Černošice
Černošice

Číčovice

  • Územní plán

Územní plán Číčovice nabyl účinnosti 8.6.2016.
Text
Hlavní výkres
Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření
Základní členění území
Do platné územně plánovací dokumentace je možné nahlížet na stavebním úřadu ve Velkých Přílepech, obci Číčovice a  odboru územního plánování MěÚ Černošice.

Stránka byla naposledy aktualizována 10.6.2016.