Černošice
Černošice

Archiv dokončených projektů

2017

2016

2015 

2014

2013

2012

2011

2010 a starší

 

Informace k jednotlivým ukončeným projektům

2017


Pořízení vozidla pro terénní pečovatelskou službu (DPS)

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Nákup automobilu pro DPS Černošice
 • Zádost o dotaci byla podána na Krajský úřad Středočeského kraje dne 24. 4. 2017. Dne 27. 6. 2017 schválilo Zastupitelstvo KÚ poskytnutí dotace v plné výši. 
 • Číslo projektu: HUF/SOC/032262/2017
Stručný popis projektu

Cílem projektu je pořízení nového vozidla pro Dům s pečovatelskou službou Černošice, pro účely terénní pečovatelské služby, aby byly základní úkony poskytovány v optimálním rozsahu. Pořízeno má být vozidlo umožňující převoz až 6 klientů s možnou úpravou zavazadlového prostoru tak, aby byl možný převoz kompenzačních pomůcek. 

 

Dacia Lodgy pro Dům s pečovatelskou službou

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Středočeský kraj - Středočeský Humanitární fond, Tematické zadání "Sociální oblast" v rámci Programu 2017

Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 407 289,- Kč
Požadovaný příspěvek: 366 560,10 Kč*
Spoluúčast města:

  40 728, 90 Kč

* Výše poskytnuté podpory činila původně 405 000 Kč, nicméně vzhledem ke snížení celkové ohdahodvané ceny vozu na základě veřejné zakázky byla použita poměrná část dotace tak, aby byl zachován poměr financování.

Termíny realizace projektu:

Realizace projektu byla ukončena 18. 12. 2017, a to předáním vozidla Domu s pečovatelskou službou. 

 

Středočeský kraj

 


Zateplení objektu ZŠ Černošice Mokropsy - budova C (dříve budova D)

Stručný popis projektu:
 • Projekt je součástí většího celku aktivit v oblasti školství a sportu, směřující k jejich rozvoji, modernizaci a zkvalitnění. 

Projekt zahrnuje kompletní zateplení další části ZŠ, tentokrát budovy „C“ (dříve budova D) včetně výměny původních výklopných oken pro dosažení lepších izolačních vlastností a vzhledu budovy.

V souvislosti s těmito pracemi došlo také k posunutí a opravě vzduchotechnické jednotky vč. jejich rozvodů pro školní kuchyň umístěné na budově „C“  (v celkové částce 215 549,40 Kč).

Zateplení budovy CZateplení budovy C a centrální vstup

Náklady celkem za zateplení:
Náklady celkem: 3 742 641,-  Kč
Termíny realizace projektu:
 • červen až srpen 2017, kolaudace v září 2017

Se zhotovitelem, společností OMLUX, spol. s r.o., byla Smlouva o dílo uzavřena dne 19.4. 2017, dodatek č. 1 k SoD byl ze dne 4. 9. 2017.

logo


Výměna tepelného zdroje v ZŠ Černošice - Komenského

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Dne 12. 12. 2016 byla podána žádost o podporu.
 • Dne 10. 3. 2017 byla dle požadavků poskytovatele dotace žádost doplněna. 
 • Dne 7. 4. 2017 Ministerstvo životního prostředí schválilo poskytnutí dotace.
 • Dne 19. 6. 2017 byla vydána „Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace“. Tento dokument byl (po doplnění a odsouhlasení údajů po uskutečněném výběrovém řízení na zhotovitele stavby) nahrazen změnovým dodatkem k RoPD vydaným MŽP ČR dne 3. 10. 2017 s aktualizovanými částkami a termíny.
Stručný popis projektu

Projekt řeší výměnu stávajícího akumulačního elektrického topení v budově ZŠ Černošice v ul. Komenského č.p.77  za nový zdroj vytápění. Jako nový zdroj je použito plynové absorpční čerpadlo doplněné plynovým kondenzačním kotlem. Součástí výměny tepelného zdroje jsou také tepelné rozvody a nová topná tělesa.

 

čerpadlotopení

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

OPŽP ČR, operační program 05, číslo výzvy 05_16_039, název: MŽP_39. výzva, PO 5, SC 5.1, kolová

Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 2 290 884,60 Kč
Požadovaný příspěvek :            722 316,80 Kč
Spoluúčast města:    1 568 567,80 Kč
Termíny realizace projektu:

Červenec a srpen 2017; dne 7. 6. 2017 byla se zhotovitelem stavby uzavřena SoD, dne 11. 8. 2017 byl uzavřen Dodatek č. 1 k SoD.

Logo

 


Cisternová automobilová stříkačka (CAS 20) pro JSDH Černošice - Mokropsy

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Cisternová automobilová stříkačka (CAS 20)
 • Žádost o dotaci byla podána na Středočeský kraj dne 26.1.2016
  • HAS/CAS/026569/2016
 • Veřejnoprávní smlouva CES 349/2016 o poskytnutí dotace podle Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS v rámci Tematického zadání Krajská podpora pořízení nové CAS v rámci Fondu zábrany škod byla uzavřena dne 29. 7. 2016.
 • Žádost o dotaci byla podána na Ministerstvo vnitra ČR dne 20.4.2015
  • MV-22225/PO-IZS-2015
 • Registrační list investiční akce byl vydán 26. 4. 2016. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno dne 12. 5. 2017.
Stručný popis projektu

V rámci projektu byla pořízena cisternová automobilová stříkačka CAS 20 s vybavením dle technických podmínek a s úpravou pro řešení dopravních nehod a převoz pitné vody pro JSDH Mokropsy. 

 

CAS 20CAS 20

 
 
 
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Středočeský kraj, Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS

Ministerstvo vnitra - GŘ HZS ČR, reprodukce pořární technikypro jednotky PO 2016

Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 8 463 950 Kč
Požadovaný příspěvek :           3 500 000 Kč
Spoluúčast města:    4 963 950 Kč
 
Termíny realizace projektu:

Předpokládaný termín realizace projektu byl plánován v červnu 2017, což bylo splněno. Veřejná zakázka na nákup CAS 20 vypsaná dne 4. 5. 2016 byla zrušena. Opětovné vyhlášení proběhlo v září 2016. Dne 31.5.2017 byla CAS 20 oficiálně předána dodavatelem městu Černošice. Slavnostní předání proběhlo dne 17.6.2017 (více viz Informační list, červenec 2017, s. 2), přičemž byla cisterna zároveň zařazena do provozu. 

 

Tento projekt byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje.

Středočeský kraj

 


Cisternová automobilová stříkačka (CAS 30) pro JSDH Černošice - Mokropsy

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Pořízení hasičské techniky pro JSDH Černošice - Mokropsy
 • Žádost o dotaci byla podána dne 13.5.2016 prostřednictvím poradenské společnosti.
  • Registrační číslo projektu: CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000423
 • Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno dne 24.6.2016.
 • Dne 24.5.2017 byl vydán pokyn k platbě dotačních zdrojů na účet žadatele.
Stručný popis projektu

V rámci projektu je pořizována cisternová automobilová stříkačka CAS 30 s vybavením dle technických podmínek pro JSDH Mokropsy v souladu s podmínkami a pravidly výzvy za účelem výkonu činností spojených s extrémním suchem. 

 

CAS 30

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

EU - Evrospký fond pro regionální rozvoj, IROP, výzva č. 19

Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 7 747 630,00 Kč
Požadovaný příspěvek :           6 972 867,00Kč
Spoluúčast města:   774 763,00 Kč
Termíny realizace projektu:

Předpokládaný termín realizace projektu plánován dle harmonogramu v únoru 2017. Dne 21. 2. 2017 došlo k předání díla dodavatelem vysoutěženým na základě veřejné zakázky, a to společností KOBIT - THZ, s.r.o za cenu 7.681.080,- Kč. V současné době je realizace projektu ukončena a vozidlo, tedy CAS 30 "Monča", je zařazeno do provozu.

 Logo EU

 

2016


Centrální vstup a šatny v ZŠ Černošice Mokropsy vč. přístavby zázemí školní kuchyně a rozšíření a stavebních úprav školní jídelny v ZŠ Černošice

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:

 • Centrální vstup a šatny v ZŠ Černošice Mokropsy – evid. č. 298D213000034
 • Přístavba zázemí školní kuchyně v ZŠ Černošice Mokropsy – evid. č. 298D213000035
 • Žádost o dotaci byla podána na Ministerstvo financí ČR dne 9. 12. 2014.
 • Dne 13. 3. 2015 byl vydán souhlas Ministerstva financí s vyčleněním prostředků na poskytnutí podpory na spolufinancování projektů a byla vydána rozhodnutí o registraci prvédruhé části akce.
 • Dne 26. 3. 2015 bylo požádáno o schválení posunu termínu fyzické realizace projektů do 30. 9. 2016.
 • Dne 29. 3. 2016 bylo požádáno o změnu registrace a sloučení obou projektů z důvodu vzájemné provázanosti do jednoho společného projektu vedeného pod názvem „Město Černošice- Centrální vstup a šatny v ZŠ Černošice Mokropsy vč. přístavby zázemí školní kuchyně a rozšíření a stavebních úprav školní jídelny v ZŠ Černošice“. Současně bylo požádáno o možnost přidání dodatečného projektu „Rozšíření a stavební úpravy školní jídelny v ZŠ Černošice“, protože všechny 3 projekty se týkají stejného objektu ZŠ a budou realizovány ve stejné době ve vzájemné součinnosti (a nedočerpané prostředky z prvních dvou projektů by tak mohly být využity pro projekt třetí).
 • V dubnu 2016 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby a dále na zajištění výkonu funkce TDI a koordinátora BOZP. Dokumenty byly dle podmínek dotace předloženy poskytovateli dotace ke kontrole.
Stručný popis projektu:

Cílem projektu je vybudování centrálních šaten s kapacitou 804 míst, centrálního vstupu a s tím spojenou úpravu venkovního prostoru před vstupem do budovy základní školy včetně vybudování přístřešku pro kola v ZŠ Černošice- Mokropsy. Součástí společného projektu je také vestavba a stavební úpravy stávajícího zázemí kuchyně a dále rozšíření a stavební úpravy školní jídelny, které navazují na rozšíření kapacity školní kuchyně (realizováno v roce 2013) a rozšíření kapacity půdní vestavby (realizováno v roce 2015).

Centrální vchod 1Centrální vchod 2Jídelna

Centrální vstup

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Ministerstvo financí ČR

Podprogram 298213 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst

Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 18 024 460,- Kč
Dotace celkem: 12 449 000,- Kč
Spoluúčast města: 5 575 460,- Kč
Celkové náklady za projekt:
 • 19,9 mil. Kč

Realizátor, termíny realizace projektu:

V dubnu 2016 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby a dále na zajištění výkonu funkce TDI a koordinátora BOZP. Vzhledem k podaným žádostem o dotaci (před potvrzením poskytovatele dotace o možnosti sloučení všech 3 projektů) bylo VŘ rozděleno na samostatná výběrová řízení na Centrální vstup a šatny v ZŠ Černošice Mokropsy vč. přístavby zázemí školní kuchyně a na Rozšíření a stavební úpravy školní jídelny v ZŠ Černošice. 

Smlouva o dílo na realizaci stavby vstupu, šaten a kuchyně s vítěznou společností Chládek & Tintěra, a.s. byla uzavřena dne 10. 5. 2016.  Smlouva o dílo na stavební úpravy školní jídelny s vítěznou společností BONKA, s.r.o. byla uzavřena dne 17. 6. 2016. Současně byla také dne 11. 5. 2016 uzavřena Příkazní smlouva na zajištění výkonu TDI a koordinátora BOZP se společností Vejvoda, spol. s r.o.

Termín realizace projektu byl od poloviny května 2016 do 16. 12. 2016.

Odkazy na doplňující informace:

Oprava válečných pomníků a hrobů obětí světových válek

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Oprava válečných pomníků a hrobů obětí světových válek
 • Žádost o dotaci byla podána na Ministerstvo obrany dne 31.1.2014 do Programu na  zabezpečení péče o válečné hroby
Stručný popis projektu

V rámci projektu budou opraveny dva pískovcové pomníky (dva vojíni a plačící, sedící žena) a tři válečné hroby ve městě Černošice. Pomníky a hroby budou očištěny od nečistot a napuštěny konzervační látkou. Dále dojde k obnově písma na pamětních deskách. U jednoho válečného hrobu bude vyměněna prasklá krycí deska.

 

Pomník, ul. Komenského   Válečný hrob   Válečný hrob   Vlečný hrob   Pomník, ul. Dr. Janského   

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Ministerstvo obrany, program Zabezpečení péče o válečné hroby

Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 106 000,-Kč
Požadovaný příspěvek :   85 000,-Kč
Spoluúčast města:   21 000, Kč
Termíny realizace projektu:

Termín realizace projektu v roce 2016. 

 


Oprava schodiště u ZUŠ Černošice

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:

 • Oprava schodiště u ZUŠ Černošice 
 • KUL/OKP/028478/2016
 • žádost o dotaci podána na Středočeský kraj dne 27.1.2016
 • po několika neúspěšných žádostech podávaných od roku 2013 byla dne 6.5.2016 tato žádost schválena zastupitelstvem Středočeského kraje

Stručný popis projektu:
Projekt počítá s kompletní opravou venkovního schodiště, při které budou ubourány jednotlivé stupně schodiště, očištěna a nově odizolována schodišťová deska. Nově budou vyzděny schodišťové stupně a schodišťové zídky, vydlážděny prostory podest. Dále dojde k opravě původního zábradlí.

Schodiště 1Schodiště2

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
Středočeský kraj
Fond: Kultury a obnovy památek

Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:

Náklady celkem: 210 054,- Kč
Požadovaný příspěvek: 199 551,- Kč
Spoluúčast města:   10 503,- Kč

 

Termíny realizace projektu:

Termín realizace projektu je v roce 2016.

Středočeský kraj

 


Sportovní hala Věry Čáslavské u ZŠ Černošice - Mokropsy

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Sportovní hala u ZŠ Černošice - Mokropsy
 • Žádost o dotaci byla podána na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 27.9.2012
 • Po neúspěšné žádosti o dotaci na Ministerstvo školství byla dne 25.3.2014 podána nová žádost o dotaci na ROP Střední Čechy pod č. žádosti CZ1.15/3.2.00/82.01899. Tato žádost byla bohužel také neúspěšná (oznámení o zamítnutí projektu bylo doručeno městu v 8/2014).
 • Žádost o dotaci na stavbu sportovní haly byla podána dne 11.6.2014 také na Ministerstvo financí ČR v rámci vypsaného dotačního titulu na podporu rozvoje a obnovu materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst. Tato žádost byla dne 25.7.2014 Ministerstvem financí ČR schválena k financování z kapitoly Všeobecná pokladní správa.

Stručný popis projektu:

Výstupem projektu je nová sportovní hala u základní školy Černošice - Mokropsy. Stavbou byl doplněn areál stávajících budov základní školy. Budova sportovní haly má rozměry 47,43 x 22,68m, výšku 11m.

Hala1   Hala 

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Ministerstvo financí ČR, podprogram č. 298213 - podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst.

Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 53 700 000 Kč
Poskytnutý příspěvek: 32 502 000 Kč
Spoluúčast města: 21 198 000 Kč
Realizátor, termíny realizace projektu:

V prosinci 2014 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby, výkon TDI, BOZP a AD.

V lednu 2015 byla uzavřena Smlouva o dílo na realizaci stavby se společností Chládek & Tintěra, a.s. Dále byla uzavřena Příkazní smlouva na výkon TDI a BOZP se společností Atelier 15, s.r.o. a Příkazní smlouva na výkon autorského dozoru se společností GRIDO, ARCHITEKTURA a DESIGN, s.r.o.

Sportovní hala u základní školy v Černošicích byla dokončena v květnu 2016. K jejímu vzniku významně přispěla veřejná sbírka mezi černošickými občany a dalšími dárci, ve které se shromáždilo celkem 10,5 milionu Kč. Jejím motem bylo "Společně to dáme!". Zbylé finance byly vlastními prostředky města (s využitím úvěru).

 

Časosběrné video z průběhu stavby:

Firemní sponzoři haly:

TetaPro.Med.CSBenefitBrudra

 
O projektu sportovní haly pro Černošice

Základní škola v Černošicích byla před dokončením této sportovní haly jedinou školou v celé České republice, která při celkové kapacitě 900 žáků dosud neměla žádnou velkou tělocvičnu nebo sportovní halu. Současně i Černošice byly mezi městy s 6-7 tis. obyvateli jediné, kde nebyly žádné vyhovující vnitřní prostory pro sportovní vyžití. Projekt sportovní haly tak představoval posun v kvalitě života našeho města.

Snaha o získání dotace trvala řadu let, intenzivně probíhala od začátku volebního období 2010-2014. Vedení města neúspěšně žádalo o dotaci MŠMT. Oblast školství patří také pod kraj, ale ten žádné vlastní dotační tituly neměl. Evropské dotační programy, které by se týkaly financování tělocvičen, neexistovaly. Až na konci roku 2013 ROP Střední Čechy vyhlásil dotační titul na volnočasové aktivity - díky úsporám z výběrových řízení v předchozích programech dotací a díky oslabení kurzu české koruny měl dodatečné prostředky k rozdělení. Ve velmi vysokém tempu byly ve spolupráci se společností GRIDO provedeny úpravy projektu a v den uzávěrky 25. března jsme podali žádost o dotaci, která mohla činit až 20 milionů Kč. Počátkem srpna jsme se dozvěděli, že žádost neuspěla. 

Na jaře 2014 vyhlásilo dotační program na financování nových kapacit základního školství MFČR, na základě alokace ze státního rozpočtu schválené Parlamentem ČR na návrh středočeské poslankyně Věry Kovářové. Město Černošice podalo žádost na dotaci na půdní vestavbu školy (5 nových učeben) a novou tělocvičnu (sportovní halu). Žádost  byla schválena. Dotace činila 70% uznatelných nákladů - cca 30 milionů Kč.

Město ze svého rozpočtu na halu alokovalo cca 10 milionů Kč. Na zbývajících 10 milionů Kč město vyhlásilo veřejnou sbírku a tzv. fundraising. Celkový výnos sbírky do doby ukončení a slavnostního otevření stavby činil 10,5 mil. Kč. Jména dárců jsou zaznamenána na pamětní desce umístěné v hale. 

Patronkou sportovní haly se stala sedminásobná olympijská vítězka, paní Věra Čáslavská, která žila v Černošicích. Dostavbu sportovní haly podpořila také řada dalších osobností. Slavnostního otevření haly se zúčastnilo téměř 1000 místních obyvatel a také řada významných hostů, včetně 5 olympioniků - samozřejmě na prvním místě patronka haly paní Věra Čáslavská, dále Eva Samková, Josef Beránek, Kamila Vodičková a Alexandr Bílek a dále předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval. 

HVČ  HVČ interiér

Projektová dokumentace pro stavební povolení březen 2014 
(autoři: Grido architektura & design)

Původní návrh projektové dokumentace byl z let 2003 - 2004 (autoři: arch. Peter Sticzay-Gromski). K úpravě došlo v r. 2012 na základě výstupů z pracovní skupiny za účasti např. učitelů tělocviku, zástupkyně Sokola a dalších osob s cílem zvětšit velikost tělocvičny (standardní rozměr 20x40 m), zredukovat některé nákladné části vnitřního vybavení a upravit vnější vzhled i dispozice budovy, včetně použitých materiálů.

Upravená projektová dokumentace z března 2014 obsahuje zřízení hlediště pro cca 180 diváků, posílení vzduchotechniky a protipožárního zabezpečení apod.

Více o Hale Věry Čáslavské a dalších sportovištích ve městě naleznete na sportovním portálu: www.sportcernosice.cz


Alternativní hudba - Koncertní cyklus Jazz, Blues, World Music 

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Koncertní cyklus Jazz, Blues, World Music - Černošice 2016
 • MK-S 13373/2015 OULK
 • Žádost o dotaci podána Ministerstvu kultury dne 30. 9. 2015. Rozhodnutí sp. zn. MK-S 13373/2015 OULK bylo vydáno 16. 3. 2016.
Stručný popis projektu

Záměrem projektu je uspořádání souboru koncertů s cílem seznámit obyvatele regionu Dolní Berounka se současnými postupy a trendy světového, evropského i domácího jazzu. Jedná se převážně o mezinárodní koncerty pořádané v Club Kinu, Černošice.

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Ministerstvo kultury, Odbor umění, literatury a knihoven, Program 2016, Oblast hudba, divadlo, tanec a výtvarné umění, (profesionální alternativní hudba).

 
Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 76 997 Kč
Požadovaný příspěvek : 40 000 Kč
Spoluúčast města: 17 327 Kč*

*Zbylé náklady (19 670 Kč) byly pokryty ze vstupného.

Termíny realizace projektu:

Soubor koncertů v roce 2016.

 

2015


Vestavba tříd do podkroví ZŠ Černošice, Mokropsy

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Půdní vestavba 5ti učeben v ZŠ Černošice Mokropsy
 • Žádost o dotaci byla podána na ministerstvo financí dne 10.6.2014
 • Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno dne 18.6.2015
Stručný popis projektu

Vestavba byla řešena kompletní rekonstrukcí půdního prostoru, který je propojen se stávajícími podlažími objektu pomocí nově vybudovaných schodišťových ramen z prostoru stávajících schodišť. Oba schodišťové prostory budou nově řešeny jako chráněné únikové cesty, včetně přilehlých chodeb, a to přes všechna nadzemní i podzemní podlaží.

vestavba      chodba

Dispozice podkroví je řešena s centrální chodbou, která je přímo přístupná z prostoru obou schodišť. Ve východní části objektu jsou umístěny učebny a kabinety a v západní části jsou navrženy prostory sociálního zázemí.

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
Ministerstvo financí
 • podprogram 298213 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst
Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:

Náklady celkem:

36.060.000,- Kč

Požadovaný příspěvek :

20.936.000,- Kč

Spoluúčast města:

 15.124.000,- Kč

Termíny realizace projektu:

 • únor 2015 až prosinec 2015
Odkaz na doplňující informace:

projektová dokumentace

 


Konsolidace informačních technologií města Černošice

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Konsolidace informačních technologií města Černošice, reg. číslo CZ.1.06/2.1.00/22.09596.
 • Žádost o dotaci byla  podána dne 29. 6. 2014.
 • Dne 3. 3. 2015 obdrželo město Černošice Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Stručný popis projektu

Vybudování robustní a spolehlivé ICT infrastruktury žadatele, tak aby byly plně pokryty potřeby úřadu a infrastruktura připravena pro další rozvoj území. Projekt umožní reálný rozvoj konceptu eGovernmentu a díky pořízení SW a potřebných licencí umožní efektivní provoz a nasazování dalších agendových systémů minimálně v dalších 5 letech.

Publicita_konsolidace

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
Ministerstvo pro místní rozvoj
Integrovaný operační program
Prioritní osa: 6.2 - Zavádění ICT v územní veřejné správě - Cíl Konvergence
Číslo výzvy: 22 - Kontinuální výzva pro oblast podpory 6.2.1 - Konsolidace IT a nové služby TC obcí
Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem:

3 197 990,00 Kč

Dotace z EU :  2 718 291,50 Kč
Vlastní veřejné prostředky

  479 698,50 Kč

Realizátor, termíny realizace projektu:

Město Černošice, 1. 1. 2015 - 30. 11. 2015

Logo IOP


Posílení SPOD na ORP Černošice

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Posílení SPOD na ORP Černošice
 • Žádost o dotaci byla podána na Ministerstvo práce a sociálních věcí dne 13.9.2013
 • Dne 8.1.2014 byla žádost o dotaci ze strany MPSV schválena
Stručný popis projektu

V rámci projektu bude přijato 7 nových sociálních pracovníků na oddělení sociálně právní ochrany dětí. Dojde k vytvoření standardů pro výkon sociálně-právní ochrany dětí. Bude nakoupeno technické a materiální vybavení pro nové sociální pracovníky. Bude zajištěno školení pro nové a současné zaměstnance OSPOD.

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Operační program lidské zdroje a zaměstnanost
Prioritní osa: 4.3 - Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory: 4.3.1 - Podora sociální integrace a sociálních služeb, Výzva - C2 - Podpora standardizace orgánů - sociálně právní ochrany
 
Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem:  6 732 617,00 Kč
Dotace z EU :  5 722 724,45 Kč
Ministerstvo práce a sociálních věcí: 1 009 892,55 Kč
Realizátor, termíny realizace projektu:

Město Černošice, únor 2014 - červen 2015

Loga EU

 


Podpora obnovy techniky, výzbroje a výstroje jednotek sborů dobrovolných hasičů

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Výzbroj a výstroj pro dobrovolné hasiče
 • Žádost o dotaci podaná na Středočeský kraj byla schválena.
Stručný popis projektu

V rámci projektu bude pořízeno 5 zásahových kompletů pro jednotku dobrovolných hasičů v Mokropsích.

helmykomplet

 
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
Středočeský kraj
Fond: Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS, číslo projektu HAS/SDH/023979/2015
 
Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem:

177 170 Kč

Požadovaný příspěvek: 168 311 Kč
Spoluúčast města:

  8 859 Kč

Termíny realizace projektu:

Termín realizace projektu je do 31. 12. 2015.


Zabezpečení místa zpětného odběru

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Výstavba posuvné brány do technických služeb města Černošice
 • Žádost o dotaci schválena Fondem ASEKOL
Stručný popis projektu

Instalace nové posuvné brány s elektromechanickým pohonem zamezí vstupu nežádoucích osob a vjezdu cizích vozidel.

Brána

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
Fond: ASEKOL
Akce číslo 201532
 
Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem:

70 000 Kč

Požadovaný příspěvek:  49 000 Kč
Spoluúčast města:

21 000 Kč

Realizátor, termíny realizace projektu:

Termín realizace projektu: do 31. 12. 2015.


Aktivizační program pro seniory v Černošicích

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Aktivizační program pro seniory v Černošicích
 • Žádost o dotaci podaná na Středočeský kraj byla schválena.
Stručný popis projektu

V rámci projektu budou realizovány dva tematické výlety. Dále bude projektem zajištěna autobusová přeprava seniorů na plavání.

výlet1výlet 2

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
Středočeský kraj
Fond: Humanitární, sociální oblast, evidenční číslo projektu HUF/SOC/023769/2015
 
Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem:

74 300 Kč

Požadovaný příspěvek:  70 585 Kč
Spoluúčast města:

3 715 Kč

Termíny realizace projektu:

Termín realizace projektu: do 31. 12. 2015.

Středočeský kraj

 


Zateplení objektu MŠ Karlická v Černošicích

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Zateplení objektu MŠ Karlická v Černošicích
 • Žádost o dotaci byla podána na Státní fond životního prostředí dne 29.11.2013
 • Žádost byla zamítnuta
 • Dne 18.3.2015 byla znovu podána žádost na Státní fond životního prostředí
 • Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydáno dne 20.8.2015
Stručný popis projektu
Projekt řeší kompletní zateplení komplexu budov a spojovacího krčku mateřské školy včetně výměny oken za účelem dosažení úspor ve spotřebě energií, zejména energie na vytápění.
zateplení MŠzateplení školka
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
Státní fond životního prostředí ČR
Prioritní osa: 3 - Udržitelné využívání zdroje energie
Oblast podpory: 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla
Podoblast podpory: 3.2.1 - Realizace úspor energie
Výzva č. 64
Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 6 430 150 Kč
požadovaný příspěvek :           5 465 627 Kč
Spoluúčast města:    964 523 Kč
Termíny realizace projektu:
 • červenec 2015 až listopad 2015
 
Odkaz na doplňující informace:
logo

Vodní zdroje Černošice - obnova vodních zdrojů a úpravny vody po povodních 2013

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Obnova ČS ul. Radotínská vč. úpravny vody a obnova vodních zdrojů Černošice - vrty C1-C4 a studny vedle ČS po povodních v r. 2013
 • Žádost o dotaci byla podána na Ministerstvo zemědělství, program č. 129 140, podprogram č. 129 144 dne 23.12.2013
 • Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno dne 8.9.2015
Stručný popis projektu
Projekt počítá s obnovou čerpací stanice pitné vody v ulici Radotínská včetně úpravny vody a obnovy vodních zdrojů- vrtů C1 až C4 a studny umístěné v blízkosti čerpací stanice zničených po povodních v červnu 2013.

úpravna vodyúpravna vodyobnova vrtůobnova vrtů
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
Ministerstvo zemědělství, program č. 129 140, podprogram 129 144 podpora odstraňování povodňových škod způsobených povodněmi 2013
 
Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast (částky uvedeny bez DPH):
Náklady celkem: 7 499 415,- Kč
Požadovaný příspěvek :           5 018 000,- Kč
Spoluúčast města:  2 481 415,- Kč
Realizátor, termíny realizace projektu:

V červnu 2015 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby, výkon TDI, BOZP a AD

V červenci 2015 byla uzavřena Smlouva o dílo na realizaci stavby se společností VODASERVIS s.r.o. Dále byla uzavřena Příkazní smlouva na výkon TDI a BOZP s Ing. Tomášem Melicharem.

Termín realizace projektu: od 29.července 2015 do 30. listopadu 2015.

 


 Obnova kanalizace Černošice po povodních 2013

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Obnova splaškové gravitační kanalizace- ul. Ukrajinská, Dr. janského a čerpací stanice odpadních vod v ulici Radotínská po povodních v r. 2013
 • Žádost o dotaci byla podána na Ministerstvo zemědělství, program č. 129 140, podprogram č. 129 144 dne 23.12.2013
 • Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno dne 8.9.2015
Stručný popis projektu
Projekt počítá s obnovou (pročištění a oprava) vedení splaškové kanalizace v ulici Dr. Janského a Ukrajinská v celkové délce cca 2380 m a obnovou technologické části stávající čerpací stanice splaškových vod v ulici Radotínská.
 
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
Ministerstvo zemědělství, program č. 129 140, podprogram 129 144 podpora odstraňování povodňových škod způsobených povodněmi 2013
 
Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast (v částce bez DPH):
Náklady celkem: 5 299 562,- Kč
Požadovaný příspěvek : 3 598 000,- Kč
Spoluúčast města:   1 701 562,- Kč
 
Realizátor, termíny realizace projektu:

V červnu 2015 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby, výkon TDI, BOZP a AD.

V červenci 2015 byla uzavřena Smlouva o dílo na realizaci stavby se společností ZEPRIS s.r.o. Dále byla uzavřena Příkazní smlouva na výkon TDI a BOZP s společností Ing. Tomášem Melicharem.

Realizace projektu proběhla v termínu od 29.července 2015 do 30. listopadu 2015.

 


Zateplení budovy ZŠ černošice, Mokropsy - budova B a C

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Zateplení budovy ZŠ Černošice, Mokropsy - budova B a C
 • Žádost o dotaci byla podána na Státní fond životního prostředí dne 29.11.2013
Stručný popis projektu
Projekt zahrnuje kompletní zateplení nejstarší budovy základní školy včetně výměny oken za účelem dosažení úspor ve spotřebě energií, zejména energie na vytápění.
zateplení školy
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
Státní fond životního prostředí ČR
Prioritní osa: 3 - Udržitelné využívání zdroje energie
Oblast podpory: 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla
Podoblast podpory: 3.2.1 - Realizace úspor energie
Výzva č. 50
 
Náklady (stavební) celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 4 805 861 Kč
z toho způsobilé:  4 280 721 Kč
       nezpůsobilé:   525 140 Kč
Poskytnutý příspěvek: 3 829 475 Kč
Spoluúčast města k dotaci:    428 072 Kč
Celkový podíl města k dotaci:    975 525 Kč
Celkové náklady za projekt:
 • 5,2 mil. Kč
Termíny realizace projektu:
 • červen 2015 až září 2015

Rekonstrukce místních komunikací ul. Na Drahách a ul. Ukrajinská po povodních v roce 2013

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Rekonstrukce místních komunikací ul. Na Drahách a ul. Ukrajinská po povodních v roce 2013
 • Žádost o zařazení do programu 127 21 Obnova místních komunikací po povodních na Ministerstvo dopravy
Stručný popis projektu:

V rámci rekonstrukce komunikace v ul. Ukrajinská po povodních došlo k celkové rekonstrukci komunikace v úseku od ulice Topolská po ulici Kyjevská.
Délka rekonstrukce komunikace Ukrajinská je 1,033 23 km, šířka se pohybuje v rozmezí 3,00 až 4,50 m.

V rámci rekonstrukce komunikace v ul. Na Drahách po povodních došlo k celkové rekonstrukci komunikace v úseku od městské pláže po ulici Ke Hřišti.
Délka opravy komunikace je 233,86 m, šířka 3,50 m až 4,25 (v místě parkovacích stání).
V úseku 0,000 00 – 0,042 00km je zhotovena komunikace ze žulových kostek (8/10cm) kladených do cementové malty. Vydlážděn je i prostor v okolí kiosku.

UkrajinskáNa Drahách

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Ministerstvo dopravy v rámci programu 127 21 Obnova místních komunikací po povodních

Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:

Náklady celkem: 6 104 915,- Kč
Poskytnutý příspěvek: 4 493 927,- Kč
Spoluúčast města: 1 610 988,- Kč
 Realizátor, termíny realizace projektu:

V září 2014 proběhlo výběrového řízení na zhotovitele stavby

Dne 24. 10. 2014 byla uzavřena Smlouva o dílo na realizaci stavby se společností Ekostavby Louny s.r.o.

Realizace projektu probíhala v období od 2.února 2015 do 30. dubna 2015.

Odkaz na doplňující informace:

projektová dokumentace 


Rekonstrukce místní komunikace ulice Dr. Janského, Černošice

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Rekonstrukce ulice Dr. Janského, Černošice
 • Žádost o dotaci byla podána na ROP NUTS II Střední Čechy dne 29.11.2013
 • Smlouva o poskytnutí dotace byla podepsána dne 20.5.2014
 • Smlouva o dílo s vybraným dodavatelem stavby společností EKOSTAVBY Louny s.r.o. byla podepsána dne 7.7.2014
Stručný popis projektu
Projekt zahrnuje rekonstrukci ulice Dr. Janského v celé její délce (od křižovatky s ulicí Vrážská po cyklostezku u Mokropeské pláže).  Součástí stavby je rekonstrukce stávající dešťové kanalizace a výstavba nové dešťové kanalizace, oprava zpevněných ploch podél komunikace a oprava chodníků.
 
Dr. JanskéhoDr. JanskéhoDr. Janského
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
ROP NUTS II Střední Čechy
Oblast podpory: 15.1.1 Regionální dopravní infrastruktura, Výzva č. 74
 
Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 20 597 154 Kč
Požadovaný příspěvek :       16 087 821 Kč
Spoluúčast města:    4 509 333 Kč
Termíny realizace projektu:

Rekonstrukce komunikace a výstavba dešťové kanalizace proběhla v období  7/2014 až 4/2015.

Odkaz na doplňující informace:

Projektová dokumentace

logo ROP

Černošice ČOV 7500 EO

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Černošice ČOV 7500 EO
 • Žádost o dotaci byla podána na Státní fond životního prostředí dne 8.8.2012
 • Dne 12.2.2013 byla žádost o podporu SFŽP akceptována
 • Dne 22. 5. 2013 byl vydán Registrační list akce a dne 28. 5. 2013 Rozhodnutí SFŽP o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu z prostředků SFŽP
 • Dle podmínek Rozhodnutí bylo v měsíci březnu 2014 uskutečněno výběrové řízení na zhotovitele stavby a následně zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky.
 • Podklady z výběrového řízení byly dne 12. 5. 2014, společně s dalšími nezbytnými dokumenty dle závazných pokynů SFŽP pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, předloženy poskytovateli dotace ke kontrole.
 • Dne 17. 7. 2014 bylo Ministerstvem životního prostředí vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace  vč. Podmínek k poskytnutí dotace a dne 28. 8. 2014 schválena Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP
Stručný popis projektu

Cílem projektu je zvýšení kapacity stávající čistírny odpadních vod a čištění odpadních vod v souladu s platnou legislativou.

ČOVČOVČOVČOV

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
Státní fond životního prostředí ČR
XXXIX.výzva, prioritní osa č. 1: Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní
Oblast podpory: 1.1 – Snížení znečištění vod

Podoblast podpory: 1.1.1. – Snížení znečištění z komunálních zdrojů

Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:

Náklady celkem:

45 129 015,- Kč

Celkové nezpůsobilé náklady

     8 223 644,- Kč

Celkové způsobilé náklady

36 905 371,- Kč

Způsobilé výdaje připadající na příjmy

6 912 375,70 Kč

Způsobilé výdaje  bez výdajů připadajících na příjmy

(základ pro výši dotace)

29 992 995,30 Kč

Přislíbené spolufinancování ze SFŽP (5 %)

   1 499 649,76 Kč

Přislíbená podpora z ERDF/FS  (85 %)

25 494 046,-  Kč

Dotace celkem

26 993 695,76 Kč

Spoluúčast města ke způsobilým výdajům ( 10 %)

   2 999 299,54 Kč

Celková spoluúčast města k projektu

(dle metodiky poskytovatele dotace)

 10 303 011,24 Kč

Skutečně obdržená dotace ze SR/SFŽP    1 484 650,03 Kč
Skutečně obdržená dotace ze ERDF/FS  25 239 051,12 Kč
Realizátor, termíny realizace projektu:

V březnu 2014 proběhlo výběrového řízení na zhotovitele stavby a dále na zajištění výkonu funkce TDI a koordinátora BOZP.

Dne 23. 4. 2014 byla uzavřena příkazní smlouva na zajištění výkonu TDI a koordinátora BOZP s ing. Tomášem Melicharem.

Dne 7. 5. 2014 byla uzavřena Smlouva o dílo na realizaci stavby se společností HST Hydrosystémy, s.r.o. Na dodatečné stavební práce byl uzavřen dne 23.10. 2014 dodatek č. 1, dále dne 24.6. 2015 dodatek č. 2 a dne 22. 7. 2015 dodatek č. 3.

Předpokládaný termín realizace projektu byl od 14. května 2014 do 31. července 2015.

K datu 28. 7. 2015 byl odborem životního prostředí MěÚ Černošice povolen povinný roční zkušební provoz. Na základě závěrečné kontrolní prohlídky stavby ze dne 30. 8. 2016 a v souladu s vyhodnocením zkušebního provozu a předloženými nezbytnými doklady byl dne 30. 8. 2016 vydán vodoprávním úřadem MěÚ Černošice kolaudační souhlas k trvalému užívání stavby.

Odkazy na doplňující informace:

 

logo


 Regenerace zeleně ZUŠ Černošice

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Regenerace zeleně ZUŠ Černošice
 • CZ.1.02/6.5.00/13.22002
 • 28. 11. 2013 - Žádost o dotaci podána na Státní fond životního prostředí
 • 10. 3. 2014 - Akceptace žádosti
 • 20. 6. 2014 - Registrační list akce + Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 14180736-SFŽP
Stručný popis projektu
V rámci projektu dojde  k regeneraci zeleně zahrady u Základní umělecké školy v Černošicích. Projektem bude upravena/odstraněna současná zeleň a dosázená nová zeleň, tak aby vznikly kulisy po obvodu areálu, které budou vytvářet intimní zákoutí pro potřeby svatebních obřadů  a pro stálou či dočasnou expozici uměleckých děl žáků ZUŠ.
 
zeleň zeleň
zeleň zeleň
 
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
Ministerstvo životního prostředí - Státní fond životního prostředí ČR
Operační program životní prostředí - Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERFD)
Oblast podpory: 6.5 - Podpora regenerace urbanizované krajiny
Výzva č. 50
Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem:  798 342,- Kč
Požadovaný příspěvek:     598 756,- Kč
Spoluúčast města:   199 586,- Kč
Realizátor, termíny realizace projektu:
Termín realizace projektu: 2015

logo SFZP

 


Zkvalitnění nakládání s odpadem

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Zkvalitnění nakládání s velkoobjemovým odpademkomunálním odpadem a bioodpadem v chatových osadách v Černošicích
 • CZ.1.02./4.1.00/14.23804
 • 10. 6. 2014 - Akceptace žádosti
Stručný popis projektu
Předmětem je pořízení speciální svozové techniky pro úzké komunikace a kontejnerů. Cílem je zajištění odděleného sběru velkoobjemového a biologicky rozložitelného odpadu.nakládání s odpadem
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
Ministerstvo životního prostředí - Státní fond životního prostředí ČR
Operační program životní prostředí - Prioritní osa 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží
Oblast podpory: 4.1 - Zkvalitnění nakládání s odpady
 
Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 3 547 998 Kč
Požadovaný příspěvek: 1 543 369 Kč
Spoluúčast města: 2 004 629 Kč
Realizátor, termíny realizace projektu:
Termín realizace projektu: 2015

logo SFZP

 


Výzkum spokojenosti občanů Města Černošice

V rámci projektu "E-názor", který zorganizovala Schola Empirica, z.s. za podpory grantu z Islandu, Lichtenštjnska a Norska, proběhl v září a říjnu 2015 v Černošicích průzkum spokojenosti obyvatel s životem ve městě.

Zde jsou výsledky, které byly rovněž prezentovány veřejně 26. listopadu 2015 od 18 hod. v Club Kině.


Realizátor, termíny realizace projektu:
Termín realizace projektu: 2015, Schola Empirica, z.s.
 

2014


Park and Ride, přednádražní prostor Mokropsy

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Park and Ride, přednádražní prostor Mokropsy
 • Žádost o dotaci byla podána na ROP NUTS II Střední Čechy dne 30. 9. 2013, reg. číslo žádosti CZ.1.15/1.2.00/71.01667
 • Oznámení o schválení projektu k financování bylo městu zasláno dne 19.12. 2013
 • Dne 10.2. 2014 byla podepsána smlouva o poskytnutí podpory
 • V měsíci březnu 2014 se uskutečněno výběrové řízení na zhotovitele stavby a následně zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky.
 • Podklady z výběrového řízení byly dne 14. 3. 2014, společně s dalšími nezbytnými dokumenty předloženy poskytovateli dotace ke kontrole
 • Po provedené kontrole byla dne 16.4.2014 uzavřena smlouva se zhotovitelem.
Stručný popis projektu

Záměrem projektu je vytvoření  záchytného parkoviště „Park and Ride“ s možností krátkodobého parkování „Kiss and Ride“, v rámci něhož bude dobudováno i parkoviště pro jízdní kola u železniční zastávky Černošice- Mokropsy. Podél vozovky ul. Zd. Lhoty při železniční stanici Černošice- Mokropsy budou zhotovena kolmá parkovací stání. Směrem na jih od železniční zastávky se bude jednat o celkem 42 parkovacích stání a směrem na sever se bude jednat o 50 parkovacích stání. Součástí stavby bude také vybudování obslužných komunikací k parkovacím stáním, rekonstrukce komunikace ulice Zd. Lhoty, dostavba přístřešku pro stojany na jízdní kola a oplocení prostoru pro odkládání jízdních kol.

P+RP+R

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
ROP NUTS II Střední Čechy, výzva č. 71- oblast podpory 1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy
Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 5 719 070,90 Kč
Požadovaný příspěvek 1 591 422,07 Kč
Spoluúčast města  4 127 648,83 Kč
Realizátor, termíny realizace projektu:

V březnu 2014 proběhlo výběrového řízení na zhotovitele stavby

Dne 16. 4. 2014 byla uzavřena Smlouva o dílo na realizaci stavby se společností Ekostavby Louny s.r.o.

Termín realizace projektu: od 18. dubna 2014 do 19. září 2014.

Odkazy na doplňující informace:
Projektová dokumentace
logo ROP

 


Snížení prašnosti na území města Černošice

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Snížení prašnosti na území města Černošice
 • CZ.1.02/2.1.00/11.13310
 • Dne 19.12.2011 projekt splnil podmínky formální kontroly.
 • Dne 10.4.2012 byla žádost o dotaci akceptována SFŽP ČR.
 • Dne 29.8.2012 byla žádost o dotaci akceptována Řídícím výborem Operačního programu Životní prostředí.
 • Dne 26.2.2013 město obdrželo Registrační list akce a Rozhodnutí ministra ŽP o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu z prostředků SFŽP
Stručný popis projektu:

Předmětem žádosti o dotaci je pořízení čistícího samosběrného stroje s výkonným sacím zařízením, soustavou kartáčů a skrápěním.Cílem projektu je zavést intenzivní čištění vybraných zpevněných místních komunikací ve městě a tím zde snížit úroveň prašnosti.

prašnost

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Ministerstvo životního prostředí - Státní fond životního prostředí

Operační program životní prostředí - Prioritní osa 2 - Zlepšení kvality ovzduší a omezení emisí
Oblast podpory 2.1 - Zlepšení kvality ovzduší
Podoblast podpory 2.1.3 - Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů
 
Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 1 920 000,-Kč
Požadovaný příspěvek 1 728 000,-Kč
Spoluúčast 192 000,- Kč
Realizátor, termíny realizace projektu:

V první polovině roku 2014.

logo

Rozšíření separace a svoz biologického odpadu ve městě Černošice

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Rozšíření separace a svoz biologického odpadu ve městě Černošice
 • CZ.1.02/4.1.00/13.19025
 • Dne 12.4.2013 byla žádost o dotaci podána na Státní fond životního prostředí
 • Dne 15.5.2013 byla akceptována žádost o dotaci Státním fondem životního prostředí
 • Dne 13.8.2013 bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 13160344 a Registrační list akce
Stručný popis projektu

Předmětem žádosti o dotaci je pořízení svozové techniky s nosičem kontejnerů a 6 kusů velkoobjemových kontejnerů o objemu 9 m3. Cílem projektu je zavedení funkčního sběru bioodpadu rostlinného původu na území města Černošice.

Pořízené vozidlo s kontejnery

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Státní fond životního prostředí ČR

Operační program Životní prostředí - Prioritní osa 4 -Zkvalitnění s nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží

Oblast podpory 4.1 - Zkvalitnění nakládání s odpady
 
Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 1 950 000,-Kč
Požadovaný příspěvek  1 755 000,-Kč
Spoluúčast 195 000,- Kč
Realizátor, termíny realizace projektu:

Termín realizace projektu v první polovině roku 2014.logo


Herní prvky k cyklostezce

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Herní prvky k cyklostezce
 • Žádost o dotaci byla podána na Středočeský kraj dne 18.12.2013
Stručný popis projektu
V rámci projektu budou pořízeny 3 kusy herních prvků k cyklostezce. Herní prvky budou umístěny vedle horolezecké stěny u cyklostezky (sportpark Berounka). Herní prvky budou vhodné pro všechny věkové kategorie.
 
prvky
 
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
Středočeský kraj
Fond: Cestovní ruch
 
Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 105 000 Kč
Požadovaný příspěvek :   99 750 Kč
Spoluúčast města:    5 250 Kč
Termíny realizace projektu:
Termín realizace projektu v roce 2014.
 
Středočeský kraj

 


Aktivizační program pro seniory v Černošicích

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Aktivizační program pro seniory v Černošicích
 • Žádost o dotaci byla podána na Středočeský kraj dne 18.12.2013
Stručný popis projektu
V rámci projektu budou realizovány dva tematické výlety po České republice. Dále bude projektem zajištěna autobusová přeprava seniorů na plavání.
 
Aktivizační program
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
Středočeský kraj
Fond: Humanitární, sociální oblast
Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 62 000 Kč
Požadovaný příspěvek : 58 900 Kč
Spoluúčast města:    3 100 Kč
Termíny realizace projektu:
Termín realizace projektu v roce 2014.

Středočeský kraj 

 

2013


Revitalizace stromů na hřbitově

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Revitalizace stromů na hřbitově
 • Evidenční číslo: FŽP/ZŽP/013758/2012
 • Dne 19.3.2012 byla žádost o dotaci schválena Zastupitelstvem Středočeského kraje
 • Dne 11.9.2012 byla uzavřena Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu životního prostředí a zemědělství v rámci Tématického zadání Zkvalitnění životního prostředí.
 • Dendrologickým posudkem bylo zjištěno, že více stromů, než bylo předpokládáno v projektu bude potřebovat odborně ošetřit. Z tohoto důvodu město Černošice požádalo Středočeský kraj o navýšení závazných parametrů (počet ošetřených stromů) projektu. Dne 4.2.2013 Rada Středočeského kraje žádost o změnu schválila.
Stručný popis projektu:

Předmětem žádosti o dotaci byla komplexní revitalizace stávajících dřevin a kácení nevhodných dřevin na dvou hřbitovech města Černošice, tak aby se dlouho neudržované hřbitovy vrátily co nejblíže podobě z druhé poloviny 19. století.

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Středočeský kraj

Středočeský Fond životního prostředí a zemědělství - Zkvalitnění životního prostředí
 
Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem 180 870,75 Kč
Požadovaný příspěvek 171 827,21 Kč
Spoluúčast města    9 043,54 Kč
Realizátor, termíny realizace projektu:

Tomaš Gut, 1.7.2012 - 31.8.2013

 

.

 


Zlepšení procesního řízení a strategickéhop managementu města Černošice

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Zlepšení kvality procesního řízení a strategického managementu města Černošice
 • CZ.1.04/4.1.01/53.00083
Stručný popis projektu:

Realizace projektu vychází z potřeby města posílit institucionální kapacity a efektivnost výkonu územní veřejné správy a veřejných služeb města Černošice.

Obsahem projektu bylo zlepšení kvality procesního řízení a strategického managementu MěÚ Černošice. V rámci projektu bylo realizováno 9 klíčivých aktivit:

 1. Administrativní zajištění projektu
 2. Zpracování a následná implementace metodiky projektového řízení
 3. Plánování rozvoje sociálních služeb (KPSS)
 4. Dosažení kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2009
 5. Zvýšení efektivnosti řízení rizik v rámci městského úřadu
 6. Průzkum veřejného mínění
 7. Vytvoření strategie rozvoje města Černošice a její implementace
 8. Podpůrná školení vybraných zaměstnanců úřadu
 9. Činnosti spojené s členstvím Benchmarkingové iniciativě 2005

Projekt byl realizován v období od 1. 9. 2010 – 31. 8. 2013. Část klíčových aktivit projektu byla řešena dodavatelsky a část z vnitřních zdrojů. Do realizace projektu byli aktivně zapojeni zaměstnanci úřadu.

V rámci projektu vzniklo:
 1. Metodika projektového řízení
 2. Metodika řízení sociálních služeb - komunitní plán
 3. Certifikát kvality v rámci normy ČSN EN ISO 9001:2009
 4. Manuál BOZP
 5. Příručka kvality
 6. Atest č. AT 110002 informačních systémů
 7. Průzkum veřejného mínění 
 8. Strategie městského úřadu města Černošice
 9. Aktualizovaný grafický manuál města Černošice
 10. Strategický plán města Černošice
 11. Vytvořený akční plán
 12. benchmarkingové analýzy
 13. proškolení celkem 36 osob (15 zaměstnanců + 21 zastupitelů).
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Ministerstvo vnitra ČR („MVČR“), OP Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy, výzva č. 53 „Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy“.


Procesní řízení

Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem 6 153 765  Kč
Dotace 5 230 700 Kč
Spoluúčast města    923 065 Kč
Realizátor, termíny realizace projektu:

1.9.2010 - 31.8.2013

Doplňující informace:

Souhrnné vyhodnocení dotazníků spokojenosti občanů s prací MěÚ:

Loga EU

 


Likvidace následků povodní ve městě Černošice
Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Likvidace následků povodní 2013 ve městě Černošice
 • Dne 27. 6. 2013 byla žádost o podporu podána na Státní fond životního prostředí ČR
 • Dne 8. 7. 2013 byla žádost o podporu zaregistrovánaStátním fondem životního prostředí ČR
 • Dne 9. 8. 2013 byla žádost o podporu Státním fondem životního prostředí schválená.
 Stručný popis projektu:

Předmětem žádosti o podporu byl nákup 10 kusů kondenzačních vysoušečů a 3 kusů vysokotlakových čistících strojů Wap, které sloužily k vysoušení objektů a k likvidaci nánosů po povodni 2013. Dále v rámci žádosti byly pořízeny prostředky (lopaty, kolečka, kartáče,atd.) určeny k likvidaci odpadu vzniklého v důsledku povodní 2013.

Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem 163 765 Kč
Dotace 145 795 Kč
Spoluúčast města   17 970 Kč
Realizátor, termíny realizace projektu:

Město Černošice v průběhu měsíce června nakoupilo výše uvedené prostředky na likvidaci škod vzniklých povodní 2013.

n

 


Zateplení Základní školy Černošice, Komenského 77
Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Zateplení Základní školy Černošice, Komenského 77
 • Žádost o dotaci byla podána na Státní fond životního prostředí dne 1. 3. 2012. 
 • Dne 16.5.2012 byla žádost o podporu z prostředků Operačního programu Životního prostředí akceptována.
 • Dne 29.8.2012 byla žádost o dotaci akceptována Řídícím výborem Operačního programu Životní prostředí
 • Dne 17.12.2012 město obdrželo Registrační list akce a Rozhodnutí ministra ŽP o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu z prostředků SFŽP
 • Dle podmínek Rozhodnutí bylo nutné uskutečnit výběrové řízení na zhotovitele stavby a uzavřít smlouvu o dílo a tyto doklady spolu s dalšími dle závazných pokynů OPŽP předložit ke kontrole na SFŽP (odevzdáno dne 18.4.2013).
 • Dne 22.8.2013 bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí podpory a následně bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnut podpory a dne 9. 9. 2013 uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP.
 Stručný popis projektu:

Jednalo se o zateplení fasády objektu základní školy v ulici Komenského kontaktním zateplovacím systémem. Při tomto řešení bylo zachováno architektonické členění hlavního průčelí vč. portálu vstupních dveří. Vzhledem k tomu, že v roce 2010 již byla provedena výměna původních dřevěných špaletových oken za nová plastová s izolačním dvojsklem, byla v režimu dotace zahrnuta pouze tepelná úprava vlastní fasády.

Zateplení ZŠ Komenského Zateplení ZŠ Komenského

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
Státní fond životního prostředí ČR
Operačního programu Životní prostředí - Prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie
Oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla, primárně zaměřena na realizaci úspor energie (zateplení)
 
Náklady (stavební) celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem 2 661 432 Kč
Způsobilé výdaje 1 711 432 Kč
Nezpůsobilé výdaje    950 000 Kč
Dotace (90% ze způsob. výdajů) 1 540 288,80 Kč
Spolúčast města (171 413,20,- + nezp. výdaje 950 000,-) 1 121 143,20 Kč
Celkové náklady za projekt:

3,1 mil. Kč

Realizátor, termíny realizace projektu:

Chládek & Tintěra, a.s., 1.7. - 31.8.2013

logo

 


Cyklodoprava Regionu Dolní Berounka
Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Cyklodoprava Regionu Dolní Berounka
 • Žádost o příspěvek z prostředků ROP Střední Čechy zajišťoval Svazek obcí -Region Dolní Berounka, jehož je město Černošice členem a prostřednictvím něhož se účastní předmětné výzvy
 • Žádost o dotaci byla podána dne 31.8.2011
 • Dne 29. 6. 2012 byla mezi ROP SČ a Svazkem obcí – Regionem Dolní Berounka uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace. Akce byla financována za spoluúčasti Evropských fondů – zprostředkovatel ROP NUTS II Střední Čechy.
 Stručný popis projektu:

Výstavba nových cyklostezek v úsecích Na Vírku, Pod Hladkou Skálou, Ke Skále a V Lavičkách v návaznosti na stávající cyklotrasy směrem do Radotína a Dobřichovic. Projektem byly pořízeny lavičky s odpočívadly a stojany na kola. Dále byla vybudována terasa pro cyklisty v úseku Ke Skále.                     

Součástí původního záměru projektu bylo vybudování terasy pro cyklisty v úseku Ke Skále. Při administraci projektu bylo poskytovatelem dotace rozhodnuto, že náklady související s vybudováním terasy pro cyklisty by byly neuznatelné. Z tohoto důvodu se terasa pro cyklisty společně s tímto projektem nerealizovala.

Cyklo1Cyklo2Cyklo3

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
ROP NUTS 2 Střední Čechy, oblast podpory 1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy, výzva č. 54
 
Náklay celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem 17 841 653,92 Kč
Způsobilé výdaje 17 313 148,95 Kč
Nezpůsobilé výdaje      528 504,97 Kč
Dotace (80%) 13 850 519,15 Kč
Spolúčast města (20% ze způsobilých + nezpůsobilé výdaje dle dodatků)   3 838 142,79 Kč

Vzhledem k tomu, že došlo dle vysoutěžené ceny v e-aukci ke změně (úspoře) způsobilých výdajů oproti výdajům uvedeným ve smlouvě o dotaci a bylo rozhodnuto o tom, že se nebude realizovat terasa pro cyklisty (což byly veškeré nezpůsobilé výdaje), byly způsobilé výdaje i částka dotace ze strany poskytovatele přepočítána.

Realizátor, termíny realizace projektu:

 Vodohospodářské stavby, spol. s r.o., 1.8.2012 - 11.10.2013

Odkazy na doplňující informace:

logo ROP

 


Dětské hřiště u Základní školy Černošice
Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Dětské hřiště u Základní školy Černošice
 Stručný popis projektu:

Předmětem projektu bylo vybudování multifukčního dětského hřiště pod Základní školou. Dětské hřiště tvoří 11 herních prvků: herní jehlan se skluzavkou a velkým tobogánem, lanovka, pískoviště 3x3m, opičí dráha, tělocvičná herní sestava, síťová prolézací polokoule, herní prvek s pavučinou a hnízdem, kolotoč s prolézačkou, trojmístná houpačka s košem, trojitá hrazda, houpačka Bidlo. U všech herních prvků byly vytvořeny kvalitní dopadové plochy. Dále bylo hřiště doplněno městským mobiliářem (lavičky, odpadkové koše).

Dětské hřiště Dětské hřiště

Financování:

Realizace dětského hřiště u Základní školy byla fincována z darů a z rozpočtu města Černošice. Město Černošice dostalo finanční příspěvek (dar) od pana Martina Moravce a od společnosti Muchovo muzeum, s.r.o.

Celkové náklady:  1 905 801,43 Kč
Martin Moravec:     200 000 Kč
Muchovo museum, s.r.o.:     500 000 Kč
Z rozpočtu města Černošice:  1 205 801,43 Kč
Realizátor, termíny realizace projektu:

 KARIM Europe, s.r.o. 1.7. - 6.11.2013

Odkazy na doplňující informace:

Kulturně - společenský sál Černošice
Popis projektu:

V prosinci 2012 zastupitelstvo města schválilo koupi kulturně-společenského sálu v objektu Centra Vráž. Sál byl vybudován podle požadavků města jako náhrada za bývalé kulturní středisko, které muselo ustoupit nové výstavbě.

sal

Sál byl zakoupen za 7,1 mil. Kč, ale součástí kupní smlouvy s IBS Rokal bylo též ujednání o jeho dokončení a vybavení v celkové hodnotě 2,6 mil. Kč. Dalších cca 1 mil. Kč stálo vybavení nábytkem, audio-video aparaturou, osvětlením, menším pódiem, zrcadlovou stěnou apod. Na vybavení sálu se městu podařilo získat dotaci skrze program MAS Karlštejnsko, zbytek hradilo město samo.

 Zde jsou k dispozici některé další, starší i aktuální podklady:

Nový sál o rozměru cca 120 m2 (+ 80 m2 zázemí) poskytuje prostor pro různé volnočasové aktivity (taneční či divadelní kroužek, sportovní kroužky, fitness a zdravotní cvičení), společenské události (slavnostní setkání, dětská představení), výstavní akce, kulturní a vzdělávací akce (koncerty a představení, přednášky a semináře) apod., a dle kapacity i pro další komerční využití.Provoz sálu byl zahájen od září 2013.

sál1sál2sál4sál3

Koupě sálu

Financování: vlastní zdroje

Náklady: 9 700 000,- Kč

Vybavení sálu
 • Název a číslo projektu: 
  Vybavení kulturního sálu Černošice, č. 13/018/41200/194/000812
 • Žádost o dotaci byla podána na MAS Karlštejnsko dne 5. 2. 2013 do Programu rozvoje venkova, Fiche č. 2 - Občanské vybavení a služby Karlštejnska
 • Dne 26.2.2013 byl projekt výběrovou komisí vybrán k financování realizace.

V rámci projektu byla pořízena audiovizuální technika, židle, jeviště, osvětlení jeviště, recepce.

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Vybavení sálu: MAS Karlštejnsko, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova - Program rozvoje venkova, opatření IV. 1.2. Leader, Fiche č. 2 - Občanské vybavení a služby.

Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 604 516,-Kč
Nezpůsobilé výdaje (DPH): 104 916,-Kč
Požadovaný příspěvek 449 640,-Kč
Spoluúčast 49 960,- Kč
Realizátor, termíny realizace projektu:

Stavební dokončení a vnitřní vybavení kulturního sálu bylo realizováno do 28.11.2013.

vlajkaleadrkarp

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do evropských oblastí

 


Rekonstrukce hasičské zbrojnice

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Přístavba hasičské zbrojnice
Stručný popis projektu:

Rekonstrukce hasičské zbrojnice je zaměřena na stavební úpravy stávajícícho objektu, nástavbu 2. NP, včetně celkového zateplení budovy a provedení fasády a rozvodů technologických instalací.

hasičská zbrojnice

Financování:

 • úvěr
Náklady:

Náklady: 4 474 603,- Kč

Realizátor, termíny realizace projektu:

TOST.cz,s.r.o., 26.4.- 31.10.2013

Odkazy na doplňující informace:

 

2012


Rozvoj služeb eGovernmentu ORP Černošice I-III (Technologické centrum)

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Rozvoj služeb eGovernmentu ORP Černošice I-III (Technologické centrum)
 • CZ.1.06/2.1.00/06.06883
 • Žádost o dotaci byla 31.5.2010 předána na Centrum pro regionální rozvoj ČR, žádost byla schválena. K žádosti o dotaci byla zpracována studie proveditelnosti.
 • Dne 1.3.2011 obdrželo město od Ministerstva vnitra Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Stručný popis projektu:

Realizace projektu vycházela z potřeby rozvíjet a zkvalitňovat poskytování veřejných služeb územní samosprávou a to zejména prostřednictvím zavádění ICT v územní veřejné správě a závádění služeb eGovernmentu.

Obsahem projektu byl rozvoj služeb eGovernmentu v ORP Černošice prostřednictvím:

 • zřízení technologického centra obce (aktivita I.)
 • pořízení elektronické spisové služby v obvodu ORP Černošice (aktivita II.)
 • vnitřní integrace úřadu (aktivita III.)

Realizace projektu byla rozdělena do dvou etap:

 • etapa č. I. (1.10.2010 – 31.7.2011) – bylo vytvořeno technologické centrum s rozšířenou působností. Technologické centrum umožní posílit infrastrukturu ICT a podpořit ORP ve snaze o standardizaci IS obcí v rámci správního obvodu a zajištění stanovené úrovně služby. Dále v této etapě byla zavedena elektronická spisová služba. Spisová služba byla zřízena pro ORP Černošice a 45 obcí v jejím správním obvodu.

 • etapa č. II. (1.8.2011 – 29.2.2012) – vnitřní integrace úřadu, která spočívala v nákupu, instalaci a zprovoznění softwarových aplikací připívajících k efektivnějšímu a transparentnějšímu fungování úřadu ORP.

Dne 14. 12. 2010 byla v Informačním systému veřejných zakázek pod číslem 60053944 v otevřeném řízení uveřejněna nadlimitní veřejná zakázka na dodávky, která obsahovala 10 částí. Na jednotlivé části veřejné zakázky byli z uchzečů vybráni následující dodavatelé, kromě dvou částí (003 a 004), na které nebyla podána žádná nabídka:

 • v části 001 - CALEUM s.r.o,
 • v části 002 - ALEF NULA a.s.,
 • v části 005 - Novell Professional Services Česká republika, s.r.o.,
 • v části 006 - POLYSOFT, s.r.o.,
 • v části 007 - GORDIC spol. s.r.o.,
 • v části 008 - TRIADA, spol. s.r.o.,
 • v části 009 - ALIS spol. s.r.o.,
 • v části 010 - GORDIC spol. s.r.o.

Chybějící komponenty se v souladu s platnou směrnicí příjemce č. 5/2009, o nakupování a výběru dodavatelů, soutěžily prostřednictvím elektronického tržiště GEM:

 • G11/88693 - POLYSOFT, s.r.o,
 • G11/90142 - Kapsch s.r.o.,
 • G11/92361 - Servodata a.s.
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Ministerstvo vnitra ČR („MVČR“), Integrovaný operační program, oblast podpory 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě, výzva č. 06 „Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích“.

Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast (bez DPH):
Předpokládané náklady celkem: 5 990 684,- Kč
Požadovaná dotace: 5 092 081,- Kč
Spoluúčast:    898 603,- Kč
Realizátor, termíny realizace projektu:

Projekt byl realizován v období od 1. 10. 2010 do 29. 2. 2012. Aktivity projektu byly realizovány dodavatelsky.

Odkaz na doplňující informace:

Analýza chodu úřadu

.

 


 Oáza Klatovská

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Oáza Klatovská
 Stručný popis projektu:

V rámci projektu bylo obnoveno dětské hřiště. Na hřiště byly umístěny nové herní prvky: pískoviště Ohrádka s plachtou, houpačka Kládovka, fotbalová minibranka, malovací tabule Čmáralka. Dále bylo hřiště vybaveno ohništěm a lavicí se stolem. Pro město Černošice je důležitá zodpovědnost k životnímu prostředí, z tohoto důvodu byly vybrány herní prvky vyráběné z přírodních materiálů od společnosti Tomovy parky,s.r.o.

Forma financování:

Projekt byl financován ve výši 118 276,-Kč společností PRO.MED.CS Praha a.s., na základě darovací smlouvy.

Náklady celkem a spoluúčast:
Náklady celkem: 118 276,- Kč
PRO.MED.CS Praha: 118 276,- Kč
 
Realizátor, termíny realizace projektu:

 Termín realizace: 1.12.2011 - 30.6.2012.

Odkazy na doplňující informace:
 

Park Domu s pečovatelskou službou

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Park DPS
 Stručný popis projektu:

V rámci projektu bylo instalováno 7 kusů herních prvků (houpačka ptačí hnízdo a 6 kusů trampolín o rozměrech 125x125 cm) v parku u Domu s pečovatelskou službou města Černošice. Pro město Černošice je důležitá zodpovědnost k životnímu prostředí, z tohoto důvodu byly vybrány herní prvky vyráběné z přírodních materiálů od společnosti Tomovy parky,s.r.o.

park DPS 1park DPS2

Forma financování:

Projekt byl financován ve výši 374 353,-Kč společností PRO.MED.CS Praha a.s., na základě darovací smlouvy.

Náklady celkem a spoluúčast:
Náklady celkem: 374 353,- Kč
PRO.MED.CS Praha: 374 353,- Kč
 
Realizátor, termíny realizace projektu:

 Termín realizace: 1.12.2011 - 30.6.2012.

Odkazy na doplňující informace:

 

 


Posilovací prvky pro seniory k DPS

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Posilovací prvky pro seniory k DPS
 • Dne 5. 4. 2012 byla žádost o dotaci schválena
 • Dne 23.9.2012 byla provedena instalace posilovacích prvků pro seniory k Domu s pečovatelskou službou
 Stručný popis projektu:

Předmětem žádosti o dotaci bylo pořízení 2 kusů posilovacích prvků (procvičování kloubů a elipsovité zařízení) pro seniory do parku u Domu s pečovatelskou službou města Černošice.

cvičební prvky

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

 Nadace správného životního stylu

Náklady celkem a spoluúčast:
Náklady celkem: 90 574,- Kč
Dotace: 55 594,- Kč
Spoluúčast města: 34 980,- Kč
 
Realizátor, termíny realizace projektu:

  1.5.2012 - 30.9.2012

Odkazy na doplňující informace:

 


Regály pro městskou knihovnu Černošice

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Regály pro městskou knihovnu Černošice
 • Evidenční číslo: KUL/POK/013693/2012
 • Dne 19.3.2012 byla žádost o dotaci schválena Zastupitelstvem Středočeského kraje
 • Dne 6.8.2012 byla uzavřena Smlouva o poskytnutí účelovédotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek v rámci Tématického zadáni Podpora obecních knihoven
 Stručný popis projektu:

Předmětem žádosti o dotaci je pořízení 25 kusů regálů na knihy. Cílem projektu je rozšířit prostory (regály) pro ukládání knih, které jsou nedostatečné, tak aby byl zajištěn, co největší volný výběr knih čtenářům.

Celkem bylo nakoupeno 34 kusů regálů. 9 kusů regálů bylo hrazeno z rozpočtu města.

Regály knihovna

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Středočeský kraj

Středočeský Fond kultury a obnovy památek - Podpora obecních knihoven
Náklady celkem a spoluúčast:
Náklady celkem: 95 880,- Kč
Dotace: 50 000,- Kč
Spoluúčast města: 45 880,- Kč
                                                                                                                               
Realizátor, termíny realizace projektu:

 LAMINO Stolařské potřeby

1.5.2012 - 9.10.2012

Odkazy na doplňující informace:

.

 


Úprava autobusových zastávek hromadné dopravy v Černošicích

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Úprava stávajících autobusových zastávek a stavba nových.
 • Žádost o příspěvek z prostředků ROP Střední Ćechy zajišťoval Svazek obcí - Region Dolní Berounka, jehož je město Černošice členem a prostřednictvím nehož se účastní předmětné výzvy.
 • Žádost o příspěvek podána dne 31.1.2011 do výzvy č. 64 (prioritní osa 15.1 doprava, oblast podpory 1.2 udržitelné formy veřejné dopravy - zastávky a terminály).
 Stručný popis projektu:

Jednalo se o úpravu stávajících autobusových zastávek a výstavbu nových. Celkem bylo v rámci předmětného projektu upraveno 7 autobusových zastávek na území města Černošice. U některých autobusových zastávek došlo pouze k osazení zastávkového přístřešku, lavičky, koše a označníku. U některých byla upravena i nástupní plocha, přístupový chodník a došlo k vytvoření nového autobusového zálivu. Bližší informace o jednotlivých zastávkách jsou uvedeny pod odkazem detailní popis.

Zastávka U Transformátoru

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

 ROP NUTS 2 Střední Čechy, operační program CZ.1.15, výzva č. 64

Náklady celkem a spoluúčast:
Předpokládané náklady celkem: 2 537 896,- Kč
Administrativní náklady projektu:    372 047,- Kč
Mapy, tabulky, plochy pro jízdní řády:      37 000,- Kč
Stavby autobusových zastávek: 2 128 249,- Kč
Požadovaný příspěvek (72,5 % ze způsobilých výdajů): 1 839 975,- Kč
Spoluúčast města (27,5%)    697 921,- Kč
 

Odkazy na doplňující informace:

 

logo ROP


Rekonstrukce ulice Komenského

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Rekonstrukce ulice Komenského
 • Žádost o příspěvek podána na ROP Střední Čechy dne 31.3.201 dle výzvy č. 58 (prioritní osa 15.1. doprava ,oblast podpory 1.1. regionální dopravní infrastruktura – místní komunikace)
 • Registrační číslo projektu: CZ.1.15/1.1.00/58.01231
 • Dne 17.8.2011 město obdrželo Oznámení z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy ( "ROP Střední Čechy"), že projekt splnil všechna kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí a dále postoupil do procesu věcného hodnocení.
 • Dne 5.10.2011 byl projekt schválen Výborem Regionální Rady a doporučen k financování z ROP Střední Čechy.
 • Dne 26.10.2011 obdrželo město od Regionální rady soudržnosti SČ návrh Smlouvy o poskytnutí dotace. Smlouvu a vyčleněné finanční prostředky schválilo po projednání Radou města Zastupitelstvo města dne 3. 11. 2011.
 • Dne 22. 12. 2011 byla uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace. Akce bude financována za spoluúčasti Evropských fondů – zprostředkovatel ROP NUTS II Střední Čechy.
 Stručný popis projektu:

Rekonstrukce ulice Komenského včetně výstavby přilehlých chodníků, rekonstrukce vodovodního řadu a stávající dešťové kanalizace, výstavba 3 nových osvětlených přechodů a úprava točny pro autobusy.

Výstavba chodníků a točna pro autobusy byly dle pravidel a podmínek ROP SČ zařazeny do nezpůsobilých výdajů.
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
ROP NUTS II Střední Čechy, operační program CZ.1.15, výzva č. 58
Náklady celkem a spoluúčast:
Náklady celkem:         11 422 699,- Kč
Nezpůsobilé výdaje:           3 928 957,- Kč
Způsobilé výdaje:           7 493 742,- Kč
Dotace:           5 432 962,- Kč
Spoluúčast (27,5% ze způsobilých výdajů + nezpůsobilé výdaje)           5 989 737,- Kč
 
Realizátor, termíny realizace projektu:

 STRABAG, a.s., realizace: 15. 3. - 30. 9. 2012

Komenského ul.    Komenského ul.    Komenského ul.

Odkazy na doplňující informace:

 

logo ROP

 


Samostatný přivaděč vodovodu do Černošic - propojení řádu Radotín

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Smlouva o dílo s vybraným zhotovitelem – EKIS, spol s r.o.
 • Trojstranná smlouva o podmínkách výstavby na území hl. m. Prahy mezi městem Černošice, PVS a PVK
 Stručný popis projektu:

Výstavba nového vodovodního přivaděče z Radotína ke zvýšení kapacity přiváděné vody pro město Černošice

Forma financování:

vlastní zdroje (popř. úvěr)

Náklady celkem a spoluúčast:
Náklady celkem:          3 508 710,- Kč
Náklady celkem dle Dodatku č. 1:          3 708 708,85 Kč
 
Realizátor, termíny realizace projektu:
Zhotovitel stavby EKIS, spol. s.r.o.
Termín zahájenín dle smlouvy listopad 2010
Termín předání staveniště 16.2.2011
Termín ukončení díla dle Dodatku č. 2  31.12.2012
Odkazy na doplňující informace:
 • Detailní popis
 • Dodatek č.1 - Dodatek ke smlouvě byl uzavřen z důvodu navýšení celkové ceny díla na 3 708 708,85 Kč (v rámci provádění díla došlo ke zřízení nové vodoměrné šachty, k provedení proplachů na stávajících rozvodech vody v souvislosti s napojením nových uzlů vodovod. přivaděče a změnila se tlaková třída materiálu vodovod. přivaděče)
 • Dodatek č.2 - Dodatek ke smlouvě byl uzavřen z důvodu změny termínu dokončení díla na 31. 12. 2012 (prodloužení termínu dokončení bylo nutné v koordinaci s dokončením akce Radotín - Viničky realizovanou Hl. městem Prahou).

 

2011


Rekonstrukce ulice Střední

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Rekonstrukce ulice Střední
 • dle smlouvy: ul. Gorkého – Školní a ul. Vrážská – Gogolovaj
 • dle dodatku ke smlouvě: ul. Gorkého – Školní a ul. Mládežnická – Gogolova
Stručný popis projektu:

V rámci projektu byla realizována rekonstrukce 2 úseků komunikace v ulici Střední.

ul. Střední

Forma financování:

úvěr

Náklady celkem:
Náklady celkem:
5 057 472,- Kč vč. DPH – cena dle smlouvy o dílo
4 580 956,- Kč vč. DPH - cena dle smluvního dodatku
Realizátor, termíny realizace projektu:
Zhotovitel stavby: Alstap, s.r.o.
Termín zahájení dle smlouvy: 19.9.2010
Termín předání staveniště: 16.9.2010
Termín ukončení díla dle smlouvy: 80 dní od zahájení stavby

 

 • Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo: 16.12.2010 – předmětem bylo zmenšení rozsahu stavby, snížení ceny díla
 • Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo: 24.2.2011 – předmětem změna termínu dokončení stavby na 14.3.2011
Odkazy na doplňující informace:

 Rekonstrukce automatické tlakové stanice ve vodojemu Vráž

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Rekonstrukce automatické tlakové stanice ve vodojemu Vráž
Stručný popis projektu:

Dodávka a montáž zařízení ATS o kapacitě 20 l/s včetně demontáže stávající ATS a likvidace demontovaného materiálu. Důvodem rekonstrukce byla nutnost posílení tlaku vody v horním tlakovém pásmu.

Vodojem Vráž Vodojem Vráž

Forma financování

Projekt byl spolufinancován ve výši 1 000 000 ,- Kč společností Prague Hills, s.r.o. na základě plánovací smlouvy.

Náklady celkem:
Náklady celkem: 1 613 284,- Kč
Společnost Prague Hills s.r.o. 1 000 000,- Kč
Spoluúčast města:    613 284,- Kč
Realizátor, termíny realizace projektu:

Aquaconsult, s.r.o.

31. 7. 2011

 


Mateřská škola Barevný ostrov

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Výstavba mateřské školy Černošice, ulice Pod Ptáčnicí
 • CZ.1.15/3.2.00/39.00900
 • Žádost o dotaci podána na ROP SČ dne 15. 12 .2009
 • Smlouva o poskytnutí dotace uzavřena dne 25. 10. 2010
Stručný popis projektu:

Dne 19. 11. 2010  byla zahájena výstavba mateřské školy. Na základě výběrového řízení byla vybrána realizační firma Konstruktiva Branko, a.s. V rozmezí března až května 2011 byla provedena hrubá stavba objektu zahrnující suterén a dvě nadzemní podlaží v severní části a spojovací krček a dvě nadzemní podlaží u jižní části objektu MŠ. Červen až srpen 2011 - byl řešen interiér MŠ (návrh, vysoutěžení zhotovitele - Kořan nábytek, s.r.o.). Realizace interiérů proběhla v říjnu 2011. Společnost Pražské výtahy, s.r.o. s cenou 1 243 200,- Kč vč. DPH instalovala výtah zajišťující bezbariérovost MŠ. 

V souvislosti s plánovaným zvýšením kapacity kuchyně v ZŠ Černošice (pro nový počet strávníků v objektu MŠ) byla zpracována projektová dokumentace pro rozšíření technologie stávající kuchyně. Proběhlo výběrové řízení na zhotovitelskou firmu a vlastní realizaci provedla v srpnu vybraná firma TeS, spol. s r.o., Chotěboř. Školní kuchyně byla mimo jiné vybavena novými myčkami nádobí a elektrickými konvektomaty, které zkvalitní a urychlí přípravu jídel pro děti v základní i mateřské škole.

Na základě jednání se zhotovitelem stavby firmou Konstruktiva Branko, a.s. došlo k dohodě o urychleném postupu prací a zkrácení finálního termínu stavby. Nový termín dokončení byl potvrzen uzavřeným smluvním dodatkem č. 2 a je stanoven na 30. 9. 2011.
 
Závěrem byly řešeny venkovní úpravy areálu – tj. čisté terénní úpravy, komunikace pro pěší, vybavení hřišť, výsadba zeleně, oplocení, parkoviště apod. Dne 30. 9. 2011 byla stavba MŠ ukončena a zhotovitelem předána.Stavba byla kompletně zkolaudována dne 23. listopadu 2011.
 
.  .
 
Architektonické a stavebně technické řešení:

 

Vizualizace provedení dětského hřiště nové školky:
Školka Vápenice

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Středočeský kraj, Regionální operační program NUTS 2 Střední Čechy (ROP SČ), oblast podpory 3.2 Rozvoj měst a rozvoj venkova, výzva č. 39

Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast (bez DPH):
Náklady celkem: 26 571 270,- Kč
Dotace: 14 721 335,- Kč
Spoluúčast: 11 849 935,- Kč

 

 Realizátor, termíny realizace projektu:

Konstruktiva Branko, a.s.

19. 11 .2010 - 15. 2. 2012

logo ROP 

 


Oprava Puškinovy ulice po přívalových deštích v 6/2010

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Oprava Puškinovy ulice po přívalových deštích v 6/2010
 • Identifikační číslo EDS: 217D117006630 dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Stručný popis projektu:

V rámci projektu byla opravena místní komunikace včetně chodníků, která byla poškozena po přívalových děštích v červnu 2010. Oprava zahrnovala zhotovení nového asfaltového povrchu v délce 116 m a šířce 3 m (včetně konstrukčních vrstev).

 • žádost o dotaci byla podána na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR („MMR ČR“) dne 23.12.2010.
 • dne 13.6.2011 byl vydán "Registrační list akce"
 • dne 11.7.2011  bylo schváleno Radou města zadání zhotovení opravy firmě Pozemní komunikace Bohemia, a.s., se kterou byla následně uzavřena Smlouva o dílo
 • rekonstrukci komunikace předcházela oprava vodovodního řádu v trase stávajícího vodovodu včetně vodovodních přípojek k jednotlivým nemovitostem. Rekontrukce byla provedena dle projektové dokumentace firmy Šetelík OLiva, s.r.o., samotnou realizaci provedla na základě vypsaného VŘ firma Aquaconsult, a.s. Oprava byla realizována v obdodí 22.8. - 12.9.2011.
 • dne 29.8.2011 město obdrželo od poskytovatele podpory "Rozhodnutí o poskytnutí dotace"
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Dotační titul – Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou.

Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
Předpokládané náklady celkem: 626 407,- Kč
Požadovaná dotace: 438 000,- Kč
Spoluúčast: 188 407,- Kč
Realizátor, termíny realizace projektu:

Realizace projektu se plánuje na 15.9. - 15.10.2011

Puškinova ul.

Odkazy na doplňující informace:


Spolufinancované rekonstrukce části místních komunikací - Berounská, Na Ladech, Ostružinová

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Rekonstrukce části místních komunikací - Berounská, Na Ladech, Ostružinová
Stručný popis projektu:

Na základě nabídek občanů na spolufinancování rekonstrukce části nezpevněných místních komunikací Berounská, Na Ladech a Ostružinová bylo Radou města rozhodnuto o zhotovení nových asfaltových povrchů vč. konstrukčních vrstev v rozsahu zpracované projektové dokumentace. Jedná se o tyto části místních komunikací:

 • Berounská – slepá část – délka 34,5 m, šířka 4 m
 • Na Ladech – úsek (Mokropeská – Jabloňová)  - délka 142 m šířka 5 m
 • Ostružinová – úsek (Čapkova – Dobřichovická) – délka 102 m, šířka 5,5 m

Na základě vypsaného VŘ byla dne 30. 6. 2011, na doporučení hodnotící komise, vybrána a schválena Radou města zhotovitelská firma Pozemní komunikace Bohemia, a.s., se kterou byla následně uzavřena Smlouva o dílo na realizaci všech tří komunikací.

ul. Berounská   ul. Na Ladech   ul. Ostružinová 

Forma financování:

Na rekonstrukci se podíleli jednotlivý občané města Černošice, dle uzavřených Smluv o výstavbě, následujícími podíly: v ul. Berounská 50% s celkové částky, která byla pokrácena o dodávku zatravňovacích dlaždic. U ul. Na Ladech a Ostružinové min. 30% z celkových nákladů na rekonstrukci.

Náklady celkem a spoluúčast:
  Berounská  Na Ladech Ostružinová
Náklady celkem    167 847,00 Kč 741 566,91 Kč 801 847,00 Kč
Podíl spoluobčanů    78 313,50 Kč 240 000,00 Kč 240 500,00 Kč
Podíl města 89 533,50 Kč 501 566,91 Kč 561 347,00 Kč
Realizátor, termíny realizace projektu:

Pozemní komunikace Bohemia, a.s.

Termín realizace: 15. 8. - 14. 10. 2011         

Odkazy na doplňující informace:

Komunitní plánování sociálních služeb města Černošice

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:

Jedná se o dílčí součást projektu „Zlepšení kvality procesního řízení a strategického managementu města Černošice“, registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.01/53.00083.

Stručný popis projektu:

Cílem projektu bylo zmapovat potřeby jednotlivých skupin občanů, stanovit priority a hledat cesty k efektivnímu uspokojování těch potřeb, o něž je skutečně zájem. Do projektu se mohli v období 2010 - 2011 zapojit mimo jiné aktivní zástupci veřejnosti a poskytovatelé sociálních služeb. S každou pracovní skupinou se uskutečnila 4 setkání a dále probíhala práce v terénu a jednání s dalšími institucemi. Dále probíhalo veřejné dotazníkové šetření. Výsledkem je dokument - Komunitní plán sociálních služeb, a dále Adresář poskytovatelů služeb.

Pracovní skupiny projektu:

 • rodiče dětí předškolního věku
 • senior
 • člověk se zdravotním postižením
Výsledný dokument:

Komunitní plán sociálních služeb města Černošice - výsledný dokument 

Adresář poskytovatelů sociálních služeb (2011)

 

Fotografie pracovní skupiny rodiny s dětmi            Schuzka senioři            Schůzka ZTP

 

Vyhodnocení dotazníků:
Forma financování

Tento projekt je jako dílčí součást spolufinancován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pod názvem zastřešujícího projektu „Zlepšení kvality procesního řízení a strategického managementu města Černošice“, registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.01/53.00083.

Realizátor, termíny realizace projektu:

Město Černošice, 2010 - 2011, garant projektu: Miroslav Strejček, vedoucí DPS.

Loga EU

2010 a starší


Černošice - bezbariérové chodníky, etapa Centrum Černošice

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Černošice - bezbariérové chodníky, etapa Centrum Černošice
 • Žádost o dotaci byla podána na SFDI dne 19. 2. 2010 (na akci byly vyčleněny dotační prostředky zařazené do rozpočtu SFDI usnesením PSP ČR ze dne 11. 12. 2009).
 • Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI byla uzavřena dne 26. 7. 2010.
Stručný popis projektu:

V rámci projektu byla realizována výstavba bezbariérových chodníků podél komunikace silnice II. třídy č. II/115 (ul. Radotínská a Vrážská) a podél navazující frekventované komunikace (ul. Riegrova).

Chodník U Vodárny Chodník Vrážská

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Státní fond dopravní infrastruktury („SFDI“)

Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast (bez DPH):
Náklady celkem: 5 290 368,- Kč
Dotace: 3 724 916,- Kč
Spoluúčast: 1 565 452,- Kč
Realizátor, termíny realizace projektu:

STRABAG, a.s.
9. 8. 2010 – 5. 11. 2010

 

 


Černošice - zvýšení bezpečnosti chodců

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Černošice - zvýšení bezpečnosti chodců
 • Žádost o dotaci byla podána na SFDI dne 19. 2. 2010 (na akci byly vyčleněny dotační prostředky zařazené do rozpočtu SFDI usnesením PSP ČR ze dne 11. 12. 2009)
 • Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI byla uzavřena dne 26. 7. 2010.
Stručný popis projektu:

V rámci projektu byla realizována výstavba bezbariérových chodníků podél frekventované komunikace silnice III. třídy č. III/1159 (ul. Dr. Janského) a podél navazujících frekventovaných místních komunikací s vysokou intenzitou provozu (ul. Bulharská a Srbská).

Chodník Bulharská Chodník Dr. Janského

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Státní fond dopravní infrastruktury („SFDI“)

Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast (bez DPH):
Náklady celkem: 5 724 253,- Kč
Dotace: 4 508 000,- Kč
Spoluúčast: 1 216 253,- Kč
Realizátor, termíny realizace projektu:

EKIS, spol. s r.o.
4. 8. – 7. 10. 2010


Cyklostezka Černošice

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Cyklostezka Černošice
 • Žádost o dotaci byla podána na SFDI dne 18. 3. 2010 (na akci byly vyčleněny dotační prostředky zařazené do rozpočtu SFDI usnesením PSP ČR ze dne 11. 12. 2009).
 • Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI byl uzavřen dne 27. 10. 2010.
Stručný popis projektu:

V rámci projektu byla realizována výstavba cyklostezky. Cílem projektu bylo zvýšení bezpečnosti cyklistické dopravy v úseku Na Vírku a na zvýšení atraktivity této trasy.

Cyklostezka  Cyklostezka

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Státní fond dopravní infrastruktury („SFDI“)

Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast (bez DPH):
Náklady celkem: 7 198 782,- Kč
Dotace: 4 638 852,- Kč
Spoluúčast: 2 559 930,- Kč
Realizátor, termíny realizace projektu:

STRABAG, a.s.
30. 9. – 29. 11. 2010


Zastávky Karlštejnska

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Zastávky Karlštejnska
 • CZ.1.15/1.2.00/20.00466
 • Žádost o dotaci z prostředků ROP SČ vč. ostatních administrativních náležitostí zajišťoval smluvně Svazek obcí – Region Dolní Berounka na základě Smlouvy o partnerství.
Stručný popis projektu:

Provedení sedmi stavebních přístřešků, které slouží ke zvýšení komfortu ve veřejné dopravě. Jednotlivé zastávky jsou prefabrikované výroby typu AUREO 200-SS se zadní stěnou, bez bočních skel, střechou z kaleného skla, vestavěnou lavičkou, se zastávkovými označníky, nosiči jízdních řádů a odpadkovými koši.

Zastávka U Vodárny 

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Středočeský kraj, Regionální operační program NUTS 2 Střední Čechy („ROP SČ“), oblast podpory 1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy, výzva č. 20

Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast (bez DPH):
Náklady celkem: 1 377 149,- Kč
Dotace: 1 273 863,- Kč
Spoluúčast: 123 096,- Kč
Realizátor, termíny realizace projektu:

Dodavatel celého projektu byla firma Vladeko, spol. s r.o., realizaci zastávek provedla firma Mmcité, a.s. K oficiálnímu převzetí od Svazku obcí Regionu Dolní Berounka do správy Města Černošice došlo dne 26. 5. 2010, po dobu 5 let udržitelnosti projektu byly zastávky ve vlastnictví přímého investora (Svazek obcí Region Dolní Berounka). Dne 1. 1. 2016 byly předány do majetku Města Černošice.

logo ROP

 


Turinka 2009

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Turinka 2009
 • CZ.1.15/2.2.00/29.00675
 • Žádost o dotaci z prostředků ROP SČ vč. ostatních administrativních náležitostí zajišťoval smluvně Svazek obcí – Region Dolní Berounka.
Stručný popis projektu:

Vybudování a doplnění turistické infrastruktury v regionu Karlštejnsko. Jedná se o realizaci chodníku u kapličky mezi ul. Radotínskou a U Jezu, oplocení před kapličkou vč. kované mřížky do niky, 7 ks vitrín s mapami, šachové figury s městským znakem vč. lavičky a stojanu na kola.

šachy
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Středočeský kraj, Regionální operační program NUTS 2 Střední Čechy („ROP SČ“), oblast podpory 2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu č. 29

Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast (bez DPH):
Náklady celkem: 713 273,- Kč
Dotace: 643 300,- Kč
Spoluúčast:  69 973,- Kč
Realizátor, termíny realizace projektu:

Realizace v roce 2011 (dle uzavřených smluv mezi jednotlivými dodavateli a Svazkem obcí – Regionem Dolní Berounka.)

logo ROP

 


 Výsadba stromořadí v ulicích města a založení parku u DPS v Černošicích

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Výsadba stromořadí v ulicích města a založení parku u DPS v Černošicích
 • CZ.1.02/6.5.00/08.03231
Stručný popis projektu:

Výsadba stromořadí v ulicích města a založení parku u DPS v Černošicích

Náklady:
Náklady celkem  1 052 686 Kč
Dotace     847 888 Kč
Spoluúčast města     204 798 Kč
Realizátor, termíny realizace projektu:

2009

logo

 Ozelenění sportparku Kazín ve městě Černošice

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Ozelenění sportparku Kazín ve městě Černošice
 • CZ.1.02/6.5.00/08.03485
Stručný popis projektu:

V rámci projektu byla pořízena zeleň do prostoru sportparku Kazín.

Náklady:
Náklady celkem    2 364 530, 00 Kč
Dotace     1 934 330,40 Kč
Spoluúčast města        430 199,60 Kč
Realizátor, termíny realizace projektu:

2009

logo

 

Za tuto stránku odpovídá M. Formáčková

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie