Černošice
Černošice

Povolení k vypouštění odpadních vod

Povolení k vypouštění odpadních vod


Odpadní vody jsou vody použité v obytných, průmyslových, zdravotnických a jiných stavbách, zařízeních nebo dopravních prostředcích, pokud mají změněnou jakost (složení nebo teplotu). Kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování tak, aby neohrozil jakost povrchových nebo podzemních vod.

Vypouštění odpadních vod upravuje zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), nařízení vlády č. 61/2003 Sb., v platném znění a nařízení vlády č. 416/2010 Sb., v platném znění.

Přímé vypouštění odpadních vod do vod podzemních nelze povolit. Vypouštění odpadních vod neobsahujících nebezpečné závadné látky do půdních vrstev, z nichž by mohly do vod podzemních vniknout, lze povolit jenom výjimečně, a to jen na základě posouzení jejich vlivu na jakost podzemních vod hydrogeologem.

Každý, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových, či podzemních, musí mít pro takovou činnost povolení příslušného vodoprávního úřadu, vydané podle vodního zákona nebo podle předchozích právních předpisů.

Vypouštění odpadních vod je zpravidla spojeno i s povolením vodního díla, např. domovní čistírny odpadních vod (DČOV). K provedení daného vodního díla je nutno mít též i stavební povolení vydané příslušným vodoprávním úřadem.

Výjimku tvoří DČOV označené CE podle zvláštního právního předpisu, jejichž stavbu lze ohlásit vodoprávnímu úřadu. Pokud vodoprávní úřad s ohlášenou DČOV souhlasí, má se za povolené i vypouštění vody z ní.

Postup při povolování

  • žadatel vyplní formulář žádosti o povolení příslušného nakládání včetně žádosti o povolení vodního díla, pokud se jedná o souběh, popř. formulář pro ohlášení DČOV (k dispozici na OŽP MěÚ Černošice nebo ke stažení na formulare-a-letaky/formulare/#voda)
  • vyplněnou žádost společně s uvedenými povinnými přílohami a s projektem vodního díla, stanoviskem správce toku či posouzením vlivu vypouštění odpadních vod na jakost podzemních vod doručí MěÚ Černošice
  • vydání povolení vypouštění odpadních vod nepodléhá správnímu poplatku
  • stavební povolení je zpoplatněno dle zákona o správních poplatcích
  • max. lhůta na vyřízení je dle vodního zákona 90 dní, u ohlášení 30 dní
  • po ukončení stavby vodního díla podléhá stavba kolaudačnímu řízení (stavby povolené před účinností nového stavebního zákona) nebo kolaudačnímu souhlasu – toto je uvedeno v podmínkách povolení, ohlášená stavba se nekolauduje

K žádosti o povolení vodního díla předkládáné vodoprávnímu úřadu musí být doloženo územní rozhodnutí, územní souhlas, či jiné opatření příslušného stavebního úřadu včetně souhlasu stavebního úřadu dle § 15 stavebního zákona s ohledem na skutečnost, že vodoprávní úřad je speciálním stavebním úřadem, který bez tohoto souhlasu nemůže vydat povolení ke stavbě vodního díla.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Kostel

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0