Černošice
Černošice

Z1UPCernosice


Změna č.1 územního plánu Černošice

byla vydána formou opatření obecné povahy č.1/2014 usnesením zastupitelstva č.Z/35/1/2014 dne 24.7.2014 a nabyla účinnosti dne 12.8.2014.Část Změny č.1 územního plánu Černošice na pozemku parc.č.4105/4 byla zrušena rozhodnutím soudu 50 A 19/2014.

Do platné územně plánovací dokumentace je možné nahlížet na příslušném stavebním úřadu a obci.

Text
Výkres základního členění území
Hlavní výkres
Výkres veřejně prospěšných staveb
Koncepce veřejné infrastruktury - doprava
Koncepce technické infrastruktury - zásobování vodou
Koncepce technické infrastruktury - odkanalizování
Koncepce technické infrastruktury - zásobování plynem
Koncepce technické infrastruktury - zásobování elektrickou energií
Koncepce uspořádání krajiny
Odůvodnění
Koordinační výkres
Výkres širších vztahů
Výkres předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu
Základní urbanistická koncepce sídla

 

Stránka byla naposledy aktualizována 13.10.2016.

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Autor: Petr Kubín