Černošice
Černošice

Nahlížení do matričních knih


Do matričních knih se zapisuje narození, uzavření manželství a úmrtí fyzických osob, ke kterým došlo v České republice a narození, uzavření manželství a úmrtí státních občanů České republiky, ke kterým došlo v cizině. Dále se do matričních knih zapisují další skutečnosti, jimiž se tyto zápisy mění a doplňují. Z provedených zápisů se vydávají matriční doklady (rodný, oddací a úmrtní list), které obsahují údaje o skutečnostech zapsaných v matriční knize podle stavu ke dni jeho vydání.
Oprávněná osoba se může nahlédnutím do matriční knihy seznámit se všemi údaji zapsanými v matriční knize (tj. včetně dodatečných záznamů a oprav).

Kdo a za jakých podmínek

O nahlédnutí do matriční knihy může požádat

  • fyzická osoba, které se zápis týká, členové její rodiny (manžel, rodiče, děti, prarodiče a vnuci), její sourozenci a zplnomocnění zástupci,
  • pro úřední potřebu orgány státu nebo orgány územních samosprávných celků,
  • statutární orgány církví nebo duchovní jimi zmocnění, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949,
  • fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.

Nahlížení do matričních knih a činit výpisy z nich lze pouze za přítomnosti matrikáře.
V případě osvojení mohou nahlédnout do zápisu pouze osvojitelé a po dosažení zletilosti i osvojenec.

Kam se obrátit

Žadatel navštíví matriční úřad, který vede matriční knihu, do níž chcete nahlédnout.
V případě pochybností, který matriční úřad vede matriční knihu, do které chcete nahlédnout, je možno se obrátit s žádostí o informaci na kterýkoli matriční úřad nebo krajský úřad.

Co musíte předložit

Žadatel předloží

  • Žádost o povolení nahlédnout do matriční knihy
  • průkaz totožnosti
  • doklady, kterými žadatel prokáže, že se zápis týká jeho nebo členů jeho rodiny, případně jeho sourozenců
  • doklad, kterým fyzická osoba prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků
  • plnou moc, vyřizuje-li žádost zplnomocněný zástupce

Poplatky

Při nahlédnutí do matriční knihy za každou matriční událost 20,- Kč v hotovosti na matričním úřadu.

Lhůty

Lhůta pro vyřízení je 30 dnů.

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí o zamítnutí povolení nahlédnout do matriční knihy je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení.
Odvolání se podává prostřednictvím toho matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.
 

Kdy, s kým a kde situaci řešit:
Karlštejnská 259, Černošice, správní odbor

Za tuto stránku odpovídá Marcela Růžičková

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Jazzový festival