Černošice
Černošice

Komunikace, stavební akce, projekty, dotace aj.

Za tuto stránku odpovídá J. Jiránek


Dobrý den,

děkujeme Vám za podnět. V ulici V Rokli opravdu není veřejné osvětlení. Pozemky pod touto ulicí však nepatří  městu, ale soukromé osobě. Stejně tak je tomu i v místech přejezdu chodníku ze Školní ulice do ul. V Rokli, a to na jeho zadní straně, kde by se nabízelo doplnit stožár se svítidlem, vzhledem k probíhající trase kabelového vedení i potřebném umístění stožáru blízko plotu. Doplnění osvětlení v popisovaném místě bohužel není vinou soukromého vlastnictví pozemku možné.

Jiří Jiránek, 12. 1. 2023
Dobrý den,
 
MěÚ Černošice, Odbor územního plánování, pořizuje na žádost obce Kamenný Přívoz nový územní plán, pořizování je ve fázi po společném jednání. V současné době dohadujeme stanoviska dotčených orgánů (stanovisko orgánu ochrany lesa). Následně bude návrh územního plánu upraven, zároveň z důvodu novely právních předpisů převeden do jednotného standardu územně plánovací dokumentace a poté projednán na veřejném projednání. Vydání nového územního plánu je tak možné očekávat cca do dvou let. Pokud by bylo nutné veřejné projednání z důvodu úprav návrhu územního plánu opakovat, vydání územního plánu by bylo cca o 3/4 roku později. 
 
 
Ing. arch. Klára Zvěrevová, 5. 1. 2023

Dobrý den,

děkujeme Vám za zprávu. Ulici K lesíku považujeme za velmi významnou komunikaci vedoucí ke škole, a proto je její nové stavebně technické uspořádání uzpůsobeno tak, aby byla ulice co nejvíce bezpečná jak pro chodce, kterými jsou zde zejména děti, tak pro automobilový provoz. Bude zde provedena řada bezpečnostních prvků, jako jsou dlážděné zvýšené plochy v místech, kde děti nejvíce přecházejí vozovku ke škole, tak v křižovatce Školní – K lesíku – Kladenská, kruhový objezd pro snadnější otočení automobilů rodičů přivážejících děti do školy, ale i široké chodníky, které budou navzájem propojené na rozdíl od původního stavu. Cílem je, aby se okolí školy neskládalo jen z betonu a asfaltu, ale aby kromě bezpečnostní funkce, bylo komfortní pro chodce i auta a použitými materiály odpovídalo své důležitosti. Každá stavba obnáší řadu omezení pro chodce i automobilovou dopravu. U této ulice tomu není jinak. Ba naopak je to ještě náročnější, než už jiných rekonstrukcí ulic. Nerealizuje se jen obnova povrchu, ale i všechny navazující úpravy okolí, ať už jde o celou ulici Pod školou, nové parkoviště, zmiňovaný kruhový objezd, ale i celé okolí školní budovy s jídelnou, kde bude nový průchod pro děti a jiný příjezd k jídelně, místo pro kontejnery a parčík s lavičkami apod. Při takto rozsáhlé stavbě není možné v prostoru staveniště zajistit náhradní trasy pro pěší. Chodci správně na staveniště vůbec nesmí vstupovat. Stavbu proto realizujeme o letních prázdninách, kdy je v okolí školy provoz minimální a s ohledem na to jsme nepovažovali vymezení striktního zákazu vstupu do míst stavby za nutné, nicméně i tak platí, že by chodci měli využít k cestě na nádraží jiné trasy – například ulici Školní. Prosíme proto ještě o strpění, stavbu je třeba rychle dokončit tak, aby mohla být od září v provozu. Provádění na etapy by vše jen zdrželo, což si zde nemůžeme dovolit. Chodníky budou dodělány až naposledy, v průběhu září vyjma toho páteřního vedoucího od Školní ulice ke škole. Věříme, že za pár týdnů, kdy bude vše dokončené, převáží jen kladné reakce z výsledného provedení stavby a ty negativní z jejího průběhu, budou rychle zapomenuty.

Jiří Jiránek, 12. 8. 2022

Dobrý den,

děkujeme Vám za Vaše podněty. Osvětlení přístřešku na kola umístěného u školy není napojené na veřejné osvětlení, ale přímo na rozvody školy. Jde o moderní a úsporné LED osvětlení, jehož spotřeba je zanedbatelná. Ale máte pravdu v tom, že by nyní svítit nemuselo. Spojíme se se zástupci školy a požádáme je o přenastavení časového spínače. Chodník vedoucí od ulice Zdeňka škvora ke škole byl poničený po průjezdu těžkého jeřábu, který do areálu umisťoval modulové stavby pro zázemí areálu. Proto jsme po zhotoviteli vyžadovali kompletní předláždění chodníku. To se také stalo. Dlažba, která byla rozebrána a znovu zadlážděna se standardně zasypává pískem. Písku se dává i po prvním přemetení úmyslně více, aby se při deštích co nejvíce dostal mezi jednotlivé spáry zámkové dlažby. Teprve poté se znovu zamete. Rozumíme tomu, že to není pro chůzi příliš komfortní, ale má to svůj smysl. K dalšímu zametení může dojít po cca dvou týdnech. Zhotovitel s tím takto počítá a dlažbu na konci prázdnin znovu zamete. Děkujeme i za upozornění na zanesené kanálky. Víme o této skutečnosti a již jsme požádali o jejich vyčištění.

 

Jiří Jiránek, 12. 8. 2022

Dobrý den,

osvětlení parkoviště u Tesca nepatří městu, stejně jako parkoviště – patří Tescu. Několikrát jsme je upozorňovali na to, aby si spínání osvětlení seřídili. Ostatní veřejné osvětlení patří městu a spravuje ho společnost Eltodo Osvětlení. Není ale pravdou, že by městské pouliční osvětlení svítilo ve dne, vyjma případů, kdy jsou prováděny servisní úkony – probíhá dohledání poruch, výměna prasklých výbojek apod. Síť veřejného osvětlení je rozdělena ve městě do několika oblastí. Jeho spínání je řízeno časovým spínačem. Doba zapnutí a vypnutí je naprogramována na každý den trochu jinak tak, jak se v průběhu roku mění světlené podmínky. Brzy na jaře a poté na podzim se tak v některých dnech, hlavně ráno, když je zcela jasná obloha může stát, že osvětlení svítí trochu déle, než by bylo nutné. Dle zkušeností je ale v daném období více oblačných dnů, ve kterých je naopak třeba mít osvětlení zapnuté. Na mnoha místech ve městě, kde proběhla v nedávných letech výměna původního osvětlení za nové, jsou navíc používány moderní LED svítidla se zabudovanou regulací intenzity světla – jinak svítí navečer, jinak v noci a jinak k ránu.

Jiří Jiránek, 22. 7. 2022
Dobrý den pane Svobodo,
úplná uzavírka silnice II/105 v Jílovém u Prahy - Kabátech v úseku mezi objektem PIZZA MULINO a č.p.8 je plánována od srpna do konce října letošního roku. Termínově bude tato akce povolena až po dokončení úplné uzavírky v Petrově, která je plánována do konce července letošního roku. Důvodem uzavírky v Kabátech je provádění stavebních prací na nutné rekonstrukci opěrné zdi podél vodního toku. Bude odtěžena vozovka a podkladní vrstvy místy až do hloubky 4m a v šíři až do 3/4 komunikace. Z těchto důvodů nelze zajistit bezpečnost silničního provozu v režimu částečné uzavírky (střídavý jednosměrný provoz), a proto bude nutné komunikaci úplně uzavřít. Stavbou však bude umožněn průchod pro chodce a cyklisty koridorem šíře min. 1,2m.
Délka objízdné trasy pro uzavírku v Kabátech bude 21 km, což chápeme, že není ideální, ale jiné komunikace v blízkosti prostě nejsou. Rekonstrukce opěrné zdi, která je ve velmi špatném stavu, je z hlediska bezpečnosti provozu nutná. Bohužel stavební práce tohoto charakteru a rozsahu nelze provádět v zimních měsících.
Věříme, že nastalou situaci chápete a společně ji zvládneme.
Karla Koupá, 15. 6. 2022
děkujeme Vám za podnět. V současné době město zřízení přechodu v křižovatce Zd. Lhoty a Říční nepřipravuje. Jeho případné zřízení bude možné a vhodné teprve v návaznosti na jiné projekty. Především je to připravovaná rekonstrukce železniční trati, kdy součástí úpravy přejezdu v Říční ulici bude i oddělená část přechodu pro chodce přes koleje. Na ni pak může navazovat stavba úseku chodníku v Říční ulici mezi přejezdem a ul. Zd. Lhoty - ať jako součást projektu rekonstrukce trati anebo jako investice města, např. v rámci zamýšlené úpravy úseku ulice Zd. Lhoty od této křižovatky po nádražní budovu – včetně celkově nového řešení parkovacích ploch. V současné době tam přechod pro chodce nelze samostatně realizovat (např. jen namalováním na vozovku), protože přechod pro chodce přes ulici může být povolen a vybudován jen tam, kde vede z chodníku na chodník, což současný stav neumožňuje.
 
Co se týká druhé části Vašeho návrhu na instalaci hodin v prostoru mokropeské zastávky, doporučujeme podnět zaslat přímo Správě železnic, která je provozovatelem železniční infrastruktury, tj. i správcem zastávky včetně nástupišť a nádražní budovy a veškerého příslušenství. Město samozřejmě v některých případech podněty občanů samo Správě železnic, popř. Českým drahám prezentuje, ale takto bychom postupovali, pokud by podnětů na danou věc přicházelo větší množství a jejich potřebnost byla vnímaná jako zájem širší veřejnosti, což ovšem v tomto případě nenastalo. Jednání vedení města se Správou železnic probíhají již několik let intenzivně především s ohledem na připravanou celkovou rekonstrukci, ale to je s jinými složkami tohoto státního podniku. Děkujeme za pochopení.
 
S pozdravem
Filip Kořínek
Lucie Poulová, 8. 4. 2022

Dobrý den,

jedná se o silnici II. třídy, jejímž vlastníkem je Středočeský Kraj. Podnět jsme proto předali Krajské správě  údržbě silnic k řešení.

S pozdravem

Jiří Jiránek

Jiří Jiránek, 8. 4. 2022

Dobrý den,

děkujeme Vám za zprávu. O špatném stavu žlabů podél Plzeňské ulice víme a v průběhu letošního roku plánujeme jejich opravu, resp. odstranění a nahrazení standardním obrubníkem pro ukončení vozovky.

Jiří Jiránek, 23. 2. 2022

Dobrý den,

děkujeme Vám za zprávu. Zhodnotili jsme Váš podnět a rozhodli se, že slepou část Kazínské ulice opravíme strojně položeným recyklátem. Je to sice nákladnější způsob opravy, ale má větší trvanlivost, než opakované zasypávání nerovností štěrkodrtí. Asfaltový recyklát se položí za tepla finišerem a zaválcuje se. Za slunečného počasí následně vytvoří pevnou krustu, která se velmi podobá asfaltové vozovce. Tento způsob opravy se nám v minulosti osvědčil u několika prašných ulic. Před lety byl realizován v ulici V Habřinách, před dvěma lety např. v ulici Na Drahách a v loňském roce mimo jiné v ulicích Moravská, Na Ladech, Jabloňová. V současné době připravujeme podklady pro výběr zhotovitele (firmy, která pro nás tyto práce provede v průběhu letošního roku). Touto metodou budeme letos opravovat více nezpevněných ulic najednou.

S pozdravem

 

 

Jiří Jiránek, 14. 2. 2022

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie