající zpracování osobních údajů naleznete ZDE.

 (19) Rejstříky

 (20) Doplňující informace k povinně zveřejňovaným informacím

Informace o registru
Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ukládá veřejným funkcionářům povinnost oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu jejich činností konaných vedle výkonu funkce veřejného funkcionáře, veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce, popřípadě finančních závazků, které veřejný funkcionář má. Oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích (dále jen "oznámení") podávaná veřejnými funkcionáři jsou evidována v registru oznámení (dále jen "registr").
Vedení registru zabezpečuje evidenční orgán, kterým je v případě Města Černošice, tajemník Městského úřadu Černošice.

Nahlížení do registru
Registr je veřejný a každý má právo na základě písemné žádosti do něj bezplatně nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Každému, kdo má zájem nahlížet do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě, přidělí evideční orgán uživatelské jméno a přístupové heslo k registru po vyplnění a ověření žádosti.

Poučení
Je zakázáno sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě.
Veškeré údaje vedené v registru mohou být použity a dále zpracovávány pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře. Používání nebo další zpracování údajů vedených v registru k jinému účelu je zakázáno.
Osoby, které přijdou s evidovanými údaji do styku, jsou povinny o zjištěných skutečnostech zachovávat mlčenlivost. Při porušení výše uvedených nařízení dochází k přestupku, za který lze uložit pokutu do výše Kč 50.000 Kč.
O každém nahlédnutí do registru se provede záznam do protokolu s uvedením identifikace subjektu, který nahlížel do registru, předmětu dotazu, data a času poskytnutí informace.
Podáním Žádosti o udělení uživatelského jména a hesla žadatel souhlasí se zpracováváním osobních údajů, a to po dobu 5 let ode dne podání žádosti.

Přístup do registru oznámení v elektronické podobě:

zde

 (21) Zveřejňování informací o kontrolách

Kontrolní orgán je dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) povinen zveřejnit obecné informace o výsledcích kontrol.
 
 
 

 

Za tuto stránku odpovídá J. Drahokoupilová

 

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Černošická pouť