Černošice
Černošice

Výroba jednotlivého silničního vozidla

  

Vozidlo - výroba jednotlivého silničního vozidla

1. Označení - pojmenování

2. Základní informace

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení

5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení

6. Na které instituci lze řešit

7. Kde, s kým a kdy můžete toto řešit

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

12. Elektronická služba, kterou lze využít

13. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 

  

 Vozidlo - výroba jednotlivého silničního vozidla

 

 1.   Označení - pojmenování

Vozidlo - výroba jednotlivého silničního vozidla

 2. Základní informace

Výrobou jednotlivého silničního vozidla se rozumí výroba silničního vozidla podle vlastní konstrukce nebo s využitím systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo samostatného technického celku vozidla, na něž byla vydána rozhodnutí o schválení typu. O povolení výroby jednotlivého silničního vozidla musí výrobce předem písemně požádat obecní úřad obce s rozšířenou působností. Následně pak příslušný úřad provede schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného vozidla a to na základě posouzení shody vlastností jednotlivě vyrobeného silničního vozidla s požadavky stanovenými prováděcím právním předpisem. Přitom může příslušný úřad uložit provedení zkoušek jednotlivě vyrobeného silničního vozidla na náklady výrobce. V případě kladného rozhodnutí o schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného silničního vozidla vydá příslušný úřad technický průkaz silničního vozidla, jedná-li se o vozidlo, které podléhá registraci. U vozidel nepodléhající registraci je vydáno technické osvědčení silničního vozidla.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Výrobce vozidla (fyzická osoba, fyzická podnikající nebo právnická osoba), která hodlá realizovat výrobu jednotlivého silničního vozidla. Jednat může také osoba, kterou k tomuto úkonu zmocní  výrobce vozidla. Plná moc musí být písemná a úředně ověřená.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení

Splnění všech požadovaných náležitostí.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení

Podáním písemné žádosti o povolení výroby jednotlivého silničního vozidla.

 6. Na které instituci lze řešit

Žádost o povolení výroby jednotlivého silničního vozidla řeší kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností v České republice. V žádosti je nutno uvést následující údaje:

•  druh a kategorii silničního vozidla,

•  účel, pro který má být silniční vozidlo používáno,

•  způsob zajištění záručního a pozáručního servisu.

 7. Kde, s kým a kdy můžete toto řešit

Na oddělení evidence vozidel MěÚ Černošice.

  • pracoviště Praha, Podskalská 19, Praha 2 
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

•  vyplněnou žádost, formulář žádosti je k dispozici pracovišti MěÚ Černošice a lze ji vyplnit přímo na místě,

•  doklad totožnosti. Fyzická osoba občanský průkaz, podnikající fyzická osoba živnostenský list, právnická osoba výpis z obchodního rejstříku

•  úředně ověřenou plnou moc k žádosti o povolení výroby jednotlivého silničního vozidla udělenou výrobcem vozidla, pokud vyřizuje záležitost zmocněnec a to v případě fyzických osob nebo úředně ověřenou plnou moc, vyřizuje-li záležitost zástupce právnické osoby nevyjmenovaný ve výpisu obchodního rejstříku, udělenou statutárním orgánem právnické osoby,

•  technický popis silničního vozidla v rozsahu údajů uváděných v technickém průkazu vozidla, včetně údajů o předpokládaných provozních, jízdních a dynamických vlastnostech,

•  nákres sestavy silničního vozidla s uvedením rozměrů a hmotností,

•  návodem k údržbě a obsluze vozidla v českém jazyce,

•  osvědčením o schválení typu systémů vozidla, konstrukčních částí a samostatných technických celků vozidla, které tvoří silniční vozidlo nebo technický protokol.

•  technický protokol vydaný zkušební stanicí, kterým se dokládá splnění podmínek uložených v rozhodnutí o povolení výroby jednotlivého vozidla a splnění technických požadavků, stanovených prováděcím právním předpisem,

•  protokol o technické prohlídce, pokud vozidlo podléhá režimu pravidelných technických prohlídek, kterým se dokládá technická způsobilost jednotlivě vyrobeného vozidla k provozu na pozemních komunikacích.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Dvoustránkový formulář žádosti o povolení výroby jednotlivého vozidla je k dispozici na pracovišti. Případně na stránkách v sekci Formuláře.

 10.     Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Správní poplatek za povolení výroby jednotlivého vozidla činí: 3.000,- Kč. Platba správního poplatku se provádí na místě. Poplatek je možno rovněž uhradit bankovní kartou, na což je nutno předem upozornit správní orgán.

 11.  Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Správní orgán vydá rozhodnutí nejpozději do 60-ti dnů od zahájení řízení.

 12.     Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost o povolení výroby jednotlivého vozidla nelze řešit prostřednictvím elektronické pošty.

 13.     Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

 

Za tuto stránku odpovídá R. Haugvic

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0