Černošice
Černošice

Projekty dokončené

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

 

Projekty z roku 2017 a starší viz Archiv dokončených projektů

 

Informace k jednotlivým ukončeným projektům

 

2024

Vsakování a retence dešťových vod ve vybraných lokalitách

podpora

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:

 • Černošice – vsakování a retence dešťových vod ve vybraných lokalitách
 • Průběžná výzva Ministerstva životního prostředí ČR č. 05_20_144 vyhlášená prostřednictvím SFŽP v rámci Operačního programu životního prostředí (EU), která se zaměřuje na hospodaření se srážkovými vodami  – dotace až 85 % uznatelných nákladů; podporovaná aktivita bod 1.3.2. Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu
 • Dne 1. 3. 2021 byla žádost o dotaci v systému MS 2014+ podána. V prosinci 2021 byla administrace žádosti o dotaci zastavena z důvodu vyčerpání alokace zdrojů ve výzvě.
 • V únoru 2022 byla podána opakovaná žádost o dotaci v rámci výzby NPŽP-NPO 10/2021 - NPŽP 1.5.E "Udržitelné a efektivní hospodaření s vodou v obcích a zajištění povodňové ochrany intravilánu - Udržitelné a efektivní hospodaření s vodou v obcích" pod názvem projektu "Vsakování a retence dešťových vod ve vybraných lokalitách města Černošice"
 • V říjnu 2022 bylo vydáno Rozhodnutí ministra ŽP o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP v rámci NPO 
 • Smlouva o dotaci podepsána dne 14. 3. 2024
Stručný popis projektu

Řešení možností protipovodňových opatření, zadržování vody (retenčních nádrží) aj. Současnou verzi jednotlivých zpracovaných projektů je možné najít v sekci Drobné investiční záměry/Likvidace dešťových vod a protipovodňová ochrana.

Vsakování a retence dešťových vod V Olšinách- cílem projektu je zpomalení a zadržení dešťové vody tekoucí z oblasti Na Koutech do lokality Habřiny. Vedle vjezdu do ulice V Olšinách a V Habřinách se nachází městský pozemek, na kterém je navrhován retenčně vsakovací objekt, do něhož bude napojeno  vedení přivádějící dešťovou vodu z polí nad Dobřichovickou ulicí.   Voda v současné době z tohoto místa vteče částečně do dešťové kanalizace a zbývající část teče po komunikaci a následně do rokle, kde jsou umístěny rekreační chaty. Navrhované opatření (2.41 MB) má za cíl snížit rychlost tekoucí vody a co nejvíce jí zadržet ve vsakovací nádrži.

Vsakování a retence dešťových vod, ul. Zdeňka Lhoty - v současnosti dešťové vody dopadající do střední části Černošic a Dolních Mokropes jsou sbírány příkopem železniční trati a propustkem natékají do stávajícího průlehu. Do tohoto průlehu jsou svedeny dešťové vody z okolí vlakového nádraží a taktéž z části ulic Nádražní a Zdeňka Lhoty. Podzemní vsakovací nádrž (1.24 MB) se bude nacházet v zatravněném pásu podél silnice.  Stavba má za účel zpomalit srážkovou vodu. V případě intenzivních srážek dochází v lokalitě k vyplavování níže položených lokalit.

Vsakování a retence dešťových vod, ul. Školní - na pozemku bývalé služebny je plánovaná vsakovací a zádržná (retenční) nádrž (1.93 MB) podobná té, která bude v ulici Nádražní/Zdeňka Lhoty. Bude sloužit pro zpomalení a retenci dešťové vody tekoucí kanalizací v Kladenské ulici dříve než vteče do přírodní rýhy a propustku pod tratí.

Retence u ZŠ Černošice  - akumulační nádrž (2.07 MB)bude sloužit pro zadržování dešťové vody ze střech školních budov a jejího využití pro zálivku volnočasových ploch pod školou. Plánovaný retenční objem bude 120 m3, při naplnění nádrže by měla vystačit pro zálivku ploch pod školou po dobu 14 dnů. Veškerá voda ze střech školy bude nejprve zadržena v nádrži a teprve při jejím naplnění bude přepadat do dešťové kanalizace vedoucí do ulice K Lesíku, čímž se výrazně sníží přítok do propustku pod tratí a následné kanalizace v Dr. Janského.

Všechny PD zpracovala společnost Šetelík Oliva, s.r.o. Celkové předpokládané způsobilé výdaje projektů na retenční opatření činí dle kontrolního rozpočtu projektanta 16 064 830,- Kč vč. DPH. Další související náklady na pořízení projektové dokumentace, autorský dozor projektanta a technický dozor investora činí cca dalších 540 000,- Kč vč. DPH.

Cílem navrženého řešení je splnění podmínek výzvy OPŽP pro hospodaření se srážkovými vodami.

Retence u ZŠ   Plakát A3_publicita projektu   Retence u ZŠ

Město řeší další retenční / protipovodňová opatření (lokality), která nejsou součástí tohoto projektu, resp. této dotační žádosti, jelikož zatím nemají vydáno stavební povolení. V případě vyhlášení další dotační výzvy budeme usilovat o zabezpečení dalších lokalit.

 
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

EU - OPŽP, výzva č. 144

NPO, NPŽP výzva č. 10/2021

 
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Celkové výdaje projektu: 13 884 795,- Kč
Podíl dotace: 10 774 383,- Kč
Spoluúčast města:   3 110 411,- Kč
 
Termíny realizace projektu:

Předpokládáný termín zahájení realizace byl srpen 2022, dokončení srpen 2023. Původní termín realizace v roce 2021 - 2022 nebyl možný vzhledem k čekání na výsledek dotačního řízení. Toto bylo v prosinci 2021 zastaveno z důvodu přečerpání alokace zdrojů v rámci dotační výzvy. V únoru 2022 město podalo opakovanou žádost o dotaci, hodnotící proces trval déle a realizaci nebylo možné v 2. plánovaném období zahájit. 

Dne 3. 1. 2023 byla ve zjednodušeném podlimitním řízení vyhlášena veřejná zakázka s názvem „Vsakování a retence dešťových vod ve vybraných lokalitách města Černošice u Základní školy, v ulici Školní, v ulici Nádražní a v ulici V Olšinách“. Jako nejvhodnější byla vybrána nabídka dodavatele MANABAU, s.r.o. za celkovou cenu 10 895 260,11 Kč bez DPH. Termín realizace byl smlouvou stanoven od 1. 3. do 31. 7. 2023.

Po zahájení prací byl zjištěn nesoulad skutečného vedení napojované dešťové kanalizace do retenční a vsakovací nádrže v lokalitě u ZŠ s PD a bylo proto nutné doplnění 2ks šachet a 8m výkopu a potrubí navíc.  Na předložený rozsah stavebních prací ve výši 127 831,87 Kč bez DPH byl uzavřen smluvní dodatek č. 1. Vzhledem k tomu, že šlo o nezbytné stavební práce (změna závazku ve výši 1,17 %) a tyto náklady nepřesahují původně určenou výši dotace, bylo u poskytovatele dotace požádáno o akceptaci jejich způsobilosti.

Následně byly poskytovateli dotace předloženy doplňující podklady k vydání Smlouvy o dotaci, která byla podepsána dne 14. 3. 2024. Posléze byly dořešeny náležitosti žádosti o platbu a administrativního ukončení projektu.

Retence Kladenská   Retence V Olšiách   Retence Nádražní 

podpora

 

2023

Územní systém ekologické stability ORP Černošice

 
podpora

 

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Zpracování plánu ÚSES pro ORP Černošice
 • Žádost o podporu podána na řídící orgán dne 30. 6. 2020. 
 • Registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_052/0012878
 • Dne 24. 11. 2020 byl vydán právní akt o poskytnutí dotace.
 
Stručný popis projektu

V rámci projektu má dojít k obnově podkladů ÚSES, které jsou jedním z podkladů zpracování územně plánovací dokumentace. Realizací projektu má dojít k posílení funkčnosti krajinných struktur a prvků a snaze o celistvost těchto podkladů, především na hranicích správních obvodů.

 
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

EU - Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Životní prostředí, Výzva č. 05_17_052

 
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 2 320 000 Kč
Požadovaný příspěvek :  1 967 500 Kč
Spoluúčast města:    352 500 Kč

 

Termíny realizace projektu:

V roce 2020 byly zpracovány podklady pro žádost o dotaci, podána a vyhodnocena žádost o dotaci. V prvním čtvrtletí roku 2021 byla vyhlášena veřejná zakázka na zhotovitele plánu ÚSES. Na zákaldě harmonogramu má být plán dokončen do října roku 2023. Garantem projektu je JUDr. Markéta Fialová

Termín projednání návrhu ÚSES v zasedací místnosti Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5: 

 • Oblast "SEVER 1": 21. 6. 2023, 9:00 hod.
 • Oblast "SEVER 2": 21. 6. 2023, 13:00 hod.
 • Oblast "JIH 1": 22. 6. 2023, 9:00 hod., 
 • Oblast "JIH 2": 22. 6. 2023, 13:00 hod. 
  Rozdělení ORP po jednotlivých obcích zde (398.46 kB)

Foto z projednání ÚSES

Do 30. 6. 2023 byl termín pro vyjádření obcí po projednání k podkladům ÚSES. Následně byl plán předán k oponentuře, která byla 1. 11. 2023 po akceptaci MěÚ Černošice zaslána zpracovateli plánu. Projekt měl být dle smlouvy dokončen do 31. 10. 2023, nicméně vzhledem k prodloužení procesu oponentury a tudíž nemožnosti zapracovat její výstupy do finální verze v termínu daném smlouvou byl vyhotoven dodatek smlouvy s minimálním posunem termínu dokončení. Do konce roku 2023 musí být vypořádán celý projekt.

podpora

 

JSDH - náklady za zásahy mimo katastr a obnovu výbavy

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:

 • Černošice - odborná příprava, zásah, vybavení a opravy JSDH Černošice - Mokropsy
 • JSDH_DOT_V2_2023, žádost je ve stavu hodnocení
 
Stručný popis projektu

Cílem projektu je náhrada nákladů za zásahy jednotky sboru dobrovolných hasičů mimo vlastní katastr, případně náhrada za poškozené věci. Zároveň však město žádá o dotaci na nový žebřík pro záchranu osob vyhovující současným požadavkům a nové hydraulické hadice k vyprošťovacímu zařízení.

Žebřík trojmužný Žebřík trojmužný

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

MVČR - GŘ HZS ČR

 

Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast - kanalizace:

Náklady celkem:

68 301,- Kč

Žádaná dotace:

68 301,- Kč 

Spoluúčast města:

0,- Kč

 

Termíny realizace projektu:

Náklady vznikly od září 2022 do července 2023. 

 

 Polopodzemní kontejnery - stávající i nová místa pro separaci odpadu

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:

Žádost o dotaci nebyla vzhledem k požadavkům a podmínkám podána.

Stručný popis projektu

Záměrem je modernizace sběrných míst, aby umožňovala sběr většího množství materiálu (snížení počtu vývozů a méně odpadů v okolí kontejnerů), byla estetičtější a méně hlučná. Ve vytipovaných lokalitách s nedostatkem sběrných míst má dojít k vybudování nových "hnízd" na separovaný odpad. 

 
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

OPŽP, 69. výzva (2017) a 104. výzva (2018)

 
Náklady celkem (předpokládané):

Náklady celkem: 400 - 800 tis. Kč na 1 sběrné místo dle velikosti (počtu kontejnerů) a náročnosti uložení (úpravy terénu a zabudování)

Realizovány byly dosud tyto lokality:

 • Topolská: 2 294 125,- Kč vč. DPH (7 ks)
 • Kladenská a U Nádraží: 1 512 252,- Kč vč. DPH (10 ks)
 • Karlická: 847 175,- Kč vč. DPH (6 ks)
 • Majakovského: 1 163 507,51 Kč vč. DPH (4 ks)
 • Poštovní: 1 011 516,69 Kč (6 ks)
Termíny realizace projektu:

Původním záměrem bylo podání žádosti o dotaci do výše zmíněných výzev. Nakonec však bylo od záměru ustoupeno (usnesení Rady města ze dne 27. 8. 2018), pro přemíru dotačních kritérií a povinných příloh, jejichž zpracování by bylo časově, personálně i finančně náročné a pro samotný záměr nepodstatné. Zároveň by bylo nutné deklarovat a dodržet zvýšení sběru separovaného odpadu o mnoho tun, což neumíme odhadnout, zaručit a nechceme se tímto kritériem vázat (statistiky z minulých let značně kolísají). Zároveň se čekalo na vypracování nového Plánu odpadového hospodářství v rámci Svazku obcí RDB, který mohl do problematiky zasáhnout, stejně jako nový zákon o odpadech a další externí vlivy.

Vhodnějším řešením se tedy jeví postupná realizace z vlastních zdrojů, bez dotačních závazků a přemrštěné administrativy.

Pro vytipovaná místa byly v roce 2020 zpracovány studie, přičemž pro 5 míst byla zpracována projektová dokumentace (lokalita Karlická, u nádraží Mokropsy, Topolská /u Technických služeb/, Kladenská, Poštovní).

Studie: lokalita Karlická, U Pošty

Rok 2023

TOPOLSKÁ

V únoru t. r. proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby pro novou lokalitu v ulici Topolská u areálu Technických služeb dle zpracované projektové dokumentace ing. Romanou Hubkovou s názvem „Polopodzemní kontejnery Topolská“ - situace. Bylo zde umístěno 7 kusů kontejnerů o objemu 5 m3 a 2 kontejnery (sklo) o objemu 3 m3. Kontejner pro sklo má protihlukovou úpravu. Povrch stání tvoří zámková dlažba doplněná obrubníky z betonu.

Práce probíhaly v dubnu až červnu 2023. Zhotovitelem je vybraná společnost  SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘED za celkovou cenu  1 787 703,90 Kč bez DPH (2 163 121,72 Kč s DPH); dle dodatku č. 1, který řešil podloží pojezdové plochy u kontejnerových stání a dodávku a montáž odvodňovacího žlabu, byly práce navýšeny na celkovou cenu 1 895 971,- Kč bez DPH (2 294 124,91 Kč vč. DPH).

Rok 2022

POŠTOVNÍ

V únoru t.r. proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby pro novou lokalitu v ulici Poštovní dle zpracované projektové dokumentace s názvem „Polopodzemní kontejnery Černošice“   - situace. Zde bylo osazeno celkem 6 ks kruhových kontejnerů, z toho 3 kontejnery o objemu 5 m3, 2 kontejnery o objemu 3 m3 a 1 kontejner o objemu 1,5 m3. Realizace byla zahájena 2. 5. 2022 a ukončena v květnu 2022. Zhotovitelem stavby byla společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. za celkovou cenu 1 011 516,69 Kč.

Rok 2021

V loňském roce byla zahájena projektová příprava dalšího kontejnerového stání tohoto typu, a to v křížení ulic Majakovského a Husova - situace , kompletní projektová dokumentace - určeno pro spádovou oblast obyvatel Na Vráži.  Vlastní realizaci provedla společnost SWIETELSKY stavební, s.r.o v  roce 2021; dílo bylo předáno 30. 11. 2021.

Bylo osazeno celkem 4 ks kontejnerů, z toho 2 ks o objemu 5 m3 a 2 ks o objemu 3 m3. Součástí řešení byla nutná přeložka slaboproudých kabelů CETIN a VODAFONE.

kontejnery Majakovského

 

Rok 2020:

Na základě projektové dokumentace  zpracované ing. Romanou Hubkovou byly vytipovány 3 lokality vybrané k realizaci v roce 2020.

Stání polopodzemních kontejnerů v lokalitě Kladenská a U Nádraží realizovala společnost Royal Diamond, s.r.o. Bylo zde osazeno celkem 10 ks kontejnerů (4 ks Kladenská a 6 ks U Nádraží). Z hlediska obsahu byly použity kontejnery o objemu 1,5 m3, 3,0 m3 a 5,0 m3. Celková cena díla včetně navazujících zpevněných ploch a terénních úprav činila 1.512.252,- Kč včetně DPH a akce byla dokončena a předána do užívání 30. 11. 2020.

Dalších 6 ks polopodzemních kontejnerů bylo osazeno v ulici Karlická. V tomto případě se jednalo o součást stavební akce - rekonstrukce ulice Karlická a Pražská, kterou prováděla společnost ZNAKON, a.s. V  tomto případě je použita rozměrová řada 3,0 m3 a 5,0 m3. Celková cena tohoto samostatného objektu stavby činila 847.175,- Kč včetně DPH a dílo bylo předáno do užívání 16. 12. 2020.

Kladenská Nádraží Mokropsy

U obou stavebních akcí  bylo na základě požadavku Odboru technických služeb města navrženo a realizováno u daných typů kontejnerů vnitřní půlení na dva druhy separovaného odpadu (např. sklo bílé/sklo barevné). Vlastní technologii dodávala společnost Reflex-Zlín,a.s., která dodávala tyto typy kontejnerů i v sousedních Letech u Dobřichovic. Technický dozor investora na obou akcích vykonávala stavební společnost Vejvoda, s.r.o. - pan Petr Špaček. 

Realizací tohoto typu kontejnerů došlo ve značné míře k zlepšení životního prostředí a kulturnímu výrazu prostor určených k ukládání komunálního odpadu.

Vodovod a kanalizace v lokalitě Habřiny / U Vodárny

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:

 • Splašková kanalizace v lokalitě Habřiny a U Vodárny v Černošicích, reg. č. CZ.05.01.04/01/22_002/0000446 - žádost o dotaci podána dne 19. 10. 2022 do Výzvy č. 2 OPŽP Čistírny odpadních vod a kanalizace (průběžná), RoPD vydáno dne 15. 2. 2023
 • Vodovod v lokalitě Habřiny a U Vodárny v Černošicích, reg. č. CZ.05.01.04/04/22_026/0000527 - žádost o dotaci podána dne 20. 10. 2022 do Výzvy č. 26 OPŽP Vodovody, zdroje vody a úpravny pitné vody (kolová), RoPD vydáno dne 6. 4. 2023
Povinná publicita Habřiny   U Vodárny
Stručný popis projektu

Předmětem akce bylo vybudování nových rozvodů (tj. rozšíření stávající sítě) vodovodů a kanalizace ve městě Černošice, a to v lokalitě Habřiny (481.84 kB)U Vodárny (100.83 kB). Z důvodu podmínek dotačních výzev musela být akce rozdělena na 2 projektové části, samostatně kanalizaci a samostatně vodovod. 

Kanalizace: Cílem projektu je dostavba 4 nových kanalizačních stok, tj. rozšíření kanalizační sítě o 1.349,77 metrů do zatím nepokrytých zastavěných lokalit města Černošice (Habřiny, U Vodárny) a zajištění dostupnosti likvidace odpadních vod pro 102 nově napojených ekvivalentních obyvatel. 

Vodovod: Cílem projektu je dostavba 4 nových řadů vodovodu, tj. rozšíření vodovodní sítě o 780,74 metrů nového vodovodu (řadu a přípojek) do zatím nepokrytých zastavěných lokalit města Černošice (Habřiny, U Vodárny) a zajištění dostupnosti pitné vody (stabilně, kvalitně, v dostatečném množství) min. 60 nově napojeným obyvatelům. Projekt v rámci nezpůsobilé části počítá zároveň s rekonstrukcí (intenzifikací) části nevyhovujícího vodovodu v lokalitě U Vodárny.

 

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

OPŽP, Výzva č. 2 a č. 3, pro vyčerpání výzvy č. 3 byla využita výzva č. 26

 

Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast - kanalizace:

Náklady celkem:

5 891 487, 37 Kč

Schválený příspěvek:

3 436 700, 97 Kč 

Spoluúčast města:

1 472 871, 84 Kč

 

Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast - vodovod:

Náklady celkem:

6 179 312, 63 Kč

Schválený příspěvek:

3 604 599, 03 Kč 

Spoluúčast města:

1 544 828, 16 Kč

 
Termíny realizace projektu:

Projekt byl zahájen 23. 5. 2022, kolaudace proběhla 6. 12. 2022, plánované ukončení projektu bylo 31. 5. 2023. Po ukončení realizace byly vypořádávány náležitosti dotace. Dne 28. 11. 2023 došlo k poslední úhradě dotace a od 29. 11. 2023 jsou projekty převedeny do fáze udržitelnosti.

Zhotovitelem stavby byla společnost VPK Suchý, s.r.o., IČ 27085201 za celkovou cenu díla 9.580.000,- Kč bez DPH. Smlouva o dílo (8.3 MB) byla uzavřena 13. 5. 2022. Informace o veřejné zakázce naleznete zde

Logo

Posílení tlakové kanalizace v Javorové ulici

Stručný popis projektu:

Zkapacitnění stávající tlakové kanalizace v ulici Javorová.

Javorová

Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem:

941 420 Kč bez DPH


Termíny realizace projektu:

Zhotovitelem je společnost Aquaconsult, spol. s r.o. Termín realizace díla od 1. 12. 2022 do 20. 12. 2022. V červnu 2023 byla stavba zkolaudována. Stavba byla zhotovena dle této projektové dokumentace (1.59 MB).

 

Adaptační skupiny ukrajinských dětí

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:

 • Adaptační skupiny ukrajinských dětí - Černošice
 • Evidenční číslo projektu 0270/14/UKR_AS/2022 (1. fáze)
 • Evidenční číslo projektu 0078/17/UKR_AS2/2022 (2. fáze)
 • Evidenční číslo projektu 0067/14/UKR_AS/2023 (3. fáze)

Stručný popis projektu

Cílem projektu je zajištění chodu tzv. adaptačních skupin pro děti cizinců migrujících z Ukrajiny, a to v rámci první adaptační skupinky pro děti "školkové" (3 - 6 let), které našly svůj azyl v objektu modlitebny Církve bratrské na Vráži, v rámci druhé a třetí skupinky pro děti "školního věku" (6 - 14 let), které mají svou základnu v komunitním centru římskokatolické církve MaNa v Černošicích. Skupiny se spontánně založili v březnu 2022, když k nám dorazila první vlna ukrajinských uprchlíků. Od dubna do srpna 2022 mohou skupinky fugnovat s přispěním MŠMT. O prázdninách funguje skupinka "školka", ze "školních" skupin funguje dle dohody jedna, a to v prvních dvou týdnech a v posledních dvou týdnech prázdnin, volnočasovou formou "příměstského tábora". Během školního roku byla funkce skupiny zaměřena spíše na výuku a seznámení s českým jazykem. Během prázdnin se snažíme děti seznámit s okolím, použitím MHD, s českou kulturou a památkami. O děti pečuje vždy 1 český koordinátor a ukrajinské učitelky, najaté na dohodu městem. Dětem je poskytována strava ze školní jídelny a základní materiálně-technické a hygienické zázemí. O děti je postaráno v rozmezí obvykle 6 hodin denně. 

děti v ZOO   děti při hře   děti v Sokole

Velice děkujeme všem dobrovolníkům, kteří této aktivitě jakýmkoli způsobem přispívají - svým časem, péčí o děti, dobrotami, či materiálně. Děkujeme za prostory, které děti využívají a děkujeme Sokolu, že zde děti mohou trávit aktivně čas.

Od září 2022 již děti "školou povinné", které u nás zůstaly, chodí do ZŠ Černošice. Vzhledem ke kapacitám školek v obci město zachovalo provoz školkové adaptační skupinky ukrajinských dětí. Školková skupinka se přesunula do prostor centra římskokatolické církve MaNa. Děti a jejich rodiče připravili vánoční besídku, kterou dne 19. 12. navštívil pan starosta Filip Kořínek a pan starosta Jurij Zarko z Bilopillje (Ukrajina), který přijel do Černošic vyzvednout sanitku pořízenou městem Černošice a společností RSJ spolu s humanitární sbírkou. Na besídce tak byl dokonce i televizní štáb. Děti nakreslily obrázky sanitek, které pánům starostům věnovaly. Děti se seznamovaly s českými vánočními tradicemi a učily se české vánoční koledy.

Návštěva ukrajinského starosty   Vánoční besídka   Učení :-)

Následně bylo rozhodnuto, že bude zachován provoz skupiny ještě v období leden - červen 2023 s tím, že děti, které tu setrvají, od září 2023 nastoupí buď do stávajících mateřských, nebo základních škol.

Děv MaNa Poslední den Hra

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Výzva č.j. MŠMT-7105/2022-2 z 8. dubna 2022, Výzva Adaptační skupiny dětí cizince migrující z Ukrajiny 2022 a návazné výzvy

Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:

Náklady celkem:

výše nákladů není přesně stanovena, jde přibližně o 200000,- Kč/měsíc

Poskytnutá dotace:

Fáze 1: 945 000,- Kč (vyčerpáno 765 000,- Kč, 180 000 Kč činila vratka dotace za prázdninové týdny, kdy již fungovala pouze 1 adaptační skupina)

Fáze 2: 127 500,- Kč (využito celé)

Fáze 3: 195 000,- Kč 

Spoluúčast města:

není přesně stanovena

 

Obědy pro děti byly zároveň podpořeny dvěma dary z Konta bariéry. V březnu 2022 jsme obdrželi 59.500 Kč na školní potřeby a jídlo pro předškolní i školní děti, v září 2022 jsme získali 22.900,-Kč na obědy předškolních dětí.

Konto bariéry

Prostřednictvím Diakonie Českobratrské církve evangelické a Sboru Církve bratrské v Černošicích děti obdržely dárky v rámci projektu „Krabice od bot“.

Termíny realizace projektu:

1. fáze: duben - srpen 2022 (tři adaptační skupiny)

2. fáze: září - prosinec 2022 (jedna adaptační skupina)

3. fáze: leden - červen 2023 (jedna adaptační skupina)

MŠMT

Dar na péči o nově vysazené stromy

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:

Výsadba stromů v areálu pod školou a v ulicích města Černošice, FST/SFZ/048171/2022

Žádost o dar podána 2. 5. 2022. Darovací smlouva podepsána 5. 4. 2023.

Stručný popis projektu

Dar StředStromkyočeského kraje ve výši 39.000,- Kč na podporu péče o vysázené stromy navazoval na projekt realizovaný v rámci výzvy 4/2021 NPŽP výsadbou 26 stromů v ulicích města Černošice (Riegrova, Poštovní, Fügnerova) a v areálu pod ZŠ Černošice - Mokropsy. Dar má být využit na následnou péči o tyto nově vysazené stromky.

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Středočeský kraj, Středočeský Fond na podporu výsadby stromů (2022)

Termíny realizace projektu:

Dar je využit pro péči o stromky v roce 2023.

 

Výměna garážových vrat hasičské zbrojnice

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:

Rekonstrukce hasičské zbrojnice - výměna garážových vrat. Žádost o dotaci podána 2x neúspěšně. 

Stručný popis projektu

V rámci projektu došlo k výměně stávajících garážových vrat za nová sekční vrata. Sekční vrata splňují novodobé standardy, jsou zateplená, čímž dojde ke zmírnění energetických ztrát a zlepšení podmínek pro techniku i obsluhu. Původní záměr zahrnující též opravu podlahy v garážích byl 2x neúspěšný při podání žádosti o dotaci. V roce 2022 se tak rozhodlo o realizaci výměny vrat z vlastních zdrojů, bez dalších opatření v garážích.

Nová vrata Nová vrata otevřená

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

MV - GŘ HZS, investiční dotace pro JSDHO - neúspěšné, tj. rozhodnutí o realizaci z vlastních zdrojů, se zapojením financí z prodeje staré hasičské cisterny

Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:

Náklady celkem:

575 864,- Kč

Požadovaný příspěvek :

0,- Kč

Spoluúčast města:

 575 864,- Kč

 

Termíny realizace projektu:

Žádost podaná v roce 2020 a 2021 byla kladně vyhodnocena, avšak nedosáhla potřebného počtu bodů pro získání dotace. Z rozhodnutí města a JSDH nebyla žádost o dotaci pro rok 2022 znovu podána s tím, že nová garážová vrata budou pořízena z vlastních zdrojů. K realizaci došlo v prvním čtvrtletí 2023.

 

Dar mobiliáře pro nouzové ubytování 

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:

 • Na základě výzvy Krajského úřadu Středočeského kraje v rámci nouzového stavu byl sestaven požadavek na zajištění materiálního zabezpečení dočasného nouzového ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny. V současné době se čeká na podpis darovací smlouvy a převod daru.
Krizový kontejner
Stručný popis projektu

Smyslem daru je v návaznosti na krizovou situaci migrační vlny pomoc kraje a HZS obcím s rozšířenou působností k zajištění usnesení vlády o povinnosti zajistit v případě potřeby dočasné nouzové ubytování ukrajinským uprchlíkům, a to určenému počtu osob na svém správním území. ORP Černošice řeší memorandum o spolupráci s Mníškem pod Brdy, které nabídlo jako prostor pro dočasné nouzové ubytování tělocvičnu. Město Černošice by v případě potřeby muselo být schopno obratem zajistit ubytování (v tomto prostoru), po stránce materiální, personální, hygienické, organizačně - technické. K tomu má dopomoci dar obsahující 50 ks lehátek, 50 ks přikrývek a 20 ks spacáků. Třicet spacáků má město k dispozici díky dobročinné sbírce, kterou pro nás uspořádaly Dolní Břežany a Ohrobec.  

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Středočeský kraj 

 
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:

Náklady nejsou vyčísleny, jejich výše by byla známá až v případě potřeby zajištění ubytování.

Hodnota daru 88 580, 50 Kč    

 

Termíny realizace projektu:

Převod daru: 2022.

Logo SčK

2022

 

Rekonstrukce chodníku a veřejného osvětlení podél ul. Dr. Janského

irop

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:

 • Bezpečné chodníky - chodník Dr. Janského v Černošicích
 • Registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015876
 • Dne 27. 11. 2020 byla podána žádost o dotaci; žádost kladně prošla hodnotícím procesem, ale v rámci bodového hodnocení získala nižší počet bodů. Z toho důvodu bylo možné buď od dotace odstoupit, nebo akcptovat krácený podíl dotace dle zůstatkové alokace zdrojů v rámci této výzvy. Město usnesením Rady ze dne 30. 8. 2021 souhlasilo s přijetím krácené dotace (pokrývající cca 40 % nákladů).
 • Dne 2. 12. 2021 bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace (248.85 kB).
 
Stručný popis projektu

Cílem projektu byla rekonstrukce 1, 29 km jednostranného chodníku při ulici Dr. Janského a veřejného osvětlení (modernizace a úspora energie). Při tom dochází k vybudování míst pro přecházení a přechodu pro chodce. Současně byly provedeny dílčí úpravy stávajícího chodníku při ul. Vrážská / Karlštejnská tak, aby došlo k vytvoření„bezbariérové trasy“, a byly tak napojeny a pěším bezbariérově zpřístupněny zastávky autobusů a vlaková stanice Černošice. Dopadem má být vyšší bezpečnost a komfort chodců, bezbariérovost (zrušení velkých "hrbolů" u nájezdů do domů apod.), a také estetické zkvalitnění tohoto postoru.

Studie proveditelnosti (6.11 MB)

Původní stav:

 Stávající stav    Stávající stav    Stávající stav 

                                               Foto původní chodník        Foto původní chodník  

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

EU – Evropský fond pro regionální rozvoj, 11. výzva MAS Karlštejnsko, z.ú. Dopravní infrastruktura ll., ve vazbě na výzvu ŘO IROP Č. 53 „UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD“

 
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 10 806 061,- Kč
Předpokládaný podíl dotace :

3.900.932,94 Kč (z důvodu vyčerpání alokace kráceno z původních více jak 8 mil. Kč)

Spoluúčast města: 6 699 816, 09 Kč
 
Termíny realizace projektu:

Realizace byla plánována v návaznosti na schválení dotace během roku 2021 až 2022. Vzhledem k tomu, že Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno až 2. 12. 2021, realizace proběhla od března do května 2022. Následně probíhá finanční a administrativní vypořádání dotace.

Ve zjednodušeném podlimitním řízení vyhlášeném dne 30. 9. 2021 na stavební práce v předpokládané hodnotě 7.239.649,- Kč bez DPH byly městu podány 2 nabídky, z nichž ekonomicky výdhonější byla nabídka KVS stavební, s.r.o. za cenu 6.251.849,74 Kč bez DPH. Konktrétní údaje o veřejné zakázce: https://cernosice.profilzadavatele-vz.cz/P21V10000574.

Dne 30. 9. 2021 byla zároveň vyhlášena veřejná zakázka malého rozsahu na relizaci veřejného osvětlení s předpokládanou hodnotou 2.397.232,- Kč bez DPH, kam bylo doručeno 8 nabídek. Vítězem se stala společnost UNISERVIS Hašek, s.r.o. za cenu 2.025.597,00 Kč. Údaje o zakázce: https://zakazky.mestocernosice.cz/detail_zakazky.php?no=562

Projektová dokumentace:

E1 Dr. Jánského VO situace (.PDF)
E2 Dr. Jánského VO koordinační situace (.PDF)
Dr. Jánského - B-02 - koordinační situace - sever (.PDF)
Dr. Jánského - B-03 - koordinační situace - stred (.PDF)
Dr. Jánského - B-04 - koordinační situace - jih (.PDF)

Realizace a stávající stav po rekonstrukci:

Realizace_veřejné osvětlení Nový chodník Místo pro přecházení

Místo pro přecházení Nový přechod Realizace

Realizace Nový chodník  Povinná publicita

irop

 

Vodovod a kanalizace v osadě Zátoka radosti

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 
Stručný popis projektu

Předmětem projektu bylo vybudování nových rozvodů (tj. rozšíření stávající sítě) vodovodů a kanalizace ve městě Černošice, a to v Osadě Zátoka radosti. Jako hlavní aktivita projektu je vytčena oblast 1.3.C "kanalizace", jelikož v souboru aktivit finančně převažuje. Pro zajištění kanalizacebylo třeba vzhledem k výškovému převýšení lokality vybudovat přečerpávací stanici. Napojení na kanalizaci má potenciál zlepšení životního prostředí. Druhou, neméně důležitou, aktivitou projektu je ve stejné lokalitě vybudovat vodovody (aktivita 1.6.B). Vzhledem k suchu je třeba napojení obyvatel na vodovod, aby bylo zajištěno množství a kvalita pitné vody.

Původně se město snažilo podat tuto žádost o dotaci též na lokalitu U Vodárny. Bohužel, pravomocné stavební povolení nebylo získáno do termínu podání dotace. Věříme, že budou vypsány další dotační výzvy, v nichž budeme usilovat o zabezpečení dalších lokalit, které budou disponovat pravomocným stavebním povolením. V některých lokalitách města bohužel situaci komplikují složité majetkoprávní vztahy.

VaK Osada Zátoka radosti

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

SFŽP v rámci Národního programu ŽP, výzva č. 4/2019, prioritní oblast 1.Voda, Podoblasti podpory 1.3 Čistota povrchových i podzemních vod; 1.6 Zdroje vody a zlepšení dodávek pitné vody

 

Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast (po schválení pouze části podané žádosti v lokalitě Osada Zátoka radosti):

Náklady celkem:

3 797 280, 77 Kč

Způsobilé náklady celkem:

3 138 248, 57 Kč

Schválený příspěvek (63,75 % způs. nákladů) :

2 000 633, 46 Kč

Spoluúčast města:

1 796 647, 31 Kč

 
Termíny realizace projektu:

Na základě výběrového řízení byl začátkem roku 2021 vybrán zhotovitel stavby, se kterým byla dne 12. 4. uzavřena smlouva o dílo a zahájena vlastní stavba. Následně probíhala realizace, stavba byla předána 29. 11. 2021, v březnu 2022 byla zkolaudována. Na základě žádosti o platbu byla  v říjnu t.r. dotace vyplacena. Nyní se připravuje závěrečné vyhodnocení akce.

Zhotovitelem stavby je společnost Aquaconsult, spol. s r.o.

Cena dle SoD činila celkem 2 309 984,35 Kč bez DPH = 2 795 081,06 Kč vč. DPH

V průběhu stavby byl uzavřen smluvní dodatek, který řešil provedení doplňujících prací nezbytných pro dokončení a předání díla. Jednalo se dodávku a montáž čerpací prefa-šachty, a s tím spojená úprava ceny a termínu dokončení stavby do 30. 11. 2021.

NOVÁ celková cena  dle dodatku 2 489 434,35 Kč bez DPH = 3 012 215,56 Kč vč. DPH

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.“Logo MŽP a SFŽP

www.mzp.cz
www.sfzp.cz

 

Zázemí atletického oválu

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:

 • Rozvoj infrastruktury sportovního areálu v Černošicích
 • Město podalo v roce 2020 celkem 2 žádosti o dotaci v rámci vyhlášeného programu MMR ČR (Podpora rozvoje regionů 2019+) na dovybavení sportovního areálu u ZŠ sociálním zázemím. Projekt v rámci 1. výzvy nebyl doporučen k financování, v rámci druhé výzvy se také předpokládá neschválení.
 • Dne  7. 12. 2020 vyhlásila Národní sportovní agentura program č. 162 52 v rámci výzvy 12/2020 s názvem Sportovní infrastruktura – Investice do 10 mil. Kč; REGIONÁLNÍ SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURA 2020 – 2024; žádost o dotaci byla připravena, ale ve výzvě již nebyl dostatek finančních zdrojů, žádost tak nebyla ani podána. Výzva pak byla předčasně ukončena. Město se následně rozhodlo o realizaci z vlastních zdrojů.
 •  Dne 27. 1. 2022 byla nakonec podána 4. žádost o dotaci do Středočeského Fondu sportu a volného času v Tematickém zadání Podpora sportovních a volnočasových aktivit - investiční podpora (Program 2022), a tato žádost byla v dubnu 2022 zastupitelstvem Středočeského kraje schválena.
Stručný popis projektu

Předmětem dotace je doplnění sociálního zařízení pro sportovní areál u ZŠ Černošice, který byl dokončen v roce 2019. Nový objekt sociálního zařízení je primárně určený pro hodiny tělesné výchovy žáků ZŠ, v mimoškolní době bude sloužit pro volnočasové aktivity a dále pro využití atletickým klubem DIPOLI. Je navržen z výrobků plnících funkci stavby (buňky) a obsahuje šatny a sprchy oddělené pro chlapce a dívky, WC včetně bezbariérového řešení, klubovnu, čajovou kuchyňku, úklidovou komoru a zádveří. Součástí řešení vstupu do objektu je venkovní dřevěná terasa s rampou umožňující bezbariérový přístup. Buňky budou napojeny na přípojky inženýrských sítí realizovaných již dříve při výstavbě sportovního areálu ZŠ (kanalizace, voda, elektro). Fasáda celého objektu bude sjednocena dřevěným obkladem. Z provozních důvodů budou současně s ohledem na navrženou dispozici objektu sociálního zařízení přemístěny dvě stávající buňky (krytý přístřešek a sklad) k západnímu štítu navrženého objektu.

Projektová dokumetace zde.

Atletický ovál před realizací:

Ovál - příprava na zázemí  Ovál - stan  Ovál

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Středočeský kraj - Středočeský Fond sportu a volného času v rámci Tematického zadání Podpora sportovních a volnočasových aktivit - investiční podpora (Program 2022), ev. č. SVČ/VSAI/046618/2022

 
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 4 252 715, 50 Kč
Požadovaný příspěvek : 400 000,-  Kč
Spoluúčast města: 3 852 715, 50 Kč
 
Termíny realizace projektu:

Realizace byla plánována a uskutečněna v roce 2022. 

Logo SčK

Pořízení zásahových obleků pro hasiče

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:

 • Pořízení věcných prostředků PO pro JSDH Černošice - Mokropsy
 • Dne 21. 1. 2020 byla podána žádost o dotaci do Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS v rámci Tematického zadání Podpora akceschopnosti jednotek SDH obcí (Program 2020), tato žádost nebyla pro nedostatek finančních prosředků podpořena. 
 • V roce 2021 nebyl program otevřen pro jednotky naší kategorie. 
 •  Dne 10. 2. 2022 byla podána žádost o dotaci do Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS v rámci Tematického zadání Podpora akceschopnosti jednotek SDH obcí (Program 2022), a tato žádost byla v dubnu 2022 zastupitelstvem Středočeského kraje schválena.
Stručný popis projektu

Předmětem dotace je obnova pěti kusů zásahových obleků pro hasiče (kalhoty + kabát) tak, aby došlo k obměně nestarších (až 16 let starých) kusů oděvů (tj. věcných prostředků požární ochrany), které již bezpečnostně neodpovídají požadavkům (obnošení, seprání, poškození, snížená funkcionalita a bezpečnost hasičů).  

Nové obleky    

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Středočeský kraj - Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS v rámci Tematického zadání Podpora akceschopnosti jednotek SDH obcí (Program 2022), ev. č. HAS/SDHAK/046617/2022

 
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 114 285,- Kč
Požadovaný příspěvek : 91 428,- Kč
Spoluúčast města: 22 857,- Kč
 
Termíny realizace projektu:

Realizace byla plánována a uskutečněna v roce 2022. 

Informace o dodavateli zde

Logo SčK

Otevřené město Černošice

Logo

 

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:

 • Otevřené město Černošice

 • Žádost o podporu podána na řídící orgán dne 14. 6. 2018. 

 • Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010044

 • Dne 21.3.2019 byl vydán právní akt o poskytnutí dotace.
 
Stručný popis projektu

V rámci projektu byly realizovány aktivity vedoucí k optimalizaci výkonu veřejné správy prostřednictvím zlepšení procesního řízení organizace, posílení strategického řízení města zhotovením nových strategických dokumentů a rozvoji lidských zdrojů prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností zaměstnanců (vzdělávání).

Dílčí cíle:
1. Analýza a optimalizace 6 procesů úřadu, které jsou pojímány jako nejvíce problematické 
2. Zpracování 5 strategických a analytických dokumentů pro plánování udržitelného rozvoje města (pasport vodovodů, pasport kanalizací, pasport zeleně, pasport hrobových míst, analýza IT systémů, demografická analýza - zrušena)
3. Zavedení a ověření 1 nástroje pro zlepšení komunikace s veřejnosti - Participativní rozpočet
4. Zajištění vzdělávaní pro 80 zaměstnanců  


Popis klíčových aktivit naleznete zde

 

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

EU - Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost, č. výzvy: 03_16_058 a 03_17_080

 

Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 6 792 396,80 Kč
Požadovaný příspěvek : 6 452 776,95 Kč
Spoluúčast města:    339 619,85 Kč

Termíny realizace projektu:

Realizace měla proběhnout v rozmezí 1.4.2019 - 31.3.2021 (24 měsíců), nicméně vzhledem k pandemii Covid-19, která znemožňovala především vzdělávací aktivity, byla realizace projektu prodloužena. K srpnu 2020 bylo dosaženo zpracování procesní analýzy a byl zahájen cyklus vzdělávacích kurzů. Hlavní důraz byl kladen na kurzy zaměřené na spisovou službu a archivnictví, oběh písemností, práci s příslušnými SW a správní řád. Aktivity byly řešeny výběrem dodavatelů na základě veřejných zakázek a uzavřených smluv

Následně byl zpracován pasport zeleně, pasport hrobových míst, pasport vodovodů a pasport kanalizací. Během toho probíhala veřejná zakázka na analýzu IT systémů městského úřadu. Od zpracování demografické analýzy města bylo upuštěno, neboť je žádoucí vycházet z aktuálních dat získaných při SLDB 2021, zatímco stávající dostupná data byla již zastaralá. S vybraným dodavatelem (Institute H21) byly připraveny podklady pro tzv. "participativní rozpočet". Pilotní kolo Černošické šance se vydařilo s velmi vysokou účastí občanů. 
 

Výstupy projektu:

KA1: Řízení procesů
        1. Zpracování procesní analýzy a návrh optimalizace řízení procesů (zip)
        2. Implementace opatření do praxe úřadu (zip)

KA2: Tvorba strategických dokumentů
        1. Pasport vodovodů a kanalizací (zip)
        2. Pasport zeleně a dendrologický průzkum (zip)
        3. Pasport hřbitovů (zip)
        4. Strategie efektivnosti IT systémů (zip)

KA3: Komunikace s veřejností (participativní rozpočet) Černošická šance
HlasHlasování02
         

 • Výsledky hlasování 1. kola - 2021 (Link)
 • Výsledky hlasování 2. kola - 2022 (Link)
 • Výsledky hlasování 3. kola - 2023 (Link)

 

KA4: Vzdělávání
omfoto1omfoto2
omfoto3omfoto4
 

Logo

 

2021

 

 Rekultivace bývalé skládky - U Dubu Černošice

podpora

 

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Rekultivace bývalé skládky "U Dubu", Černošice
 • Žádost o podporu podána na řídící orgán dne 30. 6. 2017
 • Registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_076/0005307
 • Registrace akce byla vydána dne 30. 11. 2017.
 
Stručný popis projektu

Předmětem projektu je provedení rekultivace skládky, která se nachází na jihozápadním okraji města Černošice (CHKO Český kras). Situace bývalé skládky je vnímána vedením města jako zásadní problém staré ekologické zátěže s negativním dopadem na krajinný ráz, zahrnujícím soubor rizik a znemožňujícím adekvátní udržitelný rozvoj území a v případě objektu skládky naplnění funkcí lesa a zájmu CHKO, jak jsou pro danou lokalitu legálně vymezeny. Cílem projektu je uvedení skládky do stavu, který umožní její zapojení do okolního prostředí, přičemž budou eliminovány negativní dopady skládky na okolí. Budou realizována technická opatření, která objekt zabezpečí a zabrání vsakování srážkových vod do povrchu skládky a tím i vymývání uloženého materiálu a bude provedena biologická rekultivace, která povede k "narovnání" funkcí prostoru, kdy č. parc. 4090/10 je určeno k plnění funkcí lesa, což v současné době neplní, tj. navrátí objekt funkcím lesa.

Bývalá skládka    Zdroj: projektová dokumentace  Původní stav

 
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Evropská Unie - Fond soudržnosti, Operační program Životní prostředí, výzva č. 76, prioritní osa 3, investiční priorita 1, specifický cíl 3.3

Publicita  Pamětní deska

 

Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 41 286 155,90 Kč
Požadovaný příspěvek : 35 093 232,51 Kč
Spoluúčast města:  6 192 923,39 Kč
 
Termíny realizace projektu:

Práce na projektu byla zahájena v roce 2015, kdy byly řešeny podklady (projektová dokumentace) pro zpracování Analýzy rizik kontaminovaného území. V roce 2016 proběhla veřejná zakázka, na jejímž základě byla zpracována společností Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. a v srpnu zhotovena Analýza rizik kontaminovaného území. Následně byla zpracována projektová dokumentace a zajišťovaly se potřebné dokumenty pro vydání společného stavebního povolení a územního rozhodnutí (3.08 MB). Dne 30. 6. 2017 byla podána žádost o dotaci, k níž byl 30. 11. 2017 vydán registrační list.

Termín ukončení fyzické realizace projektu byl předpokládán 1. 7. 2019, nicméně z důvodu řešení veřejné zakázky na zhotovitele stavby vč. aktualizace projektové dokumentace bylo nutné tento termín prodloužit. V červnu 2019 byla podepsána smlouva se zhotovitelem stavby, sdružením AVE-CSG-PS (https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9463131), dne 2. 7. 2019 bylo staveniště předáno zhotoviteli. Technický dozor investora vykonával pan Ing. Michal Kořínek.

V srpnu a září 2019 probíhaly přípravné a terénní práce. Dne 27. 9. 2019 bylo dokončeno kácení dřevin. Kácení dřevin bylo mimo jiné na místě konzultováno s odborníky z AOPK ČR a kontrolováno ČIŽP. Posléze probíhala technická rekultivace, odvodnění, biologická rekultivace (výsadba 2000 ks stromků, setba trávy, řešení broukovišť (1.12 MB) apod.) a řešení oplocení, hangáru a dokončovacích prací. Během tohoto období probíhaly pravidelné kontrolní dny a organizační schůzky, bylo dohlíženo na úklid komunikací, a byly podávány průběžné monitorovací zprávy a žádosti o průběžné ex-post financování.

Přípravné práce  Terénní úpravy  Technická rekultivace  Technická rekultivace  Biologická rekultivace

V průběhu realizace byly řešeny 2 změny projektu. První změna (419.2 kB) znamenala výměnu materiálu odtokových žlabů. Vzhledem k okolnostem byl upřednostněn kámen před betonem. Druhá změna (541.71 kB) znamenala mírný posun objektu hangáru a změnu rozsahu oplocení horní části areálu (tj. nelesního pozemku), pro zajištění manipulační plochy a ochrany fitru proti zvěři. Dne 25. 11. 2020 byla hotová stavba předána městu. Výsledná cena realizace díla je o 75.598,83 Kč bez DPH nižší, než vysoutěžená cena (méněpráce). Nicméně, původní konstrukce hangáru nebyla způsobilá pro demontáž a zpětnou montáž (stáří, koroze), tzn. byl pořízen z rozpočtu města hangár nový.

Dne 7. 12. 2020 byla zahájena veřejnosprávní kontrola projektu, zaměřená na samotnou realizaci, veřejné zakázky, a finanční aspekty projektu. Dne 23. 2. 2021 byl městu doručen Protokol o kontrole (407.39 kB). V jejím rámci bylo identifikováno jedno pochybení ve veřejné zakázce zpracované zpracované externě, nicméně bez uložené sankce. Z hlediska realizačního i finančního byla kontrola shledána bez závad.

Terénní úpravy  Terénní úpravy  Technická rekultivace  Technická rekultivace  Technická rekultivace 

Dne 26. 3. 2021 byl vydán kolaudační souhlas. Nyní se řeší vypořádání dotace - tj. podání poslední zprávy o realizaci a žádosti o platbu a vypořádání Závěrečného hodnocení akce. Tím bude ukončena oficiální část projektu a nastane doba udržitelnosti. Nicméně, město má následně další úkoly, a to odkup části pozemků zasažených stavbou (na základě předběžného odhadu soudního znalce jsou finance alokovány v rozpočtu), řešení dělení a zcelování lesních pozemků, ukončení dočasného vynětí lesních pozemků, kontrolu vysazených dřevin, péči o ně, případnou obnovu a další úkony. Dále je v plánu řešit příjezdovou cestu a např. informační tabule, lavičky umožňující posezení s výhledem do krajiny apod.

Skládka - biologická rekultivace Skládka - biologická rekultivace  Biologická rekultivace, odvodnění

Analýza rizik (2016)

Projektová dokumentace (2017/18)
 

podpora

 

 Stromy k amfiteátru pod ZŠ

 

Výsadba stromů pod školou a v ulicích města Černošice

 
Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Výsadba stromů pod školou a v ulicích města Černošice
 • Žádost o dotaci byla dodána do výzvy Národního programu Životní prostředí (Výzva č. NPŽP 9/2019), nicméně vzhledem k vyčerpání alokace prostředků nebyla žádost úspěšná. 
 
Stručný popis projektu

Projekt má za cíl výsadbu 26 stromů v prostoru u amfiteátru pod ZŠ (1.49 MB) Černošice a v ulicích Poštovní, Riegrova a Fügnerova (1.31 MB), a to 9 ovocných a 17 listnatých stromů dle zpracovaného odborného posudku (3.85 MB) Ing. Terezy Pragerové. Hrazen má být veškerý materiál, tj. vzrostlé sazenice stromů, vaky na zalévání, travní semeno, apod. a dále je hrazena povinná publicita, povinný znalecký posudek a dozor. Vlastní výsadba předpokládá zapojení vlastních sil. Výsadbu řeší paní Milena Paříková

Poštovní 
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Národní program Životní prostředí (Výzva č. NPŽP 9/2019) - neúspěšné, v současné chvíli se čeká na vyhlášení nové dotační výzvy

 
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Předpokládané náklady celkem: 180.500 Kč
Požadovaný příspěvek: 180.500 Kč
Spoluúčast města:  0,- Kč
 
Termíny realizace projektu:

Předpokladáný termín realizace je podzim 2021.

 

 Studie odtokových poměrů Na Poustkách

 

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
Stručný popis projektu

Cílem projektu je návrh opatření (zpracování studie) na lesní a zemědělské půdě v zájmové lokalitě nad zástavbou města Černošice. Opatření budou sloužit především k eliminaci odtoku do zástavby a zároveň budou sloužit k zadržování vody v krajině a podpoře zasakování. Výstupem má být komplexní studie, na jejímž základě by měla být zpracována projektová dokumentace umožňující budoucí realizaci navržených opatření. 

 
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Středočeský kraj

 

Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 199.650,- Kč
Požadovaný příspěvek : 179.685,- Kč
Spoluúčast města: 19.965,- Kč

Termíny realizace projektu:

Realizace projektu má proběhnout do konce roku 2021. Garantem projektu je Jiří Jiránek. Dne 28. 4. 2021 byla podepsána smlouva se zhotovitelem studie, SWECO Hydroprojekt, a.s., IIČ 26475081.  Termín odevzdání studie je do 30. 11. 2021.

Logo SčK

 Knihovna Františky Plamínkové - rozšíření knihovních služebá

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:

 • Žádost 1: Přechod na moderní webový AKS + OPAC. Přechod na MARC21
 • Žádost 2: Nákup startovacího balíčku 400 e-Knih a HW
 • Žádost o podporu podána na MKČR dne 9. 12. 2020. Dne 31. 3. 2021 bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro obě dotační žádosti. 
Stručný popis projektu

Cílem projektu je implementace nového knihovního systému, který knihovně umožní další rozvoj, umožní výpůjčky e-knih a dále nákup startovacího balíku 400 e-knih vč. drobného technického vybavení. Knihovna tak modernizuje a rozšíří své služby.

                                                   Městská knihovna v Černošicích v novém | Bulletin SKIP
 
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Program Veřejné informační služby knihoven pro rok 2021, podprogram Informační centra veřejných knihoven (VISK3) Ministerstva kultury ČR, Odboru umění, literatury a knihoven

 

Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 99.000,- Kč / 39.600,- Kč
Požadovaný příspěvek : 69.0005,- Kč / 27.000,- Kč
Spoluúčast města: 30.000,- Kč / 12.600,- Kč

Termíny realizace projektu:

Realizace projektu má proběhnout do konce roku 2021. Garantem projektu je Ing. Pavla Nováčková.

Výsledky prvního kola MKČR pro oblast tanec, pohybové a nonverbální divadlo - Taneční aktuality

 

Rekonstrukce místních komunikacích Alešova a Mělnická

 

Logo

 

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:

 • Obnova místních komunikací Alešova a Mělnická v Černošicích
 • Výzva Ministerstva pro místní rozvoj ČR  č. 1/2021/117D8220 pro rok 2021 z podprogramu Podpora obcí do 10 tis. obyvatel pro dotační titul 117D8220A
  Podpora obnovy místních komunikací
 • Dne 21. 12. 2020 byla žádost o dotaci s pořadovým číslem 120641 podána
 • Dne 4. 6. 2021 bylo zveřejněno schválení podaných žádostí. Bohužel jsme s poskytnutím dotace nebyli úspěšní. Protože nebylo zřejmé, kdy se naskytne podobná dotační příležitost a nabídková cena vítězného uchazeče byla velmi výhodná, bylo rozhodnuto o realizace projektu z vlastních zdrojů.
Stručný popis projektu

Předmětem projektu je rekonstrukce dvou místních komunikací ul. Alešova a ul. Mělnická. Ul. Alešova bude rekonstruována ve dvou úsecích, 1) Smetanova-Nerudova v délce 167,87 m; 2) Nerudova-Husova v délce 161,24 m.

Ul. Mělnická bude rekonstruována mezi ul. Jičínská a Nymburská (tedy celá) v délce 171,77.

 
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

MMR ČR, výzva č. č. 1/2021/117D8220

 
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 12 742 381,-Kč
Požadovaný příspěvek :  8 919 666,-Kč
Spoluúčast města:  3 822 715,-Kč
 
Termíny realizace projektu:

Projektová dokumentace obou ulic byla vypracována v roce 2020 společností Ekologické a inženýrské stavby, spol. s.r.oDne 23. 8. 2021 byla zahájena rekonstrukce ulice Alešova, dne 4. 10. 2021 ulice Mělnická. Předpoklad dokončení stavebních prací je 21. 11. 2021.

Zhotovitelem stavby je společnost Metrostav Infrastructure a.s.

Alešova01Alešova02Alešova03

Mělnická01Mělnická02Mělnická03


Projektová dokumentace:

Koordinační situační výkres Alešova (.PDF)
Koordinační situační výkres Mělnická (.PDF)

Rekonstrukce zpevněných ploch hasičské zbrojnice Černošice

Logo

 

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:

 • Rekonstrukce zpevněných ploch hasičské zbrojnice Černošice
 • První žádost o podporu podána na řídící orgán dne 8.9.2016. Registrační číslo projektu: CZ.06.1.23/0.0./0.0/16_055/0001957, projekt byl zamítnut z důvodu nesplnění věcných kritérií. 
 • Druhá žádost o dotaci podána na MAS Karlštejnsko, z.ú. 27. 2. 2019, dne 15. 4. 2020 splnila podmínky způsobilosti k financování po doplnění; právní akt byl vydán 10. 8. 2020.
 • Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0011149
 
Stručný popis projektu

V rámci projektu byl rekonstruován dvůr hasičské zbrojnice (dle zpracované studie proveditelnosti schválené HZS Středočeského kraje a projektové dokumentace). Stávající nevyhovující a rozpraskaný povrch byl nahrazen novým, který odpovídá technickým parametrům pro zátěž, které je vystaven, jelikož původní povrch neodpovídal nárokům provozu hasičské zbrojnice, neměl dosatatečnou únosnost, znemožňoval řádnou údržbu apod. Došlo tak k zodolnění objektu sloužícímu IZS - hasičské zbrojnice a zlepšení stavu pro řešení mimořádných událostí, výcviků jednotky aj. V rámci projektu byl pořízen také elektrický pohon vjezdových vrat.

 StavbaPublicita     Dvůr demoliceDvůr po demolici

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

EU - Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program /IROP/, specifický cíl 4.1, výzva č. 69; prostřednictvím MAS Karlštejnsko, z.ú. , výzva č. 7, Podpora složek IZS.

Nový porvrch Nový porvrch Dvůr po rekonstrukci
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 2 630 000 Kč
Požadovaný příspěvek : 2 360 000 Kč
Spoluúčast města:    270 000 Kč
 
Termíny realizace projektu:

V květnu 2020 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby, realizace proběhla v červenu až srpenu 2020. Veřejná zakázka byla zahájena na základě informace o splnění podmínek způsobilosti k financování, bez právního aktu, vzhledem k délce hodnotícího procesu a časové tísni. Smlouva o dílo na realizaci prací byla uzavřena dne 15. 6. 2020 se společností JPR Realizace s.r.o ve výši 1 399 970,- Kč vč. DPH. Výkon funkce TDI a koordinátora BOZP zajišťoval Ing. Libor Hrdoušek ze společnosti ra15 a.s. Dne 27. 7. 2020 byl uzavřen Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo, vzhledem ke zjištěné nestabilitě podloží. Celková cena díla byla navýšena o 391.466,28 Kč. Realizace stavebních prací byla ukončena dne 17. 8. 2020 předáním a převzetím díla. Po dobu realizace stavebních prací byla zajištěna akceschopnost jednotky pomocí pronájmu mobilní buňky a přesunu zásahové techniky. Dne 31. 12. 2020 byla dořešena instalace elektrického pohonu vjezdových vrat hasičské zbrojnice. Dne 17. 3. 2021 byla schválena žádost o platbu.

Logo
 

 

Rekonstrukce učebny informatiky ZŠ Černošice
 

Logo

 

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:

 • Rekonstrukce učebny informatiky ZŠ Černošice
 • Žádost o podporu podána dne 11. 11. 2019 z programu IROP v rámci vypsané  3. výzvy MAS  Karlštejnsko - Občanská vybavenost
 • Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011504,
  Žádost o podporu splnila podmínky způsobilosti k financování, dne 17. 4. 2020 byl vydán právní akt (Rozhodnutí o poskytnutí dotace)
Stručný popis projektu

Jednalo se o investiční akci, která řeší obnovu infrastruktury ZŠ ve městě Černošice ve vazbě na zvýšení kvality základního vzdělávání v oblasti digitálních technologií a přírodních věd pomocí rekonstrukce a modernizace odborné učebny informatiky v základní škole vč. rozšíření jejích funkcionalit z oblasti digitálních technologií a vybavení interiéru.
 Stavba   Leták    Stavba

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

EU - Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program /IROP/, výzva č. 3 MAS Karlštejnsko

 
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 1 247 886,00 Kč
Požadovaný příspěvek : 1 185 491,70 Kč
Spoluúčast města:     62 394,30 Kč
 

Zrekonstruovaná učebna Zrekonstruovaná učebna Zrekonstruovaná učebna

Termíny realizace projektu:

Realizace byla naplánována na období letních prázdnin roku 2020. V průběhu června byli na základě výběrových řízení vybráni jednotliví dodavatelé, a to zhotovitel stavby společnost ZIMERSTAV, s.r.o. za celkovou cenu 501 416,- Kč vč. DPH, dále dodavatelé vybavení interiéru (nábytek, tabule apod.) společnost ARBYD CZ, s.r.o za celkovou cenu 305 668,- Kč vč. DPH) a vybavení učebny  IT technikou (server, výukový software, monitory apod.)  společnost Network4u, s.r.o. za celkovou cenu 337 672,- Kč vč. DPH. Výkon funkce TDI a koordinátora BOZP zajišťoval pan Petr Špaček. Dne 30. 9. 2020 byla rekonstrukce učebny dokončena.

Dne 11. 2. 2021 byla poskytovatelem proplacena dotace ve výši 1 185 491,69 Kč a realizace projektu tak byla ukončena.

LogoBezpečné chodníky - chodník ul. Říční
 

Logo
 
Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Žádost o podporu byla podána v rámci IROP dne 28. 4. 2016, nicméně byla zamítnuta. 
 • Druhá žádost o podporu byla podána do výzvy č. 2 MAS Karlštejnsko "Dopravní infrastruktura", resp. průběžné výzvy č. 53 IROP, hodnocení  žádosti proběhlo úspěšně, dne 10. 12. 2019 byl vydán právní akt (Rozhodnutí o poskytnutí dotace)
 • Název projektu: Bezpečné chodníky - chodník Říční v Černošicích
 • Reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0011765

   Říční - VO, místo pro přecházeníPublicitaŘíční / Nádražní

 

Stručný popis projektu:

Projekt řešil vybudování nového chodníku v ulici Říční (oproti původní žádosti neřešil chodník v ul. Dr. Janského, ani chodník při Zd. Lhoty) včetně zlepšení bezpečnosti dopravy (především pohyb dětí k základní škole) a přístupu k zastávce železniční dopravy Černošice - Mokropsy. Účelem stavby bylo zajištění bezbariérovosti chodníků (a míst pro přecházení) a navázání na stávající síť chodníků (tj. její rozšíření). Zároveň bylo vybudováno nové veřejné osvětlení.

Ulice Říční před rekonstrukcí Stavba  Říční k přejezdu - nový chodník, místo pro přecházení

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

EU - Integrovaný regionální operační program (IROP) prostřednictvím výzvy č. 2 MAS Karlštejnsko "Dopravní infrastruktura", resp. průběžné výzvy č. 53 IROP

Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem:

1 064 316 Kč

Požadovaný příspěvek (95 %):

1 011 100,20 Kč

Spoluúčast města: 

    53 215,80 Kč

 
Termíny realizace projektu:

V červnu 2020 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby s předpokladem realizace  během července a srpna 2020.  Smlouva o dílo na realizaci prací byla uzavřena dne 24. 6. 2020 se společností ZIMERSTAV, s.r.o. ve výši 966 597,03- Kč vč. DPH. Výkon funkce TDI a koordinátora BOZP zajišťoval pan Petr Špaček. Dne 17. 8. 2020 byl uzavřen Dodatek č. 1 ke smlouvě, který upravoval barvu dlažby a ponížil cenu na konečných 941 073,76 Kč vč. DPH. Dne 28. 8. 2020 bylo převzato hotové dílo s termínem odstranění drobných vad a nedodělků do 15. 9. 2020. Následně bylo zkolaudováno a podána žádost o proplacení dotace.

Dne 27. 1. 2021 byla poskytovatelem proplacena dotace ve výši 900 973,98 Kč (výše aktualizovaná dle skutečných uznatelných nákladů) a realizace projektu tak byla ukončena.

Logo
2020


E-multikára pro odbor technických služeb


Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:

 • E-multikára pro Odbor technických služeb, Černošice
 • Žádost o podporu podána poskytovateli dotace (Státní fond životního prostředí ČR) dne 18. 9. 2019. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno 18. 12. 2019. V současné době se čeká na vydání Smlouvy o poskytnutí dotace.

Stručný popis projektu

Nová elektromobilní multikára má nahradit dosluhující multikáru roku výroby 1994, u níž již není rentabilní oprava. Po pořízení nové e-mulikáry bude stará ekologicky zlikvidována. Nákupem e-mulikáry má dojít k podpoře ekologicky šetrnějšího provozu a snižování hlučnosti a provozních nákladů. Vozidlo bude využíváno k běžným činnostem technických služeb - úklidu města, převozu strojů a materiálu, k údržbě zeleně. Spolu s vozidlem je pořízena nabíjecí stanice.

Žabičky  Žabičky

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Ministerstvo životního prostředí ČR, Národní program Životní prostředí, podporovaná aktivita 5.2.A Podpora alternativních způsobů dopravy, Výzva č. 11/2018

 

Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:

Náklady celkem:

1 191 850 Kč

Požadovaný příspěvek :

  515 600 Kč

Spoluúčast města:

  676 250 Kč

 

Termíny realizace projektu:

Projekt má stanovený termín ukončení 30. 9. 2020. Kupní smlouva byla na základě veřejné zakázky uzavřena dne 26. 3. 2020. 

 

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.“Logo MŽP a SFŽP

www.mzp.cz
www.sfzp.cz

 

Územní studie krajiny ORP Černošice

 

Logo

 

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Zpracování územní studie krajiny správního obvodu ORP Černošice

 • Žádost o podporu byla podána na řídící orgán dne 30. 5. 2017, dne 24. 10. 2017 byl vydán právní akt. 
 • Registrační číslo projektu: CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0005341
 • Kofinancování projektu: výzva č. 14/2016 Národního programu Životní prostředí (Podpora pořizování územních studií krajiny), žádost podána dne 18. 12. 2019, rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno 17. 7. 2020.
 
Stručný popis projektu

Cílem projektu je vytvoření Územní studie krajiny správního obvodu ORP Černošice jakožto komplexního odborného dokumentu umožňujícího víceoborový přístup k řešení krajiny (zejména v nezastavěném území), validního podkladu pro plánovací a rozhodovací činnost v krajině, s využitím koordinační úlohy územního plánování. Procesem zpracování studie má dojít k nalezení vize krajiny formulované odborníky ve spolupráci s veřejností. To vše v souladu s požadavky Evropské úmluvy o krajině a dalšími klíčovými dokumenty. Dílčími cíli jsou: stanovení cílové charakteristiky krajiny, stanovení cílové osnovy krajiny (hydrografická síť, cestní síť, zelená infrastruktura), stanovení potřebných změn zajišťujících nutná adaptační opatření pro přizpůsobení se změně klimatu a zajišťující biologickou rozmanitost. Více informací zde.

Územní studie krajiny ORP Černošice (textová část, soubor pdf)
Hlavní výkres_J
Hlavní výkres_S
Desatero krajiny 

Územní studie krajiny    ORP náhled  Logo OPZ


Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

EU - Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program /IROP/, výzva č. 9.

Ministerstvo životního prostředí - Národní program Životní prostředí, výzva č. 14/2016 Podpora pořizování územních studií krajiny (kofinancování).


Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 4 210 800 Kč
Požadovaný příspěvek : 3 789 720 Kč
Kofinancování NPŽP: 421 080 Kč
Spoluúčast města: 0 Kč

 

Termíny realizace projektu:

Předpokládaný termín ukončení fyzické realizace projektu byl plánován na 30. 12. 2019 a s mírným předstihem (9. 12. 2019) byl splněn. Zpracovatelem územní studie byla dle uskutečněné veřejné zakázky Česká zemědělská univerzita v Praze. V průběhu realizace (březen - květen 2019) se uskutečnilo několik společných setkání s dotčenými subjekty a obcemi za účelem konzultace, úprav a doplnění návrhu studie. Studie byla zveřejněna v Evidenci územně plánovací činnosti http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL2018.asp?RC_UPD=8885921. Dne 10. 5. 2020 byla městu vyplacena dotace ve výši 90 % způsobilých nákladů, tj. 3 789 720,- Kč. 

Pořízení této studie je spolufinancováno Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.sfzp.cz
www.mzp.cz

 

Infrastruktura ZŠ Černošice, stavební úpravy odborných učeben (F/CH, Přírodopis), konektivita, bezbariérovost

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Stavební úpravy v budovách ZŠ Černošice - bezbariérové řešení pro zvýšení dostupnosti a kvality vzdělávání
 • Žádost o podporu podána na řídící orgán v rámci individuálního projektu ve výzvě č. 47 IROP dne 13. 2. 2017
 • Žádost o podporu v rámci projektu Integrovaných teritoriálních investic Pražské metropolitní oblasti (ITI PMO), výzva č. 4 podána dne 18. 8. 2017.
 • Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004119 - administrace projektu ukončena na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci projektu ITI
 • Registrační číslo projektu ITI PMO: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006016 - Právní akt vydán 27. 6. 2018.
   
Stručný popis projektu

Primárním cílem projektu bylo zlepšení infrastruktury školy ve vazbě na zvýšení kvality vzdělávání v oblasti přírodních věd a dále vybudování plné konektivity školy a také bezbariérovosti budovy a odborných učeben. V rámci projektu došlo k modernizaci třídy Fyziky-chemie a třídy Přírodopisu vč. příslušných kabinetů, řešení konektivity a zajištění bezbariérovosti pomocí schodolezů (v návaznosti na projekt Přístavby ZŠ, kde je budován výtah) a odpovídajícího uspořádání tříd. Součástí projektu byly i drobné úpravy zeleně v těsné blízkosti školy. 

Přírodopis_před rekonstrukcí Učebna přírodopisu_nováUčebna chemie_nová Fyzika_chemie_nová

V rámci projektu došlo mimo jiné k úpravě topných těles, osvětlení, podlahových krytin tříd, umyvadel, vybavení novým nábytkem - skříněmi, lavicemi, nástěnkami, katedrou, příslušenstvím, a také vybavení novou počítačovou technikou, interaktivními tabulemi s projektorem, a výukovými pomůckami (sady na fyzikální a chemické pokusy, dalekohled, nový kostlivec, sada minerálů, apod.). Škola je připojena k Eduroam. Vedle výtahu je pro bezbariérový přístup k dispozici plošina, vozík a schodolez. Příkré svahy před školou byly odborně upraveny a osázeny.

Kabinet F_CH po rekonstrukciPomůckySvah před školou Plošina


Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

EU - Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program /IROP/, výzva č. 66 na základě výzvy č. 4 ITI PMO "Rozšíření kapacit a vybavení základních škol"
Publicita projektu


Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 9 914 430 Kč
Požadovaný příspěvek: 8 922 987 Kč
Spoluúčast města: 991 443 Kč

Termíny realizace projektu:

Realizace byla plánována v období hlavních školních prázdnin v r. 2019 (dokončovací práce do konce roku). Původním záměrem bylo realizovat akci v roce 2018, nicméně vzhledem k délce hodnotícího procesu a vydání právního aktu na konci června nebylo možné akci zahájit. Na základě výběrového řízení byli vybráni zhotovitel stavby (DOMISTAV, a.s.) a dodavatelé nábytku a vybavení interiérů (COMPO Interiéry, s.r.o) a školních pomůcek (MULTIP Moravia,s.r.o). V průběhu roku 2019 byly dle plánu a uzavřených smluv provedeny stavební práce a jednotlivé dodávky. Škola je již vybavena také novým pásovým schodolezem od společnosti SOLIFT, s.r.o a vybraná společnost STROMMY COMPANY, s.r.o. osázela svahy v okolí školy.

Dne 11. 5. 2020 byla poskytovatelem proplacena dotace ve výši 7 551 011,96 Kč (výše aktualizovaná dle skutečných uznatelných nákladů) a realizace projektu tak byla ukončena. 

Logo

 

 

Zvýšení kapacity ZŠ Černošice, vybavení přístavby (D), nové dílny

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 •  Název projektu: Zvýšení kapacity ZŠ Černošice a zřízení dílen ve vazbě na klíčové kompetence v technických a řemeslných oborech
 •  Žádost o podporu podána na řídící orgán dne 30. 10. 2018.
 •  Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010131, projektový záměr ITI PMO byl hodnocen kladně, právní akt (Rozhodnutí o poskytnutí dotace) byl vydán dne 27. 2. 2019
 
Stručný popis projektu

V rámci projektu byla vybavena nově dostavěná přístavba ZŠ Černošice mobiliářem, tzn. došlo k vybavení 3 nových kmenových učeben (rozšíření kapacity školy), jazykové učebny a nových dílen (podpora technických a řemeslných oborů). Z vlastních zdrojů města byly vybaveny ostatní prostory (především sborovna/aula a společné prostory se sociálním zařízením). 

Jednalo se konkrétně o dodání nábytku do učeben, interaktivních tabulí s projektory, vybavení dílen pomůckami, včetně 3D tiskárny a vybavení počítačovou technikou.
Dílny Vestibul Jazyková učebna

 

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

EU - Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program /IROP/, průběžná výzva č. 66, prostřednictvím výzvy nositele ITI PMO č. 19

Publicita projektu

 
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 5 886 300 Kč
Požadovaný příspěvek :  4 433 670 Kč
Spoluúčast města:  1 452 630 Kč
 
Termíny realizace projektu:

Akce byla dokončena dle podmínek dotace do 31. 12. 2019. V průběhu roku 2019 byli na základě výběrového řízení vybráni dodavatelé vybavení interiéru vč. nábytku do učeben (ARBYD CZ, s.r.o za celkovou cenu 4 761 954,- Kč vč. DPH), vybavení počítačové učebny (BOXED, s.r.o. za celkovou cenu 278 331,- Kč vč. DPH) a vybavení pomůcek do dílen (Rokal Praha, a.s. za celkovou cenu 227 637,- Kč vč. DPH) . Jednotlivé dodávky byly dle podmínek smluv splněny.

Aula Kabinet 

Dne 29. 4. 2020 byla poskytovatelem proplacena dotace ve výši 3 185 971,17 Kč (výše aktualizovaná dle skutečných uznatelných nákladů).

Logo

 

 

Vozidlo s alternativním pohonem pro Odbor technickcých služeb

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Pořízení nového vozdla s alternativním pohonem - hybrid pro Odbor technických služeb
 • Žádost o podporu podána dotační autoritě 27. 8. 2018. Dne 17. 12. 2018 bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Dne 24. 9. 2019 byla uzavřena smlouva o poskytnutí podpory.
Stručný popis projektu

Užívaný osobní automobil OTS byl ve špatném technickém stavu, přičemž investice do potřebných oprav nebyly dlouhodobě perspektivní. Proto došlo k obměně vozového parku novým hybridním automobilem, aby došlo k podpoře ekologicky šetrnějšího provozu a snižování provozních nákladů.

Hybrid 
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Ministerstvo životního prostředí ČR, Národní program Životní prostředí, podporovaná aktivita 5.2.A Podpora alternativních způsobů dopravy, Výzva č. 21/2017

 
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 442 900 Kč
Požadovaný příspěvek :   50 000 Kč
Spoluúčast města: 392 900 Kč
 
Termíny realizace projektu:

Dne 13. 12. 2018 došlo k uzavření kupní smlouvy s dodavatelem vozu na zákaldě uskutečněné veřejné zakázky a následně k dodání hybridního vozidla městu. V roce 2019 byly průběžně řešeny náležitosti dotace, která byla uhrazena v prosinci 2019. V únoru 2020 byla podána Zpráva o realizaci projektu.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.“Logo MŽP a SFŽP

www.mzp.cz
www.sfzp.cz

 

Pokrytí zvýšených nákladů v souvislosti s Covid-19 pro pečovatelskou službu

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:

 • Pokrytí zvýšených provozních výdajů v souvislosti s přijímáním karanténních opatření, mimořádných opatření a krizových opatření v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19
 • Během roku 2020 byly podány 2 žádosti o dotaci ve vztahu k těmto opatřením pro terénní pečovatelskou službu při DPS Černošice.

Stručný popis projektu

Rok 2020 znamenal nástup pandemie Covidu-19, což se podepsalo i na práci terénní pečovatelské služby. MPSV vyhlásilo několik dotačních výzev umožňujících náhrady zvýšených nákladů pro přímý výkon sociální služby ve stížených podmínkách. Byla tak umožněna refundace výdajů za ochranné pomůcky, dezinfekce, dekontaminace, ionizátory, nádoby na obědy, a zároveň za nákup notebooku a několika mobilních telefonů pro pečovatelky. 

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Mimořádného dotační řízení MPSV pro rok 2020 na financování zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadku příjmů v souvislosti s přijímáním karanténních opatření, mimořádných opatření a krizových opatření v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19 (Program podpory D, E)

Poskytnutá dotace:

122 071 Kč

 

Termíny realizace projektu:

Řešení opatření proti koronaviru byla aplikována od nástupu pandemie po celý rok 2020. Dle pravidel výzev byly uplatněny ty náklady, které byly aktuálně způobilé. Dotace měla podobu refundace, tzn. ex post úhrady za skutečně vynaložené náklady.

 

2019
 


 Přestavba a přístavba vily Tišnovských pro potřeby městského úřadu, městské policie, městské knihovny a pošty 

 

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 

 • Projekt bude plně hrazen z vlastních zdrojů města, resp. realizace je plánována bez dotačních zdrojů.
 
Stručný popis projektu

V rámci projektu dojde k přestavbě a přístavbě vily Tišnovských v Černošicích pro potřeby městského úřadu. Po dlouhé době tak dojde k přestěhování z původní nevyhovující budovy do nových prostor, přičemž by mělo dojít mimo jiné ke sdružení některých pracovišť a dalších klíčových institucí ve městě. 

vilaStavba

stavba_radnicestavba_podkrovi

 
Předpokládané náklady celkem:
Náklady celkem: 100 000 000 Kč
 
Realizátor:
 • Výběrové řízení bylo zahájeno v červenci 2016, otevírání a hodnocení nabídek proběhlo v srpnu 2016, o výběru nejvhodnější nabídky rozhodla rada města dne 15.8.2016.
 • Vybraný dodavatel stavby: firma METALL QUATRO spol. s r.o. Smlouva o dílo byla uzavřena 14. 9. 2016, dod.č.1 k SoD byl uzavřen dne 21. 12. 2016, dod. č.2 k SoD byl uzavřen dne 9. 8. 2017, dod.č.3 k SoD byl uzavřen dne 8. 11. 2017, dod.č.4 k SoD byl uzavřen dne 28.2.2018 a dod.č.5 k SoD byl uzavřen dne 6.6.2018
 • Výkon TDI a BOZP: společnost Atelier 15, s.r.o. za cenu 56.628,- Kč včetně DPH měsíčně.

 

Termíny realizace projektu:

Původní předpokládaný termín dokončení realizace projektu byl 30. 11. 2017 při plánované délce realizace: 15 měsíců. V důsledku nutnosti provedení projektových změn a stavebních prací nezbytných pro další technologický postup byl konečný termín dokončení stavby dle uzavřených dodatků posunut na 30. 11. 2018. Následně bylo nutné vyhlásit novou veřejnou zakázku, současný termín dokončení projektu vč. vybavení interiérů je 31. 12. 2019.

bouranipristavba

Nová radnice s knihovnou

Odkazy na doplňující informace:ermíny realizace projektu:

Záměr přestavby - studie, projektová dokumentace


 Pořízení automobilů pro zajištění pečovatelské služby DPS Černošice

 

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:

 • Pořízení automobilů pro zajištění pečovatelské služby DPS Černošice
 • Žádost o podporu byla podána 28.1.2019, schválena . číslo žádosti: HUF/SOC/038031/2019 
 
Stručný popis projektu

Pro potřeby terénní pečovatelské služby v rámci města Černošice byly pořízeny dvě nová vozidla. Jedno slouží primárně rozvozu obědů, druhé pro další činnosti, cesty pečovatelek, cesty klientů za lékaři či dalšími službami. V Černošicích tak můžete potkat vozidla pojmenovaná Tonda a Oskar a možná jezdí za někým z vás. :-)

Auta DPS  Oskar

Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:

Náklady celkem:

700 000 Kč

Požadovaný příspěvek :

600 000 Kč

Spoluúčast města:

100 000 Kč

Přiznaná dotace :

480 000 Kč

Logo SčK
Termíny realizace projektu:

do 31. 12. 2019

 


 Pořízení mobiliáře pro nové prostory Městské knihovny v Černošicích

 

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:

 • Pořízení mobiliáře pro nové prostory Městské knihovny v Černošicích
 • Žádost o podporu byla podána 31.1.2018, číslo žádosti: KUL/POK/034905/2018, tato žádost byla úspěšná, nicméně město požádalo o ukončení projektu z důvodu zřejmé nemožnosti splnit projekt v termínu.
 • Žádost o podporu byla znovu podána 26. 1. 2019, číslo žádosti: KUL/POK/038029/2019, žádost byla  schválena.
 
Stručný popis projektu

V rámci projektu má dojít k výměně stávajícího mobiliáře v knihovně v rámci jejího stěhování do nových prostor při dokončení rekonstrukce radnice. Cílem je pořízení regálů, aby vyhovovaly prostorovému rozložení, aby prostor byl moderní, komfortní pro klienty, vyhovující kapacitě knižního fondu, čítajícího přes 22 000 svazků, přičemž je každý rok doplňován o cca 400 - 500 nových svazků. Smyslem je vybavit prostor tak, aby umožňoval též pořádání besed a jiných akcí.

Knihovna  Knihovna
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Středočeský kraj - Středočeský Fond kultury a obnovy památek, Tematické zadání "Obecní knihovny", Program 2019

 
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:

Náklady celkem:

616 000 Kč

Požadovaný příspěvek :

  70 000 Kč

Spoluúčast města:

 546 000 Kč

Logo SčK
Termíny realizace projektu:

Fyzická realizace do 31. 12. 2019 dle projektové dokumentace.


Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro ORP Černošice

 

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro ORP Černošice
 • Žádost o dotaci byla podána Ministerstvu práce a sociálních věcí dne 30. 1. 2017. Právní akt byl vydán 23. 8. 2017.
 • Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006552
 
Stručný popis projektu

Cílem projektu bylo vytvořit Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro ORP Černošice (SPRSS) a Adresář sociálních a návazných služeb na území ORP Černošice, přičemž má dojít k zavedení principů "komunitního plánování sociálních služeb" do území, nastavení koordinace a posílení spolupráce mezi subjekty, zvýšení informovanosti cílových skupin o sociálních službách a procesu plánování, podnícení dalších aktivit v rámci SPRSS, sdílení dobré praxe. Očekávaným dopadem je zvýšení kvality a udržitelnosti systému soc. služeb, realizace opatření směřujících k rovnoměrnému rozvrstvení sociálních služeb, podpoře soc. začleňování, zpřehlednění orientace a zlepšení přístupu cílových skupin k sociálním službám a zlepšení možností řešení životních situací, zlepšení efektivity finančních toků, a zapojení aktérů v území.

Za účelem realizace projektu byly založeny 4 pracovní skupiny z řad všech aktérů / cílových skupin, přičemž došlo ke 4 schůzkám těchto jednotlivých pracovních skupin:

Plán aktivit projektu (termíny setkání pracovních skupin)

Pracovní schůzka

Schéma
 

Pracovní schůzka 29.11.2018 Pracovní schůzka 28.03.2019
Foto: Schůzka pracovních skupin 29.11.2018 / 28.03.2019

Projekt má vlastní záložku na webu města s podrobnými informacemi: kontakty/adresar-socialnich-sluzeb/komunitni-plan-socialnich-sluzeb/ a odkazem na interaktivní adresář služeb kontakty/adresar-socialnich-sluzeb/adresar-sluzeb/dle-situace/. Tištěné brožury byly rozeslány obcím v ORP Černošice, popř. předány poskytovatelům služeb. 

Výzva pro občany(pdf)

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

EU - Evropský sociální fond, v rámci Operačního programu Zaměstnanost, prostřednictvím MPSV ČR, výzva č. 63
 

Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 1 041 448,75 Kč
Požadovaný příspěvek:    989 376,31 Kč
Spoluúčast města:      52 072,44 Kč

Termíny realizace projektu:

Realizace projektu začala 1. 11. 2017 a ukončena byla 31. 10. 2019. Projekt je nyní ve fázi udržitelnosti. Dále se bude pracovat na aktualizaci podkladů, adresáře a pravidelné snaze o udržení komunitního plánování v ORP Černošice. V případě zájmu o zapojení se při řešení sociálních služeb nás neváhejte kontaktovat.
Napište nám na FB profil Komunitní plánování sociálních a návazných služeb ORP Černošice: https://www.facebook.com/KPSSCernosice/

Analýzy

Analýza potřeb území ORP Černošice
Analýza poskytovatelů sociálních služeb a jejich financování
Analýza SWOT
Analýza ohrožení mládeže očima odborníků SPOD
Sociodemografická analýza ORP Černošice

Střednědobý plán a adresář služeb (pdf)

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro ORP Černošice (2019)
Adresář poskytovatelů sociálních a návazných služeb pro ORP Černošice (2019)
Leták - sociální služby

Logo

 


Nákup nového vozu komunální techniky s alternativním pohonem pro město Černošice ("e-multikára" pro OTS)

 
Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Nákup nového vozu komunální techniky s alternativním pohonem pro město Černošice
 • Žádost o podporu podána řídícímu orgánu dne 29. 3. 2017. Dne 1. 6. 2017 bylo vydáno Rozhodnutí č. 03071721
  o poskytnutí finančních prostředků.
 • Registrační číslo projektu: 03071721
 
Stručný popis projektu

V rámci projektu došlo k pořízení jednoho vozidla komunální techniky - multikáry - s elektropohonem sloužícímu Odboru technických služeb jako náhrada za jedno ze stávajících vozidel roku výroby 1994, které již končí svou životnost. Předpokládá se ekologická šetrnost vozidla, snížení hlukové zátěže a snížení provozních nákladů. Ve městě tak potkáte vozítko s názvem Žabák. :-)

    Žabák     Sklápěč CITY, zdroj: www.tpci.cz    Žabák

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Ministerstvo životního prostředí ČR, Národní program Životní prostředí, podporovaná aktivita 5.2.A Podpora alternativních způsobů dopravy, Výzva č. 13/2016. Dotace nakonec nebyla poskytnuta pro nemožnost ukončení projektu ve stanovený čas.
 

Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 1 143 450 Kč
Požadovaný příspěvek :   500 000 Kč
Spoluúčast města:   643 450 Kč* 

* vozidlo bylo dodáno zdarma, plánovaná spoluúčast je tak nulová


Termíny realizace projektu:

Plánovaný termín realizace: květen 2018. Dodání vozu neproběhlo včas, dodavatel čekal na homologaci vozu, vzhledem ke smluvním podmínkám se načítala za každý den prodlení smluvní pokuta. Termín realizace dle registrace dotace: prosinec 2018, tudíž nebyl dosažen a nárok na dotaci zanikl. S dodavatelem vozidla se řešil další postup, nakonec bylo vozidlo dodáno v říjnu 2019 městu zdarma.
 


Zpracování územní studie veřejných prostranství Černošice

 
Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Zpracování územní studie veřejných prostranství Černošice
 • Žádost o podporu podána na řídící orgán dne 7. 6. 2017. Právní akt k poskytnutí dotace byl vydán dne 20.10.2017.
 • Registrační číslo projektu: CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0005455
 
Stručný popis projektu

Cílem projektu je vytvoření Územní studie veřejných prostranství města Černošice ve dvou úrovních - na základě vyhodnocení stavu veřejných prostranství stanovit základní principy rozvoje veřejných prostranství jak ve vztahu k městu jako celku, tak s průmětem do detailu konkrétním návrhem u 7 vybraných míst (jednotlivých veřejných prostranství). Účelem územní studie je získání podrobnějšího kvalifikovaného a koncepčního podkladu pro rozhodování v území sloužícího k udržitelnému rozvoji obce. Územní studie byla zpracována v souladu s územním plánem města. Bližší informace o zadání naleznete zde

 

Územní studie Černošice     Výňatek studie, Ing. arch. František Štáfek

 
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

EU - Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program /IROP/, výzva č. 9

 
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 450 000 Kč
Požadovaný příspěvek : 405 000 Kč
Spoluúčast města:   45 000 Kč
 
Termíny realizace projektu:

Ukončení fyzické realizace projektu 30. 8. 2019. 

 

Logo

 


 

Stavební úprava a přístavba ZŠ Černošice za účelem zřízení kmenových účeben, učebny dílny a sborovny
 

Stručný popis projektu
Projekt navázal na další aktivity v oblasti modernizace ZŠ Černošice. V rámci tohoto projektu došlo k rozšíření kapacity školy vzhledem ke stávajícímu nedostatku tříd, zajištění prostoru pro pedagogy a rozšíření možností výuky pomocí vybudování dílen.
Pohled na přístavbu (foto: P. Kubín)     Vnitřní schodiště (foto: P. Kubín)     Učebna (foto: P. Kubín)

V prosinci 2016 požádalo město Černošice o dotaci na spolufinancování rozšíření kapacity základní školy (přístavbou budovy B a nástavbou budovy A) v rámci programu MFČR č. 298213 na podporu materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst. V dubnu 2017 vydalo MFČR rozhodnutí o registraci akce s příslibem čerpání dotačních prostředků ve výši 24 571 tis. Kč včetně DPH v roce 2017.

V průběhu projektových prací bylo zjištěno, že by dle původně zpracované studie nebyla dostatečně zajištěna statická únosnost budovy A. Bylo tedy rozhodnuto o nutnosti řešit projekt jako dvoupodlažní přístavbu k budově B základní školy (namísto původní nástavby budovy A a jednopodlažní přístavby budovy B). Upravená projektová dokumentace byla dokončena v srpnu 2017, následně bylo vydáno stavební povolení a vyhlášeno výběrové řízení. 

Zástupci města již roku 2017 jednali na MF ČR o možnosti převodu financování projektu do roku 2018, což bylo v prosinci 2017 přislíbeno. Současně bylo požádáno o vydání nového rozhodnutí o poskytnutí dotace. Dne 5. 4. 2018 bylo toto rozhodnutí vydáno. Vzhledem ke skutečnostem zjištěným v průběhu stavby byl poskytovatel dotace požádán o rozšíření původního investičního záměru o uzavřené dodatky a možnost dočerpání dotace až v roce 2019. Žádosti bylo vyhověno a v listopadu 2018 bylo vydáno změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Projekt je řešen jako dvoupodlažní zděná přístavba k budově B základní školy umístěná západně od hlavní budovy. V přízemí přístavby je umístěna sborovna (multifunkční prostor), dílny a jedna kmenová učebna. V patře jsou navrženy 3 kmenové učebny a kabinet. Přístavba je funkčně propojena se stávající budovou školy. Součástí projektu je i výstavba výtahu při budově B.

Vizualizace_přístavba   Přístavba - přízemí   Přístavba po dokončení (foto: P. Kubín)

Předpokládané náklady celkem:
Náklady celkem: 39 290 000 Kč
Přislíbená  dotace:              22 736 000 Kč
Spoluúčast města: 16 554 000 Kč


Na financování vybavení učeben a dílen byl podán projektový záměr do výzvy č. 19 ITI PMO "Rozšíření kapacit a technického vybavení základních škol II", spadající pod 66. výzvu IROP. Projektový záměr byl posouzen kladně. Tento projekt má samostatný odkaz.

 
Termíny realizace projektu:
Datum zahájení fyzické realizace: prosinec 2017
Očekávaná délka realizace: 15 měsíců
Dle změnového rozhodnutí o poskytnutí dotace: do 31. 5. 2019, prodlouženo do 30. 6. 2019
 

Smlouva o dílo na realizaci prací byla uzavřena dne 11. 12. 2017 se společností Chládek & Tintěra ve výši 32 481 197,- Kč vč. DPH. Dne 18. 6. 2018 byl uzavřen smluvní dodatek č. 1 zohledňující mj. změny v založení objektu a s tím spojený posun termínu dokončení o 2 měsíce, tj.  do 31. 5. 2019;  dne 26. 9. 2018 byl uzavřen smluvní dodatek č. 2 zohledňující dodatečné změny vyvolané realizací stavby; dne 30. 4. 2019 byl uzavřen smluvní dodatek č. 3 zohledňující změny nutné pro dokončení a s tím spojený posun termínu dokončení do 30. 6. 2019. Celková částka za realizaci činí 36 863 814,21 Kč vč. DPH

Přístavba_výchozí stav  Přístavba_stavba1   Přístavba_stavba2   Přístavba_stavba3   Přístavba_stavba4  Učebna (foto: P. Kubín)  Střecha (foto: P. Kubín)

 

Popis prací
V průběhu provádění výkopových prací bylo zjištěno, že je nutné změnit technologii založení objektu přístavby spočívající v úpravě základových pasů a doplnění mikropilot dle výsledků zjištěné únosnosti zeminy v základové spáře. Současně s tím bylo dále nutné zajistit stavební jámu u hrany stávajícího hřiště pomocí zemní technologie tzv. „hřebíkování“. Uvedené práce si vyžádaly uzavření smluvního dodatku č. 1 s navýšením ceny o 2 171 312,60 Kč bez DPH a posunem termínu realizace stavby o 2 měsíce.

V průběhu letních prázdnin a měsíce září 2018 byla provedena kompletní spodní stavba - ležaté rozvody kanalizace, mikropiloty, základová deska, hydroizolace, opěrná železobetonová stěna podél stávajícího svahu lesního pozemku.

V průběhu stavby bylo nutné vyřešit problém se zjištěným havarijního stavu stávající železobetonové opěrné zdi podél boční stěny tartanového hřiště. Na návrh statika byla celá stávající konstrukce odstraněna a provedena nová železobetonová opěrná zeď včetně venkovních schodišť. Současně s těmito pracemi byla provedena i oprava povrchu stávajícího hřiště v rozsahu dotčeném stavbou. Dále byla z důvodu úspory celkových nákladů stavby odsouhlasena záměna původně navrženého keramického obkladu fasády objektu za silikonovou omítku a změna původně navržené „zelené“ střechy za posyp kačírkem. Uvedené práce a další dodatečné změny vyvolané realizací stavby si vyžádaly uzavření smluvního dodatku č. 2 s navýšením ceny o 650 tis. Kč bez DPH. Třetí dodatek k SoD byl uzavřen dne 30. 4. 2019 a jeho předmětem bylo upřesnění rozsahu prací nutných pro dokončení stavby (zejména provozní požadavky školy a koordinace prací s následně zpracovaným projektem interiéru). Realizace dokončovacích prací si vyžádala další posun  termínu dokončení stavby, a to o 1 měsíc, tj. do 30. 6. 2019. Celková cena tímto dodatkem stoupla o 800 762,62 Kč bez DPH.

 

Odkaz na vizualizaci projektu s podrobným popisem zde

 

Pohled na přístavbu (foto: P. Kubín)


Mateřská škola Husova ulice

 
Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Mateřská škola Husova ulice
 • První žádost o dotaci byla podána na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
      dne 29.8.2013 - žádost neúspěšná.
 • Druhá žádost podána v rámci výzvy č. 15 IROP dne 21.4.2016. Dne 16.8.2017 žádost splnila podmínky pro vydání 
      právního aktu. Dne 16. 3. 2018 bylo vydáno upravené Rozhodnutí o poskytnutí dotace , které bylo změněno dne 15. 2. 2019 Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna)
 
Stručný popis projektu
Projekt řešil výstavbu nové mateřské školy v Husově ulici se třemi kmenovými učebnami o celkové kapacitě 72 dětí a učebnou pro zájmové aktivity (tělocvičnou), vč. veškerého interního i externího vybavení a zajištění inženýrských sítí. Projekt reflektoval problém nedostatečné kapacity zařízení pro předškolní vzdělávání dětí v Černošicích, a to i s ohledem na potenciál rozvoje bydlení v dané lokalitě.
 
Zdroj: architektonický návrh ov-aKoordinační situační výkres (zdroj: projektová dokumentace)
MŠ Husova duben 2018MŠ Husova listopad 2018

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, IROP - podáno 21. 4. 2016
Výzva č. 15 - Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality
podpora max. 95 % z uznatelných nákladů (požádáno o 43 930 tis. Kč)


Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 60 583 063, 34 Kč

Požadovaný příspěvek:

Obdržená výše dotace:

43 931 445,60 Kč

43 591 781,99 Kč

Spoluúčast města: 16  991 281,35 Kč
 
Termíny realizace projektu:

Dne 21.4.2016 byla podána žádost o poskytnutí dotace u MMR ČR, IROP. Žádost byla úspěšná; v dubnu 2017 bylo vydáno stavební povolení, které bylo následně předloženo dle požadavků poskytovateli dotace.

V červnu 2017 byla vyhlášena veřejná zakázka na realizaci projektu, nicméně zadavatel rozhodl v srpnu 2017 o jejím zrušení z důvodu výhrad poskytovatele dotace. Následně byly vyhlášeny veřejné zakázky zohledňující stanovisko poskytovatele dotace, přičemž byl vybrán zhotovitel stavby (CL-EVANS s.r.o.) a další dodavatelé (viz sekce veřejné zakázky). Smlouva o dílo na realizaci prací byla uzavřena dne 21. 12. 2017 se společností CL-EVANS, s.r.o. v celkové výši 52 513 548,60 Kč vč. DPH. Realizace MŠ s kapacitou 72 žáků byla zahájena předáním staveniště vybranému zhotoviteli společnosti CL-EVANS, s.r.o. dne 22. 12. 2017.

Vybraný zhotovitel odváděl kvalitní práci a měl velmi dobře zorganizovánu výrobní přípravu celé stavby, která probíhala pod odborným dozorem TDI p. Petra Špačka. Na stavbě byl průběžně vykonáván autorský dozor projektanta nad dodržením celkové architektonické a technické koncepce projektu, který prováděl Ing. Hrdoušek.

Dne 4. 4. 2018 byl uzavřen smluvní dodatek č. 1, kterým došlo pouze k úpravě přílohy č. 4 - výkazu výměr (díky chybným zadáním matematických vzorců pro stanovení výše DPH musel být nahrazen novým). Výše celkové ceny díla se nezměnila.

Dne 15. 10. 2018 byl uzavřen smluvní dodatek č. 2 zohledňující dodatečné změny vyvolané realizací stavby nezbytné pro další technologický postup prací. Cena dle tohoto dodatku se se zohledněním odpočtů za neprovedené práce a dodávky dle změnových listů zvyšuje o 62 497,47 Kč bez DPH. Nová celková cena díla činí 52 589 170 Kč vč. DPH.

Dne 12. 12. 2018 byl uzavřen smluvní dodatek č. 3 zohledňující další dodatečné změny nezbytné pro dokončení prací. Cena se tímto dodatkem zvyšuje o 408 087,57 Kč bez DPH. Nová celková cena díla činí 53 082 956,50 Kč vč. DPH. Dne 18. 12. 2018 byl uzavřen smluvní dodatek č. 4 zohledňující konečné změny nezbytné pro dokončení prací. Cena se tímto dodatkem zvyšuje o 409 569,42 Kč bez DPH. Nová celková cena díla činí 53 578 535,50 Kč vč. DPH.

Stavba byla dokončena a předána v prosinci 2018, následně byly realizovány sadové úpravy zahrady, dodávka gastrozařízení, dodávka a montáž nábytku a vybavení MŠ a byly dokončeny venkovní herní prvky. 

Dne 3. 9. 2018 byl vyhlášen konkurz na ředitele/ředitelku školy. 
Od 1. 2. 2019 vybraná ředitelka MŠ nastoupila do své funkce.
Dne 16. 4. 2019 v době od 9 do 12 hodin a od 15 do 18 hodin se ve školce konal den otevřených dveří.
Stavba byla kompletně zkolaudována dne 15. 8. 2019 a od září 2019 je MŠ v provozu.
 
 
Doplňující informace:

V roce 2007 byla uzavřena mateřská škola, která desítky let působila ve staré vile v Husově ulici na Vráži. I po uzavření školky pokračoval spor mezi městem a majitelkou objektu, který se podařilo kompromisně urovnat až v roce 2014. Ve stejné době změnou územního plánu vznikl jen o několik desítek metrů dále nově vymezený prostor pro mateřskou školu a město zde získalo 4000 m2 tohoto pozemku do svého vlastnictví. V prosinci 2014 město podalo žádost o statní dotaci na výstavbu mateřské školy o kapacitě 3 tříd na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - žádost nebyla úspěšná.

Na podzim 2014 město oslovilo pět architektonických ateliérů s výzvou k podání návrhů možné podoby nové školky. Čtyři ateliéry o tuto zakázku vyjádřily zájem. Své návrhy osobně prezentovali vedení města a přizvaným odborníkům. Na základě této schůzky následně všechny ateliéry využily možnosti své návrhy dále upravit dle svého uvážení, a v lednu 2015 byly městu předloženy jejich druhé varianty.

Architektonické návrhy mateřské školy

Následně rada města rozhodla o předběžném výběru návrhu ateliéru OV Architekti, nicméně požádala jej o další osobní projednání, ze kterého vyšla řada dalších připomínek, které byly následně zapracovány. Upravená studie byla předložena v červnu 2015. Tento upravený návrh byl předběžně projednán s klíčovými dotčenými orgány (např. hygienou). V lednu 2016 bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace pro účely vydání stavebního povolení a dále projektové dokumentace pro provedení stavby. Pro oba stupně projektové dokumentace byla v lednu 2016 vybrána projekční kancelář ra 15 (rala s.r.o. a atelier 15 s.r.o.).

Upravená studie MŠ Husova - OV Architekti

V dubnu 2016 byla zpracována PD v rozsahu pro územní a stavební řízení. V září 2016 byla zpracována PD v rozsahu pro provedení stavby, která byla realizována.

Projektová dokumentace 2016

 
Logo

Rozvoj informačních technologií města Černošice

 

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Rozvoj informačních technologií města Černošice
 • Žádost o podporu podána na řídící orgán dne 21. 7. 2017. 
 • Registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005844
 • Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo obdrženo dne 10. 11. 2017
 
Stručný popis projektu
Projekt řeší pokrytí potřeb elektronizace vybraných procesů, výkonu agend a zpřístupnění elektronických informací pro občany. Hlavním cílem projektu je zvýšení efektivity práce MěÚ prostřednictvím integrace, rozšíření a modernizace informačních systéméu města. 
 
Specifickými cíli projektu jsou:
1. Modernizace spisové služby a realizace elektronické úřední desky,
2. Elektronizace vybraných procesů ekonomických agend,
3. Vytvoření nových funkcí portálu občana.
Úřední deska
 
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
EU - Evrospký fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program (IROP), výzva č. 28 "Specifické informační a komunikační systémy a
infrastruktura II."
 
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 8 311 406,51 Kč
Požadovaný příspěvek :  7 480 265,85 Kč
Spoluúčast města:     831 140,66 Kč

Termíny realizace projektu:
Ukončení realizace je plánováno na 31. 12. 2018. Realizace proběhla na základě uskutečněné veřejné zakázky (viz sekce veřejné zakázky) a byla dokončena v plánovaném termínu.
 
Logo

 

 

Sportovní areál u ZŠ Černošice

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 
 • Atletický ovál s venkovními hřišti, letní divadlo / letní třída - žádost o dotaci byla podána na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR dne 29.8.2013, č. programu 133 310  (Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky) - žádost neúspěšná
 • Atletický ovál s multifunkčním hřištěm a venkovním fitness - nová žádost o dotaci byla podána na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR dne 28. 1. 2016 - v rámci programu možnost požádat pouze o projekt sportoviště - žádost neúspěšná
 • Město Černošice podalo na výše uvedený projekt dvě neakceptované žádosti o dotaci. Vzhledem k tomu, že se současné dotační tituly neváží na sportoviště budované v rámci školských zařízení, rozhodlo se město pro zahájení realizace stavby s využitím vlastních finančních prostředků. 
Stručný popis projektu
Projekt zahrnuje výstavbu sportovišť (atletické dráhy, víceúčelového hřiště, skoku dalekého), skladu nářadí a terasy, oplocení sportoviště, protihlukovou stěnu, stavbu komunikací, areálové osvětlení a areálové oplocení, stavbu hlediště a krytého jeviště. V budoucnu bude v rámci areálu řešeno také vybudování kompletního zázemí, které bude zahrnovat sociální zařízení a šatny.
 
Ovál_1     Ovál_2     Ovál_3     Atletický ovál   
 
Předpokládané náklady celkem:
Náklady celkem: 26 600 000 Kč

Termíny realizace projektu:
Realizace akce byla zahájena v říjnu 2017, přičemž plánovaná délka akce je 14 měsíců. V květnu 2017 bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby. Do výběrového řízení se přihlásilo celkem 5 dodavatelů. Dne 21. 6. 2017 schválila rada města výběr dodavatele - společnost PORR a.s. za celkovou cenu 23.911.923,52 Kč včetně DPH. Dne 16. 8. 2017 byla uzavřena Smlouva o dílo se spol. PORR, a.s. Dne 3. 10. 2017 bylo vydáno pravomocné stavební povolení a staveniště bylo předáno zhotoviteli. V srpnu 2018 byl uzavřen dodatek č.1, jehož celková cena se zohledněním odpočtu neprovedených prací je ve výši 1.000.190,- Kč bez DPH.V říjnu 2018 byl uzavřen dodatek č.2, jehož celková cena se zohledněním odpočtu neprovedených prací je ve výši 668 319,- Kč bez DPH.

Nová celková cena díla činí 25 447 605,- Kč vč. DPH.

Atletický ovál

 
Popis prací
Stavba byla zahájena na podzim roku 2017 a v průběhu realizace stavby byla zjištěna nutnost provedení těchto stavebních prací a změn: změna trasy areálové přípojky elektro dle nových požadavků dodavatele energie ČEZ Distribuce,a.s., prohloubení obou vsakovacích objektů pro likvidaci dešťových vod na základě výsledků aktuálního geologického průzkumu při provádění stavby, změna barevnosti zámkové dlažby – sjednocení nově navržených ploch venkovní dlažby se stávající barevnou dlažbou u ZŠ a sportovní haly, přípojky vody, kanalizace a elektro k šatnovým buňkám sportovního areálu, dále změna dimenze potrubí areálového vodovodu v souvislosti s využitím pro závlahu zelených ploch v areálu, vypuštění parkoviště podél ulice Školní a propojení stávající drenáže do stavby do dešťové kanalizace. Na tyto práce byl uzavřen smluvní dodatek č. 1. 

Dalšími změnami v průběhu realizace, na které byl uzavřen dodatek č. 2, jsou: změna tloušťky skla zábradlí u jeviště, ochranné nátěry dřevěných konstrukcí, chráničky elektro pod chodníky, změna způsobu a druhu oplocení areálu, sadových úprav a dále změna dopadové plochy pro skok vysoký.

Na podzim 2018 byla na atletickém oválu provedena podkladní vrstva z propustné asfaltobetonové směsi a následně položena finální vrstva tartanu. Dále probíhaly stavební práce na venkovních tribunách, venkovním amfiteátru s jevištěm a na rozvodech inženýrských sítí a pěších komunikacích. Dokončeny byly částečné čisté terénní úpravy a práce na základě požadavků investora.

V současné době je stavba ukončena, pouze probíhají poslední dokončovací práce na přípojkách elektro. Z klimatických důvodů budou čisté terénní úpravy vč. zasetí travního semene provedeny na jaře 2019.

Slavnostní otevření sportovního areálu za účasti atletických hvězd se bude konat v neděli 28. dubna 2019 od 12 hodin. Více na straně 20 v Informačním listu duben 2019

 

2018


Zpracování územní studie veřejných prostranství Roztoky

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Zpracování územní studie veřejných prostranství Roztoky
 • Žádost o podporu podána na řídící orgán dne 8.11.2016.
 • Registrační číslo projektu: CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0002556
 • Dne 15. 6. 2017 byl vydán právní akt. Z důvodu nutnosti posunu harmonogramu akce bylo požádáno o změnu právního aktu. Dne 14. 8. 2017 byl vydán změnový právní akt upravující harmonogram akce. 
Stručný popis projektu
Projekt má za cíl zpracování tří územních studií veřejných prostranství - pořizovaných podle stavebního zákona, pro prostranství Roztoky - Žalov, Roztoky - Vstup a Roztoky - Nábřeží. Na základě těchto územních studií lze koncepčně řešit důležitá veřejná prostranství s ohledem na potřeby místních obyvatel i sídla. Bližší informace o projektu lze nalézt zde
 
 
Roztoky - znak města
 
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
EU - Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program /IROP/, výzva č. 9
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 605 000,-Kč
Požadovaný příspěvek :  544 500,-Kč
Spoluúčast města:   60 500,-Kč
Termíny realizace projektu:
Ukončení fyzické realizace projektu bylo stanoveno na 24. 9. 2018. Dne 27. 8. 2018 byly Územní studie schváleny a vloženy do Evidence územně plánovací činnosti. Projekt přešel do fáze udržitelnosti (5 let).
Logo

Zmírnění následků přívalových dešťů z roku 2017

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Obnova škod po extrémních deštích v červnu 2017, Černošice
 • Žádost o podporu byla podána 17.1.2018, číslo žádosti: 97710
 • Dne 15. 6. 2018 byl MMR ČR vydán dokument Registrace akce, ve kterém bylo městu přislíbeno 50 % uznatelných nákladů (z původně uplatńovaných 70 %). Ke snížení na 50 % nákladů došlo na základě rozhodnutí ministryně dle Zásad podprogramu, a to u všech akcí na obnovu místních komunikací)
 • Dne 2. 11. 2018 bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace
 • Registrační číslo projektu: 117D918001734
Stručný popis projektu
Projekt řešil opravu komunikací poničených extrémními a intenzivními dešťovými srážkami v červnu 2017 v Černošicích při zachování šířek, tras a nivelet komunikací. Jedná se o komunikace v ul. Waldhauserova, ul. Na Poustkách (bezejmenná část - příjezd k vodárenskému zařízení Kosina) a ul. Radotínská (bezejmenná část sloužící převážně pro pěší dopravu vedoucí od podchodu pod tratí Praha – Beroun směrem k prodejně potravin a ulici Radotínská). Dále projekt řešil opravu (výměnu) zcela poškozené dešťové kanalizace.
 
              Waldhauserova_1 Waldhauserova_2 Waldhauserova_3
 
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
Ministerstvo pro místní rozvoj - 117D91800 - Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2017 
Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 1 490 000 Kč
Přislíbená dotace :   691 960 Kč
Spoluúčast města:  798 550 Kč
Termíny realizace projektu:

Úplné ukončení projektu ve smyslu finančního a administrativního vypořádání je plánován na 30. 6. 2019.

Projektová dokumentace oprav


Rekonstrukce vedlejšího objektu Základní umělecké školy

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Město Černošice požádalo v dubnu 2017 o dotaci z Programu Středočeského kraje, Fondu kultury a obnovy památek - program 2017 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje, žádost č. KUL/OKP/031177/2017. V červenci 2017 obdrželo město vyjádření Středočeského kraje k dotaci o jejím neschválení z důvodu nedostatku alokovaných finančních prostředků.

Stručný popis projektu

Projekt řešil rozšíření kapacit ZUŠ v rámci využití budovy zahradního domku v areálu školy. Nově zrekonstruovaný objekt bude sloužit především jako ateliér pro výuku hudebních a výtvarných oborů, fotografie a také ke konání koncertů a vystoupení žáků školy. 

Projekt je řešen jako zděná přízemní stavba s částečným podkrovím. V suterénu objektu bude umístěna technická místnost, v přízemí je navržena 1 hudební učebna, 2 výtvarné učebny, sociální zařízení a úklidová místnost. V podkroví objektu je vložena galerie a nad ní půda k využití jako úložný prostor. Součástí stavby je venkovní atrium s terasovitými stupni a zahradní altán.

Projektová dokumentace rekonstrukce vedlejšího objektu ZUŠ č. p. 404 "domečku" k nahlédnutí zde.
 
Domeček u ZUŠ vnitřní prostor 1         Domeček u ZUŠ 1         Domeček u ZUŠ vnitřní prostor 2 
Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 6 810 000 Kč
   
Termíny realizace projektu:

V dubnu 2017 bylo vydáno stavební povolení a projekt byl připraven k realizaci. Ve stejném měsíci proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby. V květnu 2017 schválila rada města výběr dodavatele společnost Chládek & Tintěra, a.s. za cenu 4.807.857, 56 Kč včetně DPH. Stavba byla zahájena v červnu 2017. Předpokládaná délka realizace stavby: 15 - 17 měsíců. V prosinci 2017 byl uzavřen dodatek č.1, kterým došlo k navýšení celkové ceny díla o 773 881,25 Kč bez DPH a s novým termínem dokončení díla do 31. 8. 2018. V srpnu 2018 byl uzavřen dodatek č. 2 o navýšení ceny díla o 174.325,- Kč bez DPH a prodloužení termínu realizace. Dílo bylo dokončeno v září 2018, v současné době je stavba užívána ke svému účelu, tj. k rozvoji uměleckých aktivit dětí ZUŠ Černošice.

Popis prací
V souvislosti s prováděním stavebních prací u objektu zahradního domku v areálu ZUŠ byly zjištěny oproti předpokladům v PD problémy se skutečným stavebním stavem nosných svislých i vodorovných konstrukcí i konstrukcí krovu.  K řešení vzniklé situace byli přizváni zástupci města, zhotovitele, architekt, statik a dále zástupci NPU, neboť se jedná o památkově chráněný objekt. Byl stanoven nový postup stavebních úprav respektující charakter památkově chráněného objektu, a to dle upravené PD a upraveného stavebního povolení (změna stavby před dokončením), ke kterému bylo vydáno dne 4. 12. 2017 oddělením památkové péče MěÚ Černošice kladné závazné stanovisko. Na uvedené nutné změny byl v prosinci roku 2017 uzavřen smluvní dodatek č. 1, kterým mj. došlo k novému termínu dokončení.


Před dokončením stavby byl za účasti projektanta, TDI a vedení ZUŠ společně konzultován rozsah a způsob využití hudební učebny navržené v místnosti č. 102 nové přístavby ke stávajícímu objektu. Vzhledem k tomu, že výuka a případné hudební produkce budou probíhat (z hlukových důvodů) převážně při zavřených oknech učebny, je možné větrání učebny zajistit pouze o přestávkách. Vzhledem k současným vysokým teplotám a provozu ZUŠ v letních měsících bylo vhodné doplnit pro zvýšení tepelné pohody v učebně možnost chlazení těchto vnitřních prostor, a to i v průběhu výuky. 
Tímto došlo k uzavření dodatku č. 2.


 

Nákup dopravního automobilu pro JSDH Černošice - Mokropsy

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Dotace pro JSDH obcí - pořízení nového dopravního automobilu
 • Žádost o podporu podána na řídící orgán (MV- GŘ HZS) dne 31. 3. 2017. Dne 6. 10. byla uveřejněna informace o schválení alokace (450 000,- Kč).
 • Registrační číslo žádosti: JSDH-P2-2018-00065
 • Registrační číslo akce: 014D241008121
 • Žádost o podporu podána na Krajský úřad Středočeského kraje (kofinancování ve výši 300 000,- Kč) dne 23. 1. 2018, číslo žádosti: HAS/DOP/033727/2018. Žádost byla akceptována.
Stručný popis projektu
V rámci projektu je pořízen nový dopravní automobil pro JSDH Černošice - Mokropsy nahrazující stávající, 20 let starý dopravní automobil. Automobil slouží především k převozu většího množství osob, jak členů JSDH k zásahům, tak např. evakuovaných osob v případě mimořádných událostí. 
 
Zdroj: archiv KOBIT - THZ Nový dopravní automobil
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
 • MV - GŘ HZS ČR, Dotace pro jednotky SDH obcí pro rok 2018, Výzva JSDH P2 DA
 • Středočeský kraj, Středočeský fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS, Tematické zadání "Kofinancování účelových investičních dotací v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí na rok 2018 z rozpočtu Středočeského kraje", Program 2018, Oblast podpory "Pořízení nového dopravního automobilu"
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 1 450 000 Kč
Požadovaný příspěvek :   750 000 Kč
Spoluúčast města:  700 000 Kč
Termíny realizace projektu:
Realizace je plánována v průběhu roku 2018. Byl vydán registrační list akce, proběhlo výběrové řízení a dne 16. 7. 2018 došlo k převzetí nového vozidla. V současné chvíli se řeší finanční vypořádání mezi dodavatelem, městem a dotačními autoritami. 
 
Logo Středočeský kraj

Zpracování územní studie veřejných prostranství obce Čisovice

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Zpracování územní studie veřejných prostranství obce Čisovice
 • Žádost o podporu podána na řídící orgán dne 24. 3. 2017. Dne 25. 8. byl vydán právní akt na poskytnutí dotace.
 • Registrační číslo projektu: CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0004597
Stručný popis projektu
Projekt má za cíl zpracování územní studie soustavy veřejných prostranství (pořizovaných dle stavebního zákona) pro obec Čisovice ve správním obvodu ORP Černošice (Středočeský kraj). Na základě zpracované studie bude možné koncepčně řešit důležitá veřejná prostranství s ohledem na potřeby místních obyvatel i sídla. Více informací nalzenete zde.
 
Výstup projektu 
Dne 22. 5. 2018 byla uveřejněna schválená verze Územní studie veřejných prostranství obce Čisovice
 
Čisovice - znak města
 
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
EU - Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program /IROP/, výzva č. 9
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 382 900,00 Kč
Požadovaný příspěvek :       344 610 Kč
Spoluúčast města:  38 290 Kč*

* Vlastní podíl bude na základě uzavřené smlouvy uhrazen obcí Čisovice.

Termíny realizace projektu:
Předpokládaný termín fyzické realizace projektu 1. 7. 2017 až 22. 6. 2018. Ukončením fyzické realizace se rozumí nahrání Studie do Evidence územně plánovací činnosti po schválení možnosti jejího využití, k čemuž došlo dne 22. 5. 2018.
 
Logo
 
 

Za tuto stránku odpovídá M. Formáčková

 

 

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Autor: Radim Jasek