Černošice
Černošice

Narození, uzavření manželství nebo úmrtí státních občanů ČR v cizině - zvláštní matrika v Brně


Matriční knihy, do kterých se zapisuje narození, uzavření manželství a úmrtí státních občanů ČR, ke kterým došlo v cizině, vede Úřad městské části Brno-střed (dále jen „zvláštní matrika“). K uzavření manželství v cizině obvykle budete potřebovat vydání právní způsobilosti k manželství. Do zvláštní matriky se zapisují narození, uzavření manželství a úmrtní státních občanů ČR, ke kterému došlo na

 • území cizího státu,
 • zastupitelském úřadu ČR
 • lodi nebo v letadle mimo území ČR
 • místě, které nepatří pod pravomoc žádného státu.

Do zvláštní matriky se zapisují dále manželství, která byla uzavřena v případě, že byl život snoubence přímo ohrožen,

 • před kapitánem lodi plující pod vlajkou ČR
 • kapitánem letadla registrovaného v ČR a
 • velitelem vojenské jednotky ČR v zahraničí

Kdo a za jakých podmínek

O zápis narození do zvláštní matriky může požádat:

 • fyzická osoba, které se zápis týká nebo
 • členové její rodiny (tj. manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnoučata) i bez plné moci nebo
 • zplnomocnění zástupci.

O zápis úmrtí státního občana České republiky do zvláštní matriky mohou požádat

 • členové jeho rodiny (tj. manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnoučata) nebo
 • zástupci zplnomocnění členy rodiny nebo
 • fyzická osoba, které jsou známy osobní údaje zemřelého, a která předkládá listiny uvedené dále.

O zápis uzavření manželství státního občana České republiky do zvláštní matriky může požádat

 • fyzická osoba, které se zápis týká nebo
 • členové její rodiny (tj. manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnoučata) na základě předložené plné moci, ve které musí být výslovně uvedena dohoda snoubenců o užívání jejich příjmení a příjmení společných dětí o uzavření manželství,
 • zplnomocnění zástupci na základě předložení plné moci, ve které musí být výslovně uvedena dohoda snoubenců o užívání jejich příjmení a příjmení společných dětí po uzavření manželství.

Kam se obrátit

Žádost o zápis do zvláštní matriky se podává u

 • zastupitelského úřadu ČR nebo
 • kteréhokoli matričního úřadu

Co musíte předložit

K žádosti o zápis do zvláštní matriky se připojí:

 • cizozemský matriční doklad, který se týká narození, uzavření manželství nebo úmrtí občana České republiky, jež má být zapsáno do zvláštní matriky, opatřený náležitými ověřeními a přeložený do českého jazyka (bližší informace poskytne kterýkoli matriční úřad nebo zastupitelský úřad)
 • doklad o státním občanství ČR osoby, které se zápis týká, tj. občanský průkaz, cestovní doklad, osvědčení, popřípadě potvrzení o státním občanství ČR, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství ČR uveden
 • další doklady potřebné k ověření správnosti údajů zapisovaných do matriční knihy, nelze-li je prokázat shora uvedenými doklady (bližší informace poskytne kterýkoli matriční úřad nebo zastupitelský úřad).

Poplatky

 • Za provedení zápisu do matričních knih vedených zvláštní matrikou a vydání prvopisu matričního dokladu (rodného, oddacího nebo úmrtního listu) se správní poplatek neplatí.
 • Za vydání druhopisu matričního dokladu se hradí správní poplatek ve výši 100,- Kč.

Lhůty

Zvláštní matrika provede zápis do matriční knihy po obdržení podkladů nejpozději do 30 dnů.
 

Kde situaci řešit:
Podskalská 19, Praha 2, správní odbor, 1.patro
Karlštejnská 259, Černošice, správní odbor

Za tuto stránku odpovídá Marcela Růžičková

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Berounka v pozadí Horka