Černošice
Černošice

Přidělení/rezervace registrační značky na přání

 

1. Označení - pojmenování

2. Základní informace

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení

5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení

6. Na které instituci lze řešit

7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

11. Elektronická služba, kterou lze využít

12. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  

 1. Označení - pojmenování

přidělení registrační značky na přání,

rezervace registrační značky na přání,

 2. Základní informace

Na základě žádosti vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla se souhlasem vlastníka lze k silničnímu vozidlu přidělit nebo rezervovat registrační značku tvořenou žadatelem zvolenou kombinací velkých písmen latinské abecedy nebo arabských číslic (dále jen „registrační značka na přání“). Žádost o přidělení registrační značky na přání k silničnímu vozidlu, které není zapsané v registru silničních vozidel, lze podat nejdříve spolu se žádostí o zápis tohoto silničního vozidla do registru silničních vozidel.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Vlastník vozidla (fyzická osoba, fyzická podnikající nebo právnická osoba). Jednat může i provozovatel vozidla se zmocněním vlastníka vozidla (např. v případě leasingu). Jednat může také osoba, kterou k tomuto úkonu zmocní vlastník vozidla. Plná moc musí být písemná a nemusí být úředně ověřená.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení

Žadatel o přidělení registrační značky na přání k silničnímu vozidlu může požádat, když:

•  žádá o přidělení této značky k silničnímu vozidlu, u kterého je zapsán v registru silničních

vozidel jako jeho vlastník nebo provozovatel nebo,

• spolu s žádostí o přidělení této značky k silničnímu vozidlu žádá i o zápis tohoto silničního

vozidla do registru silničních vozidel (když toto vozidlo ještě není zapsáno v registru

silničních vozidel).

Obecní úřad obce s rozšířenou působností registrační značku na přání přidělí, pokud

 •  neobsahuje hanlivé nebo pohoršující výrazy, text podněcující k nenávisti k některému

národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob, název nebo

zkratku orgánu veřejné moci nebo státu,

 •  stejná registrační značka není přidělena k jinému silničnímu vozidlu, není rezervována

a tabulka s touto registrační značkou není vedena jako odcizená, ztracená nebo zničená a 

 •  splňuje požadavky na formu a strukturu registrační značky na přání.

Tabulky s přidělenou registrační značkou na přání vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností žadateli do 15 dnů ode dne uhrazení správního poplatku. Před vydáním tabulek s přidělenou registrační značkou na přání žadatel odevzdá obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností tabulky s přidělenou registrační značkou, pokud byly k silničnímu vozidlu vydány. Před převzetím tabulek této značky provozovatel nebo vlastník vozidla žádá o zápis této registrační značky do registru silničních vozidel (značka bude zapsána i do technického průkazu a bude vydáno nové osvědčení o registraci vozidla).

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení

Podáním žádosti žadatele o přidělení registrační značky na přání k silničnímu vozidlu.

 6. Na které instituci lze řešit

Přidělení registrační značky na přání řeší kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností

v České republice.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Na oddělení evidence vozidel MěÚ Černošice.

• pracoviště Praha, Podskalská 19, Praha 2

• pracoviště Karlštejnská 259, Černošice

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

• doklad totožnosti žadatele (v případě zastupování doklad zmocněnce),

• souhlas vlastníka silničního vozidla, jestliže je žadatelem provozovatel silničního vozidla, který není jeho vlastníkem,

• vyplněnou žádost, formulář žádosti je k dispozici na pracovišti MěÚ Černošice a lze ji vyplnit přímo na místě,

• prokazuje-li se zmocnění k zastoupení, plná moc podepsána úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele se nevyžaduje.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář žádosti o přidělení/rezervaci registrační značky na přání je k dispozici na pracovišti.

Případně na stránkách v sekci Formuláře.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Správní poplatky za přidělení/rezervaci registrační značky na přání:

• 5000,- Kč za každou vydanou registrační značku na přání,

• 500,- Kč za rezervaci registrační značky na přání v ostatních případech.

• 300,- Kč za rezervaci registrační značky na přání při změně vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla, při zániku silničního vozidla nebo jeho vyřazení z provozu nebo při přidělení registrační značky s omezenou platností pro vývoz do jiného státu

Platba správního poplatku se provádí na místě. Poplatek je možné rovněž uhradit bankovní kartou, na což je nutno předem upozornit správní orgán.

 11. Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost o přidělení/rezervaci registrační značky na přání nelze řešit prostřednictvím elektronické pošty.

 12. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znění

pozdějších změn a doplňků.

Za tuto stránku odpovídá R. Haugvic

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Výtvarná soutěž v knihovně: ocenění