Černošice
Černošice

Řidičský průkaz

Hotové řidičské průkazy:

Na pracovištích Podskalská 19, Praha 2 i Karlštejnská 259, Černošice jsou vyřízeny všechny žádosti o řidičský průkaz, a tedy připravené k předání, podané dne:

   
  04. 06. 
2024  

a rovněž všechny žádosti před tímto datem

- na vyřízení svých záležitostí je vhodné využít objednávkového systému, pro pracoviště Karlštenská 259, Černošice je objednání nezbytné

- Řidičské průkazy, o které je žádáno elektronickou formou, budou k vyzvednutí na pracovišti Podskalská 19, Praha 2, nedojde-li k e-mailovému sdělení ridickeprukazy@mestocernosice.cz, že si žadatel hodlá vyhotovený ŘP vyzvednout na pracovišti v Černošicích.

- V případě žádostí o vydání ŘP ve zrychlené 5 denní lhůtě garantujeme jejich včasné vyzvednutí pouze na pracovišti MěÚ Černošice v Podskalské 19, Praha 2.

- Při požadavku na vyzvednutí na pracovišti MěÚ Černošice v Karlštejnské 259, Černošice, bude lhůta o jeden až dva pracovní dny delší.

  

Řidičský průkaz  První vydání řidičského průkazu
Elektronická žádost o řidičský průkaz
Výměna řidičského průkazu z důvodu konce platnosti
Výměna řidičského průkazu z důvodu změny údajů v něm uvedených
Vydání řidičského průkazu při ztrátě, odcizení nebo zničení
Vydání řidičského průkazu na základě řidičského průkazu vydaného cizím státem nebo řidičského průkazu ze zemí EU
Vydání mezinárodního řidičského průkazu

  

 Řidičský průkaz

S výjimkou mezinárodního řidičského průkazu není třeba nosit průkazovou fotografii - k focení dochází přímo na přepážce.

Ve věci vydávání národních řidičských průkazů je příslušný kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností bez ohledu na místo trvalého pobytu žadatele, s výjimkou případů týkajících se zdravotní způsobilosti (zapsání brýlí do řidičského průkazu, jejich odstranění z řidičského průkazu, tam musíte záležitost řešit podle místa trvalého bydliště). Při podání žádosti o vydání řidičského průkazu lze využít elektronickou formu. Řidičské průkazy, o které je žádáno elektronickou formou, budou k vyzvednutí na pracovišti Podskalská 19, Praha 2.

Osoba nebo držitel řidičského oprávnění, kterému má být vydán řidičský průkaz je povinen převzít řidičský průkaz osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby na základě ověřené plné moci, při vyzvednutí je třeba předložit platný doklad totožnosti s fotografií.

Na uvedeném odkazu je možné v mapě nalézt pro Vás nejbližší úřad obce s rozšířenou působností: http://statistiky.stemmark.cz/orp/

 První vydání řidičského průkazu

První řidičský průkaz se vydává ve lhůtě dvaceti dnů od podání žádosti za správní poplatek 200,- Kč.

K žádosti o řidičské oprávnění a následnému vystavení řidičského průkazu musí být přiložen:

 • platný doklad totožnosti (občanský průkaz), nebo doklad prokazující obvyklé bydliště žadatele, který nemá na území České republiky trvalý pobyt
 • posudek o zdravotní způsobilosti – podle vyhlášky č. 277/2004 Sb.
 • doklad o odborné způsobilosti
 • doklad o splnění dalších podmínek podle § 91 zákona o provozu na pozemních komunikacích
 • podklady o provedení výcviku a složení zkoušky (z autoškoly)

 Výměna řidičského průkazu z důvodu konce platnosti

Žádost se vyřizuje ve lhůtě dvaceti pracovních dnů od podání žádosti bez správního polatku, případně ve zkrácené lhůtě pěti pracovních dní za správní poplatek 700 Kč. Při výměně je třeba doložit:

 • stávající řidičský průkaz
 • platný doklad totožnosti (občanský průkaz), nebo doklad prokazující obvyklé bydliště žadatele, který nemá na území České republiky trvalý pobyt

Změnu údajů, které jsou v řidičském průkazu uvedeny, je držitel povinen oznámit do pěti pracovních dní ode dne, kdy ke změně došlo, to se netýká údajů o změně trvalého bydliště. V případě výměny řidičského průkazu z důvodů změny údajů zůstává žadateli platný řidičský průkaz, za neplatný řidičský průkaz není vystavován náhradní.

 Výměna řidičského průkazu z důvodu změny údajů v něm uvedených

Žádost se vyřizuje ve lhůtě dvaceti pracovních dnů od podání žádosti za správní poplatek 200,- Kč, případně ve zkrácené lhůtě pěti pracovních dní za správní poplatek 700,- Kč. Při výměně je třeba doložit:

 • stávající řidičský průkaz
 • platný doklad totožnosti (občanský průkaz), nebo doklad prokazující obvyklé bydliště žadatele, který nemá na území České republiky trvalý pobyt

Žádost o výměnu se přijímá nejdříve 3 měsíce před koncem platnosti stávajícího řidičského průkazu. Upozorňujeme držitele řidičských průkazů, že s neplatným řidičským průkazem nemají řídit, náhradní řidičské průkazy po uplynutí jejich platnosti do doby vydání nového řidičského průkazu se nevydávají.

 Vydání řidičského průkazu při ztrátě, odcizení nebo zničení

Žádost se vyřizuje ve lhůtě dvaceti pracovních dnů od podání žádosti za správní poplatek 200,- Kč, případně ve zkrácené lhůtě pěti pracovních dní za správní poplatek 700,- Kč. Při podání žádosti je třeba doložit:

 • platný doklad totožnosti (občanský průkaz), nebo doklad prokazující obvyklé bydliště žadatele, který nemá na území České republiky trvalý pobyt
 • v případě poškození řidičský průkaz

Byl-li odcizen, zničen nebo ztracen platný řidičský průkaz, tak se vystavuje náhradní řidičský průkaz, s nímž lze řídit pouze v ČR, jen na vyžádání. Za neplatný uvedené vystavit nelze.
Náhradní doklad, který je vydán, je třeba odevzdat na úřadě při vyzvednutí řidičského průkazu.

 Vydání řidičského průkazu na základě řidičského průkazu vydaného cizím státem nebo řidičského průkazu ze zemí EU

Žádost se vyřizuje ve lhůtě dvaceti pracovních dnů od podání žádosti za správní poplatek 200,- Kč, případně ve zkrácené lhůtě pěti pracovních dní za správní poplatek 700,- Kč.

Občan EU, kterému byl vydán řidičský průkaz Evropských společenství a který má na území ČR bydliště, může požádat o vydání českého řidičského průkazu.

Cizinec, který není příslušníkem státu EU a který má na území ČR trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dlouhodobé vízum na dobu delší než 1 rok, je povinen požádat o vydání řidičského průkazu výměnou za řidičský průkaz vydaný cizím státem do tří měsíců ode dne právní moci povolení trvalého pobytu nebo přechodného pobytu na dlouhodobé vízum, jde-li o cizince, který není příslušníkem státu EU, a tří měsíců ode dne návratu občana ČR do ČR. Při podání žádosti je třeba doložit:

 • doklad totožnosti žadatele
 • u cizinců se dále předkládá doklad o trvalém/přechodném pobytu, případně další náležitosti prokazující obvyklý pobyt v ČR a řidičský průkaz ze země původu
 • řidičský průkaz EU nebo řidičský průkaz vydaný cizím státem

Informace pro držitele ukrajinských řidičských průkazů, včetně popisu, které řidičské průkazy lze vyměnit zde.
 

 Vydání mezinárodního řidičského průkazu

Žádost se vyřizuje na počkání v úředních hodinách, abychom Vám garantovali vyřízení Vaší záležitosti doporučujeme se objednat. Správní poplatek je 50 Kč. Mezinárodní řidičský průkaz je možné vydat pouze držiteli českého národního řidičského průkazu. Mezinárodní řidičský průkaz vydaný podle Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949) je platný jeden rok a na základě úmluvy z Vídně 1968 je platný tři roky. Při podání žádosti je třeba doložit:

 • žádost o vydání mezinárodního ŘP
 • platný doklad totožnosti (občanský průkaz), nebo doklad prokazující obvyklé bydliště žadatele, který nemá na území České republiky trvalý pobyt
 • řidičský průkaz
 • 1x fotografii

Za tuto stránku odpovídá Bc. Michaela Bradáčová

 

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie