Černošice
Černošice

Komunikace, stavební akce, projekty, dotace aj.


Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku: Kolik má zdravý člověk prstů na jedné ruce 

Dobrý den,

město v současné době neprodává pozemky určené k výstavbě rodinných domů.

 

Jiří Jiránek, 2. 7. 2019

Dobrý den,

část Vámi zmiňovaného úseku rekonstruovaného v listopadu 2017obsahovala nerovnosti a druhá část byla provedena pouze provizorně za účelem napojení nové vozovky na původní. Kraj počítal s provedením kompletní rekonstrukce daného úseku až v poslední etapě, která  právě probíhá.

 

Jiří Jiránek, 19. 6. 2019
Městu se naskytla příležitost získat asfaltový recyklát od firmy provádějící rekonstrukci silnice II/115, která nabídla i jeho strojní položení. S tímto způsobem opravy nezpevněných cest jsme měli dobrou zkušenost z minulých let z realizované opravy ulice V Habřinách.
 
Technické služby, které se starají o údržbu nezpevněných cest ve městě, na níž ročně vynakládáme nemalé finanční prostředky a úsilí k zajištění sjízdnosti cest bez zpevněného povrchu, vytipovaly vhodné ulice k provedení opravy asfaltovým recyklátem. Mezi nimi i ulici Na Drahách, která vyžaduje častou údržbu. Ve snaze zlepšení jejího stavu na delší dobu, než při zasypání nerovností štěrkem a úspory finančních prostředků vynakládaných na opakovanou údržbu, se rada města rozhodla k provedení opravy asfaltovým recyklátem. Rozhodování o takové opravě má v kompetenci rada města, nikoliv zastupitelstvo. Oprava ulice vyšla na 55 000,- Kč. Tato oprava nelze v žádném případě považovat za zhotovení finálního povrchu ulice. Jde o dočasné řešení, kterým byly zlepšeny parametry nezpevněné vozovky. Asfaltový recyklát nebyl nahříván ani neobsahuje spojovací či infiltrační postřik a není uzavřen žádnou zpevněnou vrstvou. Jsme si vědomi toho, že tato oprava nebude mít trvanlivost jako zpevněný povrch, ale i tak zajistí větší trvanlivost, než opakovaná údržba kamennou drtí. Ve svém komentáři se odkazujete na realizační postup a normy vztahující se na zhotovení finálních povrchů komunikací. Realizované řešení je údržbou nezpevněné komunikace recyklátem za studena. Na takovouto údržbu se nedají aplikovat uváděné předpisy. Od prováděcí firmy jsme si nechali předložit doklady vypovídající o tom, že v recyklátu není obsažen dehet. Nejde o nebezpečný odpad.

Rádi bychom provedli celkovou a definitivní rekonstrukci ulice Na Drahách. To ale není možné vzhledem k nejednotnému vlastnictví pozemků pod ulicí. Ty patří i lidem, kteří již dávno zemřeli, a pozemky dodnes nebyly zahrnuty do dědictví.
Je pravdou, že nivelita ulice se po provedené opravě zvýšila. Nepovažujeme to za šťastné řešení. Náklady na odebrání stávající konstrukce by však nemohly být rentabilní vzhledem k zamýšlené prozatímní opravě recyklátem. Povrch ulice je i nadále nezpevněný a umožní vsáknout určité množství srážkové vody obdobně, jako tomu bylo před provedenou úpravou. Nájezdy k jednotlivým pozemkům byly upraveny a firma provede ještě zhutnění okrajů recyklátu v místech, kde vjezdy ani vchody do nemovitostí nejsou. Také nepovažujeme za dobré, že některé vjezdy jsou nyní níže, než je nivelita pojížděné vozovky. Jsme ale přesvědčeni, že to nezpůsobí zásadní komplikace.
Mrzí nás, že i přes naší snahu vylepšit vlastnosti nezpevněné cesty, na kterou si řada lidí bydlících v ulici léta stěžovala, nepovažujete výsledek za uspokojivý.

- - -

• Kdo byl objednatelem tohoto způsobu opravy komunikace? Město Černošice
• Byl výsledný stav převzat odpovědným technickým dozorem – zástupcem objednatele a shledán jako správně provedený, splňující normové požadavky? Na opravu cesty se nevztahují žádné normové požadavky, město nemělo sjednán technický dozor, dosud jsme provedené dílo nepřevzali.
• Byla prokázána ekologická nezávadnost použitého materiálu, určeného pro daný účel opravy? Ano, použitý recyklát neobsahuje dehet
• Jaké byly finanční náklady na úpravu povrchu komunikace Na drahách a projevilo se opětovného využití recyklátu vzniklé při opravě ulice Karlštejnská na celkové ceně oprav obou akcí. Úprava ulice Na Drahách vyšla na 55 000,- Kč. Rekonstrukci silnice II/115 provádí Středočeský Kraj, nikoliv město. Zda se provedení naší opravy projevilo v zakázce jiného subjektu, nevíme.
• Byl záměr a způsob této opravy a vzniklé investice projednány zastupiteli obce? Ne, projednání opravy nezpevněné komunikace recyklátem nespadá do kompetence zastupitelstva
• Jakou formou byly o záměru této invazivní opravy informováni spolumajitelé pozemků komunikace? (Převážnými majiteli pozemků prostoru komunikace jsou soukromé osoby, nikoli Město Černošice) Oprava nezpevněné komunikace recyklátem nepodléhá projednání s majiteli pozemků. Nejedná se o zhotovení nové zpevněné komunikace s konečným povrchem.
• Bude nevyhovující výsledný stav této opravy nějak neprodleně řešen a upravován? Ano, část oprav byla již provedena (úpravy vjezdů, vchodů a nájezdy do přilehlých ulic) a další ještě bude.
• Jaké další úpravy této komunikace jsou v budoucnu zvažovány – plnohodnotný asfaltový povrch se správnou niveletou, skladbou, řešením nájezdů, odpovídajícím odvodněním? V následujících letech nejsou zvažovány další opravy předmětné komunikace, neboť nám to neumožňují nejednotné majetkové vztahy k jednotlivým pozemkům pod komunikací (ani městský rozpočet - pozn. FK)

Jiří Jiránek, 20. 6. 2019

Dobrý den,

pokud máte na mysli úsek kolem Železářství u Koníčků, tak ten nebyl zhotovený správně a proto byl opraven. Práce na začátku loňského roku skončily rekonstrukcí úseku od Dobřichovic ke Smetanově ulici, kde nyní začaly a pokračují k Havlíčkově ulici.

 

Jiří Jiránek, 17. 6. 2019
Dobrý den,
děkujeme za Váš podnět. Chodníky vedoucí ke škole jsou dnešním dnem již uklizeny.
Renáta Petelíková
Renáta Petelíková, 6. 2. 2019

Dorbý den,

vyhlášku, která by upravovala parkování dodávek na místních komunikacích město nemá. Stání na pozemních komunikacích je upraveno celostátními předpisy. Podle nich může vozidlo stát na komunikaci v případě, že vedle něj zbyde volný jeden jízdní pruh pro každý směr jízdy. Protože málokterá komunikace ve městě tyto šířkového parametry splňuje, je městská policie k parkování automobilů na komunikacích tolerantní, pokud vozidlo nebrání bezpečnému provozu. To ale neplatí na vybraných komunikacích ve městě, kde projíždí autobusová linka nebo tam, kde je zákaz stání zvýrazněn dopravním značením.

 

 

Jiří Jiránek, 17. 1. 2019
Dobrý den,
 
děkujeme Vám za e-mail. Silnice, kterou zmiňujete, je ve vlastnictví Středočeského kraje. Požádali jsme proto o odpověď Krajskou správu a údržbu silnic, jejíž reakci přikládáme:
 
Děkujeme Vám za upozornění, o poruchách v uvedeném úseku silnice víme. Předmětný úsek silnice II/115 bude označen přechodným SDZ A7a (nerovnosti vozovky) a zjištěné závady ve sjízdnosti, s ohledem na klimatické podmínky budou provizorně opraveny. Dále v tomto úseku silnice II/115 počítáme do budoucna s rekonstrukcí - v současné době probíhá projekční příprava.  

S pozdravem
Karel Motal   

Jiří Jiránek, 9. 1. 2019

Dobrý den,

rekonstrukci cestičky od kostela k Penny Marketu nemáme v nejbližší době v plánu. Máme na ní zpracovaný projekt, ale finanční náklady na realizaci jsou příliš vysoké.

Jiří Jiránek

18. 12. 2018
Dobrý den,
 
ulice Mokropeská je v místě požadovaného přechodu vedena ve směrovém oblouku, který v požadovaném místě nesplňuje potřebné parametry rozhledu na přechodu, příp. místa pro přecházení. S ohledem na fakt, že přechod musí začínat a končit na zpevněné ploše určené pouze pro pěší (min šířky 1,5 m), není ho možné zřídit od křižovatky směrem k ul. Slunečná. Směrem na opačnou stranu se
jeví vhodné místo až u ulice Na Višňovce.  Ovšem zde již nemá podle našeho názoru zřizování přechodu smysl, protože je od ulice Pod Ptáčnicí dost daleko. Dopravní inženýr nás upozornil při posuzování vhodnosti umístění přechodu či místa pro přecházení také na ustanovení § 54 zákona o provozu na pozemních komunikacích, kde se uvádí ,, Je-li blíže než 50 m křižovatka s řízeným provozem, přechod pro chodce, místo pro přecházení vozovky, nadchod nebo podchod vyznačený dopravní značkou "Přechod pro chodce", "podchod nebo nadchod", musí chodec přecházet jen na těchto místech..´´ Z toho vyplývá, že i případná realizace přechodu/místa pro přecházení by celou situaci mohla ještě nezhoršit, protože by přejít nešlo jinde, než na vyznačeném místě, které je však možné zřídit až v poměrně velké vzdálenosti od ulice Pod Ptáčnicí. S ohledem na intenzitu pěších a automobilů je v tomto případě dle mínění odborníků vhodnější zřízení místa pro přecházení, které zde i ČSN preferuje s ohledem na snížené nároky na přisvětlení atd. Znamenalo by to ale realizaci chodníku od přechodu / místa pro přecházení do ulice Slovenská, což s ohledem na výškové rozdíly a uložení kabelového vedení v zeleném pásu není dost dobře proveditelné.
Jiří Jiránek
22. 10. 2018

Dobrý den,

rekonstrukci Pražské ulice nemá město v nejbližší době v plánu. Jedná se o dojezdovou, dopravně málo významnou ulici.

Jiří Jiránek

Jiří Jiránek, 26. 11. 2018