Černošice
Černošice

Komunikace, stavební akce, projekty, dotace aj.

Za tuto stránku odpovídá J. Jiránek


Dobrý den,

předmětné ulice jsou vedeny jako místní komunikace, tudíž spadají do kompetence města. Dopravní situace je potřeba řešit s městem Hostivice.

Bohumila Minaříková, 22. 11. 2023

Dobrý den,

odstranění nefunkčních betonových žlabů v Plzeňské ulici máme stále v plánu. Dosud k tomu nedošlo z kapacitních důvodů na straně vybraného zhotovitele. Práce budou realizovány v náhradním termínu, a to do konce listopadu letošního roku.

Děkujeme za pochopení

 

4. 9. 2023

Dobrý den,

děkujeme za dotaz. S politováním ale musíme konstatovat, že mu nerozumíme. Pokud by se týkal náhrady zpevněných chodníků zelenými pásy, pak můžeme uvést, že nic takového město neplánuje.

14. 9. 2023

Dobrý den,

děkujeme Vám za dotaz. Příprava takto náročné investice, jakou je výstavba nového hřbitova, vyžaduje dostatek času. Na samém počátku bylo zadání studií, ze kterých byla posléze vybrána jedna k rozpracování. Následovalo zadání a zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení, kterou bylo nutné projednat s dotčenými orgány státní správy a samozřejmě zajištění financování této akce v hodnotě desítek milionu korun. V současné době jsme ve fázi, kdy máme všechna potřebná stanoviska a vyjádření k dispozici, požádali jsme o stavební povolení a v rozpočtu města se podařilo vyčlenit potřebné finanční prostředky. V průběhu května bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Pokud půjde vše hladce, měli bychom vítěze soutěže na provedení hřbitova znát pravděpodobně koncem června. Nenastanou-li při vydání stavebního povolení či v rámci výběrového řízení nějaké komplikace, které nelze v tuto chvíli predikovat, výstavba by mohla být zahájena v září letošního roku. Předpoklad dokončení stavby, jejíž součástí jsou mimo jiné i příjezdové komunikace, parkoviště, nový vodovod, elektřina, oplocení a další stavby, je do 12 měsíců od jejího zahájení.

Jiří Jiránek, 17. 4. 2023

Dobrý den,

značky zákaz stání byly u kostela v Komenského ulici umístěny zejména z důvodu, aby dlouhodobé parkování automobilů nebránilo řidičům, kteří vozí děti do školy na tomto místě pohodlně zastavit, děti vysadit a na křižovatce s Jižní ulicí se otočit. Toto dopravní opatření platí už od značky umístěné před kostelem. Ta nově umístěná je jen "připomínací", protože někteří řidiči nesprávně předpokládali, že v části na úrovni dětského hřiště už omezení neplatí - nicméně možnost přejezdu chodníku směrem ke hřbitovu není křižovatkou a značka platila i v tomto úseku již předtím.

Jedním z cílů umístěných značek zákaz stání je kromě zmiňované bezpečnosti také starost o veřejný prostor, jeho kvalitu a vzhled. Město nechalo v minulosti nákladně zrekonstruovat tuto centrální část Komenského ulice, s využitím žulové dlažby, aby dosáhlo kvalitní vzhledu tohoto urbanisticky a architektonicky významného místa, lokálního centra - nikoliv, aby tam následně stála řada zaparkovaných vozů. Dovolíme si v této souvislosti také připomenout povinnost každého vlastníka domu, kterou mu ukládá, jak zákon, tak územní plán, a to zajištění parkování na vlastním pozemku.

Parkování je v tomto místě v rozporu s dopravními předpisy i bez toho aniž by to bylo zdůrazněno dopravními značkami. Na obousměrné komunikaci je možné stát jen v případě, že vedle zaparkovaného vozu zůstane dostatek místa pro současný průjezd dvou protijedoucích vozidel. Městská policie ve většině ulic v Černošicích i tak parkování v rozporu s dopravními předpisy toleruje, protože jsme si vědomi, že u některých domů není dostatek místa na pozemku. Naší toleranci ale nelze považovat za věc, na kterou existuje nějaký nárok, a je potřeba pochopení pro to, že na některých místech tato tolerance není vhodná nebo možná. A to například v ulicích, kudy projíždí městské autobusové linky, na jiných místech se zvýšeným provozem popř. na místech, kde je to nežádoucí či nevhodné z jiných důvodů. Jak jsme uvedli výše, tuto část Komenského ulice v okolí kostela považujeme za významné lokální centrum a i proto není vhodné, aby sloužila jako parkoviště.

Osazené dopravní značení znamená zákaz stání, nikoliv zastavení, které je definované jako doba nutná k naložení nebo vyložení nákladu nebo osob (chápáno tak, že auto v té době je otevřené, řidič je u něj nebo uvnitř a jedná se o zastavení v řádu minut. Díky této možnosti by rodina s menšími dětmi apod., jak zmiňujete ve svém podnětu, mohla samozřejmě využít krátké odstavení vozidla pro nastoupení či vystoupení dětí, naložení nákladu apod. K zaparkování/odstavení vozu je potřeba ovšem využít tolerované možnosti parkování v některé z bočních ulic, pokud to tedy na pozemku není možné.

Děkujeme za pochopení.

Jiří Jiránek, 16. 1. 2023

Dobrý den,

děkujeme Vám za podnět. V ulici V Rokli opravdu není veřejné osvětlení. Pozemky pod touto ulicí však nepatří  městu, ale soukromé osobě. Stejně tak je tomu i v místech přejezdu chodníku ze Školní ulice do ul. V Rokli, a to na jeho zadní straně, kde by se nabízelo doplnit stožár se svítidlem, vzhledem k probíhající trase kabelového vedení i potřebném umístění stožáru blízko plotu. Doplnění osvětlení v popisovaném místě bohužel není vinou soukromého vlastnictví pozemku možné.

Jiří Jiránek, 12. 1. 2023
Dobrý den,
 
MěÚ Černošice, Odbor územního plánování, pořizuje na žádost obce Kamenný Přívoz nový územní plán, pořizování je ve fázi po společném jednání. V současné době dohadujeme stanoviska dotčených orgánů (stanovisko orgánu ochrany lesa). Následně bude návrh územního plánu upraven, zároveň z důvodu novely právních předpisů převeden do jednotného standardu územně plánovací dokumentace a poté projednán na veřejném projednání. Vydání nového územního plánu je tak možné očekávat cca do dvou let. Pokud by bylo nutné veřejné projednání z důvodu úprav návrhu územního plánu opakovat, vydání územního plánu by bylo cca o 3/4 roku později. 
 
 
Ing. arch. Klára Zvěrevová, 5. 1. 2023

Dobrý den,

děkujeme Vám za zprávu. Ulici K lesíku považujeme za velmi významnou komunikaci vedoucí ke škole, a proto je její nové stavebně technické uspořádání uzpůsobeno tak, aby byla ulice co nejvíce bezpečná jak pro chodce, kterými jsou zde zejména děti, tak pro automobilový provoz. Bude zde provedena řada bezpečnostních prvků, jako jsou dlážděné zvýšené plochy v místech, kde děti nejvíce přecházejí vozovku ke škole, tak v křižovatce Školní – K lesíku – Kladenská, kruhový objezd pro snadnější otočení automobilů rodičů přivážejících děti do školy, ale i široké chodníky, které budou navzájem propojené na rozdíl od původního stavu. Cílem je, aby se okolí školy neskládalo jen z betonu a asfaltu, ale aby kromě bezpečnostní funkce, bylo komfortní pro chodce i auta a použitými materiály odpovídalo své důležitosti. Každá stavba obnáší řadu omezení pro chodce i automobilovou dopravu. U této ulice tomu není jinak. Ba naopak je to ještě náročnější, než už jiných rekonstrukcí ulic. Nerealizuje se jen obnova povrchu, ale i všechny navazující úpravy okolí, ať už jde o celou ulici Pod školou, nové parkoviště, zmiňovaný kruhový objezd, ale i celé okolí školní budovy s jídelnou, kde bude nový průchod pro děti a jiný příjezd k jídelně, místo pro kontejnery a parčík s lavičkami apod. Při takto rozsáhlé stavbě není možné v prostoru staveniště zajistit náhradní trasy pro pěší. Chodci správně na staveniště vůbec nesmí vstupovat. Stavbu proto realizujeme o letních prázdninách, kdy je v okolí školy provoz minimální a s ohledem na to jsme nepovažovali vymezení striktního zákazu vstupu do míst stavby za nutné, nicméně i tak platí, že by chodci měli využít k cestě na nádraží jiné trasy – například ulici Školní. Prosíme proto ještě o strpění, stavbu je třeba rychle dokončit tak, aby mohla být od září v provozu. Provádění na etapy by vše jen zdrželo, což si zde nemůžeme dovolit. Chodníky budou dodělány až naposledy, v průběhu září vyjma toho páteřního vedoucího od Školní ulice ke škole. Věříme, že za pár týdnů, kdy bude vše dokončené, převáží jen kladné reakce z výsledného provedení stavby a ty negativní z jejího průběhu, budou rychle zapomenuty.

Jiří Jiránek, 12. 8. 2022

Dobrý den,

děkujeme Vám za Vaše podněty. Osvětlení přístřešku na kola umístěného u školy není napojené na veřejné osvětlení, ale přímo na rozvody školy. Jde o moderní a úsporné LED osvětlení, jehož spotřeba je zanedbatelná. Ale máte pravdu v tom, že by nyní svítit nemuselo. Spojíme se se zástupci školy a požádáme je o přenastavení časového spínače. Chodník vedoucí od ulice Zdeňka škvora ke škole byl poničený po průjezdu těžkého jeřábu, který do areálu umisťoval modulové stavby pro zázemí areálu. Proto jsme po zhotoviteli vyžadovali kompletní předláždění chodníku. To se také stalo. Dlažba, která byla rozebrána a znovu zadlážděna se standardně zasypává pískem. Písku se dává i po prvním přemetení úmyslně více, aby se při deštích co nejvíce dostal mezi jednotlivé spáry zámkové dlažby. Teprve poté se znovu zamete. Rozumíme tomu, že to není pro chůzi příliš komfortní, ale má to svůj smysl. K dalšímu zametení může dojít po cca dvou týdnech. Zhotovitel s tím takto počítá a dlažbu na konci prázdnin znovu zamete. Děkujeme i za upozornění na zanesené kanálky. Víme o této skutečnosti a již jsme požádali o jejich vyčištění.

 

Jiří Jiránek, 12. 8. 2022

Dobrý den,

osvětlení parkoviště u Tesca nepatří městu, stejně jako parkoviště – patří Tescu. Několikrát jsme je upozorňovali na to, aby si spínání osvětlení seřídili. Ostatní veřejné osvětlení patří městu a spravuje ho společnost Eltodo Osvětlení. Není ale pravdou, že by městské pouliční osvětlení svítilo ve dne, vyjma případů, kdy jsou prováděny servisní úkony – probíhá dohledání poruch, výměna prasklých výbojek apod. Síť veřejného osvětlení je rozdělena ve městě do několika oblastí. Jeho spínání je řízeno časovým spínačem. Doba zapnutí a vypnutí je naprogramována na každý den trochu jinak tak, jak se v průběhu roku mění světlené podmínky. Brzy na jaře a poté na podzim se tak v některých dnech, hlavně ráno, když je zcela jasná obloha může stát, že osvětlení svítí trochu déle, než by bylo nutné. Dle zkušeností je ale v daném období více oblačných dnů, ve kterých je naopak třeba mít osvětlení zapnuté. Na mnoha místech ve městě, kde proběhla v nedávných letech výměna původního osvětlení za nové, jsou navíc používány moderní LED svítidla se zabudovanou regulací intenzity světla – jinak svítí navečer, jinak v noci a jinak k ránu.

Jiří Jiránek, 22. 7. 2022

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie