Černošice
Černošice

Místní referendum


 
Usnesení Krajského soudu v Praze v právní věci vyslovení neplatnosti rozhodnutí přijatého v místním referendu konaném v Černošicích ve dnech 12. – 13. 10. 2012 a o vyslovení neplatnosti hlasování o místním referendu konaném v Černošicích ve dnech 12. – 13. 10. 2012
 

Informace o konání referenda:

 

 • Kdy se bude referendum konat?

Místní referendum se bude konat v pátek 12.10.2012 v době od 14:00 do 22:00 a v sobotu 13.10.2012 v době od 8:00 do 14:00 hod (koná se souběžně s volbami do zastupitelstva kraje).

 • Jaká otázka bude položena v místním referendu?

Otázka zní:
,,Souhlasíte s tím, aby celé území, které je k 27.6.2012 vymezeno pozemky

parc.č. 3938, 3937, 3939/1, 3939/2, 3939/3, 3939/4, 3939/5, 3939/6, 3939/7, 3941, 3942, 3943, 3945/1, 4049/11, 4182/2, 4182/10, 4183/1, 4183/2, 4183/3, 4183/4, 4183/5, 4183/6, 4183/7, 4183/8, 4183/9, 4184/1, 4184/2, 4184/3, 4184/4, 4184/5, 4185, 4186/3, 4187, 4188/1, 4188/2, 4189, 6211/1, 6211/2, 6211/15, 4095, 4098/15, 4098/16, 4098/17, 4098/19, 4101/5, 4101/55, 4101/56, 4101/57, 4101/58, 4103/1, 4103/2, 4103/3, 4103/4, část pozemku parc.č. 4094/1 (zahrnující plochu OS-2), 4101/7 (zahrnující plochu OS-2 a ZN-1), 4100/1 (zahrnující plochu DS), 4101/53 (zahrnující plochu OS-2 a ZN-1), 4098/20 (zahrnující plochu OS-2 a LR-1), 4098/1 (zahrnující plochu OS-2), 6211/34 (zahrnující plochu US-1 a US-2), 6177/1 (zahrnujíc plochu DS), 4181 (zahrnující plochu US-6 a ZN-2) a 4182/1 (zahrnující plochu US-6, ZN-2, TI/Z a DS), všechny v k.ú. Černošice,

bylo v územním plánu Černošice zachováno jako území, které není zastavitelnou plochou (§ 2 odst.1 písm.j) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů), kromě staveb dopravní a technické infrastruktury?“

Mapa lokalit, kteých se týká referendum.

 • Kdo je oprávněn hlasovat v místním referendu?

V místním referendu je oprávněna hlasovat každá osoba, která má právo volit do zastupitelstva obcí. V případě, že nevíte, zda můžete v místním referendu hlasovat, obraťte se na paní Evu Řehořovou, tel.: 251 081 526.

 • Ve kterém volebním okrsku budu hlasovat?

Rozdělení území města do jednotlivých volebních okrsků je stejné, jako pro volby do zastupitelstva kraje.

 • Jak získám hlasovací lístek pro místní referendum?

Hlasovací lístky nebudou vhazovány do poštovních schránek (jako v případě krajských voleb), hlasovací lístek si každý vyzvedne až v hlasovací místnosti.

 • Jak bude probíhat hlasování?

Po příchodu do volební místnosti každý prokáže svou totožnost a státní občanství (platným občanským průkazem, cestovním dokladem). Poté mu okrsková komise vydá hlasovací lístek a úřední obálku a oprávněná osoba se odebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku, kde označí hlasovací lístek, vloží jej do úřední obálky a tu vhodí do volební schránky.

 • Jak označím hlasovací lístek?

Hlasovací lístek se označí vepsáním křížku do okénka vedle odpovědi ,,ano“ nebo ,,ne“. Pokud se oprávněná osoba chce zdržet hlasování, vloží do úřední obálky neoznačený hlasovací lístek a vhodí ho do hlasovací schránky. Vzor hlasovacího lístku a způsob označení bude umístěn v každé hlasovací místnosti.

 • Co znamená, když odpovím ,,ano“ a když odpovím ,,ne“?

Odpověď ,,ANO“ = chci, aby všechny vyjmenované pozemky zůstaly nezastavitelné i do budoucna
Odpověď ,,NE“ = chci, aby se na některých nebo všech vyjmenovaných pozemcích mohlo v budoucnu stavět.
Neoznačený hlasovací lístek = zdržuji se hlasování.

 • Můžu hlasovat doma?

Ano, oprávněná osoba může hlasovat doma,  pokud o to ze závažných důvodů (zejména zdravotních) požádá – před začátkem hlasování Správní odbor Městského úřadu Černošice, paní Evu Řehořovou, tel.: 251 081 526, v době konání hlasování příslušnou okrskovou volební komisi. V takovém případě oprávněnou osobu v místě bydliště navštíví 2 členové komise s přenosnou urnou, do které vhodí označený hlasovací lístek v úřední obálce (hlasovací lístek a obálku oprávněné osobě předají členové komise).

 • Jak bude probíhat zjišťování výsledků hlasování v místním referendu?

Po skončení hlasování každá okrsková komise vyloučí neplatné hlasovací lístky a sečte platné hlasovací lístky a počet hlasů odevzdaných pro jednotlivé odpovědi. Tyto údaje zaznamená v zápisu o hlasování, který odevzdá místní volební komisi. Tato komise sečte všechny odevzdané hlasy v jednotlivých volebních okrscích a všechny hlasy odevzdané pro jednotlivé odpovědi a výsledek zaznamená v zápise. Poté vyhlásí výsledky místního referenda vyvěšením výsledků hlasování na úřední desce Městského úřadu Černošice a současně je zveřejní na www stránkách města.

 • Kdy je rozhodnutí v místním referendu platné a kdy je závazné?

Rozhodnutí v místním referendu je platné, pokud se jej zúčastnilo alespoň 35% oprávněných osob a je závazné, pokud pro ně (pro konkrétní odpověď) hlasovala nadpoloviční většina oprávněných osob zároveň však alespoň 25% všech oprávněných osob.

 • Koho můžu kontaktovat v případě dotazů o místním referendu?

Dotazy před začátkem hlasování: referendum@mestocernosice.cz


Telefonický kontakt před začátkem hlasování:
723 504 573 (otázky organizační)
721 565 444 (odborné dotazy k územnímu plánování)
602 342 651 (právní dotazy k místnímu referendu)
 

Telefonický kontakt v době hlasování (včetně požadavku na hlasování mimo hlasovací místnost): 723 504 573.

Vzor hlasovacího lístku

 Mapa lokalit

 

 

 

 

 

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie