Černošice
Černošice

Ostatní (různé), mateřské školy, návrhy na zlepšení

Ostatní, různé - návrhy, školky, volby, úz. plán aj.

Za tuto stránku odpovídá J. Drahokoupilová

Dobrý den,
 
děkujeme za Váš podnět. Město si již před časem nechalo zpracovat dopravní posouzení celé lokality kolem školy. Součástí dopravní studie jsou i zpomalovací prvky. Nyní probíhají jednání s architektem o lepším pojetí celé řešené lokality. na základě nich bude zpracována projektová dokumentace pro povolení stavby a výběr zhotovitele. K realizaci bychom chtěli přikročit nejlépe v následujícím roce, pokud do té doby budou všechna potřebná povolení vyřízena.
 

Jiří Jiránek, 7. 10. 2019

Dobrý den,
na Váš dotaz neexistuje jednoznačná odpověď. Nicméně už jsme to zvažovali a rada se přiklonila k tomu to neměnit, a to z vícero důvodů. I o víkendu fungují provozovny, kterým chceme pomoci tím, že jejich klienti mají kde zaparkovat. I o víkendu by hrozilo, že tam na celý den zaparkuje auto z Prahy, sundá kola ze střechy, nebo že tam na celý den zaparkuje člověk, který pracuje o víkendu (řidič, kuchař atd. atd.)... i když jistě menší riziko, přece ale je. A v neposlední řadě, pokud máme od lidí realisticky očekávat, že budou pravidla dodržovat, tak musejí být ta pravidla jednotná, jednoduchá, zapamatovatelná.... - čili důvod, mít to ve všech oblastech s 2hodinovým parkováním stejně nastaveno.
Nicméně rozhodně to není černobílé a jak jsem psal výše, už jsme o tom mluvili, není to poprvé, co to někdo navrhuje, jistě to má reálný základ, jen jsme se zatím dohodli, že spíš vidíme jako převažující důvody k tomu, abychom to neměnili. Za sebe slibuji, že o tom budu ještě přemýšlet a taky se snažit se tam občas o víkendu podívat (ale reálné hodnocení má asi smysl až po konci rekonstrukce krajské silnice). Formální posouzení případně dělá rada města.

S pozdravem,

Mgr. Filip Kořínek, 24. 10. 2018

Dobrý den,

na stránkách mesto/mestsky-urad/struktura-informace-odboru/odbor-investic-a-spravy-majetku/ je v sekci vodné a stočné poslední aktuální rozbor vody.

Dokument přímo je zde.

S pozdravem,

Veronika Roubíčková, odbor investic a správy majetku, 19. 3. 2018

Dobrý den,

ulice k Lesíku v horní části je stále jednosměrná. Často dochází k tomu, že někdo značku z místa odstraní a pohodí ji nedaleko. MP vždy dá značku zpátky na místo. Občas je v rozpisu služeb naplánovaný dohled nad dodržováním zákazu vjezdu a strážníci již několik řidičů odměnili za nerespektování pokutou.

S pozdravem

O. Klimsza, velitel MP, 22. 12. 2017

Dobrý den,

Rada města se možností instalace rampy již zabývala a jednala o ní se SDŽC, jež je správcem. Taková instalace by však nesplňovala současné technické normy a pro současný stav schodiště není možná.
Martin Šebek, odbor informatiky, 14. 12. 2017

Dobrý den,
 
osvětlení nástupišť na vlakových zastávkách je v kompetenci Správy železniční dopravní cesty. Budeme kontaktovat jejich zástupce a požádáme je o zajištění nápravy.

Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic a správy majetku, 14. 9. 2017

Dobrý den,

sbírky se stále ještě konají, většinou 2 do roka, jedna před prázdninami (letošní proběhla v pátek 9. a 10.6.) a jedna v období před Vánoci, a to před Domem s pečovatelskou službou.

Lze však celoročně využít červených kontejnerů umístěných u Domu s pečovatelskou službou (Vrážská 1805), u pošty (Poštovní 228) a u Technických služeb (Topolská 660).

S pozdravem,

 

Martin Šebek, 15. 6. 2017
Dobrý den,
odstávka vody nebyla plánována. Byla způsobena přerušením dodávky elektřiny společností ČEZ Distribuce do přečerpávací stanice Vráž v Karlické ulici. Kvůli přerušení dodávky elektřiny přestala fungovat čerpadla a voda se tak nedostala do vodovodů v horní části města, kam se čerpá tlakově. Ihned po výpadku elektřiny jsme zajistili diesel agregát, na který byla čerpadla přepojena a dodávka vody násl. obnovena.
S pozdravem,
Jiří Jiránek, odbor investic a správy majetku, 3. 5. 2017

Dobrý den,

aktuální nabídka volných pracovních míst je vyvěšena na úřední desce (mesto/uredni-deska/), a to pod tématem "Výběrová řízení na volná pracovní místa", po jehož rozbalení se Vám objeví aktuálně vyhlášená výběrová řízení.

S pozdravem,

Martin Šebek, 1. 2. 2017

Dobrý den,

stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiné vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a prováděcím předpisem ke školskému zákonu -vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění.

2.1 Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání.

a) Výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole stanovuje ředitel mateřské školy na období každého školního roku a zveřejňuje ji na přístupném místě v MŠ nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku. V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku oznámí vedoucí učitelka mateřské školy stanovenou výši úplaty zákonnému zástupci při přijetí dítěte.

b) Úplata za předškolní vzdělávání je úplatou měsíční.

c) Úplata za předškolní vzdělávání se stanovuje na období celého školního roku.

d) Nejvyšší možná úplata vychází ze skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů na dítě v kalendářním roce předcházejícím kalendářnímu roku, v němž se úplata stanoví.

e) Nejvyšší možná úplata se stanoví jako 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů mateřské školy, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole v uplynulém kalendářním roce. Před určením procentního podílu jsou z uvedených nákladů odečteny náklady, na jejichž úhradu byly použity finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu.

f) Úplata za předškolní vzdělávání se netýká školního stravování; do nákladů, z nichž se vypočítá nejvyšší možná úplata za předškolní vzdělávání, se nezahrnují náklady na poskytování školního stravování.

g) Počtem dětí rozhodným pro určení nejvyšší možné úplaty je počet dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání pro daný školní rok.

 

Stručně řečeno tedy výši úplaty stanovuje ředitel MŠ na základě skutečných neinvestičních nákladů školy, přičemž nejvyšší možná úplata nesmí přesáhnout   50%  průměrných měsíčních neinvestičních nákladů.


S pozdravem

Lenka Kalousková, radní pro oblast školství, 22. 10. 2016

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie