Černošice
Černošice

Průkaz profesní způsobilosti řidiče

Získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel


Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů je povinen účastnit se řidič který:

 • je občanem státu EU a má na území ČR trvalý pobyt
 • je občanem státu EU a má na území ČR přechodný pobyt který trvá alespoň 185 dnů v kalendářním roce, nebo
 • je občanem jiného než členského státu EU a vykonává závislou práci pro zaměstnavatele usazeného na území ČR nebo podniká na území ČR,
 • pokud řídí motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C, C+E, D, D+E nebo podskupiny C1 C1+E,  D, D1+E nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné.

Povinnost se nevztahuje na řidiče u:

 • vozidel používaných pro vlastní potřebu,
 • vozidel používaných při přepravě věcí, které řidič využije při výkonu své závislé práce nebo podnikání, pokud řízení není hlavním předmětem výkonu závislé práce, nebo podnikání řidiče,
 • vozidel používaných Policií ČR,
 • ozbrojenými silami ČR,
 • Celní správou ČR,
 • zpravodajskými službami ČR,
 • vozidel Hasičského záchranného sboru, zdravotnické záchranné služby,
 • vozidel používaných při výcviku,
 • vozidel zabezpečujících civilní ochranu, báňskou záchrannou službu
 • zemědělských a lesnických traktorů.

Vstupní školení se provádí formou výuky a výcviku v základním rozsahu 140 hodin a je zakončeno zkouškou prostřednictvím komisaře na obecním úřadu s rozšířenou působností.

Žadatel o vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče musí doložit, že je držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny a podskupiny a zaplatil správní poplatek /200 Kč/. Dále musí doložit, že úspěšně vykonal zkoušku v období 6 měsíců před podáním žádosti, nebo se podrobil výuce v rámci pravidelného školení v plném rozsahu.

Doba platnosti profesního průkazu řidiče je 5 let. Do konce pátého roku od data vydání průkazu se řidič zúčastní školení v celkovém rozsahu 35 hodin, s rozdělením do ročních kurzů v rozsahu 7 hodin.

Výuku a výcvik provádí fyzická nebo právnická osoba, které byla krajským úřadem udělena k této činnosti akreditace.

Ztrátu, odcizení, poškození průkazu profesní způsobilosti řidiče je jeho držitel povinen bez zbytečného odkladu ohlásit obecnímu úřadu s rozšířenou působností. Po ohlášení vydá úřad řidiči potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení průkazu. Potvrzení nahrazuje původní průkaz a jeho platnost je 30 dnů od jeho vydání. Duplikát profesního průkazu vydá obecní úřad do 20 dnů ode dne podání žádosti.

Dojde-li ke změně údajů v průkazu profesní způsobilosti řidiče, vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností řidiči na písemnou žádost nový průkaz profesní způsobilosti řidiče. Žadatel musí doložit změnu údajů a zaplacení správního poplatku. Datum ukončení platnosti nového průkazu se musí shodovat s datem ukončení platnosti průkazu, který je novým průkazem nahrazován.

Držitel průkazu je povinen při převzetí nového průkazu profesní způsobilosti řidiče odevzdat obecnímu úřadu dosavadní  průkaz nebo potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení průkazu profesní způsobilosti řidiče, pokud mu byly vydány.

Je vhodné využít objednání přes internet

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie