Černošice
Černošice

Oddělení vodního hospodářství

Kontakt

Činnost oddělení

 • povoluje
  • stavby vodních děl, jejich změn, zrušení, odstranění;
  • změny staveb vodních děl před dokončením;
  • užívání vodních děl a změn užívání;
  • nakládání s vodami;
  • některé činnosti upravené vodním zákonem.
 • rozhoduje
  • v pochybnostech, zda se jedná o vodní dílo;
  • o zařazení vodního díla do kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu;
  • o převzetí provozu nebo údržby vodních děl jinou osobou pokud původní provozovatel tyto povinnosti neplní;
  • vydávání vodoprávních souhlasů;
  • že zákon o vodovodech a kanalizacích se vztahuje i na vodovody a kanalizace s denní produkcí menší než 10 m3 nebo s počet využívajících fyzických osob je menší než 50.
 • schvaluje
  • kanalizační řády;
  • havarijní plány;
  • manipulační řády.
 • ukládá povinnosti
  • zpracovat manipulační řád vodních děl;
  • k nápravě závadného stavu zjištěného při havárii.
 • ukládá sankce právnickým a fyzickým osobám
 • Vydává vyjádření a stanoviska:
  • vyjadřování a vydávání stanovisek vodoprávního úřadu ke stavbám na území ORP;
  • vydávání závazných stanovisek jako dotčeného orgánu.
 • Vede a zpracovává evidence:
  • vedení vodoprávní evidence vydaných vodoprávních rozhodnutí;
  • vedení evidence ochranných pásem vodních zdrojů;
  • zpracovávání a předávání vybraných údajů z majetkové a provozní evidence.
 • Stanovuje:
  • ochranné pásmo vodních zdrojů;
  • ochranné pásmo vodních děl;
  • záplavové území mimo záplavové území významných vodních toků.
 • Provádí kontrolní činnost:
  • účastnění se a dohlížení nad technickobezpečnostním dohledem nad vodními díly;
  • vykonávání vodoprávního dozoru na vodních dílech.
 • Řídí práce při zneškodňování havárií.
 • Plní úkoly povodňového orgánu mimo období povodně a podílení se na činnosti povodňové komise v době povodně podle povodňového plánu.
 • Poskytuje informace a sdělení (telefonicky, elektronicky a osobně).
 • Vyřizuje stížnosti na úseku vodního hospodářství.
 • Upravuje, omezuje, popřípadě zakazuje obecné nakládání s povrchovými vodami

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0