Černošice
Černošice

Oddělení péče o krajinu


Kontakt

Další informace

Sdělení původcům odpadů k užívání IČP/IČZ

Zdejší úřad upozorňuje na povinnost užívat v rámci evidence odpadů dle zákona o odpadech identifikační čísla provozoven (IČP) či identifikační čísla zařízení (IČZ). K řádnému užívání těchto IČ zdejší úřad upozorňuje na vydané sdělení a metodický návod Ministerstva životního prostředí.

Změny v ohlašovacích povinnostech na úseku odpadového hospodářství a ochrany ovzduší

Ke stažení:

Činnost oddělení

Odpadové hospodářství

 • Vedení správních řízení
  • Ve věci udělení souhlasu k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů podle § 16 odst. 2 zákona.
  • Uložení zákazu činnosti, která způsobuje vznik odpadů bez zajištění využití nebo odstranění odpadů, a která může způsobit škodu na životním prostředí.
  • Ukládání pokut právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání v rozsahu dle § 66 odst. 2 zákona a stanovení nápravných opatření.
 • Evidence
  • Vedení a zpracovávání evidence odpadů a způsobů nakládání s nimi.
  • Vedení a zpracovávání evidence zařízení uvedených v § 14 odts.2 zákona, shromažďovacích míst, skladů odpadů a dopravců odpadů.
  • Vedení evidence souhlasů a dalších rozhodnutí vydaných podle zákona o odpadech.
  • Vedení evidence při přepravě nebezpečných odpadů.
 • Kontrola právnických osob, fyzických osob oprávněných k podnikání a obcí. Jejich dodržování ustanovení právních předpisů a rozhodnutí správních úřadů v oblasti nakládání s odpady.
 • Kontrola pověřených osob ve věci dodržování předepsaných způsobů při hodnocení nebezpečných vlastností odpadu.
 • Vydávání vyjádření
  • ke zřízení zařízení k odstraňování odpadů,
  • v územním a stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady,
  • ke změnám výrobního procesu, které mají vliv na nakládání s odpady,
  • ke zřízení malých zařízení pro biologické zpracování využitelných biologicky rozložitelných odpadů.
 • Podávaní informací o zařízeních vhodných ke zpracování konkrétního produkovaného odpadu.

Ochrana ovzduší

 • Může vyhlásit nízkoemisní zóny v souladu s § 14 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon).
 • Ukládá opatření ke zjednání nápravy a zastavení provozu stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 k zákonu v souladu s § 22 zákona.
 • Vydává stanoviska, závazná stanoviska k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu, v souladu s §11.
 • Může vyhlásit vznik a ukončení smogové situace, vydání regulačního řádu, v souladu s § 10 zákona.
 • Vydání vyhlášky stanovující podmínky pro spalování suchého rostlinného materiálu, v souladu s § 16 zákona.
 • Projednávání přestupků v souladu s § 24 zákona.
 • Projednávání správních deliktů v souvislosti s provozem stacionárních zdrojů, které nejsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto zákonu nebo nejsou spáchány v souvislosti s provozem stacionárních zdrojů, v souladu s § 26 zákona.
 • Provádění dozoru a kontrol dodržování povinností provozovatelem stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu.
 • Zajišťuje distribuci emisních plaket podle § 14 odst. 4.

Ochrana přírody a krajiny

 • Vykonává agendu spojenou s vyhlašováním památných stromů a jejich ochranných pásem.
 • Vydává závazná stanoviska k zásahům do registrovaných prvků.
 • Vydává souhlasy ke zřizování nebo rušení veřejně přístupných účelových komunikací, stezek a pěšin mimo intravilán.
 • Vydává rozhodnutí (např. o vyhlášení přechodně chráněné plochy nebo o stanovení odchylného postupu při ochraně ptáků), závazná stanoviska (např. k zásahům do krajinného rázu nebo významných krajinných prvků), souhlasy, osvědčení, povolení a opatření obecné povahy.
 • Vymezuje a hodnotí místní systém ekologické stability.

Ochrana zvířat proti týrání

 • Vydává rozhodnutí o zvláštním opatření.
 • Ukládá pokuty za přestupky a správní delikty.

Rostlinolékařská péče

 • Přijímá oznámení o výskytu nebo podezření z výskytu škodlivých organismů a předkládá je rostlinolékařské správě k dalšímu řízení
 • Plní specifické povinnosti na úseku ochrany včel při používání přípravků.
 • Ukládá pokuty a opatření k odstranění zjištěných nedostatků
 • Zajišťuje agendu spojenou s vydáním stanoviska odboru životního prostředí.
 • Vydává stanoviska k letecké aplikyi herbicidů.

 

       Za tuto stránku odpovídá M. Fialová

 

 

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Foto: Petr Kubín