Černošice
Černošice

Úholičky

  • Územní plán

Text
Hlavní výkres
Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření
Základní členění území

  • Územní studie

Územní studie "U Hřiště" pořizovatel schválil dne 28.4.2016 jako podklad pro rozhodování v území.

Do platné územně plánovací dokumentace je možné nahlížet na stavebním úřadu ve Velkých Přílepech, obci Úholičky a odboru územního plánování MěÚ Černošice.

Stránka byla naposledy aktualizována 21.4.2020.