Černošice
Černošice

CzechPoint


= Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Nezbytné objednání přes webovou aplikaci

Systém poskytuje občanům ověřené výpisy z centrálních státních evidencí a rejstříků na jednom místě a prakticky na počkání, aniž by občan musel navštívit několik různých úřadů státní správy. 
 
Služby Czech POINTu můžete také využít na pracovišti České Pošty  
 
Než půjdete na Czech POINT…
 
Než půjdete na pracoviště Czech POINT, je potřeba znát základní údaje o subjektu, ke kterému chcete získat ověřený výstup. Tato služba není určená k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Ověřený výstup z rejstříku se stává veřejnou listinou a žadatel nese právní odpovědnost (např. ve vztahu k zákonu o ochraně osobních údajů) za údaje takto získané.

Výstup z katastru nemovitostí

Co dostanete:

 • úplný nebo částečný výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem či parcelám v jakémkoli katastrálním území v České republice

Co musí žadatel znát, chce-li vyhledat:

 1. list vlastnictví – název obce, katastrální území, číslo listu vlastnictví
 2. seznam nemovitostí
  • seznam parcel – název obce, katastrální území, kmenové číslo, poddělení čísla
  • seznam budov – název obce, katastrální území, část obce, typ budovy, číslo popisné nebo evidenční
  • seznam jednotek – název obce, katastrální území, část obce, typ budovy, číslo popisné nebo evidenční, číslo jednotky

Kolik to bude stát:

 •  Kč 100,- za první stránku a Kč 50,- za každou následující, i započatou stránku.

 
Pro výpis vlastnictví nemovitého majetku v České republice je třeba se obrátit na pracoviště Katastrálního úřadu.
 

Výpis z rejstříku trestů fyzické osoby

Co dostanete:

 •  výpis z rejstříku trestů

Komu lze výpis vydat:

 • výpis z rejstříku trestů lze vydat osobě, které se výpis týká (podmínkou je předložení platného průkazu totožnosti)
 • je možné vydávat výpisy zmocněncům na základě ověřené plné moci (podmínkou je předložení platného průkazu totožnosti zmocněnce)

Co potřebujete vědět:

 • jméno, příjmení, rodné příjmení, datum narození nebo rodné číslo, místo narození

Kolik to bude stát:

 • Kč 100,- za vydání výpisu

Výpis z rejstříku trestů právnické osoby

Co dostanete:

 • výpis z rejstříku trestů

Co potřebujete vědět:

 • identifikační číslo subjektu (IČ) nebo zahraniční číslo organizace

Kolik to bude stát:

 • Kč 100,- za vydání výpisu

Výpis z obchodního rejstříku

Co dostanete:

 • úplný výpis - jsou v něm obsaženy všechny informace, které byly zapsány v obchodním rejstříku po dobu existence firmy
 • výpis platných - obsahuje souhrn informací o firmě k aktuálnímu datu.

Co potřebujete vědět:

 • identifikační číslo subjektu (IČ)

Kolik to bude stát:

 • Kč 100,- za první stránku a Kč 50,- za každou následující, i započatou stránku.

Výpis ze živnostenského rejstříku

Co dostanete:

 • výpis ze živnostenského rejstříku

Co potřebujete vědět:

 • identifikační číslo subjektu (IČ)

Kolik to bude stát:

 • Kč 100,- za první stránku a Kč 50,- za každou následující, i započatou stránku

 
Dále lze prostřednictvím kontaktního místa Czech POINT provést ohlášení živnosti,
ohlášení údajů /nebo jejich změn/ vedených v živnostenském rejstříku a podat
žádost o udělení koncese a žádost o změnu rozhodnutí o udělení koncese.

Výpis z bodového hodnocení osob

Co dostanete:

 • výpis bodového hodnocení řidiče - stav trestných bodů (bez bodů ve správním řízení)

Co potřebujete vědět:

 • musíte mít s sebou platný OP, v případě že žádá zmocněnec - úředně ověřenou plnou moc + OP zmocněnce

Kolik to bude stát:

 • Kč 100,- za první stránku a Kč 50,- za každou další, i započatou stránku

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Co dostanete:

 • výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Seznam kvalifikovaných dodavatelů je veden Ministerstvem místního rozvoje jako součást Informačního systému o veřejných zakázkách. Ministerstvo místního rozvoje do seznamu zapisuje dodavatele, kteří splnili kvalifikaci podle § 53 a § 54 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, splnění kvalifikace doložili ministerstvu příslušnými doklady a zaplatili správní poplatek.

Co potřebujete vědět:

 •  IČ subjektu

Kolik to bude stát:

 • Kč 100,- za první stránku a Kč 50,- za každou další, i započatou stránku

Registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH

Pro evidenci autovraků je nutné, aby se provozovatelé autovrakovišť zaregistrovali na MA ISOH, což je jim právě umožněno přes Czech POINT. Pro provozovatelé autovrakovišť je nutné získat přístupové údaje do systému evidence autovraků . Přístupové údaje obsahují přihlašovací jméno a heslo, které jednoznačně identifikují provozovatele a provozovnu zařízení ke sběru vybraných autovraků. Přístup do systému může získat pouze podnikatelský subjekt, který k provozování činnosti sběru vybraných autovraků získal povolení od příslušného krajského úřadu.

Co dostanete:

 • registrace a vydání přístupových údajů
 • změny v přiřazení provozoven uživatelským účtům
 • vygenerování jednorázového hesla k existujícím účtům

Co potřebujete vědět:

 • statutární zástupce potřebuje OP
 • kontaktní osoba úředně ověřenou plnou moc + OP

Kolik to bude stát:

 • Kč 100,- za první stránku a Kč 50,- za každou další, i započatou stránku

Výpis z insolvenčního rejstříku

Co dostanete:

 • výpis z insolvenčního rejstříku. Prostřednictvím insolvenčního rejstříku jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků.

Co potřebujete vědět:

 • IČ subjektu nebo jméno a příjmení, datum narození fyzické osoby

Kolik to bude stát:

 • Kč 100,- za první stránku, Kč 50,- za každou další

Datové schránky

O co je možné zažádat:

 • zřízení datové schránky 
 • vydání nových přístupových údajů
 • přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky
 • zrušení přístupu pověřené osoby
 • znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
 • opětovné zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
 • povolení příjmu poštovních datových zpráv (PDZ)
 • zrušení možnosti příjmu poštovních datových zpráv (PDZ)
 • oznámení o změně statutárního orgánu
 • vyřízení reklamace obdržení přístupových údajů do datové schránky

 

Konverze dokumentů

Pracoviště Czech POINT provádí také konverzi dokumentů z elektronické do listinné podoby a naopak; správní poplatek 30,- Kč za každou započatou stránku.

Základní registry

O co je možné zažádat:

 • výpis údajů z registru obyvatel                                                                            
 • veřejný výpis údajů z registru osob                                                                       
 • výpis o využití údajů z registru obyvatel
 • neveřejný výpis údajů podnikající fyzické osoby z registru osob                                                                
 • záznam o využívání údajů v registru osob                                                
 • žádost o změnu údajů v registru obyvatel                                                              
 • žádost o reklamaci údajů při zjištění nesouladu v registru osob                                                                     
 • žádost o poskytnutí referenčních údajů z registru obavatel jiné osobě                                                               

Kolik to bude stát:

 • Kč 100,- za první stránku, Kč 50,- za každou další


Kde situaci řešit:

Podskalská 19, Praha 2, správní odbor, 1. patro budovy
Karlštejnská 259, Černošice, správní odbor
Topolská 660, Černošice, odbor technických služeb

                                                                                 Za tuto stránku odpovídá M. Růžičková

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Foto: Petr Kubín