Černošice
Černošice

Registrační značka elektrického vozidla a vozidla na vodík a jejich kombinace se spalovacím motorem

 

1. Označení - pojmenování

2. Základní informace

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení

5. Jakým způsobem můžete zahájit

6. Na které instituci lze řešit

7. Kde, s kým a kdy můžete toto řešit

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

11. Elektronická služba, kterou lze využít

12. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 

  

 Vozidlo - registrační značka elektrického vozidla a vozidla na vodík a jejich kombinace se spalovacím motorem

 1. Označení - pojmenování

Vozidlo - registrační značka elektrického vozidla a vozidla na vodík a jejich kombinace se spalovacím motorem

 2. Základní informace

Na základě žádosti vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla se souhlasem vlastníka lze k silničnímu vozidlu přidělit registrační značku tvořenou velkými písmeny "EL" následovanými kombinací velkých písmen latinské abecedy a arabských čísel, jedná-li se o vozidlo používající jako palivo elektrickou energii nebo vodík:

1) výlučně, nebo

2) v kombinaci s jiným palivem, jeli hodnota emisí CO2 v kombinovaném provozu je výše 50 g/km.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Oprávněnou osobou k jednání je vlastník silničního vozidla nebo provozovatel silničního vozidla se souhlasem jeho vlastníka (postačí neověřená plná moc).

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení

Žadatel o přidělení registrační značky elektrického vozidla k silničnímu vozidlu muže požádat, když:

•  žádá o přidělení této značky k silničnímu vozidlu, u kterého je zapsán v registru silničních vozidel jako vlastník nebo provozovatel nebo,

•  spolu s žádosti o přidělení této značky k silničnímu vozidlu žádá i o zápis tohoto silničního vozidla do registru silničních vozidel (pokud toto vozidlo ještě není zapsáno v registru silničních vozidel)

Tabulky s přidělenou registrační značkou elektrického vozidla vydá obecní úřad obce s rozšířenou působnosti žadateli do 15 dnů ode dne požádání žádosti.

Při vydání tabulek s přidělenou registrační značkou elektrického vozidla žadatel odevzdá obecnímu úřadu obce s rozšířenou působnosti tabulky s přidělenou registrační značkou, pokud byly k silničnímu vozidlu vydány.

Podrobnější informace k formě, struktuře a provedení registrační značky elektrického vozidla jsou uvedeny na druhé straně žádosti o přidělení registrační značky elektrického vozidla.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit

Podáním žádosti o přidělení registrační značky elektrického vozidla.

 6. Na které instituci lze řešit

Zápis vozidla do registru silničních vozidel ČR řeší kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností v České republice.

 7. Kde, s kým a kdy můžete toto řešit

Na oddělení evidence vozidel MěÚ Černošice.

  • pracoviště Praha, Podskalská 19, Praha 2 
  • pracoviště Černošice, Karlštejnská 259, Černošice – klienti pouze objednaní
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

•  vyplněnou žádost, formulář žádosti je k dispozici na pracovišti MěÚ Černošice a lze ji vyplnit přímo na místě,

•  doklad totožnosti. Fyzická osoba občanský průkaz, podnikající fyzická osoba živnostenský list, právnická osoba výpis z obchodního rejstříku nebo doklad o povolení k pobytu nebo udělení azylu na území ČR, není-li žadatel státním občanem ČR,

•  úředně ověřenou plnou moc k provedení zápisu vozidla do registru silničních vozidel udělenou dosavadním nebo novým vlastníkem vozidla nebo obou, vyřizuje-li záležitost zmocněnec a to v případě fyzických osob nebo úředně ověřenou plnou moc, vyřizuje-li záležitost zástupce právnické osoby nevyjmenovaný ve výpisu obchodního rejstříku, udělenou statutárním orgánem právnické osoby,

•  osvědčení o registraci vozidla část II, (tzv. velký technický průkaz),

•  osvědčení o registraci vozidla část I, (tzv. malý technický průkaz),

•  zelenou kartu vydanou podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

•  protokol o evidenční kontrole silničního motorového nebo přípojného vozidla, ne starší 1 rok, počítáno ode dne následujícího po dni, kdy byla provedena evidenční kontrola vozidla 

•  v případě, že došlo k přechodu vlastnického práva k vozidlu, předkládá se doklad o nabytí vlastnického práva (rozhodnutí o vypořádání dědictví, rozhodnutí o nabytí vlastnictví v rámci dražby, rozhodnutí o vypořádání společného jmění manželů v rámci rozvodového  řízení, rozhodnutí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových).

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Dvoustránkový formulář žádosti o přidělení registrační značky elektrického vozidla je k dispozici na pracovišti. Případně na stránkách v sekci Formuláře.

 10.  Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Zápis nového vozidla s EL registrační značkou do registru silničních vozidel není zpoplatněn.

 11.  Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost o zápis změny nelze řešit prostřednictvím elektronické pošty.

 12.  Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

 

Za tuto stránku odpovídá R. Haugvic

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0