Černošice
Černošice

Ztráta matričního dokladu - rodný, oddací nebo úmrtní list

Vydávání matričního dokladu se řídí Zákonem č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Osobou, která je oprávněna jednat v případě ztráty matričního dokladu a žádosti o vydání druhopisu je:

  • fyzická osoba, které se zápis týká, nebo členové rodiny (manžel, partner, rodiče, děti, sourozenci, prarodiče, vnuci a pravnuci),
  • státní orgány nebo orgány územních samosprávných celků pro úřední potřebu,

  • statutární orgány církví nebo duchovní jimi zmocnění, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949,

  • fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků,

  • osobě, která prokáže, že je to nezbytné k uplatnění právních nároků v cizině.

O vydání druhopisu matričního dokladu musí žadatel požádat osobně nebo písemně u matričního úřadu, kde je narození, manželství, partnerství nebo úmrtí zapsáno v matriční knize.

Doklady potřebné k vydání matričního dokladu:

  • platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas ČR žadatele;
  • matriční doklad (rodný, oddací list), ze kterého je patrný příbuzenský poměr žadatele - dle bodu a) shora uvedeného;
  • plná moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele;
  • dále žadatel musí znát datum, kdy matriční událost nastala.

Poplatky

Správní poplatek za každý druhopis matričního dokladu činí 300 Kč.

Lhůty

Lhůta pro vydání druhopisu matričního dokladu je 30 dnů.

V případě, že je doklad zaslán žadateli poštou, zasílá se doporučeně do vlastních rukou.


Kde situaci řešit:

Karlštejnská 259, Černošice, správní odbor

Za tuto stránku odpovídá Marcela Růžičková

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Lávka: Foto Petr Kubín