Černošice
Černošice

Ohlášení živnosti, žádost o koncesi

Ohlášení živnosti nebo podání žádosti o koncesi můžete vyřídit u kteréhokoli obecního živnostenského úřadu.

Z domova ze svého počítače můžete vytvořit elektronické podání, disponujete-li:

Aplikace k vytvoření a odeslání elektronického podání je zdarma k dispozici na portálu živnostenského podnikání v části elektronická podání. Přikládáte-li ke svému elektronickému podání doklady (např. vysvědčení, potvrzení zaměstnavatele o délce praxe), je nutné je zaslat ve formě autorizované konverze, což je převedení dokumentu z listinné podoby do elektronické podoby s právními účinky úředně ověřené kopie. Autorizovanou konverzi dokumentů provádějí všechna kontaktní místa veřejné správy – Czech POINT.

Nedisponujete-li jedním z výše uvedených, bude vhodnější navštívit osobně živnostenský úřad. Zde za Vás po předložení dokladu totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad) Jednotný registrační formulář vyplníme, vytiskneme a Vy jej jen zkontrolujete a podepíšete.

Všeobecné podmínky provozování živnosti

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti jsou:

  • plná svéprávnost
  • bezúhonnost

Obě tyto podmínky si živnostenský úřad u občanů České republiky sám ověří.

Zvláštní podmínky provozování živnosti

Zvláštními podmínkami provozování živnosti je odborná nebo jiná způsobilost, pokud je živnostenský zákon nebo zvláštní předpisy vyžadují.

Zatímco u živnosti volné se v rozsahu všech jejích 82 oborů nevyžaduje prokázání odborné ani jiné způsobilosti, u živností řemeslných, vázaných a koncesovaných je nutné splnit určité podmínky kvalifikace, praxe nebo jiné způsobilosti. Způsobilost je stanovena v přílohách živnostenského zákona,  pro živnosti vázané v příloze č. 2 živnostenského zákona, pro živnosti koncesované v příloze č. 3 živnostenského zákona. Pro řemeslné živnosti se vyžaduje prokázání odborné způsobilosti, a to výučním listem, maturitním vysvědčením nebo dokladem o vyšším nebo vysokoškolském vzdělání v oboru, případně dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem nebo doklady o získání úplné profesní kvalifikace. Odbornou způsobilost lze také doložit výučním listem, maturitním vysvědčením nebo dokladem o vyšším odborném vzdělání v příbuzném oboru nebo osvědčením o rekvalifikaci a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru. K dokladu o vysokoškolském vzdělání v příbuzném oboru se praxe nedokládá. Další možností u řemeslné živnosti je doložení dokladu o vykonání šestileté praxe v oboru.

U všech živností může podnikatel, fyzická osoba, jestliže sám nesplňuje odbornou způsobilost, ustanovit odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti, odpovídá podnikateli za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k němu ve smluvním vztahu. Nikdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než čtyři podnikatele. Při ohlášení živnosti, příp. žádosti o koncesi podepisuje prohlášení odpovědného zástupce (podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem, nebo nezaslal-li odpovědný zástupce prohlášení tomuto úřadu podepsané jeho elektronickým podpisem nebo z jeho datové schránky). Právnická osoba dokládá doklady odborné a jiné způsobilosti k osobě odpovědného zástupce pro živnosti vyžadující splnění zvláštních podmínek provozování živnosti (odborná a jiná způsobilost).

Sídlo

V případě, že se sídlo podnikání liší od bydliště fyzické osoby, je nutné prokázat právní vztah k sídlu podnikání (vlastnictví, nájemní smlouva, souhlas všech vlastníků). Má-li fyzická osoba bydliště v sídle obecního úřadu, musí doložit souhlas obce s umístěním sídla podnikání v jeho sídle.

Právnická osoba doloží doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, kde je umístěno sídlo společnosti a doklad o založení či zřízení (např. společenská smlouva, zřizovací listina apod.), není-li již zapsána v obchodním nebo obdobném rejstříku.

Správní poplatky

  • 1.000,- Kč při vstupu do živnostenského podnikání
  • 500,- Kč při ohlášení další živnosti nebo žádosti o koncesi

Dokumenty

 

Kdy, s kým a kde situaci řešit:

V úředních hodinách na pracovišti:

Podskalská 19, Praha 2, odbor živnostenský úřad, přízemí budovy

Za tuto stránku odpovídá H. Vyhnalová

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Foto: Petr Kubín