Černošice
Černošice

Ostatní (různé), mateřské školy, návrhy na zlepšení

Ostatní, různé - návrhy, školky, volby, úz. plán aj.

Za tuto stránku odpovídá J. Drahokoupilová

Dobrý den,
 
děkujeme za Váš podnět. Město si již před časem nechalo zpracovat dopravní posouzení celé lokality kolem školy. Součástí dopravní studie jsou i zpomalovací prvky. Nyní probíhají jednání s architektem o lepším pojetí celé řešené lokality. na základě nich bude zpracována projektová dokumentace pro povolení stavby a výběr zhotovitele. K realizaci bychom chtěli přikročit nejlépe v následujícím roce, pokud do té doby budou všechna potřebná povolení vyřízena.
 

Jiří Jiránek, 7. 10. 2019

Dobrý den,
na Váš dotaz neexistuje jednoznačná odpověď. Nicméně už jsme to zvažovali a rada se přiklonila k tomu to neměnit, a to z vícero důvodů. I o víkendu fungují provozovny, kterým chceme pomoci tím, že jejich klienti mají kde zaparkovat. I o víkendu by hrozilo, že tam na celý den zaparkuje auto z Prahy, sundá kola ze střechy, nebo že tam na celý den zaparkuje člověk, který pracuje o víkendu (řidič, kuchař atd. atd.)... i když jistě menší riziko, přece ale je. A v neposlední řadě, pokud máme od lidí realisticky očekávat, že budou pravidla dodržovat, tak musejí být ta pravidla jednotná, jednoduchá, zapamatovatelná.... - čili důvod, mít to ve všech oblastech s 2hodinovým parkováním stejně nastaveno.
Nicméně rozhodně to není černobílé a jak jsem psal výše, už jsme o tom mluvili, není to poprvé, co to někdo navrhuje, jistě to má reálný základ, jen jsme se zatím dohodli, že spíš vidíme jako převažující důvody k tomu, abychom to neměnili. Za sebe slibuji, že o tom budu ještě přemýšlet a taky se snažit se tam občas o víkendu podívat (ale reálné hodnocení má asi smysl až po konci rekonstrukce krajské silnice). Formální posouzení případně dělá rada města.

S pozdravem,

Mgr. Filip Kořínek, 24. 10. 2018

Dobrý den,

na stránkách mesto/mestsky-urad/struktura-informace-odboru/odbor-investic-a-spravy-majetku/ je v sekci vodné a stočné poslední aktuální rozbor vody.

Dokument přímo je zde.

S pozdravem,

Veronika Roubíčková, odbor investic a správy majetku, 19. 3. 2018

Dobrý den,

ulice k Lesíku v horní části je stále jednosměrná. Často dochází k tomu, že někdo značku z místa odstraní a pohodí ji nedaleko. MP vždy dá značku zpátky na místo. Občas je v rozpisu služeb naplánovaný dohled nad dodržováním zákazu vjezdu a strážníci již několik řidičů odměnili za nerespektování pokutou.

S pozdravem

O. Klimsza, velitel MP, 22. 12. 2017

Dobrý den,

Rada města se možností instalace rampy již zabývala a jednala o ní se SDŽC, jež je správcem. Taková instalace by však nesplňovala současné technické normy a pro současný stav schodiště není možná.
Martin Šebek, odbor informatiky, 14. 12. 2017

Dobrý den,
 
osvětlení nástupišť na vlakových zastávkách je v kompetenci Správy železniční dopravní cesty. Budeme kontaktovat jejich zástupce a požádáme je o zajištění nápravy.

Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic a správy majetku, 14. 9. 2017

Dobrý den,

sbírky se stále ještě konají, většinou 2 do roka, jedna před prázdninami (letošní proběhla v pátek 9. a 10.6.) a jedna v období před Vánoci, a to před Domem s pečovatelskou službou.

Lze však celoročně využít červených kontejnerů umístěných u Domu s pečovatelskou službou (Vrážská 1805), u pošty (Poštovní 228) a u Technických služeb (Topolská 660).

S pozdravem,

 

Martin Šebek, 15. 6. 2017
Dobrý den,
odstávka vody nebyla plánována. Byla způsobena přerušením dodávky elektřiny společností ČEZ Distribuce do přečerpávací stanice Vráž v Karlické ulici. Kvůli přerušení dodávky elektřiny přestala fungovat čerpadla a voda se tak nedostala do vodovodů v horní části města, kam se čerpá tlakově. Ihned po výpadku elektřiny jsme zajistili diesel agregát, na který byla čerpadla přepojena a dodávka vody násl. obnovena.
S pozdravem,
Jiří Jiránek, odbor investic a správy majetku, 3. 5. 2017

Dobrý den,

aktuální nabídka volných pracovních míst je vyvěšena na úřední desce (mesto/uredni-deska/), a to pod tématem "Výběrová řízení na volná pracovní místa", po jehož rozbalení se Vám objeví aktuálně vyhlášená výběrová řízení.

S pozdravem,

Martin Šebek, 1. 2. 2017

Dobrý den,

stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiné vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a prováděcím předpisem ke školskému zákonu -vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění.

2.1 Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání.

a) Výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole stanovuje ředitel mateřské školy na období každého školního roku a zveřejňuje ji na přístupném místě v MŠ nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku. V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku oznámí vedoucí učitelka mateřské školy stanovenou výši úplaty zákonnému zástupci při přijetí dítěte.

b) Úplata za předškolní vzdělávání je úplatou měsíční.

c) Úplata za předškolní vzdělávání se stanovuje na období celého školního roku.

d) Nejvyšší možná úplata vychází ze skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů na dítě v kalendářním roce předcházejícím kalendářnímu roku, v němž se úplata stanoví.

e) Nejvyšší možná úplata se stanoví jako 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů mateřské školy, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole v uplynulém kalendářním roce. Před určením procentního podílu jsou z uvedených nákladů odečteny náklady, na jejichž úhradu byly použity finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu.

f) Úplata za předškolní vzdělávání se netýká školního stravování; do nákladů, z nichž se vypočítá nejvyšší možná úplata za předškolní vzdělávání, se nezahrnují náklady na poskytování školního stravování.

g) Počtem dětí rozhodným pro určení nejvyšší možné úplaty je počet dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání pro daný školní rok.

 

Stručně řečeno tedy výši úplaty stanovuje ředitel MŠ na základě skutečných neinvestičních nákladů školy, přičemž nejvyšší možná úplata nesmí přesáhnout   50%  průměrných měsíčních neinvestičních nákladů.


S pozdravem

Lenka Kalousková, radní pro oblast školství, 22. 10. 2016

Děkujeme za návrhy!

O umístění 2 stolů je již rozhodnuto, jsou zakoupeny, jen se ještě ladí jejich přesné umístění a dlažba pod nimi.
O venkovním pevném grilu ani fotbalových branách jsme zatím neuvažovali, ale vezmeme v potaz. Gril by možná byl trochu v rozporu s tím, že město vyhlásilo výzvu k podávání nabídek na provozování občerstvení v tomto místě (neměli bychom mu hned začít brát potenciální zákazníky).
Co se týče fotbalových bran, zvážíme nákup přenosných branek. Pevně umístěné by mohly vadit některým způsobům využití sportparku (městské slavnosti apod.). Snad by ty přenosné někdo neodnesl až za hranice města...

Ještě jednou děkujeme, vítáme každý nápad.

Filip Kořínek, starosta, 14. 10. 2016

Jedná se zřejmě o tzv. Mokropeský statek, ale informace je mírně nepřesná. V majetku města je zde část budovy bývalého statku, kde jsou tři byty - všechny aktuálně mají své nájemce. Dále je zde stará zděná budova v dezolátním stavu a mezi nimi dvůr...

O budoucím využití objektu není rozhodnuto. Na posledním zasedání černošického zastupitelstva se projednával návrh jednoho zájemce o využití pro sociální a zdravotní služby. Zastupitelstvo rozhodlo, že k prodeji prozatím nepřistoupí, protože není dostatečně ujasněné, jaké budoucí využití by pro město bylo největším přínosem - a do prodeje jen kvůli finančnímu výnosu nejsme v tuto chvíli tlačeni. Zastupitelstvo pověřilo radu města vedením širší diskuze.

Ve středu 19.10. v 17:00 proběhne v prostoru Mokropeského statku veřejné setkání, resp. společná návštěva. Tolik shrnutí stavu pro případ, že v dotazu opravdu byl myšlen tento objekt.

S pozdravem,

Filip Kořínek, 25. 9. 2016

Dobrý den,

veškeré podněty či stížnosti bez rozdílu, kterého pracoviště se týkají, můžete zasílat na emailovou adresu elektronické podatelny, tedy podatelna@mestocernosice.cz

S pozdravem,

 

Martin Šebek, odbor informatiky, 5. 8. 2016

Dobrý den,

Černošice nemají samostatně stanovené hladiny hluku. Ochrana lidského zdraví před hlukem je zakotvena v zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, konkrétně v §§ 30-34 tohoto zákona. Limity pro hluk jsou pak podrobně stanoveny nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Městská vyhláška (Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o ochraně veřejného pořádku) pouze nad rámec zákona stanovuje, že používaní hlučných strojů je povoleno pouze v pracovních dnech a v sobotu.

 

Filip Kořínek, 7. 7. 2016

Dobrý den,

děkujeme Vám za váš dotaz. O zřízení nové autobusové linky či přidání dopoledních spojů nyní neuvažujeme. Vaši rodiče mohou pro přepravu k lékaři využít jednak Seniorbus, nebo služby Handicap-transport, mají–li průkaz ZTP/P nebo ZTP anebo se mohou obrátit na naší terénní pečovatelskou službu, která je k lékaři a zpět dopraví. Podrobnosti naleznete pod těmito odkazy:

Informace k Seniorbusu: e_download.php?file=data/faq/odpoved1380_1.pdf&original=seniorbus_jizdni_rad_do_IL_listopad_2015.pdf

Služba Handicap-transport http://handicap-transport.cz/  (ceník v rámci Pražské integrované dopravy)

Terénní pečovatelská služba Domu s pečovatelskou službou Černošice, která poskytuje dopravu i doprovod k lékaři: http://www.dpscernosice.cz/clanky/terenni-pecovatelska-sluzba/

Jiří Jiránek, vedoucí OISM, 24. 6. 2016
Dobrý den,
 
hodnota vápníku (Ca) dle posledního protokolu o zkoušce pitné vody je 124 mg/l. Hodnota hořčíku (Mg) je 28 mg/l.
Jiří Jiránek, Odbor investic a správy majetku, 15. 4. 2016

Dobrý den,
 
rozbory pitné vody nejsou uveřejňovány na webových stránkách. Voda dodávaná do jednotlivých domácností v Černošicích je smíchaná z pěti zdrojů ve vlastnictví města a vody dodávané vodovodním přivaděčem vedoucím z Prahy, který dodává vodu z vodního díla Želivka. Protokol o zkoušce provedený akreditovanou laboratoří dne 2.3.2016 naleznete zde.

Jiří Jiránek, Odbor investic a správy majetku, 29. 3. 2016

Dobrý den,

děkujeme za podnět, budeme jej mít na paměti při budoucích úvahách o dalším rozvoji tohoto místa, resp. celé lokality od jezu až po chatovou osadu.

Filip Kořínek, 24. 3. 2016
Dobrý den,
Projekt "Učte se od profesionálů" obec v případě zájmu domlouvá se školících střediskem ZZS Středočeského kraje. Pro vlastní kurz musí být zajištěn určitý počet zájemců - uchazečů, jde o skupinu 20-30 osob. V Černošicích se zatím pro téměř nulový zájem podobný kurz neplánuje. Vaši informaci jsme předali Domu s pečovatelskou službou, který dnes zajiš´tuje aktivity pr seniory k případnému využití.
Lenka Jochová, útvar interního auditu
29. 1. 2016

Dobrý den,

děkujeme za podnět. v uplynulém období došlo k přečíslování telefonu v knihovně, na webu by mělo být již uvedené nové a funkční číslo.

Honza Louška, tajemník úřadu

20. 1. 2016

Hezký den,

děkujeme za zajímavý podnět. Požádali jsme po dvou letech opět výtvarníky, aby se pokusili obnovit výmalbu obou podchodů - v Černošicích i v Mokropsech. O projektu budeme informovat na webu města.

Honza Louška, tajemník města

20. 1. 2016
Dobrý den,
 
povodňový plán města Černošice se nachází:
Město Černošice -> Projekty a dotace -> Studie a analýzy -> Požární a protipovodňová ochrana
 
povodňový plán ORP Černošice se nachází:
Městský úřad -> Struktura odborů-informace odborů -> Krizové řízení
Lenka Jochová, útvar interního auditu, 29. 10. 2015

Dobrý den,
děkujeme Vám za Váš podnět, který jsme prodiskutovali s provozovatelem autobusové dopravy spol. ARRIVA Praha s.r.o. a organizátorem Pražské integrované dopravy spol. ROPID. Školní autobus je zajišťován autobusem linky č. 414, která zajišťuje obslužnost Obce Vonoklasy. Tato obec si nárokovala pro svojí obslužnost pouze nízkokapacitní autobus. Je totiž na obci, pro kterou je dopravní obslužnost zajišťována, aby se podílela na provozních nákladech. Na základě vyjádření shora citovaných institucí v současné době bohužel nejsou k dispozici jiné autobusy, kterými by bylo možné navýšit kapacitu školní linky č. 414, který odjíždí ze zastávky „Černošice, žel. zastávka“ v 7:31. Z toho důvodu Vám doporučujeme využít linku 415, která odjíždí ze zastávky „Černošice, žel. zastávka“ o 4 minuty dříve - v 7:27 a dále pokračuje okružní trasou přes Černošice na zastávku „Černošice, Mokropsy žel. Zastávka“, do které dorazí v 7:38. Tato linka je rovněž využívána řadou dětí navštěvujících základní školu v Mokropsech. Cesta od zastávky vede přes přechod pro chodce po poli přímo ke škole.
Martin Votava, odbor investic a správy majetku

22. 10. 2015

Dobrý den,

při venčení pejska u Berounky byste kromě obecně závazných právních předpisů v oblasti ochrany zvířat a ochrany životního prostředí měla respektovat povinnosti stanovené v obecně závazné vyhlášce města o ochraně veřejného pořádku (najdete ji zde). Na vybraných veřejných prostranstvích uvedených v příloze vyhlášky, musíte vést na vodítku, nesmí volně pobíhat. Na základě citované vyhlášky také platí povinnost odstraňovat psí exkrementy.
Slávka Kopačková, právní úsek
 
13. 10. 2015

Dobrý den,

budova úřadu v Riegrově ulici bohužel stavebně neumožňuje úschovu kol. Děkujeme však za Váš námět, při rekonstrukci budiovy v Karlštejnské ulici na nový úřad na něj budeme myslet.

Honza Louška, tajemník úřadu

13. 10. 2015

Dobrý den,

Žádost o povolení kácet dřevinu rostoucí mimo les je možno podat v každé podatelně Městského úřadu Černošice, tedy jak ve městě Černošice, tak v Praze 2, Podskalské 19. Dále je možno zaslat žádost poštou nebo ji podat elektronicky, ale to jen v případě, že bude podepsána zaručeným elektronickým podpise. Formulář žádosti je k dispozici na stránkách města Černošice v odkazu Potřebuji si zařídit - Agendy životního prostředí - Návody - Kácení dřevin rostoucích mimo les.
Markéta Fialová, odbor životního prostředí
 
13. 10. 2015

Hezký den,
knížku můžete zakoupit pouze u pana V. Douska autora této knihy za 150 Kč. Kontakt tel.: 606 852 547.
Pavel Blaženín, odbor školství, kultury a cestovního ruchu

13. 10. 2015

Dobrý den,
veřejné osvětlení ve Vámi uváděné lokalitě svítilo v denní dobu vzhledem k technické poruše. Došlo k ní vlivem velmi silného větru, který měl za následek smotání holého vedení v Plzeňské ulici, které způsobovalo zkrat. Porucha byla během dnešního dne odstraněna. Riziko zkratu na vrchním vedení nelze bohužel při takto nepříznivém počasí, které panuje v následujících dnech eliminovat a závada se může opakovat.
Jiří Jiránek, odbor investic a správy majetku
 

7. 7. 2015

Hezký den,
nemáme informace o budoucím nebo potenciálním nájemci nyní volné prodejny. Objekt je v soukromém vlastnictví, o novém využití bychom se dozvěděli, jen kdyby vlastník nebo nájemce žádal o vyjádření k nějakým stavebním úpravám. to se zatím enstalo.
Lucie Poulová, odbor investic a správy majetku
 

7. 7. 2015

Dobrý den,
pro pozemek rodinného domu platí, dle § 79 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), že lze na pozemku s rodinným domem umístit bez veřejnoprávního titulu  tyto doplňkové stavby:
- skleník do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky,
- stavbu do 25 m2 a do 5 m výšky, podsklepenou do hl. 3 m podmiňující bydlení,
- bazén do 40m2,
pokud budou tyto stavby umístěny v odstupové vzdálenosti  nejméně 2 m od hranice pozemku a pokud jejich umístěním bude zachován soulad s územně plánovací dokumentací – tj. celková zastavěná plocha nepřevýší regulativy prostorového uspořádání dané územním plánem
z dotazu není jasné zda je stálé ohniště míněno jen jako součást ohraničeného terénu (potom může být kdekoliv) nebo jako např. zděný krb s komínem (tam by šlo uplatnit požadavek na 2 m od hranice). Kompost, dětské pískoviště, mobilní trampolína a bazének nejsou stavbami ve smyslu § 2 odst. 3 stavebního zákona a stavební úřad je neřeší a jejich umístění v blízkosti společných hranic záleží spíše na domluvě mezi sousedy.
Pavla Podholová, odbor stavební úřad

7. 7. 2015

Dobrý den,
koordinaci autobusových linek PID a vlaků má na starosti společnost ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy). Váš podnět jsme proto projednali se zástupcem této společnosti s žádostí o návrh možných řešení úpravy jízdních řádů. Dle vyjádření ROPIDu byla návaznost spojů stanovena při jednání starostů všech obcí , kterými autobusové linky projíždí a kteří se vždy při sestavování jízdních řádu musí k provozu autobusových linek vyjádřit. Na tomto jednání byla starosty všech dotčených obcí stanovena doba pro přestup z vlakových linek na autobusové spoje v délce 7 min. Dle vyjádření zástupce ROPID není problém přestupní dobu prodloužit, ale je k tomu třeba nový souhlas všech starostů obcí, kterými autobusové linky projíždějí.  Nejbližší termín pro projednání změny jízdních řádů bude v červnu tohoto roku. Město Černošice proto na tomto jednání navrhne prodloužení doby pro přestup na 10 min.
Martin Votava, odbor investic a správy majetku

20. 5. 2015

Dobrý den,
ke zřízení 4 parkovacích míst v Karlštejnské ulici, u kterých je omezena délka parkování na max. 2 hodiny, jsme přistoupili na základě pozitivní zkušenosti, kdy se podobný režim osvědčil v centrální části této ulice směrem k nádraží. Cílem bylo umožnit využití parkování v centru většímu počtu návštěvníků a zákazníků místních provozoven, obchodů, služeb. Při dvouhodinovém omezení se v průběhu doby 8-18 na daném místě vystřídá nejméně 5 vozidel, reálně ještě výrazně více – takže tento režim fakticky mnohonásobně zvyšuje dopravní obslužnost. Na jeho zavedení jsme měli velmi pozitivní reakce. Pro celodenní parkování automobilů doporučujeme využít část Karlštejnské ulice dále od centra, popř. např. nedávno dokončené parkoviště u vlakové zastávky Černošice - Mokropsy, kde dnes zastavují všechny vlakové spoje. Důvodem pro zřízení těchto 4 parkovacích míst byly také komplikace při krátkodobém parkování u lékárny v ulici Riegrova (za rohem). Zde je možnost parkování omezena z důvodu nedostatečné šířky ulice a komplikovaného průjezdu městské autobusové linky. Protože se jedná o dopravní opatření zavedené v minulých dnech, městská policie dosud nepostupovala vůči řidičům nerespektujícím krátkodobé stání restriktivně.
Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic a správy majetku

20. 5. 2015

Dobrý den,
v Arbesově ulici není žádné dopravní omezení. Vozovka této místní komunikace je dimenzována jak pro osobní, tak pro nákladní automobily. Městská policie, která je oprávněna kontrolovat mimo jiné dodržování zákona o pozemních komunikací proto nemůže průjezd nákladních automobilů touto ulicí zakázat. Omezení provozu na pozemních komunikací podléhá povolení silničního správního úřadu. Souhlas k tomu musí udělit vlastník komunikace – v tomto případě město prostřednictvím rady města. Váš návrh proto předáme dopravní komisi (není ho potřeba zasílat znovu), která ho posoudí a doporučí radě města případná opatření. Avšak musíme upozornit, že město se v obdobných případech nepřiklání k zřizování obytných zón či omezování vjezdu. Úklid místních komunikací zajišťují technické služby, kterým Váš podnět rovněž předáváme. Deponii zeminy v ulici U Dubu využívá firma EKOSTAVBY Louny, kterou jsme požádali o její likvidaci. Rovněž jsme uvedenou firmu, která pro město provádí rekonstrukci některých komunikací požádali, aby využívala panelovou cestu namísto Arbesovy ulice.
Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic a správy majetku

18. 3. 2015

Dobrý den,
město opravdu přispívá na provozování autobusové dopravy nemalou částkou ročně. Problematika provozování autobusové dopravy je však poměrně složitá. Organizátorem příměstské regionální dopravy je společnost ROPID, s kterou má město smlouvy o provozování příslušných linek, ale dopravcem je jiná společnost. V našem případě spol. ARRIVA Transport Česká republika, a.s. Již před časem jsme se obrátili na zprostředkovatele autobusové dopravy s žádostí o projednání nasazení nízkopodlažního autobusu na linku č. 415 s dopravcem. Podle vyjádření společnosti ROPID s nasazením nízkopodlažního autobusu dopravce počítá v horizontu několika měsíců. Dopravce se uchází o získání dotačních prostředků na pořízení nových nízkopodlažních autobusů a s dvěma z nich počítá do regionálního depa v Radotíně, z kterého je zajišťován i provoz linky č. 415. Jeden z nich by měl být na tuto  linku nasazen. Bližší informace o konkrétním termínu se nám nepodařilo získat.
Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic a správy majetku

6. 3. 2015

Dobrý den,
Město Černošice pořádá Vítání občánků 2x ročně. Letos se bude konat 15.05.2015 v 16.00 hod v Kulturním sále na Vráži , Táborská 2025 ( pod prodejnou hraček Bambule). Akce je určena všem novorozeným dětem s trvalým bydlištěm v Černošicích. Kdo má o uvítání zájem musí se přihlásit do 01.05.2015 na matrice u paní Řehořové, nebo se objednat na tel. 221 982 526, email eva.rehorova@mestocernosice.cz.
Informace o vítání občánků vyšla v únorovém čísle Informačního listu - str. 11 a bude se opakovat v každém dalším čísle až do konce dubna.
Eva Řehořová, správní odbor

26. 2. 2015

Dobrý den,

město nerozhoduje o provozu autobusové dopravy. musí na ní však přispívat.  Její koordinaci má na starosti společnost ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy). Váš podnět jsme proto předali zástupcům společnost ROPID s žádostí o návrh možných řešení úpravy jízdních řádů v době vlakové výluky. O jejich stanovisku Vás budeme informovat.
Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic a správy majetku
19. 2. 2015

Dobrý den,
ano, na ulici Podskalská 19, Praha 2, je umístěn archív/spisovna bývalého okresního úřadu Praha-západ a současného městského úřadu Černošice.
Obraťte se prosím na pracovníky spisovny pí. Tichá nebo pí. Legátová, tel: 221 982 374.

Ondřej Šimíček, vedoucí odboru vnitřních věcí

 

19. 2. 2015

Dobrý den,

rodičovský příspěvek poskytuje Úřad práce. Doporučuji Vám obrátit se na Kontaktní pracoviště úřadu práce pro Prahu západ, Praha 7, Dobrovského 1478/25. Úřední hodiny mají v pondělí, středa 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 hodin, úterý, čtvrtek, pátek 8:00 – 11:00 hodin, tel. 950125111.

Agendy , které v této oblasti vykonával mětský úřad byly rozhodnutím státu přeneseny na úřady práce již od 1.1.2012.

Honza Louška, tajemník úřadu

 

30. 1. 2015

Dobrý den,
jsme si vědomi toho, problémy s distribucí IL se opakují téměř každý měsíc. A to bohužel nejen s pozdním roznosem, ale i tím, že se do některých schránek IL nedostane vůbec. Na začátku roku 2014 se toto po několikerém upozorňování (ať už od obyvatel Černošic, tak i ze stany města) řešilo s nadřízenými černošické pobočky České pošty, avšak ve službách distribuce nedošlo k výraznému zlepšení. Konkrétně v případě posledního čísla IL (12/2014), kdy - jak sama paní Kamrlová píše - se IL dostaly do některých schránek až v polovině měsíce, se tímto problémem výrazněji zabývala i redakční rada. Zápis ze schůze zde: mesto/informacni-listy/zapisy-redakcni-rady/
Následný postup je takový, že na distribuci IL bude uzavřena standardní smlouva s Českou poštou (místo současného jednotlivého objednávání na přepážce), která podle příslušné pracovnice dá městu silnější pozici.Také jsme kontaktovali odpovědnou pracovnici, což snad pomůže k lepší distribuci již lednového čísla (to ještě bez smlouvy). Pokud by výše uvedené situaci nezlepšilo (v průběhu prvního čtvrtletí 2015), podle inspirace z Mníšku pod Brdy bychom asi později vyzkoušeli cestu vlastních najatých doručovatelů.

Adéla Červenková, odbor školství, kultury a cestovního ruchu

 

21. 1. 2015
Dobrý den,
tzv. "mobilní přepážka" Všeobecné zdravotní pojišťovny bude fungovat na Městském úřadě Černošice(zasedací místnost v budově v Riegrově ulici) ještě ve dnech 4. 11. a 2. 12. 2014 od 9 do 15 h. Lze zde mimo jiné podat také žádosti o proplacení příspěvků (příspěvek bude poukázán na účet nebo složenkou). Vzhledem k malému zájmu ze strany klientů nebude VZP pravděpodobně v této službě v budoucnosti pokračovat. Již od 1. 10. je ale možné veškerá podání týkající se VZP učinit na poště Černošice v rámci běžných otevíracích hodin.
Magda Košťáková
30. 10. 2014

Dobrý den,
prověřili jsme osvětlení uličky pro pěší spojující ulice Poštovní, V Horce a V Dubině společně se zástupci společnosti ELTODO, která je správcem veřejného osvětlení ve městě. Po ověření technických možností jsme projednali doplnění dvou svítidel. Jednoho do uličky mezi ulicí Poštovní a V Horce a druhého do uličky mezi ul. V Horce a V Dubině. Obě svítidla budou umístěna na stávající betonové sloupy vrchního vedení. Zároveň budou vyzváni vlastníci pozemků, ze kterých značně přesahují větve stromů do uličky a stíní stávající svítidla veřejného osvětlení k prořezání stromů. Svítidla budou doplněna do poloviny listopadu.
Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic a správy majetku

23. 10. 2014

Dobrý den,
s tímto problémem se bohužel nesetkávám ve své praxi poprvé. Bohužel nevím, jak takovou situaci účinně řešit, neboť jde zejména o etickou a morální úroveň řidičů. Ti slušní zpravidla svoji jízdu přizpůsobí podmínkám na komunikaci a ti druzí vás prostě polejí vodou. Rychlost je zde omezena na 50 km/hod., což je vzhledem k charakteru komunikace plně dostačující. Možné stavebně technické opatření pro lepší odvod vody z komunikace sebou nese nemalé investiční výdaje, komunikace je ve vlastnictví Sředočeského kraje.
Gregor Dušička, Městská policie

18. 9. 2014

Dobrý den,
v případě, že potřebujete prodloužit platnost stavebního povolení, podáte na stavební úřad žádost o změnu stavby před dokončením a do popisu změn uvedete, se jedná o změnu lhůty k dokončení stavby.
Vyplněnou žádost donesete nebo pošlete do podatelny úřadu.
Marie Špačková, vedoucí odboru stavební úřad

18. 9. 2014

Dobrý den,
Z průjezdu mnoha kamionů naším městem nejsme nadšeni. Bohužel to nemůžeme nijak zásadně ovlivnit. Průjezd městem je veden přes silnici II. třídy, která patří Středočeskému kraji. Ten neumožňuje omezení vjezdu těžších vozidel po této silnici. Protože v Dobřichovicích a Letech má sídlo spediční firma, jednali jsme s ní o nutnosti používání této silnice. Z jednání vyplynulo, že dopravu do svého sídla nejsou schopni zajistit jinak. V současné době je možné, že frekvence těžších aut projíždějících naším městem vzrostla vzhledem k dopravním omezením na silnici v obci Lety, kde se staví kruhový objezd.
Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic a správy majetku

18. 9. 2014

Dobrý den,
na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď. Věc je velice komplikovaná a to z toho důvodu, že většina rodičů podala přihlášku do více našich MŠ najednou. Někteří rodiče dokonce do všech tří školek, přesná statistika ale není vedena.
Do jednotlivých mateřských školek z celkového počtu přihlášených děti bylo přijato:
MŠ  Topolská - 44 %
MŠ  Barevný ostrov - 28,57%
MŠ  Karlická - 18%

Pro příští školní rok je předpoklad počtu volných míst následující:
Barevný ostrov  52
Karlická 60
Topolská 16
V příštím školním roce tak bude možno přijmout 128 dětí což je oproti stávajícímu roku nárůst o 53 míst.
Pavel Blaženín, vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu

13. 5. 2014

Dobrý den,

děkuji za pochvaly i poděkování, rád jsem je kolegům a panu starostovi předal.

K Vaší prosbě: do konce května přidají technické služby v tomto úseku prozatím jeden koš, další koše nejsou zatím plánovány. Technické služby budou instalovat koše na další lokality ve městě, kde je jich také nedostatek.

Honza Louška, tajemník úřadu

6. 5. 2014

Dobrý den,

archiv úřední desky není přístupný, protože tomu brání ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Ve zveřejněných dokumentech se totiž často vyskytují osobní údaje, jejichž poskytnutí třetím subjektům zákon zakazuje. Z tohoto důvodu jsou dokumenty v souladu se zákonem zveřejněny na úřední desce pouze po zákonem stanovenou dobu, nikoli neomezeně.
Informace z dokumentů, které byly zveřejněny na úřední desce, může žadatel získat dvěma způsoby:

  • 1. podáním žádosti dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – požadovaná informace bude žadateli poskytnuta v souladu s tímto zákonem (a to i formou kopie, pokud o informaci v této formě požádá) s vyloučením údajů, kterým zákon poskytuje ochranu
  • 2. nahlédnutím do spisu dle § 38 zákona č.500/2004 Sb., Správní řád – účastník řízení nebo osoba, která prokáže právní nebo jiný vážný důvod a nebude tím porušeno právo některého z účastníků, může za podmínek stanovených správním řádem do spisu k věci u věcně příslušného správního orgánu nahlížet a pořizovat si kopie jednotlivých částí spisu.

Honza Louška, tajemník úřadu

27. 3. 2014

Dobrý den, doporučuji Vám obrátit se přímo na vedoucího odboru školství, kultury a cestovního ruchu, mgr. Pavla Blaženína, tel.: 221982651, 602200817, pavel.blazenin@mestocernosice.cz. Rád se Vám pokusí pomoci.

Honza Louška, tajemník úřadu

25. 3. 2014

Dobrý den,

podrobné informace o průběhu a výsledku výběrového řízení naleznete na e_download.php?file=data/faq/odpoved606_1.pdf&original=2014-04-Nov%C3%A1+%C5%99editelka+z%C3%A1kladn%C3%AD+%C5%A1koly.pdf

Honza Louška, tajemník úřadu

25. 3. 2014

Dobrý den,
úředníci stavebního úřadu telefony v úřední hodiny nezvedají pouze v případě, že konzultují se žadatelem, mají jednání, jsou na kontrolní prohlídce na stavbě, případně nejsou z jiných důvodů přítomni na pracovišti. Pro úplnou dostupnost mají proto všichni referenti i mobilní telefony, které jsou uveřejněné na kontakty/mesto-a-mestsky-urad/organizacni-struktura/subjekt-usek-stavebni-urad-88.html . Volat na ně můžete v případě, že se nedovoláte na pevnou linku, pokud vede referent jednání a nemůže telefon hned zvednou, volá na ztracené volání při nejbližší možné příležitosti.
V případě, že se nedovoláte na referenta, je možné volat asistentce, která Vám podá informaci o případné nepřítomnosti referenta na pracovišti a poradí Vám na koho se můžete obrátit, případně dokáže na Váš dotaz sama odpovědět. Všeobecný dotaz ohledně podání žádosti běžně odpovídá i asistenka stavebního úřadu.
V případě, že se z nějakého důvodu nedovoláte, můžete kdykoliv zaslat Váš dotaz meilem na adresu stavebni@mestocernosice.cz a bude vám v krátké době odpovězeno.
A co se týká Vašeho konkrétního dotazu : veškerá podání činěná na stavební úřad jsou činěna přes podatelnu a to osobním podáním nebo poštou nebo meilem, ale to pouze v případě, že máte elektronický podpis. Pokud elektronický podpis nemáte pak do 5 dnů musíte své podání potvrdit osobně nebo písemně.
ing.arch.Marie Špačková, vedoucí odboru stavební úřad
 

25. 3. 2014

Dobrý den, zkuste se obrátit na: Petr Václavek - Pedal servis,  www.pedalservis.cz, Adresa: Poštovní 213, 252 28 Černošice. Kontakty: +420 777 295 235, info@pedalservis.cz

Honza Louška, tajemník úřadu
 

25. 3. 2014
Dobrý den, děkujeme Vám za upozornění na chybějící značku dej přednost v jízdě v křižovatce ulic Střední a Školní. Technické služby zajistí její instalaci do 4.4.2014.
Honza Louška, tajemník úřadu
 
25. 3. 2014
Vážená paní Bucková,
informace pro prodejce alkoholu jsou uveřejněné na webových stránkách odboru obecní živnostenský úřad na adrese mesto/mestsky-urad/struktura-informace-odboru/zivnostensky-urad/ - první bod oddílu Informace.
Problematiku povinného značení lihu a s tím souvisejících povinností upravují zákony č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, č. 308/2013 Sb., změna zákonů v souvislosti s přijetím zákona o povinném značení lihu a č. 309/2013 Sb., kterým se mění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon). Posledně jmenovaný zákon ve svých přechodných ustanovených upravuje povinnosti prodejců ve smyslu žádosti o koncesi.
Hana Vyhnalová, živnostenský úřad
19. 2. 2014
Dobrý den,
problematika parkování je z naší strany řešena dlouhodobě. Stávající pracoviště je výborně dostupné z hlediska MHD, nicméně jsme si vědomi toho, že využití osobní dopravy je z hlediska parkování našich klientů velice náročná. Vybudování nebo nákup samostatné budovy není s ohledem na finanční možnosti Města Černošice reálné. Opakovaně se obracíme na příslušné úřady (ministerstva, vládní dislokační komisi, apod.) se žádostí  o pomoc při zajištění vhodné budovy pro pracoviště Městského úřadu Černošice v Praze. Zároveň jsme se obrátili na Úřad městské části Praha 2 se žádostí o vyhrazení několika parkovacích míst pro klienty našeho úřadu.
S pozdravem I. Novotná-Kuzmová, odbor vnitřních věcí
Ivana Novotná-Kuzmová, 23. 1. 2014

Dobrý den,

oblastí veřejné dopravy se zabývá odbor investic a správy majetku, kterému byla tato otázka předána k vyřízení. Město Černošice na provoz autobusových linek ročně přispívá nemalé finanční prostředky. Ročně se jedná o částku 696.300,-Kč. Provoz jednotlivých autobusových linek ve městě zajišťuje organizátor veřejné dopravy - společnost ROPID. Samotnou dopravu pak zajišťuje dopravce, kterým je společnost ARRIVA Praha, s.r.o. Provoz jednotlivých linek je koordinován tak, aby náklady na něj byly co nejefektivnější. Každé navýšení nebo změna trasy autobusových linek s sebou přináší nejen větší finanční náročnost, ale i projednání a schválení příslušnými institucemi, které se veřejnou dopravou zabývají (Krajský úřad, ROPID, ARRIVA a další). Vzhledem k velmi napjatému rozpočtu načeho města, musí být každé navýšení výdajové stránky u jednotlivých položek náležitě zdůvodněno a následně jej musí schválit orgány města (Rada a Zastupitelstvo). Do současné doby jsme nezaregistrovali zvýšený zájem o zřízení autobusové linky, která by jezdila od zastávky Školní do Černošic. Pro přepravu do centra města je možné využít linku 415, která zastavuje v zastávce Černošice - Mokropsy, železniční zastávka a je umístěna přímo u podchodu na nádraží v ulici Dr. Janského, kam vede přístupové cesta polem ze základní školy. Několik autobusových linek jezdí z této zastávky v odpoledních hodinách. Je samozřejmě možné využít i vlakové spoje. Protože Váš podněj je ojedinělý, necháme ho dále prověřit. V případě zjištění velkého zájmu o zřízení nové dopravní trasy, vstoupíme v jednání s příslušnými institucemi.

S pozdravem I. Novotná-Kuzmová - vedoucí odboru vnitřních věcí, J. Jiránek - vedoucí odboru investic a správy majetku

Ivana Novotná-Kuzmová, 22. 1. 2014

Dobrý den,

Město Černošice zavedení čísel orientačních neplánuje. Zavedena jsou pouze čísla popisná a evidenční. Uliční cedule byly obnovovány a doplňovány průběžně (v roce 2011 v počtu 82 ks, v roce 2012 v počtu 101 ks). V letošním roce máme opět v rozpočtu vyčleněnou částku na další obnovení a doplnění uličních cedulí. Vítáme proto spolupráci občanů, kteří nás na případné nedostatky upozorní. Doporučuji konkrétní připomínku sdělit na problem@mestocernosice nebo přímo na technické služby na tel. čísle 251 641 183.

S pozdravem Ivana Novotná-Kuzmová, odbor vnitřních věcí

Ivana Novotná-Kuzmová, 16. 1. 2014

Dobrý den,

ve věci zaplavení oblastí (povodeň červen 2013 byla v Kubánské ulici mezi 5letou a 20letou vodou) je přístupná mapa na http://www.gobec.cz/cernosice/. Celá ulice Kubánská se nachází ve stanoveném záplavovém území mimo aktivní zónu tohoto záplavového území stanoveného Krajským úřadem.

S pozdravem I. Novotná-Kuzmová, odbor vnitřních věcí

Ivana Novotná-Kuzmová, 16. 1. 2014

Hezký den,

aktuální výběrová řízení na neobsazené pozice najdete na mesto/uredni-deska/?kshow=128. Předpokládaný termín nástup je vždy ve vyhlášení výběrového řízení uvden.

Honza Louška, tajemník úřadu

4. 11. 2012

Hezký den,

podle našich informací se pouze v interní logistice České pošty změnily některé procesy ve vztahu mezi černošickou a řevnickou pobočkou, ale na samotné fungování pošty v Černošicích ani na doručování na našem území to nemá žádný vliv.

Honza Louška, tajemník úřadu

22. 8. 2012

Dobrý den,
Z vašeho dotazu není zřejmé přesně jaké parcely v jaké lokalitě se dotaz týká. Odpovím Vám tedy alespoň obecně: Stavba plotu podléhá vydání minimálně územního souhlasu. K územnímu souhlasu musíte doložit výkresovou dokumentaci a technický popis.Musíte doložit písemné souhlasy všech sousedů, souhlas obce na jejímž katastrálním území se záměr děje, souhlasné stanovisko odboru životního prostředí a dle konkrétní lokality případné další potřebné dokumenty např. stanovisko CHKO.... Jinak ohledně sousedských vztahů je nutná dohoda se sousedem, bez souhlasu souseda není možné žádný souhlas ani rozhodnutí vydat.
Prosím podle lokality a katastrálního území je nejlepší v úředních hodinách navštívit referenta, který má toto území na starost a domluvit postup s ohledem na konkrétní lokalitu.
Marie Špačková, vedoucí odboru stavební úřad

22. 8. 2012

Dobrý den,

hluk a rušení nočního klidu řeší obecně závazná vyhláška č.1/2009 o ochraně veřejného pořádku (čl.III).

Znění této obecně závazné vyhlášky v úplném znění najdete na webových stránkách města (Město Černošice - Obecně závazné vyhlášky), kde jsou zveřejňovány i všechny novely vyhlášky a všechny další platné obecně závazné vyhlášky města.

Slávka Kopačková, právník úřadu

22. 8. 2012

Dobrý den,
v poslední době dochází v tomto tlakovém pásmu k opravám vodovodního potrubí. Při každém, byť jen dočasném uzavřením vody, dochází k dočasnému snížení její kvality. Voda je v takových případech mírně zakalená. Tento jev je běžný a nemá zásadní vliv na kvalitu pitné vody. Po Vašem upozornění necháme vše raději ještě prověřit pracovníky VaK.
Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic a správy majetku
 

22. 8. 2012

Dobrý den,
celkový koordinační plán inženýrských sítí Davle není v současné době zpracován. Informace o  jednotlivých sítích můžete získat přímo od správců jednotlivých sítí.Informaci o jednotlivých správcích získáte na Úřadě městyse Davle, nebo na místně příslušném stavebním úřadu  ve Štěchovicích.
ing arch.Marie Špačková, vedoucí odboru stavební úřad
 

7. 6. 2012

Dobrý den, 
doba, kdy je možné na území města Černošice používat hlučné stroje a zařízení je stanovena obecně závaznou vyhláškou č.1/2009 o ochraně veřejného pořádku. Obecně závazné vyhlášky vydává zastupitelstvo města. Pokud chcete iniciovat změnu jakékoliv obecně závazné vyhlášky, můžete tak učinit prostřednictvím kteréhokoliv zastupitele, pokud jste občanem města Černošice, můžete také v souladu s §16 odst.1 písm. g) zákona o obcích podat podnět či návrh orgánu obce.
Slávka Kopačková, právnička úřadu

17. 4. 2012

Dobrý den,
odbor technických služeb Vám může nabídnout přistavení a odvoz kontejneru na bioodpad nebo štěpkování větví. Za tímto účelem je nutné sepsat objednávku  přímo v areálu technických služeb, Topolská 660, Černošice. tel. 251 641 183.
Další Vámi zmiňované zahradnické práce neprovádíme.
Inzerce na provádění zahradnických prací je např. v černošickém informačním listu. Soukromě Vám můžeme nabídnout tel. číslo 777 082 395 na pana Trhlíka, který se zabývá kácením stromů. Je nám líto, ale další bližší informace o nabídkách na provádění těchto prací nemáme k dispozici.
Renáta Petelíková, vedoucí odboru technických služeb

5. 3. 2012

Dobrý den,

přívoz na Berounce je soukromým projektem; v současné době nemáme informaci o termínu zahájení provozu.

Filip Kořínek, 18. 2. 2012

Dobrý den,

akce "vítání občánků" je činnost místní samosprávy a ve Vašem případě je plně v kompetenci obce Vonoklasy. Doporučuji Váš dotaz směřovat tam - kontaktní telefon na obecní úřad Vonoklasy 257 711 470, mail: ou.vonoklasy@worldonline.cz
Hezký den.

Jiří Toman, vedoucí správního odboru
7. 2. 2012

Hezký den,
výběrová řízení úředníků územních samosprávných celků, tedy i úředníků zařazených do Městského úřadu Černošice upravuje zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů (dále jen zákon). Náležitosti přihlášky a její přílohy jsou stanoveny v §§ 6 a 7. Podle této právní úpravy se k přihlášce připojí životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením, a  dále uchazeč dokládá ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Zákonná úprava je pro nás vždy závazná a nemůžeme jí svévolně změnit či upravit. Po ukončení výběrového řízení veškeré materiály poskytnuté v rámci řízení vracíme účastníkům, kteří ve výběrovém řízení neuspěli.
Šárka Slabihoudková, personální a právní oddělení

Vážená paní Novotná,

vzhledem k tomu, že podle Vašeho krátkého přípisu se zřejmě jedná o vícečetné znevýhodnění, k Vaší otázce sdělujeme, že bytovou problematikou se zabývají obce zejména podle místa trvalého pobytu.
Můžeme Vám však poskytnout některé informace o možnostech,  kde získat dočasné bydlení a orientovat Vás na některé pomáhající instituce:
- Jednou z nich je Centrum komunitní práce – Azylový dům, Jasmínová 2904/35, Praha 10; telefon: 267 310 683; e-mail: ckpp10@seznam.cz. Jedná se o azylový dům pro matky s dětmi, který poskytuje pobytovou sociální službu na dobu nezbytně nutnou až do šesti měsíců, ve výjimečných případech až do jednoho roku. Každá ubytovací jednotka má svoji samostatnou toaletu a sprchový kout, plně vybavenou kuchyňku, lůžkoviny a povlečení… Cena ubytování za dospělou osobu a den činí 70,- Kč a za dítě 40,- Kč (ceny jsou ze srpna 2011). Formulář žádosti si vyzvednete přímo v azylovém domě. Služba se poskytuje na základě uzavřené smlouvy. Sociální pracovníci pomáhají v oblastech řešení bytové problematiky, pracovního uplatnění, výchovy a vzdělávání dětí, v oblasti lékařské péče…
- Další možností získání pomoci je kontaktování Občanského sdružení KOLPING, Kolpingová rodina, Bohnická 32/3, Praha 8.
- Azylový dům ŠROMOVA, Šromova 861-2, Praha 9 – Černý Most, tel.: 281 914 376.
- Diakonie Praha, Doležalova 1021/1, Praha – Černý Most, tel.: 281 911 943. Ve všech případech je nutno si předem domluvit schůzku.

Finanční pomoc na bydlení Vám může poskytnout Úřad práce. Rovněž můžete požádat o rodičovský příspěvek a přídavek na dítě – oboje na Úřadu práce, oddělení státní sociální podpory. Pokud bydlíte na území okresu Praha-západ, obraťte se prosím, na ÚP ČR v Kartouzké ulici č. 4, Praha 5.
 
Pokud potřebujete právní rady, můžete vyhledat Občanskou poradnu v Jakubské ulici 3 v Praze 1 – kousek za obchodním domem Kotva; zde se poradenství poskytuje zdarma. Je lepší se předem objednat, neboť z důvodu zájmu mnoha klientu je v poradně delší doba čekání. Úřední hodiny:
pondělí a úterý 9,oo – 12,oo  a  13,oo – 17,oo hodin; středa a čtvrtek 9,oo – 13,oo  hodin.  

V krajním případě můžete využít i umístění dětí do zařízení FOD Klokánek na dobrovolný pobyt do doby, než si vše potřebné zařídíte.

Dále lze doporučit podání návrhu na úpravu poměrů u příslušného soudu dle bydliště; v případě, že bydlíte na území okresu Praha-západ, příslušným soudem je Okresní soud Praha-západ, Karmelitská 19, 118 15 Praha 1. Návrh vypracujte ve čtyřech vyhotoveních - tři exempláře zůstanou u soudu, jeden Vám podatelna potvrzený vrátí, v případě osobního podání. Pokud byste měla se sepsáním návrhu potíže, obraťte se na sociální pracovnici oddělení sociálně právní ochrany dětí na příslušném městském úřadu. Pokud bydlíte na území okresu Praha-západ navštivte Městský úřad Černošice, pracoviště Podskalská 19, Praha 2.

Vzhledem k tomu že položená otázka je hodně obecná, bude zřejmě při případném jednání třeba zodpovědět některé otázky. Například:
- má tazatelka k dětem soudní úpravu poměrů?
- má otec dětí soudem stanovené výživné a hradí jej a v jaké výši?
- má tazatelka vyřízeny veškeré dávky SSP?
- uvažuje tazatelka o výměně bytu za menší s nižšími náklady?
- proč musí tazatelka stávající byt opustit? Má soudní výpověď?
- požádala tazatelka obec dle místa trvalého pobytu o pomoc při řešení své bytové situace?
Bez znalosti konkrétních hledisek případu lze těžko tazatelce pomoci. V nejnutnějším případě můžeme poskytnout pomoc se sehnáním azylového ubytování. Azylové bydlení pro matku s dětmi je však také finanční zátěží, sníží se tím komfort rodiny a není to dlouhodobé řešení situace. Dále můžeme poskytnout poradenství ve věci úpravy poměrů k nezletilým dětem, nebo k vyřízení příslušných dávek.
Mgr. Jan Matoušek, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Hezký den,
k předškolnímu vzdělávání byly děti přijaty na základě kritérií stanovených ředitelkou MŠ ve spolupráci se zřizovatelem MŠ, tak jak to stanoví školní zákon a byly řádně zveřejněny před dnem zápisu dětí do MŠ a podávání žádostí o přijetí. Zveřejnění seznamu přijatých dětí včetně dat narození není možný, dopustila bych se porušení ustanovení zákona č.101/2000Sb., o ochraně osobních údajů ( § 4 tohoto zákona stanoví, co je osobním údajem, poskytnutím požadovaného by došlo k přesné identifikaci dětí a tím porušení zákazu stanoveného zákonem). Z důvodu transparentnosti Vám mohu poskytnout celkový počet přijatých dětí v daném roce narození.
Přijato dětí: 6 (*2005), 11(*2006), 31(*2007), 29(*2008), 1(*2009 - žádost o vyjímku)
Andrea Červenková, ředitelka MŠ Vápenice

Dobrý den,

výběr zaměstnanců pro novou mateřskou školku má na starosti její ředitelka paní Andrea Červenková tel. 603 182 407. Domluvte se prosím přímo s ní.

Pavel Blaženín, vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Hezký den, 

bytovou problematikou se zabývají obce dle trvalého pobytu; většina malých obcí však bytový potenciál nemá. Můžeme Vám poskytnout informace o možnostech získat dočasné bydlení.

Jedním z nich je Centrum komunitní práce – Azylový dům, Jasmínová 2904/35, Praha 10; telefon: 267 310 683; e-mail: ckpp10@seznam.cz. Jedná se o azylový dům pro matky s dětmi, který poskytuje pobytovou sociální službu na dobu nezbytně nutnou až do šesti měsíců, ve výjimečných případech až do jednoho roku. Každá ubytovací jednotka má svoji samostatnou toaletu a sprchový kout, plně vybavenou kuchyňku, lůžkovinami a povlečením… Cena ubytování za dospělou osobu a den činí 70,- Kč a za dítě 40,- Kč (ceny jsou ze srpna 2011). Formulář žádosti si vyzvednete buď přímo v azylovém domě, nebo na sociálním odboru Úřadu městské části Praha 10. Služba se poskytuje na základě uzavřené smlouvy. Sociální pracovníci pomáhají v oblastech řešení bytové problematiky, pracovního uplatnění, výchovy a vzdělávání dětí, v oblasti lékařské péče…

Další možností získání pomoci je kontaktování Občanského sdružení KOLPING, Kolpingová rodina, Bohnická 32/3, Praha 8.

Azylový dům ŠROMOVA, Šromova 861-2, Praha 9 – Černý Most, tel.: 281 914 376.

Diakonie Praha, Doležalova 1021/1, Praha – Černý Most, tel.: 281 911 943. Ve všech případech je nutno si předem domluvit schůzku.

V případě finanční nouze se můžete obrátit na Pověřený obecní úřad; finanční pomoc na bydlení Vám může poskytnout Úřad práce, odd. státní sociální podpory. Pokud vaše děti plní školní docházku, můžete požádat o rodičovský příspěvek a přídavek na dítě – oboje na Úřadu práce, oddělení státní sociální podpory.

Pokud potřebujete právní rady, můžete se obrátit na Občanskou poradnu v Jakubské ulici 3 v Praze 1 – kousek za obchodním domem Kotva; zde se poradenství poskytuje zdarma. Je lepší se předem objednat, neboť z důvodu zájmu mnoha klientu je delší čekání. Úřední hodiny jsou v pondělí a úterý 9,00 – 12,00 a 13,00 – 17,00 hodin; středa a čtvrtek 9,00 – 13,00 hodin.

Mikuláš Fečo, odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Hezký den,

zápis do MŠ bude vyhlášen podle připravenosti mateřské školy. V současné době bude zahájena výstavba výtahu a od 20.10. bude probíhat vybavováníí MŠ nábytkem. V této chvíli není možné Vás v prostorách školky přijmout. I tak hodlám vyzvat rodiče k zápisu před termínem kolaudace, ale oficiální rozhodnutí o přijetí proběhne až v momentě zápisu do školského rejstříku a dále obchodního rejstříku, tyto dvě operace jsou závislé na kladné kouladaci, která proběhne 1. týden v prosinci. Termín může býz změněn. Prosím sledujte webové stránky města a nově vznikající webové stránky školky www.skolkabarevnyostrov.webnode.cz nebo na adrese skolkabarevnyostrov@seznam.cz, kde budeme zodpovídat Vaše dotazy.

Andrea Červenková, ředitelka MŠ

Dobrý den,

k vašim dotazům:

ad 1) Naprosto rozumím potřebě rodičů, zejména maminek, vědět co nejdříve, zda jejich dítě bude již od začátku roku 2012 chodit do nové školky. Nicméně byrokratické postupy a předpisy říkají, že nejprve musí proběhnout kolaudace objektu (souhlas hygieny, hasičů, apod.), poté zápis do rejstříku škol a do obchodního rejstříku. V tuto chvíli nejsme schopni říct, zda bude školka pro děti otevřena skutečně 2.1.2012 nebo o několik dní později. Zápis do MŠ musí být vyhlášen minimálně měsíc předem. Protože přijímání dětí do školky běží v regulérním správním řízení se všemi zákonnými lhůtami a také s možností odvolání, je třeba všechny předpisy, které nám stanoví zákon a které konzultujeme s pracovníky školského odboru Krajského úřadu, dodržet. Věřte, že se snažíme dělat, co je v našich silách, aby byla školka otevřena co nejdříve.

ad 2) V tuto chvíli dle našich informací probéhají mezi majitelem objektu, v němž je prodejna Billa, a provozovatelem probíhají spory, které jsou zřejmě překážkou v dokončení stavby a zlepšením konfortu pro občany města. Otázku termínů dokončení stavby a zprovoznění přístavby předám k prověření stavebnímu odboru.

Daniela Göttelová

místostarostka

Vážený pane Nováku, odpovědi na vaše tři otázky zde:

ad 1) Vzešlo to z diskuze v radě, kde o tom také byla celkem dlouhá diskuze, nakonec radě vyšla jako většinově přijatelná varianta 14-20h. Nebyl to, pokud si vzpomínám, návrh jednoho konkrétního radního, spíš kompromisní průnik různých názorů, které v diskuzi zaznívaly.

ad 3) Příjmy z daně z nemovitosti v roce 2010 činily cca 4,8 mil. Kč - a jsou samozřejmě v městském rozpočtu. Rozpočet je v detailní podobě ke stažení na městském webu a používáme jej zcela transparentně a maximálně efektivně. Zvýšení daně z nemovitosti je pro město jedinou možností jak si zajistit vyšší příjem, aby bylo schopno naplňovat očekávání svých občanů ohledně kvality a rozsahu městské infrastruktury. V minulosti město svůj rozpočet sanovalo rozprodejem obecního majetku. Městu toho moc již nezbylo a s tím málem hodláme zacházet jako se dlouhodobou hodnotou. Konexe ve vládě v současné době k zajištění prostředků nestačí (pokud nebudeme mluvit o případných korupčních praktikách). Tzv. "porcování medvěda" se již nekoná. Další rozdělování státních prostředků se děje dle zákona o rozpočtovém určení daní a v rámci dotačních programů. Město v současné době má podané žádosti na 3 infrastrukturní projekty (rekonstrukce Komenského ulice, výstavba parkoviště u mokropeského nádraží, a dostavba cyklostezky). Dále připravuje podklady k žádosti o dotaci na rekonstrukci čistírny odpadních vod. Letos se z dotace dostavuje nová mateřská školka. Zvýšení daně z nemovitosti je navrženo účelově vázat na rekonstrukci komunikací ve městě - na to žádné dostatečně široce definované dotační tituly neexistují. K poslednímu bodu v příspěvku se znovu vyjadřovat nebudu, podívejte se prosím případně na moji odpověď o několik příspěvků níže.
Filip Kořínek

starosta

ad 2) Dnes platí v Černošicích každý trvale hlášený občan nebo majitel rekreačního objektu tzv. místní poplatek a to ve výši 492 Kč bez ohledu na to, kolik kontejnerů na odpad má a naplní. Přechod na systém tzv. poplatku, kdy lidé platí dle počtu a velikosti nádob, které si nechají vyvážet, zvažujeme - trvá cca rok. V současnosti probíhá výběrové řízení na svozovou společnost, která bude od 1.1.2012 v našem městě odpady svážet a likvidovat. Rovněž sledujeme, zda v PS PČR bude schválena novela zákona, která by nám umožnila navýšit místní poplatek tak, aby byly náklady města spojené se svozem a likvidací odpadů hrazeny z vybraných peněz  (a rovněž by měla rozšířit okruh plátců i na netrvale bydlící obyvatele) a pak bychom od přechodu na systém poplatků zřejmě ustoupili, protože se jedná o poměrně složitý administrativní krok.

Daniela Göttelová

místostarostka
 

Otázky na webu města jsou určeny pochopitelně jen pro uživatele webu. Uvažujeme o propojení anket tak, aby probíhaly zároveň na webu a zároveň v Informačním listě. Daniela Göttelová

místostarostka

 

Dobrý den,

vítání občánků probíhá vždy na jaře a na podzim a veškeré dotazy zodpovídá a přihlášky přijímá paní matrikářka Eva Řehořová.

E-mail: eva.rehorova@mestocernosice.cz, tel. 251 081 526

 Pěkný den

Daniela Göttelová

místostarostka

Dobrý den,

kapacita nové mateřské školky na Vápenici bude 78 dětí, tj. 3 třídy po 26 dětech.

Podmínky pro přijetí stanovuje ředitel/ka školského zařízení v součinnosti s městem. Za město mohu říct, že požádáme, aby byly přednostně přijímány ty děti, které v současnosti nejsou přijaty k docházce v některé z městských mateřských škol.

Výběrové řízení na ředitele/ku školky na Vápenici bude uzavřeno koncem srpna.

Přesná čísla o počtu odmítnutých dětí při posledním zápisu mají ředitelky školek -

paní Janovská (MŠ Karlická), kontakt 251 642 433, mskarlicka@seznam.cz

a  paní Mandová (MŠ Topolská), kontakt 251 642 185, ms2-cernosice@volny.cz.

Podle našich informací z celkových 155 přihlášek mohly školky při posledním zápisu  akceptovat pouze 42 dětí (tolik měly volných míst) a  rekordních 113 dětí tedy letos muselo být odmítnuto.

Daniela Göttelová

místostarostka

Letos již nic dalšího z tohoto ranku. Jisti si přízní voličů v příštích volbách samozřejmě nejsme - snažíme se rozhodovat správně a demokraticky, a sice v souladu se svým mandátem a s principy našeho volebního programu, ale nikoliv populisticky. Nechceme se omezovat na nečinnost, popř. jen bezpečná a všeobecně líbívá rozhodnutí. Některá naše rozhodnutí (často ta, která i pro nás byla složitá, předcházela jim velká diskuze s argumenty pro i proti, a nebyla tedy jednomyslná) může část lidí vnímat negativně, ale doufáme, že větší část je hodnotí pozitivně a/nebo že se brzy projeví jejich pozitivní dopad.

Filip Kořínek, starosta

 

K vašemu dotazu zda existuje obdobná poradenská služba, jako byla Občanská poradna Beroun, můžeme uvést jako příklad Občanskou poradnu v Praze 1. Pro ilustraci uvádíme několik informací z webových stránek této poradny.

Občanská poradna Praha 1 je nestátní nezisková organizace, registrovaný poskytovatel sociálních služeb, člen Asociace občanských poraden (www.obcanskeporadny.cz).

Oblasti občanského poradenství:
Bydlení                                          Sociální dávky
Sociální pomoc                             Pracovně- právní vztahy a zaměstnanost
Rodina a mezilidské vztahy          Pojištění
Majetkoprávní vztahy                    Problematika zadlužování občanů
Zdravotnictví                                 Veřejná správa
Ochrana spotřebitele                     Právní systém a právní ochrana
Ostatní

Poradnu můžete kontaktovat osobně (můžete se objednat nebo přijít bez objednání) na této adrese OP Praha 1 Jakubská 3, Praha 1           
Pondělí     9 - 17 pouze pro objednané - následné konzultace
Úterý       9 - 12    13 - 17                                                      
Středa      9 - 13       
Čtvrtek     9 - 13 pouze pro objednané - následné konzultace
 
Poslední klient je přijímán půl hodiny před koncem provozní doby.

Zásady občanského poradenství:
Bezplatnost - služby jsou poskytovány bezplatně
Diskrétnost - poradci jsou vázáni mlčenlivostí, klient může vystupovat zcela anonymně
Nezávislost - nezávislost na státních nebo jiných organizacích
Nestrannost - služby jsou poskytovány všem lidem bez rozdílu

Jak se můžete přesvědčit jde o naprosto srovnatelné podmínky jako tomu bylo u Občanské poradny Beroun. Samozřejmě v Praze je několik občanských poraden, které je možno vyhledat a použít jejich služby.

Přímo na Městském úřadě Černošice je možné využít nabídku odborného sociálního poradenství. Toto odborné sociální poradenství poskytuje, zejména v úředních dnech, pracovnice Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, paní Marcela Haspeklová.

Věříme, že naše odpověď plně vyhověla vaší otázce.

Jan Matoušek, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les se nevyžaduje pro stromy o  obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2.

 
Žádost podává vlastník pozemku nebo nájemce či jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřvina roste.
Žádost musí obsahovat:
- jméno a adresu žadatele,
- doložení práva k pozemku,
- druh a počet dřevin, které se mají kácet,
- údaj o obvodu kmene ve výši 130 cm nad zemí,
- důvod kácení.
 
Zdravím a přeji hezký den
                          M.Fialová, vedoucí odboru životního prostředí
 

Podle informací, které máme, došlo z technických důvodů ke zdržení zahájení provozu.

Daniela Göttelová, místostarostka

 

Přeji krásný den,

obec Dolní Břežany a přilehlé obce bohužel zatím nespadají do působnosti Městské policie Černošice. Z tohoto důvodu zatím musí občané těchto obcí vystačit ze službami, které jim poskytuje Policie ČR. Tato složka je ale v  současné době poměrně značně přetížena.
V současné době jsou v běhu jednání mezi městem Černošice a obcemi Vestec, Hodkovice a Dolní Břežany, které mají za cíl zřízení městské policie pro tuto lokalitu. Předběžné datum zahájení činnosti této složky je mnou odhadováno nejdříve na 1.10.2011. Celé to však záleží na jednotlivých obecních úřadech, respektive zastupitelstvech těchto obcí. V tuto chvíli si Vám dovolím doporučit, aby jste se obrátil na svého starostu, který je kompetentní osobou ve věcech veřejného pořádku v obci. Městská policie umí v současné době vyřešit většinu vámi uvedených problémů.
Sankce za dopravní přestupky uložené Policií ČR jsou příjmem státního rozpočtu, nikoliv města Černošice. Příjmem města Černošice jsou prostředky z  pokut, uložených městskou policií a Odborem dopravy MÚ Černošice.
Gregor Dušička, MP Černošice
 

Otázka doby, kdy je povoleno používání hlučných strojů a zařízení je vždy předmětem velkých diskusí a je to takřka ukázkový příklad toho, že se svým rozhodnutím zastupitelé, kteří o tom rozhodují, nezavděčí všem. Názory občanů, které se k nám touto nebo jinou cestou dostanou, registrujeme a zabýváme se jimi. Je možné, že zastupitelé na základě argumentů veřejnosti své rozhodnutí přehodnotí, do té doby platí schválená vyhláška.

Pokud jde o druhou část vašeho dotazu - na otázky položené v Komunikačním fóru obvykle odpovídají vedoucí jednotlivých odborů, do jejichž agendy dotaz spadá, pan tajemník Louška a paní místostarostka Göttelová.

Zatím ještě nebylo schváleno tzv. zadání první změny územního plánu, faktické rozhodování o jednotlivých změnách bude následovat až poté. Maximální míru zastavěnosti (20%+10% v BR-1) budeme přehodnocovat. Vámi citovaná věta se nevztahuje k limitům zastavěnosti na stavebních parcelách, ale konstatuje, že nebudeme dále plošně rozšiřovat zastavitelné území, tj. vytvářet další stavební parcely.

 

Nemýlíte. Zastupitelé na svém zasedání dne 28.4.t.r. schválili vyhlášku č.2/2011 o ochraně veřejného pořádku, která mj. upravuje dobu, v níž mohou být používány hlučné stroje a zařízení takto: 

všední dny a sobota 8-20, neděle 14-20.

Je pochopitelně nejlepší, když je používání strojů jako jsou sekačky, cirkulárky, apod., předmětem sousedské dohody a lidé si v rámci dobrých sousedských vztahů vyjdou vstříc. I tam, kde se dohodnout nelze, bude stěží někdo hlučet 12 hodin vkuse a nehrozí, že by bylo okolí obtěžováno hlukem po celou stanovenou dobu. Rozhodování o podobných záležitostech je vždy doprovázeno širokou diskusí - někdo požaduje maximum klidu, někdo maximum času na zahradnické a jiné práce, do hry vstupuje délka pracovní doby, počasí, velikost pozemků, atd. a výsledek je vždy kompromisem různých názorů.

Vyhláška byla schválena 14 z přítomných zastupitelů, 4 zastupitelé se zdrželi, nikdo nebyl proti.

 

Zákon o obcích sice tento přestupek nezná, ale protiprávnost takového jednání je stanovena na některých veřejných prostranstvích, a to obecně závaznou vyhláškou města Černošice č. 1/2009, článek II. Tato vyhláška byla přijata zastupitelstvem města Černošice k zajištění veřejného pořádku a čistoty ve městě dne 15.6.2009 a byla řádně vyhlášena. Z tohoto důvodu se stala součástí právního řádu jako podzákonný předpis a vymahatelný dle ustanovení § 46, odst. 1, zákona č. 200/ 1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů. Pokud byla tato pokuta uložena v blokovém řízení, je zde opravný prostředek "odvolání" vyloučen. Je možné proti tomuto rozhodnutí podat mimořádný opravný prostředek" přezkum řízení".
Fakt, že se jedná o osobu, která v Černošicích nemá trvalé bydliště, a proto nezná tento předpis, je irelevantní. Neznalost zákona (bohužel) neomlouvá.

Na hřišti v Domažlické ulici jsou vysazené v blízkosti pískoviště dva kaštany a kromě toho jsou tam i další dřeviny. Vzhledem k tomu, že hřiště vzniklo v roce 2002 a stromy byly vysazovány postupně, je nutné počkat až vyrostou.

Zavírání vrátek na hřišti v Červánkové ulici bude zkontrolováno a případně vyměněno Technickými službami města.

 

Problematikou optimalizace tras linek místních autobusů a tedy i propojením Mokropes a Vráže se zabývá dopravní komise, která nyní řeší zejména výši dotace, kterou platíme Ropidu, a případnou změnu podílů okolních obcí na této dotaci. Váš podnět byl předán předsedovi komise, panu Hradílkovi. Je nutné si uvědomit, že každá další linka pro nás znamená vyšší finanční náklady.

Tuto skutečnost sdělte Kanceláři starosty - slečně Kolářové na tel. 251081521 nebo na email marketa.kolarova@mestocernosice.cz. Uveďte vaši přesnou adresu a my postoupíme stížnost České poště, která je distributorem IL. Několik čísel IL bývá k dispozici i v podatelně úřadu (do rozebrání) a v elektronické podobě jsou IL zveřejněny na webu města.

Ano, plavební společnost pana Bergmana zahájí v červnu zkušební provoz přívozu u Kazínské skály mezi pravým a levým břehem Berounky (tam, kde ho dříve provozovala paní převoznice).

Svozový týden Diakonie Broumov proběhne na Praze-západ od 30.5. do 3.6.  V tomto týdnu přijede charitní organizace i pro věci posbírané v Černošicích. V pátek 27.5. od 14 do 20 hodin a v sobotu 28.5. od 8 do 14 hodin bude za tímto účelem  v DPS probíhat sběr. Sbírat je možno šatstvo, obuv, nádobí, knihy, záclony, povlečení, apod. - vše čisté, neplesnivé. Nesbírá se nábytek, matrace, koberce a elektronika. Věci jsou následně rozdávány v azylových domech, dětských domovech a rovněž jsou zasílány potřebným do zahraničí.

Děkujeme za tento podnět, na jehož základě jsme s Diakonii Broumov domluvili sběr vˇnašem městě.

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie