Černošice
Černošice

Omezení obecného užívání komunikací uzavírkami a objížďkami


Ustanovení § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů řeší postup při povolování omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami.

Žádost podává ten, v jehož zájmu nebo kvůli jehož činnosti má být uzavírka povolena a objížďka nařízena, jsou-li takovým důvodem stavební práce, předkládá žádost zhotovitel, pokud příslušný silniční správní úřad nestanoví jinak.

Postup a podmínky pro vyřízení žádosti:

Žádost podává ten, v jehož zájmu nebo kvůli jehož činnosti má být uzavírka povolena a objížďka nařízena, u MÚ Černošice, OSÚ, oddělení dopravy a správy komunikací.

Postup:

Na základě žádosti příslušný silniční správní úřad žádost projedná:

 • s vlastníkem pozemní komunikace, která má být uzavřena a s vlastníkem pozemní komunikace, po níž má být vedena objížďka,
 • s obcí, na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka,
 • s provozovatelem dráhy, jde-li o pozemní komunikaci, na níž je umístěna dráha,
 • s provozovatelem linkové osobní přepravy (ČSAD, MHD)
 • s dotčeným dopravním úřadem – pokud se mění zastávka nebo vedení linkové dopravy

a vydá rozhodnutí o povolení uzavírky nebo rozhodnutí o zamítnutí žádosti.

Způsob podání žádosti:

Podáním žádosti u MÚ Černošice, OSÚ, oddělení dopravy a správy komunikací. Podání lze učinit též faxem či v el. podobě (takové podání nutno do 5 dnů doplnit v písemné formě nebo do protokolu). Správní řízení je zahájeno dnem doručení žádosti MÚ Černošice, OSÚ, oddělení dopravy a správy komunikací.

Formuláře, doklady, náležitosti:

Žádost o povolení uzavírky a nařízení objížďky komunikace obsahuje:

 • přesné určení uzavírky podle označení vzdálenosti v km a m od začátku dotčené komunikace (dále jen staničení), popřípadě místopisného průběhu,
 • dobu trvání uzavírky s případnou možností jejího přerušení ve dnech pracovního volna a pracovního klidu,
 • důvod uzavírky (je-li důvodem provádění stavebních prací také jejich rozsah, způsob provádění a označení toho, kdo má tyto práce provádět),
 • návrh trasy objížďky včetně grafické přílohy,
 • jméno a příjmení pracovníka odpovědného za organizování a zabezpečení akce, která je důvodem podání žádosti, adresu a telefonní spojení na jeho pracoviště i bydliště,
 • pokud je požadovaná doba trvání uzavírky a objížďky delší než tři dny a týká-li se stavebních prací, musí být uveden harmonogram prací obsahující množství a časový průběh jednotlivých druhů prací,
 • souhlas dotčeného dopravního úřadu, pokud si uzavírka vyžádá dočasné přemístění zastávek linkové osobní dopravy.

Označení uzavírky nebo objížďky upravuje zvláštní předpis - zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů. V případech uvedených v bodu f) musí být na začátku uzavírky vždy navíc umístěna orientační tabule s uvedením dat zahájení a ukončení uzavírky, název a sídlo osoby, popřípadě jméno a bydliště fyzické osoby, na jejichž žádost byla uzavírka povolena.

Vzor žádosti je uveden zde

Správní a jiné poplatky a způsob jejich uhrazení:

Za vydání rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení uzavírky a nařízení objížďky se správní poplatek nevybírá.

Lhůty pro vyřízení:

Nejde-li o havárie (§ 36 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, žádost o povolení uzavírky se doručí MÚ Černošice, OSÚ, oddělení dopravy a správy komunikací nejpozději 30 dní před dnem požadovaného uzavření komunikace.

Účastníci řízení:

Žadatel, vlastník (správce) pozemní komunikace, obce na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo objížďka.

Opravné prostředky a jejich uplatnění:

Odvolání proti rozhodnutí příslušných silničních správních úřadů se podává do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí k úřadu, který napadené rozhodnutí vydal.

Sankce a způsob jejich uplatnění v případě nedodržení předepsaných povinností:

Za neoprávněné uzavření dálnice, silnice, místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace nebo neoprávněné zřízení objížďky anebo nařízená uzavírka nebo objížďka nebyla označena podle vydaného rozhodnutí nebo nebyly dodrženy podmínky stanovené rozhodnutím, může být uložena pokuta podle §40 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, do výše 500 000,- Kč

Kdy, s kým a kde situaci řešit:
pondělí a středa 8:00 - 17:00 hodin
úterý, čtvrtek a pátek 8:00 - 12:00 hodin

Podskalská 19, Praha 2, odbor stavební úřad – oddělení dopravy a správy komunikací, 1. patro budovy

                                                                                  Za tuto stránku odpovídá P. Pelešková

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie