Černošice
Černošice

Úsek stavební úřad

Kontakt

Kontakty na jednotlivé zaměstnance

Činnost úseku

Stavební úřad pro území obcí Černošice, Choteč u Prahy, Chýnice, Kosoř, Ořech, Roblín, Třebotov, Vonoklasy a Zbuzany.

Vydává správní rozhodnutí podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a dalších předpisů, zejména vyřizuje žádosti o stavební povolení a ohlášení staveb, povolení změny stavby před jejím dokončením, povolení změny v užívání stavby, povolení reklamních a informačních zařízení, povolení terénních úprav, kolaudace staveb. Vydává územní rozhodnutí a jejich změny, povoluje výjimky, provádí stavební dozor a kontrolu stavebního řádu, nařizuje neodkladné a zabezpečovací práce (havárie staveb), projednává a vydává rozhodnutí o pokutách za porušování stavebního zákona.

Dále jako speciální stavební úřad vykonává státní správu v přenesené působnosti dle zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu působnosti svěřené Městem Černošice.

Úsek stavební úřad v neposlední řadě vykonává agendu spojenou s památkovou péčí:

 • Vykonává státní správu na úseku státní památkové péče v souladu se zákonem o státní památkové péči, v platném znění, pokud podle tohoto zákona není příslušný jiný orgán státní památkové péče.
 • Vykonává a organizuje státní památkovou péči ve stanoveném správním obvodu v souladu s koncepcí rozvoje státní památkové péče v České republice.
 • Podílí se na zpracování krajské koncepce podpory státní památkové péče a na zpracování střednědobých a prováděcích plánů a programů obnovy kulturních památek.
 • Zabezpečuje předpoklady pro kompletní péči o kulturní památky (movité a nemovité), památkové rezervace, památkové zóny a památková ochranná pásma a pro její zajištění vydává závazná stanoviska v řízení podle zvláštních právních předpisů, jako dotčený orgán státní památkové péče nebo v samostatném správním řízení ukončeném rozhodnutím.
 • Usměrňuje péči o kulturní památky zajišťovanou obcemi.
 • Koordinuje jednotné označování nemovitých kulturních památek tabulkou opatřenou nápisem „Kulturní památka“.
 • Vykonává dozor při obnově kulturních památek a při stavbě, změně stavby, terénních úpravách, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby nebo udržovacích pracích na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu z hlediska státní památkové péče.
 • Uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci pro území, ve kterém je nemovitá kulturní památka, ochranné pásmo, památková rezervace nebo památková zóna, a ve vztahu k tomuto území uplatňuje stanovisko k vymezení zastavěného území.
 • Uplatňuje stanovisko k regulačním plánům pro území, ve kterém je nemovitá kulturní památka, ochranné pásmo, památková rezervace nebo památková zóna.
 • Vydává rozhodnutí o opatřeních nutných k zachování historické hodnoty kulturní památky.
 • Vyjadřuje se k prohlášení věcí za movitou i nemovitou kulturní památku.
 • Vyjadřuje se ke zrušení movité i nemovité věci za kulturní památku.
 • Podílí se na rozhodování o poskytnutí příspěvku z programů určených na obnovu kulturních památek.
 • Vede správní řízení při spáchání přestupku nebo správního deliktu na úseku památkové péče.
 • Vede registr kulturních památek ve správním obvodu Městského úřadu Černošice.
 • Uplatňuje stanovisko státní památkové péče u koordinovaných stanovisek vydávaných Městským úřadem Černošice.
 • Administruje Program obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností ve správním obvodu ORP Černošice.
 • Ve spolupráci s příslušnými obcemi aktualizuje Program regenerace MPZ.

Upozornění

Z důvodů náročnosti činnosti odboru a časté práci jednotlivých referentů v terénu jsou konzultace mimo pondělí a středu možné pouze po telefonické či emailové dohodě a ověření přítomnosti dotčeného pracovníka a to v době od 8,00 do 12,00 hodin.

Prosíme klienty, aby si v případě plánované návštěvy stavebního úřadu ve dnech mimo pondělí a středu předem telefonicky nebo emailem ověřili přítomnost příslušného pracovníka v daném termínu.

Děkujeme za pochopení. 

 

Formuláře pro podávání žádostí najdete na stránce Formuláře a letáky.
Dokumenty doručované veřejnou vyhláškou najdete na stránce Úřední deska v části Odbor stavební úřad.
 

Za tuto stránku odpovídá D. Daňková

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie