Černošice
Černošice

Komunikace, stavební akce, projekty, dotace aj.

Za tuto stránku odpovídá J. Jiránek


Dobrý den pane Svobodo,
úplná uzavírka silnice II/105 v Jílovém u Prahy - Kabátech v úseku mezi objektem PIZZA MULINO a č.p.8 je plánována od srpna do konce října letošního roku. Termínově bude tato akce povolena až po dokončení úplné uzavírky v Petrově, která je plánována do konce července letošního roku. Důvodem uzavírky v Kabátech je provádění stavebních prací na nutné rekonstrukci opěrné zdi podél vodního toku. Bude odtěžena vozovka a podkladní vrstvy místy až do hloubky 4m a v šíři až do 3/4 komunikace. Z těchto důvodů nelze zajistit bezpečnost silničního provozu v režimu částečné uzavírky (střídavý jednosměrný provoz), a proto bude nutné komunikaci úplně uzavřít. Stavbou však bude umožněn průchod pro chodce a cyklisty koridorem šíře min. 1,2m.
Délka objízdné trasy pro uzavírku v Kabátech bude 21 km, což chápeme, že není ideální, ale jiné komunikace v blízkosti prostě nejsou. Rekonstrukce opěrné zdi, která je ve velmi špatném stavu, je z hlediska bezpečnosti provozu nutná. Bohužel stavební práce tohoto charakteru a rozsahu nelze provádět v zimních měsících.
Věříme, že nastalou situaci chápete a společně ji zvládneme.
Karla Koupá, 15. 6. 2022
děkujeme Vám za podnět. V současné době město zřízení přechodu v křižovatce Zd. Lhoty a Říční nepřipravuje. Jeho případné zřízení bude možné a vhodné teprve v návaznosti na jiné projekty. Především je to připravovaná rekonstrukce železniční trati, kdy součástí úpravy přejezdu v Říční ulici bude i oddělená část přechodu pro chodce přes koleje. Na ni pak může navazovat stavba úseku chodníku v Říční ulici mezi přejezdem a ul. Zd. Lhoty - ať jako součást projektu rekonstrukce trati anebo jako investice města, např. v rámci zamýšlené úpravy úseku ulice Zd. Lhoty od této křižovatky po nádražní budovu – včetně celkově nového řešení parkovacích ploch. V současné době tam přechod pro chodce nelze samostatně realizovat (např. jen namalováním na vozovku), protože přechod pro chodce přes ulici může být povolen a vybudován jen tam, kde vede z chodníku na chodník, což současný stav neumožňuje.
 
Co se týká druhé části Vašeho návrhu na instalaci hodin v prostoru mokropeské zastávky, doporučujeme podnět zaslat přímo Správě železnic, která je provozovatelem železniční infrastruktury, tj. i správcem zastávky včetně nástupišť a nádražní budovy a veškerého příslušenství. Město samozřejmě v některých případech podněty občanů samo Správě železnic, popř. Českým drahám prezentuje, ale takto bychom postupovali, pokud by podnětů na danou věc přicházelo větší množství a jejich potřebnost byla vnímaná jako zájem širší veřejnosti, což ovšem v tomto případě nenastalo. Jednání vedení města se Správou železnic probíhají již několik let intenzivně především s ohledem na připravanou celkovou rekonstrukci, ale to je s jinými složkami tohoto státního podniku. Děkujeme za pochopení.
 
S pozdravem
Filip Kořínek
Lucie Poulová, 8. 4. 2022

Dobrý den,

jedná se o silnici II. třídy, jejímž vlastníkem je Středočeský Kraj. Podnět jsme proto předali Krajské správě  údržbě silnic k řešení.

S pozdravem

Jiří Jiránek

Jiří Jiránek, 8. 4. 2022

Dobrý den,

děkujeme Vám za zprávu. O špatném stavu žlabů podél Plzeňské ulice víme a v průběhu letošního roku plánujeme jejich opravu, resp. odstranění a nahrazení standardním obrubníkem pro ukončení vozovky.

Jiří Jiránek, 23. 2. 2022

Dobrý den,

děkujeme Vám za zprávu. Zhodnotili jsme Váš podnět a rozhodli se, že slepou část Kazínské ulice opravíme strojně položeným recyklátem. Je to sice nákladnější způsob opravy, ale má větší trvanlivost, než opakované zasypávání nerovností štěrkodrtí. Asfaltový recyklát se položí za tepla finišerem a zaválcuje se. Za slunečného počasí následně vytvoří pevnou krustu, která se velmi podobá asfaltové vozovce. Tento způsob opravy se nám v minulosti osvědčil u několika prašných ulic. Před lety byl realizován v ulici V Habřinách, před dvěma lety např. v ulici Na Drahách a v loňském roce mimo jiné v ulicích Moravská, Na Ladech, Jabloňová. V současné době připravujeme podklady pro výběr zhotovitele (firmy, která pro nás tyto práce provede v průběhu letošního roku). Touto metodou budeme letos opravovat více nezpevněných ulic najednou.

S pozdravem

 

 

Jiří Jiránek, 14. 2. 2022
Dobrý den,
ulici Akátovou máme zařazenou v plánu oprav nezpevněných komunikací na září. Opravu provedeme dle našich možností.
 
Renáta Petelíková, 25. 8. 2021
Dobrý den,
 
děkujeme za Váš dotaz a uvádíme k němu následující skutečnosti. Městská policie Černošice z vozidla žádné registrační značky nesundávala. Vozidlo při kontrole strážníky na konci léta 2020 již registrační značky nemělo. Také nemá vozidlo viditelný VIN kód. Do vozidla se nedalo dostat jelikož bylo uzamčené. Šlo otevřít pouze zadní dveře (nákladového prostoru), kde bylo zjištěno vosí hnízdo. Tudíž MP čekala na zimní období, aby nedošlo k možnému útoku vos na strážníka. Dne 20.12.2020 přes nákladový prostor se podařilo vozidlo odemknout a zjistit majitele dle VIN kódu přes centrální registr vozidel. Tomu byl začátkem únoru odeslán dopis s upozorněním na porušování zákona - odstavení vraku. Majitel vozidla se dostavil a předložil kupní smlouvu, kterou prokázal, že vozidlo již v roce 2018 prodal. Z tohoto důvodu byl zaslán novému majiteli znovu dopis se žádostí o odstranění vozidla s lhůtou 14 dnů od doručení. Tato lhůta uplynula začátkem měsíce března. Pakliže vozidlo nebylo odstraněno (bude prověřeno hlídkou MP)  bude celá věc předána správnímu orgánu k dalšímu opatření. Tedy k zaslání oficiální zákonné výzvy k odstranění vozidla majiteli a pokud tak do dvou měsíců od zveřejnění výzvy vozidlo neodstraní, bude možné vozidlo odstranit. Pokud stojí na městském pozemku, bude to dělat město. Pokud na soukromém pozemku, musí všechny úkony včetně podání návrhu správnímu orgánu podat majitel pozemku. K delší časové prodlevě v řešení vraku došlo zejména z důvodu zaměření strážníků MP na vládní opatření související s nouzovým stavem a s tím spojených kontrol dodržování vládních opatření a nemožností se dostat k informacím o majiteli vozidla. Přesný termín, kdy bude vozidlo odstraněno není možné sdělit, jelikož MP nemá zákonné oprávnění vozidlo z místa odtáhnout. Věc bude v nejbližších dnech předána správnímu orgánu (silničnímu správnímu úřadu) k dalšímu řešení a záleží na tomto správním orgánu, zda vozidlo za vrak označí a kdy zahájí úkony potřebné k odstranění vozidla.
Otmar Klimsza, 9. 3. 2021

Vážená paní Lundová,

děkujeme za dotaz. Viladům pro učitele je zde navržen v souladu s dlouholetým využitím tohoto pozemku pro občanskou vybavenost. Do předloňského roku zde byla služebna městské policie, nyní zde působí hudební škola. Velikostí stavby ani zastavěností (a tedy rozsahem zelených ploch) se ale nebude zásadně lišit od maximálních parametrů, které by platily třeba pro rodinný dům. Nechystáme zde nic, co by zásadně měnilo rámec možného využití nebo mělo nějaký výrazně negativní dopad na celou lokalitu. Chápeme samozřejmě, že pro sousední nemovitosti je výhodou, že dnešní stavba je pouze přízemní, ale to je jen historický stav, nikoliv záruka či omezení budoucího využití. Nicméně Vás chci ujistit, že při spolupráci s architektem na konkrétním návrhu podoby budoucí stavby se jistě bude klást důraz na její vhodné a citlivé zasazení v daném místě s ohledem na sousední parcely.

Z výše zmíněných i dalších ohledů byl tento pozemek pro dané využití vyhodnocen jako vhodný, naopak třeba Vámi zmíněné místo vedle sportovní haly by takové využití neumožňovalo, resp. nebylo pro něj vhodné. Přírodní hlediště není nevyužívané (i když uznávám, že zatím méně často, než jsme očekávali), každopádně koncepce celého venkovního areálu pod školou nepočítá s žádnými většími stavebními objekty, a jeho současná podoba je mimochodem velmi kladně hodnocena mnoha místními občany i návštěvníky.

Co se týče lesíku, ohrožuje jej bohužel klimatická změna a zejména dlouhá období sucha, nicméně dalšího dopadu nějakých emisí (myslela jste emisí tepla?) z připravované stavby se neobáváme.

Na závěr bych Vás chtěl osobně požádat, aby i přes Váš prvotní pohled na tento záměr – osobně jej dokážu pochopit – jste přijali a podpořili naše úsilí o zajištění kvalitních podmínek pro fungování naší základní školy jako naprostého základu kvality života ve městě. Již nyní je v naší oblasti problém přijmout kvalitní učitele, a podle oficiálních propočtů bude v některých odbornostech a později plošně problém získat a udržet dostatečnou celkovou kapacitu (počet učitelů) vůbec... Náš záměr je velmi strategickou investicí, která napomůže fungování a kvalitě základní školy na roky dopředu díky její větší konkurenceschopnosti na trhu práce. V případě Vašeho zájmu jsem připraven k telefonickému nebo osobnímu kontaktu, nicméně pro tuto chvíli bych asi neměl k dispozici více informací, přinejmenším než bude dokončena architektonická studie.

S přátelským pozdravem,

Mgr. Filip Kořínek

 

Filip Kořínek, 3. 2. 2021

Dobrý den,

oprava chodníku v Jansově ulici byla provedena dle zadání, které počítalo s ponecháním stávajících obrubníků. Nejde o novou stavbu chodníku, která by musela splňovat řadu parametrů a překročila by rámec finančních prostředků, které jsme měli v letošním roce k dispozici.

Jiří Jiránek, 1. 12. 2020

Dobrý den,

výstavbu chodníku v ulici V Boroví zvažujeme. Nyní projednáváme s Policicí ČR a silničním správním úřadem dopravním inženýrem navržená opatření pro zlepšení bezpečnosti chodců v  křižovatce ulic Poštovní - Fügnerova. V závislosti na výsledku projednání, zvážíme i možnost doplnění chodníku ve Vámi zmiňovaném místě, což může být komplikované vzhledem k velkému množství inženýrských sítí, které tam vedou.

 

Jiří Jiránek, 2. 11. 2020

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

výtvarná dílna v DPS