Černošice
Černošice

Komunikace, stavební akce, projekty, dotace aj.

Za tuto stránku odpovídá J. Jiránek


Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku: Po kolika kolech jezdí běžné auto 
Dobrý den,
 
děkujeme za Váš podnět. Město si již před časem nechalo zpracovat dopravní posouzení celé lokality kolem školy. Součástí dopravní studie jsou i zpomalovací prvky. Nyní probíhají jednání s architektem o lepším pojetí celé řešené lokality. na základě nich bude zpracována projektová dokumentace pro povolení stavby a výběr zhotovitele. K realizaci bychom chtěli přikročit nejlépe v následujícím roce, pokud do té doby budou všechna potřebná povolení vyřízena.
 
Jiří Jiránek
Jiří Jiránek, 16. 10. 2019

Dobrý den,

v celé oblasti "Lada" nejsou zpevněné chodníky a v následujících letech nemáme v plánu tuto investici realizovat. V Měsíční ulici byl do nedávna zvýšený provoz kvůli uzavřené hlavní silnici II/115. Rekonstrukce silnice ale již skončila a nedomníváme se, že ulice v dané oblasti jsou natolik dopravně zatížené, aby byla realizace chodníků (v celé oblasti) ve vztahu k ostatním prioritám a při omezených prostředcích v městském rozpočtu záměrem k realizaci v nejbližších letech.

Jiří Jiránek, 16. 10. 2019

Dobrý den,

vozidlo stojí plně v souladu s dopravními předpisy a nedopouští se žádného protiprávního jednání. Má platnou STK, není vedeno v databázi odcizených vozidel. MP se podařilo spojit telefonicky s provozovatelem vozidla, kterému bylo vysvětleno nevhodnost parkování na tomto místě s ohledem na stížené rozhledové podmínky při vyjíždění z ulice Školní do ulice Dr. Janského. Zdůrazněn byl také blížící se začátek školního roku a vytíženost blízkého přechodu dětmi při cestě do a ze školy. Provozovatel přislíbil vozidlo odstranit do týdne t.j.: 5.9.2019. Na vozidle je nějaký technický problém. MP nemá jiné možnosti, než provozovatele požádat o odstranění vozidla. Odtah vozidla není podle zákona možný, jelikož vozidlo netvoří překážku v silničním provozu.

Otmar Klimsza, 29. 8. 2019

Dobrý den,

 
ačkoliv je silnice dokončená, stavba jako taková ještě dokončena není. Na špatnou kvalitu zásypů kolem silnice jsme stavební firmu realizující pro Středočeský kraj rekonstrukci silnice od počátku upozorňovali a požadovali nápravu. Ta bude provedena v nejbližších dnech. Stavební firma se nyní soustředí na dokončení posledního úseku, aby mohla být silnice od 1. 9. otevřena. Hned poté budou prováděny úpravy zelených ploch kolem silnice od nádraží až na Vráž.

 

Jiří Jiránek, 28. 8. 2019

Dobrý den,

děkujeme Vám za e-mail. Spojili jsme se s firmou provádějící pro Středočeský kraj rekonstrukci silnice II/115 (Vrážské a Dobřichovické ulice). Stavbyvedoucí odmítl, že by nákladní automobily ze stavby jezdily ulicí Boženy Němcové i jinými místními komunikacemi na objízdných trasách pro osobní dopravu. Vozidla stavby jezdí v jednom směru přímo stavbou – Vrážskou ulicí a v druhém směru ulici Slunečnou a Dr. Janského. Dopravně inženýrské opatření, podle kterého je provedeno dopravní značení objízdných tras, schválila Policie ČR i silniční správní úřad. Zákaz vjezdu nákladních automobilů je umístěn na všech příjezdových trasách do města a objízdné trasy pro nákladní dopravu jsou značené ulicemi Dr. Janského a Slunečná. Z těchto důvodů nepovažujeme další značení zákazu vjezdu nákladních automobilů v ulicích na Vráži za potřebné. Pokud uvidíte Vaší ulicí projíždět nákladní automobily, zavolejte prosím ihned, naší městskou policii, kterou jsme na základě Vašeho podnětu požádali o provádění častějších kontrol nad dodržováním zákazu vjezdu nákladních automobilů do města.

Jiří Jiránek, 29. 7. 2019

Dobrý den,

město v současné době neprodává pozemky určené k výstavbě rodinných domů.

 

Jiří Jiránek, 2. 7. 2019

Dobrý den,

část Vámi zmiňovaného úseku rekonstruovaného v listopadu 2017obsahovala nerovnosti a druhá část byla provedena pouze provizorně za účelem napojení nové vozovky na původní. Kraj počítal s provedením kompletní rekonstrukce daného úseku až v poslední etapě, která  právě probíhá.

 

Jiří Jiránek, 19. 6. 2019
Městu se naskytla příležitost získat asfaltový recyklát od firmy provádějící rekonstrukci silnice II/115, která nabídla i jeho strojní položení. S tímto způsobem opravy nezpevněných cest jsme měli dobrou zkušenost z minulých let z realizované opravy ulice V Habřinách.
 
Technické služby, které se starají o údržbu nezpevněných cest ve městě, na níž ročně vynakládáme nemalé finanční prostředky a úsilí k zajištění sjízdnosti cest bez zpevněného povrchu, vytipovaly vhodné ulice k provedení opravy asfaltovým recyklátem. Mezi nimi i ulici Na Drahách, která vyžaduje častou údržbu. Ve snaze zlepšení jejího stavu na delší dobu, než při zasypání nerovností štěrkem a úspory finančních prostředků vynakládaných na opakovanou údržbu, se rada města rozhodla k provedení opravy asfaltovým recyklátem. Rozhodování o takové opravě má v kompetenci rada města, nikoliv zastupitelstvo. Oprava ulice vyšla na 55 000,- Kč. Tato oprava nelze v žádném případě považovat za zhotovení finálního povrchu ulice. Jde o dočasné řešení, kterým byly zlepšeny parametry nezpevněné vozovky. Asfaltový recyklát nebyl nahříván ani neobsahuje spojovací či infiltrační postřik a není uzavřen žádnou zpevněnou vrstvou. Jsme si vědomi toho, že tato oprava nebude mít trvanlivost jako zpevněný povrch, ale i tak zajistí větší trvanlivost, než opakovaná údržba kamennou drtí. Ve svém komentáři se odkazujete na realizační postup a normy vztahující se na zhotovení finálních povrchů komunikací. Realizované řešení je údržbou nezpevněné komunikace recyklátem za studena. Na takovouto údržbu se nedají aplikovat uváděné předpisy. Od prováděcí firmy jsme si nechali předložit doklady vypovídající o tom, že v recyklátu není obsažen dehet. Nejde o nebezpečný odpad.

Rádi bychom provedli celkovou a definitivní rekonstrukci ulice Na Drahách. To ale není možné vzhledem k nejednotnému vlastnictví pozemků pod ulicí. Ty patří i lidem, kteří již dávno zemřeli, a pozemky dodnes nebyly zahrnuty do dědictví.
Je pravdou, že nivelita ulice se po provedené opravě zvýšila. Nepovažujeme to za šťastné řešení. Náklady na odebrání stávající konstrukce by však nemohly být rentabilní vzhledem k zamýšlené prozatímní opravě recyklátem. Povrch ulice je i nadále nezpevněný a umožní vsáknout určité množství srážkové vody obdobně, jako tomu bylo před provedenou úpravou. Nájezdy k jednotlivým pozemkům byly upraveny a firma provede ještě zhutnění okrajů recyklátu v místech, kde vjezdy ani vchody do nemovitostí nejsou. Také nepovažujeme za dobré, že některé vjezdy jsou nyní níže, než je nivelita pojížděné vozovky. Jsme ale přesvědčeni, že to nezpůsobí zásadní komplikace.
Mrzí nás, že i přes naší snahu vylepšit vlastnosti nezpevněné cesty, na kterou si řada lidí bydlících v ulici léta stěžovala, nepovažujete výsledek za uspokojivý.

- - -

• Kdo byl objednatelem tohoto způsobu opravy komunikace? Město Černošice
• Byl výsledný stav převzat odpovědným technickým dozorem – zástupcem objednatele a shledán jako správně provedený, splňující normové požadavky? Na opravu cesty se nevztahují žádné normové požadavky, město nemělo sjednán technický dozor, dosud jsme provedené dílo nepřevzali.
• Byla prokázána ekologická nezávadnost použitého materiálu, určeného pro daný účel opravy? Ano, použitý recyklát neobsahuje dehet
• Jaké byly finanční náklady na úpravu povrchu komunikace Na drahách a projevilo se opětovného využití recyklátu vzniklé při opravě ulice Karlštejnská na celkové ceně oprav obou akcí. Úprava ulice Na Drahách vyšla na 55 000,- Kč. Rekonstrukci silnice II/115 provádí Středočeský Kraj, nikoliv město. Zda se provedení naší opravy projevilo v zakázce jiného subjektu, nevíme.
• Byl záměr a způsob této opravy a vzniklé investice projednány zastupiteli obce? Ne, projednání opravy nezpevněné komunikace recyklátem nespadá do kompetence zastupitelstva
• Jakou formou byly o záměru této invazivní opravy informováni spolumajitelé pozemků komunikace? (Převážnými majiteli pozemků prostoru komunikace jsou soukromé osoby, nikoli Město Černošice) Oprava nezpevněné komunikace recyklátem nepodléhá projednání s majiteli pozemků. Nejedná se o zhotovení nové zpevněné komunikace s konečným povrchem.
• Bude nevyhovující výsledný stav této opravy nějak neprodleně řešen a upravován? Ano, část oprav byla již provedena (úpravy vjezdů, vchodů a nájezdy do přilehlých ulic) a další ještě bude.
• Jaké další úpravy této komunikace jsou v budoucnu zvažovány – plnohodnotný asfaltový povrch se správnou niveletou, skladbou, řešením nájezdů, odpovídajícím odvodněním? V následujících letech nejsou zvažovány další opravy předmětné komunikace, neboť nám to neumožňují nejednotné majetkové vztahy k jednotlivým pozemkům pod komunikací (ani městský rozpočet - pozn. FK)

Jiří Jiránek, 20. 6. 2019

Dobrý den,

pokud máte na mysli úsek kolem Železářství u Koníčků, tak ten nebyl zhotovený správně a proto byl opraven. Práce na začátku loňského roku skončily rekonstrukcí úseku od Dobřichovic ke Smetanově ulici, kde nyní začaly a pokračují k Havlíčkově ulici.

 

Jiří Jiránek, 17. 6. 2019
Dobrý den,
děkujeme za Váš podnět. Chodníky vedoucí ke škole jsou dnešním dnem již uklizeny.
Renáta Petelíková
Renáta Petelíková, 6. 2. 2019