Černošice
Černošice

Příjem podání, opravné prostředky


Místo, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání

Podání v listinné podobě lze učinit v hodinách pro veřejnost prostřednictvím obou pracovišť podatelny, stížnosti prosíme adresovat odboru vedení města.

Elektronická podání lze učinit zasláním podání na adresu podatelna@mestocernosice.cz nebo přes datovou schránku (ID: u46bwy4).

Místo, kde lze obdržet rozhodnutí

Rozhodnutí lze po předchozí dohodě osobně převzít na kterémkoli z odborů městského úřadu, který je v dané věci kompetentní k vydání tohoto rozhodnutí (organizační struktura).

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek

Opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech, dle správního řádu k rukám vedoucího odboru, který rozhodnutí vydal, prostřednictvím podatelny MěÚ.

Samostatná působnost obce

v samostatné působnosti rozhodují u obce tyto orgány:

  • Zastupitelstvo města Černošice např. majetkoprávní záležitosti
  • Rada města Černošice např. nájmy u majetku města
  • Městský úřad Černošice v rámci působnosti svěřené mu zastupitelstvem nebo radou

Kompetence těchto orgánu města jsou stanoveny zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších přepisů.

V samostatné působnosti se nevydávají až na výjimky správní rozhodnutí a nepostupuje se tedy podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Nelze se proto bránit formou odvolání.

Proti rozhodnutím orgánů města v samostatné působnosti se lze bránit stížností uplatněnou u vyššího orgánu, tj. u Středočeského kraje, resp. Krajského úřadu Středočeského kraje nebo u správního soudu.
 

Přenesená působnost

Právním předpisem upravujícím postup při rozhodování úřadu v přenesené působnosti je zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, přičemž opravné prostředky upravuje zákon v § 53-70.

Opravným prostředkem proti nepravomocnému rozhodnutí je odvolání. Každé rozhodnutí musí obsahovat tzv. poučení účastníka řízení, které určuje:

a) zda je odvolání přípustné
b) ke komu se účastník může odvolat
c) kde se odvolání podává
d) lhůtu do kdy je možno odvolání podat (zpravidla 15 dnů po doručení rozhodnutí)
e) způsob podání odvolání, tj. písemně (postačí předat na podatelně MěÚ) ústně do protokolu (s účastníkem sepíše úředník, který rozhodnutí vydal) telegraficky (faxem) s podmínkou, že bude do nejpozději do tří dnů doplněno písemně nebo ústně do protokolu.

Pro odvolání platí obecná ustanovení § 19 správního řádu a není potřeba použít žádného formuláře. Podání se činí u orgánu věcně a místně příslušného.
Odvolání by mělo obsahovat minimálně:

a) kdo je podává
b) čeho se odvolání týká, přičemž rozhodný je obsah podání nikoli jeho název

Proti příkazu v přestupkovém řízení je opravným prostředkem odpor a jeho včasným podáním se příkazní řízení ruší. Správní orgán pak pokračuje v přestupkovém řízení, kde již platí pravidla pro odvolání.

Proti pokutě uložené v blokovém řízení se odvolat nelze

Opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí správního orgánu je institut obnovy řízení (§ 62 správního řádu). Pro obnovu řízení musí být splněny následujcí skutečnosti:

a) vyšly najevo nové skutečnosti nebo důkazy, které mohly mít podstatný vliv na rozhodnutí a nemohly být v řízení uplatněny bez zavinění účastníka řízení;
b) rozhodnutí záviselo na posouzení předběžné otázky, o níž bylo příslušným orgánem rozhodnuto jinak;
c) byla nesprávným postupem správního orgánu účastníkovi řízení odňata možnost účastnit se řízení, mohlo-li to mít podstatný vliv na rozhodnutí a nemohla-li náprava být zjednána v odvolacím řízení;
d) rozhodnutí bylo vydáno vyloučeným orgánem (§ 9 a 13), mohlo-li to mít podstatný vliv na rozhodnutí a nemohla-li náprava být zjednána v odvolacím řízení;
e) rozhodnutí se opírá o důkazy, které se ukázaly nepravdivými, nebo rozhodnutí bylo dosaženo trestným činem.

 

Za tuto stránku odpovídá J. Drahokoupilová

 

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

K volbám netradičně proč ne. Volební komise se dobře bavila