Černošice
Černošice

Zápis změny vlastníka nebo provozovatele již provozovaného silničního vozidla do registru vozidel

 

Vozidlo - zápis změny vlastníka silničního (již provozovaného) vozidla do registru vozidel

1.    Označení - pojmenování

2. Základní informace

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení

5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení

6. Na které instituci lze řešit

7. Kde, s kým a kdy můžete toto řešit

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

10.  Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

11.  Elektronická služba, kterou lze využít

12.  Podle kterého právního předpisu se postupuje

  

 Vozidlo - zápis změny vlastníka silničního (již provozovaného) vozidla do registru vozidel

 

 1.    Označení - pojmenování

Vozidlo - zápis změny vlastníka silničního (již provozovaného) vozidla do registru vozidel

 2. Základní informace

Každý, kdo hodlá provozovat na území České republiky silniční motorové nebo přípojné vozidlo, které již bylo provozováno buďto v České republice nebo v jiném členském státě EU, je povinen toto vozidlo zapsat do registru silničních vozidel u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Výjimkou jsou osoby, jejichž pobyt na území České republiky netrvá déle než 6 měsíců v příslušném kalendářním roce.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Dosavadní a nový vlastník vozidla (fyzická osoba, fyzická podnikající nebo právnická osoba). Jednat může i provozovatel vozidla se zmocněním vlastníka vozidla (např. v případě leasingu), která má trvalý nebo dlouhodobý pobyt nebo sídlo v ČR nebo se jedná o občana jiného členského státu EU s přechodným pobytem v délce alespoň 6-ti měsíců v kalendářním roce anebo se jedná o osobu, které byl udělen azyl. Jednat může také osoba, kterou k tomuto úkonu zmocní dosavadní nebo nový vlastník vozidla nebo dosavadní a nový vlastník vozidla. Plná moc musí být písemná a úředně ověřená.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení

Do registru silničních vozidel lze zapsat silniční, již provozované motorové a přípojné vozidlo u nějž bylo sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (tzv. povinné ručení) a byla provedena evidenční kontrola vozidla na STK (ne starší 1 rok).

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení

Podáním společné písemné žádosti o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla.

 6. Na které instituci lze řešit

Zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla řeší kterýkoli obecní úřad s rozšířenou působností v České republice.

 7. Kde, s kým a kdy můžete toto řešit

Na oddělení evidence vozidel MěÚ Černošice.

  • pracoviště Praha, Podskalská 19, Praha 2 
  • pracoviště Černošice, Karlštejnská 259, Černošice – klienti pouze objednaní
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

•  vyplněnou žádost, formulář žádosti je k dispozici na pracovišti MěÚ Černošice a lze ji vyplnit přímo na místě,

•  doklad totožnosti. Fyzická osoba občanský průkaz, podnikající fyzická osoba živnostenský list, právnická osoba výpis z obchodního rejstříku nebo doklad o povolení k pobytu nebo udělení azylu na území ČR, není-li žadatel státním občanem ČR,

•  úředně ověřenou plnou moc k provedení zápisu vozidla do registru silničních vozidel udělenou dosavadním nebo novým vlastníkem vozidla nebo obou, vyřizuje-li záležitost zmocněnec a to v případě fyzických osob nebo úředně ověřenou plnou moc, vyřizuje-li záležitost zástupce právnické osoby nevyjmenovaný ve výpisu obchodního rejstříku, udělenou statutárním orgánem právnické osoby,

•  osvědčení o registraci vozidla část II, (tzv. velký technický průkaz),

•  osvědčení o registraci vozidla část I, (tzv. malý technický průkaz),

•  zelenou kartu vydanou podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

• protokol o evidenční kontrole silničního motorového nebo přípojného vozidla, ne starší 1 rok, počítáno ode dne následujícího po dni, kdy byla provedena evidenční kontrola vozidla - protokol o evidenční kontrole není vyžadován pokud se dosavadní provozovatel stává vlastníkem (ukončení leasingu),

•  v případě, že došlo k přechodu vlastnického práva k vozidlu, předkládá se doklad o nabytí vlastnického práva (rozhodnutí o vypořádání dědictví, rozhodnutí o nabytí vlastnictví v rámci dražby, rozhodnutí o vypořádání společného jmění manželů v rámci rozvodového  řízení, rozhodnutí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových).

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Dvoulist formuláře žádosti o zápis změny vlastníka silničního (již provozovaného) vozidla do registru silničních vozidel je k dispozici na pracovišti. Případně na stránkách v sekci Formuláře.

 10.  Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Správní poplatek za zápis změny vlastníka nebo provozovatele činí:

•  u motocyklu do 50 cm3                                                   – 300,- Kč,

•  u motocyklu nad 50 cm3                                                 – 500,- Kč,

•  u jiného motorového vozidla                                         – 800,- Kč,

•  u přípojného vozidla do 750 kg                                     – 500,- Kč,

•  u přípojného vozidla nad 750 kg                                   – 700,- Kč,

dosavadní provozovatel se stává vlastníkem            – 50,- Kč,

•  v případě žadatele, který je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P v případě motorového dvoustopého silničního vozidla nebo na základě rozhodnutí soudu o dědickém řízení nebo rozhodnutí soudu o zániku společného jmění manželů se správní poplatek za zápis vozidla do registru silničních vozidel neplatí - pokud se dosavadní provozovatel stává vlastníkem 50 Kč

Kromě výše uvedených správních poplatků je u vozidel provozovaných v ČR kategorie M1 a N1 nutno při jejich prvním převodu na jiného vlastníka po datu 01.01.2009 dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších změn a doplňků zaplatit emisní poplatek. Jeho výše je závislá na emisních limitech daného vozidla a činí:

•  10.000,-  Kč      u vozidel, která neplní mezní hodnoty emisí,

•  5.000,-    Kč      u vozidel, která plní emisní limity EURO 1,

•  3.000,-    Kč      u vozidel, která plní emisní limity EURO 2.

Jakou emisní normu dané vozidlo plní lze zjistit v technickém průkazu vozidla a posléze na webových stránkách Ministerstva dopravy ČR. Platba se provádí spolu s platbou správního poplatku na místě a je podmínkou registrace vozidla. Poplatky je možno rovněž uhradit bankovní kartou, na což je nutno předem upozornit správní orgán.

 11.  Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost o zápis změny vlastníka vozidla do registru silničních vozidel nelze řešit prostřednictvím elektronické pošty.

 12.  Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

 

 

Za tuto stránku odpovídá R. Haugvic

 

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Foto: Petr Kubín

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0